Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Oferta usług

Analizy:

 • Izotermy adsorpcja – desorpcja azotu oraz pary wodnej
 • Kąty zwilżania
 • Ilościowa i jakościowa zawartość kwasów humusowych
 • Porozymetria rtęciowa

ANALIZATOR POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ Sorptomat QUADRASORB SI

 

Producent: Quantachrome Instruments (2009)

 • Pomiar powierzchni właściwej ciał stałych, prowadzony w środowisku ciekłego azotu.
 • Możliwe do stosowania adsorbaty: azot, argon i dwutlenek węgla.
 • Wielkość mierzonej powierzchni właściwej >0,05 m2/g,
 • Aparat służy do pomiaru materiału stałego, którym mogą być : m.in., gleby,minerały, materiał roślinny i spożywczy, preparaty z przemysłu chemicznego, materiału budowlane.
 • Objętość mierzonych porów musi być równa lub mniejsza od 0,05 m3/g.
 • Wielkość porów mierzona przy zastosowaniu azotu (5-200nm)

LIOFILIZATOR Alpha 1-4 LSC,

 

Producent: Martin Christ

Gefriertrocknungsanlagen GmbH (2009)

 

Suszenie sublimacyjne, stosowane do produktów termolabilnych.
Liofilizację można stosować m.in. do:

 • zagęszczania i suszenia substancji
 • produkcji żywności liofilizowanej
 • produkcji białek enzymatycznych
 • oznaczania popielności
 • spopielania próbek (np. glebowych, roślinnych) w celu dalszej mineralizacji na mokro w roztworach kwasów mineralnych. Mineralizacja tego typu jest niezbędna przy analizie zawartosci metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

APARAT DO WYZNACZANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I POMIARU KĄTÓW ZWILŻANIA Kruss DSA100,

 

Producent: KRUSS GmbH, Hamburg (2010)

 • Charakterystyka powierzchni ciała stałego
 • Pomiar statycznego i dynamicznego kąta zwilżania
 • Pomiar swobodnej energii powierzchniowej
 • Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy
 • Badanie właściwości adhezyjnych
 • Możliwość pomiaru w różnych temperaturach
 • Możliwość walidacji czystości powierzchni ciala stałego
 • Badanie zwilżalności między innymi: gleb, materiałów roślinnych, tworzyw sztucznych, metali, szkła
X