Nabór na studia doktoranckie 2018-2022

pdf Wyniki  postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie 2018-2022 (do pobrania)

 

 

Kalendarz rekrutacji:

 

18.06.2018 – 14.09.2018  – składanie dokumentów w sekretariacie Instytutu,

17.09.2018 – 21.09.2018 – rozmowa kwalifikacyjna, indywidualne powiadomienie o terminie i miejscu,

26.09.2018 – decyzja Dyrektora Instytutu o przyjęciu na Studia Doktoranckie.

 

„Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie ogłasza nabór na Studia Doktoranckie w zakresie agronomii-agrofizyki 2018-2022
Proponujemy:
– ciekawy program studiów- 45 punktów ECTS
– badania w nowoczesnych laboratoriach
– indywidualną opiekę naukową
– możliwość ubiegania się o stypendia i projekty

Doktoranci zakwalifikowani na studia doktoranckie z oceną bardzo dobrą otrzymają stypendia doktoranckie na pierwszym roku studiów.
Stypendia w kolejnych latach będą przyznawane w drodze konkursu na podstawie osiągnięć doktoranta.

 

Proponowana tematyka badawcza:

pdf  1. Entomoremediacja w procesie utylizacji uciążliwych odpadów organicznych
Opiekun naukowy: prof. dr hab. A. Bieganowski, opiekun pomocniczy: dr P. Bulak
pdf  2. Wpływ biostymulatorów roślinnych na jakość owoców miękkich. (projekt Biostrateg Ecofruits, kier. prof. Magdalena Frąc)
Opiekun naukowy doktoranta: dr hab. J. Cybulska, prof. IA PAN
pdf  3. Hydrożele pektynowo-celulozowe jako nowe prebiotyki
Opiekun naukowy doktoranta: dr hab. J. Cybulska, prof. IA PAN
pdf  4. Wpływ bionawozów na aktywność i bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych (Projekt: BIO-FERTIL – BIOSTRATEG)
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Frąc, opiekun pomocniczy: dr Agata Gryta
pdf  5. Opracowanie molekularnych metod detekcji wybranych patogenów owoców miękkich (Projekt: Ecofruits – BIOSTRATEG)
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Frąc, opiekun pomocniczy: dr Jacek Panek
pdf  6. Opracowanie mikrobiologicznego kompleksu do naturalizacji ryzosfery owoców miękkich (Projekt: Ecofruits – BIOSTRATEG)
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Frąc, opiekun pomocniczy: dr Karolina Oszust
pdf  7. Właściwości hydratacyjne i reologiczne błonnikowych suplementów pieczywa
Opiekun naukowy: dr hab. A. Miś, prof. IA PAN
pdf  8. Wpływ suplementów błonnikowych w postaci wytłoków po produkcji oleju na strukturę białek glutenowych, własności reologiczne ciasta chlebowego i jakość pieczywa
Opiekun naukowy: Dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. IA PAN
pdf  9. Charakterystyka egzopolisacharydów otrzymywanych z wybranych gatunków glonów jednokomórkowych.
Opiekun naukowy: Dr hab. Agnieszka Nawrocka prof. IA PAN, opiekun pomocniczy: dr Izabela Krzemińska
pdf  10. Zastosowanie technik analizy substancji lotnych do oceny cech fizycznych i chemicznych olejów tłoczonych na zimno z roślin oleistych o unikalnym składzie substancji prozdrowotnych.
Opiekun naukowy doktoranta : dr hab. R. Rusinek, prof. IA PAN
pdf  11. Badanie wpływu gradientów wilgotności i zasolenia oraz niejednorodności struktury gleby na jej parametry dielektryczne badane przy użyciu anten oraz symulacji elektromagnetycznych.
Opiekun naukowy doktoranta : prof. dr hab. Wojciech Skierucha, opiekun pomocniczy doktoranta: dr Andrzej Wilczek
pdf  12. Modele dielektryczne gleby jako mieszaniny wielofazowej.
Opiekun naukowy doktoranta : prof. dr hab. Wojciech Skierucha, opiekun pomocniczy: dr Agnieszka Szypłowska
pdf  13. Jony i nanocząsteczki srebra – oddziaływanie z wybranymi frakcjami glebowych związków próchnicznych jako ważny aspekt w problemie mobilności metali ciężkich w środowisku.
Opiekun naukowy doktoranta:  prof. dr hab.  Z. Sokołowska, dr P. Boguta
pdf  14. Interakcje pomiędzy nanocząsteczkami srebra a wybranymi minerałami (w tym minerałami ilastymi) w różnych warunkach środowiska glebowego.
Opiekun naukowy doktoranta:  prof. dr hab.  Z. Sokołowska, dr K. Szewczuk-Karpisz
pdf  15. Identyfikacja mechanizmu zbrylania materiałów sypkich
Opiekun naukowy doktoranta: dr hab. M. Stasiak, prof. IA PAN
pdf  16. Właściwości reologiczne sypkiej biomasy eksperyment i modelowanie DEM
Opiekun naukowy doktoranta: dr hab. M. Stasiak, prof. IA PAN
pdf  17. Modyfikacja powierzchni celulozy i nanocelulozy w celu uzyskania nowych biomateriałów
Opiekun naukowy: dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN, opiekun pomocniczy: dr Monika Chylińska
pdf  18. Adsorpcja nanocząstek metalicznych na powierzchni celulozy
Opiekun naukowy: dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN, opiekun pomocniczy: dr Monika Chylińska
pdf  19. Badania adsorpcji polisacharydów roślinnych na celulozie
Opiekun naukowy: dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN, opiekun pomocniczy: dr Monika Chylińska
pdf  20. Wilgotność gleby w mezoskali: podejście geostatystyczne
Opiekun naukowy: prof. dr hab. B. Usowicz, opiekun pomocniczy: dr M. Łukowski
pdf  21. Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu parametrów geometrycznych i materiałowych na wytrzymałość mechaniczną aglomeratów uzyskanych

w wyniku zagęszczania materiałów pochodzenia roślinnego.
Opiekun naukowy: dr hab. J. Wiącek, prof. IA PAN

Doktorat Wdrożeniowy – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 w IA PAN uruchomiona zostanie wdrożeniowa ścieżka prowadząca do uzyskania stopnia doktora agronomii w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie agrofizyka.

Tematyka badań jest związana z opracowaniem i właściwościami produktów nawozowych o ograniczonej emisji amoniaku w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

  1. Otoczki dla mocznika – dobór i selekcja materiału cechującego się odpowiednimi własnościami fizyko-chemicznymi, zachowaniem w środowisku glebowym oraz dostępnością dla roślin.
  2. Inhibitory dedykowane dla mocznika z możliwością wykorzystania otoczkowania – dobór i selekcja materiału cechującego się odpowiednimi własnościami fizyko-chemicznymi, zachowaniem w środowisku glebowym oraz dostępnością dla roślin.
  3. Inhibitory i inne substancje mogące wpłynąć na uwalnianie amoniaku z nawozów płynnych na bazie RSM – dobór, selekcja materiału.
  4. Weryfikacja, opracowanie i optymalizacja nowych produktów nawozowych pod kątem własności fizykochemicznych.

Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie powinny przesłać komplet dokumentów wymaganych w konkursie w terminie do 14.09.2018 na adres sekretariat@ipan.lublin.pl

Rekrutacja do programu będzie się odbywała w ramach naboru na studia doktoranckie i będzie przebiegać równolegle do rekrutacji na studia doktoranckie.

Załączniki do pobrania

X