Sprawozdawania działalności naukowej za rok 2014

grudzień, 2014

05grualldayalldaySprawozdawania działalności naukowej za rok 2014

Czas

Cały dzień (Piątek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Sprawozdawania działalności naukowej za rok 2014, podobnie jak w latach poprzednich będą odbywały się w kilku etapach. Przewidujemy następującą procedurę:

1)    W pierwszym etapie każdy wykonawca indywidualnie prezentuje wykonane w roku 2014 badania naukowe realizowane w poszczególnych zadaniach naukowo-badawczych tematów działalności statutowej. Ta część odbiorów odbędzie się przed Kierownikiem tematu, Dyrekcją oraz wszystkimi pozostałymi wykonawcami w terminie od 1 do 5 grudnia 2014 r.
Dokładne terminy zostaną ustalone z Kierownikami poszczególnych tematów.
Planujemy w ciągu jednego dnia przeprowadzać odbiory dwóch tematów badawczych o najbardziej zbliżonym zakresie.
Obecność wszystkich wykonawców oraz kierowników wszystkich pozostałych tematów obowiązkowa.

Podczas odbiorów proszę o:
–  Syntetyczne omówienie wykonanych zadań badawczych z uwzględnieniem celu prowadzonych badań
–  Przedstawienie zbiorczych efektów tematu (m.in. publikacje, patenty, projekty) Krótkie omówienie współpracy z innymi tematami Instytutu oraz innych placówkami
–  Wskazanie zadań badawczych zakończonych w roku 2014 oraz krótkiego uzasadnienia kwalifikującego zadania do kontynuacji
–  Zaprezentowanie efektów praktycznych
–  Przedstawienie najważniejszego osiągnięcia

Jednocześnie proszę o przygotowanie, pisemnych sprawozdań dokumentujących wykonanie poszczególnych zadań (wzór w załączeniu). Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym z roku 2014, ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę proszę złożyć w Dziale Obsługi Badań do 23 grudnia 2014 r.

Dla każdego zadania należy podać:
–  nazwę zadania ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej i całego zespołu realizującego;
–  cel badań;
–  opis realizowanych prac;
–  opis najważniejszych osiągnięć;
–  wykorzystanie uzyskanych wyników.
(Uwaga: objętość tekstu w odniesieniu do jednego zadania: maks. 500 wyrazów)

2)    W drugim etapie Kierownicy poszczególnych tematów naukowo-badawczych przedstawią sprawozdania ze zrealizowanych prac przed Komisją ds. Oceny Działalności Naukowej. Odbiory tematów naukowo-badawczych planujemy w połowie stycznia 2015 r. Obecność wszystkich pracowników obowiązkowa.

3)    W trzecim etapie Dyrektor ds. Naukowych przedstawi do zaopiniowania przez Radę Naukową Sprawozdanie za rok 2014 z działalności statutowej oraz przedstawi Ocenę Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej. Etap ten odbędzie się na pierwszym posiedzeniu RN w roku 2015.

 

Poniżej  plan pierwszego etapu odbiorów, który odbywać się będzie przed Kierownikiem tematu, Dyrekcją oraz wszystkimi pozostałymi wykonawcami. Obecność wszystkich wykonawców oraz kierowników wszystkich pozostałych tematów obowiązkowa.

 

Data Kierownik tematu

 

01.12  poniedziałek prof. Artur ZDUNEK prof. Marek MOLENDA
02.12  wtorek prof. Cezary SŁAWIŃSKI prof. Zofia SOKOŁOWSKA
03.12  środa dr Agnieszka NAWROCKA prof. Andrzej BIEGANOWSKI
04.12  czwartek prof. Magdalena FRĄC prof. Jerzy LIPIEC
05.12  piątek prof. Jerzy TYS prof. Wojciech SKIERUCHA

 

Każdego dnia spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 9.00.

X