Rekrutacja 2022

 

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy doktoratów w rekrutacji do szkół doktorskich w roku 2022:

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

 

Lista kandydatów przyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

  1. Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc

Promotor pomocniczy, kierownik projektu: dr Karolina Oszust

Tematyka badawcza doktoratu: Opracowanie mikrobiologicznego biopreparatu zapobiegającego rozwojowi Pezicula spp. w jabłkach.

Development of a microbiological biopreparation preventing the formation of Pezicula spp. in apple fruits

pobierz PDF

  1. Kierownik projektu: dr Anna Pytlak

OPUS 21

Tytuł projektu/tematyka badawcza: Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu
w glebach rolniczych.

Influence of glyphosate on biological methane oxidation in agricultural soils.

pobierz PDF

 

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 28 czerwca 2022 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 30.06-05.07.2022 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: 29.06.2022 r.

Publikacja list rankingowych: do 08.07.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zasady rekrutacji
  2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
  3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
  4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy

Rozmowy kwalifikacyjne do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych odbędą się w dniu 1 lipca 2022 r. od godz. 10.00

Informacja o godzinie rozmowy danego kandydata zostanie przekazana indywidualnie.

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

1. Promotor/Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Cieśla j.ciesla@ipan.lublin.pl

Interakcje wybranych składników pokarmowych roślin i polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w roztworach – na przykładzie węglowodanów ekstrahowanych z cebuli (Allium cepa L.).

Interactions of selected plant nutrients with the plant cel wall polysaccharides in solutions – on the example of carbohydrates extracted from onion (Allium cepa L.).

NCN Preludium BIS 3 2021/43/O/NZ9/02382

Stypendium (48 miesięcy) 5000,00 PLN brutto brutto/ miesiąc do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej; 6000,00 PLN brutto brutto/miesiąc po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

 

2. Promotor/Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szewczuk – Karpisz k.szewczuk-karpisz@ipan.lublin.pl

Badania nad mobilnością metali, metaloidów i herbicydów w modyfikowanym środowisku glebowym.

Research on the mobility of metals, metalloids and herbicides in a modified soil environment.

NCN OPUS 21 2021/41/B/NZ9/03059

Stypendium 5000,00 PLN brutto brutto/miesiąc, 36 miesięcy

 

3. Promotor: dr hab. Patrycja Boguta p.boguta@ipan.lublin.pl

Promotor pomocniczy/Kierownik projektu: dr Kamil Skic k.skic@ipan.lublin.pl

Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości biologiczne, fizykochemiczne i strukturę agregatową gleby.

The influence of microbiologically enriched biochar on the biological, physicochemical properties and soil aggregate structure.

NCN SONATA 17 2021/43/D/ST10/01656

Stypendium 5000,00 PLN brutto brutto/miesiąc, 36 miesięcy

 

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

15.06.2022 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji (SOR);

18.08.2022 zakończenie rejestracji Kandydatów w SOR Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkół Doktorskich (ul Weteranów 18, 20-038 Lublin).

Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

24.08.2022 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

1.09.2022 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami

2.09.2022 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego

wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do Szkoły Doktorskiej.

Do pobrania:

Zasady rekrutacji

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – Rekrutacja 2022/2023

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

 

X