Relacja z BioPhys Spring 2021

Relacja z BioPhys Spring 2021

Print Friendly, PDF & Email

20th International Workshop for Young Scientists “BioPhys Spring 2021”

18-19th May 2021, Lublin, Poland

forma on-line

 

Organizatorzy:

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska)
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy:

 • Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
 • Czech University of Life Sciences, Prague (Republika Czeska)
 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő (Węgry)

Komitet Naukowy:

 • Józef Horabik, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland, chairman
 • Artur Nosalewicz, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • Jiří Blahovec, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Martin Libra, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • István Farkas, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary
 • István Seres, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary
 • Prof. Zuzana Hlaváčová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 • Prof. Ľubomír Kubík, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 • Prof. Vlasta Vozárová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Komitet organizacyjny

 • Józef Horabik – chairman
 • Artur Nosalewicz – vice-chairman
 • Agata Pacek-Bieniek – koordynator, sekretarz
 • Jarosław Zdunek – koordynator

BPS 2021 w liczbach:

 • 52 uczestników
 • 21 uczestników z Polski
 • 13 uczestników z Węgier
 • 8 uczestników z Republiki Czeskiej
 • 7 uczestników ze Słowacji
 • 3 uczestników z Indonezji
 • 47 abstraktów i wystąpień ustnych

Warsztaty odbyły się w dniach 18-19 maja 2021 r. w Lublinie w formie on-line ze względu na trwającą pandemię SARS-CoV-2. Dofinansowane są przez Polską Akademię Nauk w ramach umowy nr PAN.BFB.S.BUPN.180.022.2021.

W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy oraz doświadczeni pracownicy naukowi z 6 jednostek naukowych z 5 krajów: Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő (Węgry), Óbuda University (Węgry), Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, (Polska), Czech University of Life Sciences w Pradze (Republika Czeska), Slovak University of Agriculture w Nitrze (Słowacja), Institut Teknologi Nasional (Indonezja).

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” od 20 lat organizowane są cyklicznie, naprzemiennie w czterech krajach: Węgrzech (Gödöllő), Republice Czeskiej (Praga), Polsce (Lublin) i na Słowacji (Nitra). Ich celem jest wymiana zawodowych doświadczeń badawczych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych.

Warsztaty były darmowe, w całości prowadzone w j. angielskim. Podzielone były na 8 sesji tematycznych i były prowadzone przez poniższe osoby:

 • Energy from renewable sources – part 1 (Chairman – prof. Martin Libra)
 • Properties of soil and agro-environment (Chairman – prof. Istvan Seres)
 • Quality of environment (Chairman – prof. Ľubomir Kubik)
 • Physical properties of materials (Chairman – prof. Z. Hlaváčová)
 • Quality of food materials (Chairman – prof. Artur Nosalewicz)
 • Energy from renewable sources – part 2 (Chairman – prof. Istvan Farkas)
 • Physical properties of plant materials (Chairman – prof. Józef Horabik)
 • Energy production and consumption (Chairman – prof. Dani Rusirawan)

W ramach warsztatów BioPhys Spring 2021 wszyscy uczestnicy spotkania wygłosili ustne prezentacje z obszaru nauk fizycznych mających zastosowanie w biologii czy rolnictwie. Zakres prezentowanych prac był bardzo szeroki i obejmował między innymi wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu produkcji rolniczej. Udział w warsztatach umożliwia doskonalenie umiejętności prezentacji wyników badań, sprzyja integracji środowiska naukowego, wymianie doświadczeń i pomysłów wśród młodych naukowców oraz doświadczonych pracowników naukowych, a także sprzyja podejmowaniu wysiłków na rzecz kształtowania przyszłych pokoleń naukowców.

Wystąpienia wszystkich prelegentów cechował wysoki poziom merytoryczny. Powstała specjalna strona internetowa wydarzenia https://biophys.ipan.lublin.pl/ oraz wydarzenie na Facebook https://www.facebook.com/events/1146209625824309/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D.

Warsztaty ukierunkowane były na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmował między innymi: tematykę badań naukowych, która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy na cele spożywcze i niespożywcze, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach upowszechniania, promocji i wdrażania uzyskanych i zakończonych wyników badań polscy naukowcy zaprezentowali badania z zakresu agrofizyki wychodzące naprzeciw aktualnym trendom światowej problematyki naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych procesów środowiskowych, jakości żywności oraz racjonalnemu gospodarowaniu zasobami glebowymi zapobiegającymi degradacji. Przyczyniły się do promocji nauki w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Pozwoliły na zorganizowanie wymiany informacji między naukowcami, kształcenie młodych pracowników nauki poprzez nawiązywanie współpracy i poszukiwanie partnerów do przyszłych międzynarodowych programów badawczych, promocję wiedzy na wszystkich poziomach edukacji w celu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim https://www.ipan.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/05/Book-of-abstracts_BPS_2021_full.pdf zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021 – Book of Abstracts”. Ponadto istnieje możliwość publikowania pełnych tekstów artykułów w czasopismach: International Agrophysics, Acta Agrophysica. Książki abstraktów zostały również wydrukowane oraz rozesłane do wszystkich współorganizatorów.

Historia BPS:

 • 2020 – 19th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 21.
 • 2019 – 18th International Workshop for Young Scientists, Gödöllõ, Hungary, May 22-24.
 • 2018 – 17th International Workshop for Young Scientists, Nitra, Slovak Republic, May 15-18.
 • 2017 – 16th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, June 1-3.
 • 2016 – 15th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 5-6.
 • 2015 – 14th International Workshop for Young Scientists, Gödöllõ, Hungary, May 27-29.
 • 2014 – 13th International Workshop for Young Scientists, Nitra, Slovak Republic, June 17-19.
 • 2013 – 12th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 21-22.
 • 2012 – 11th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 24-25.
 • 2011 – 10th International Workshop for Young Scientists, Gödöllõ, Hungary, May 26-27.
 • 2010 – 9th International Workshop for Young Scientists BioPhys, Nitra, Slovak Republic, May 20-21.
 • 2009 – 8th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 21-22 .
 • 2008 – 7th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 29-30.
 • 2007 – 6th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 17-19.
 • 2006 – 5th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 26-27 .
 • 2005 – 4th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 15-16.
 • 2004 – 3rd International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 27-28.
 • 2003 – 2nd International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 30.
 • 2002 – 1st International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 28.

2nd announcement

programme

1st announcement

abstract template

X