Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy

Opiekun: dr hab. Izabela Krzemińska

e-mail: i.krzeminska@ipan.lublin.pl

 

Produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej jest działem gospodarki, który w obecnym czasie promowania OZE w Unii Europejskiej i na świecie rozija się dynamicznie. Instalacje biogazowe są efektywnym sposobem wytwarzania energii z jednoczesnym wykorzystaniem zbędnych i uciążliwych odpadów pochodzących, m.in. ze ścieków cukrowniczych, odpadów komunalnych, z przemysłu rolniczego (gnojowica, gnojówka, odpady poubojowe, wywar gorzelniany, pomiot kurzy) i spożywczego oraz z biomasy.

Fermentacja metanowa jest biochemicznym procesem zachodzącym w przyrodzie. O ile w naturalnych warunkach proces ten zachodzi samoczynnie i nie wymaga ingerencji człowieka, to w instalacjach biogazowych ciągły monitoring warunków procesu jest niezbędny. Laboratorium Fermentacji Metanowej wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i osób zajmujących się zakresem wytwarzania biogazu. Laboratorium prowadząc badania stara się rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy podczas procesu fermentacji metanowej jak również poszukuje optymalnych substratów (mieszanek) mogących posłużyć do wytworzenia biogazu.

 

Profil badań:

  • Fermentacja metanowa wybranych odpadów rolniczych
  • Poszukiwanie nowych kombinacji substratów o wysokim potencjalne biogazowym
  • Ocena przydatności biomasy mikroglonów do procesu fermentacji metanowej

Analizy:

  • Fermentacja metanowa substratów
  • Określenie ilości i jakości biogazu
  • Analizy określające możliwości uzysku biogazu z materiałów wsadowych
X