Badania

Badania

Badania

Badania i rozwój

 

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

 

Badania i prace rozwojowe realizujemy w trzech głównych obszarach:

  • Środowisko rolnicze: badania podstawowe i aplikacyjne dotyczące jakości środowiska glebowego, wzrostu roślin i obiegu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz metod i narzędzi do jego monitorowania.
  • Żywność: badania podstawowe i aplikacyjne w zakresie jakości rolniczych surowców roślinnych oraz metod i narzędzi do ich oceny.
  • Bioenergia i biomateriały: badania podstawowe i aplikacyjne dotyczące wykorzystania rolniczych surowców roślinnych na cele energetyczne oraz wytwarzania nowych biomateriałów.

Badania i prace rozwojowe w powyższych obszarach realizowane są w sześciu Zakładach:

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych. Badania materiałów sypkich pochodzenia roślinnego i proszków spożywczych oraz modelowanie numeryczne procesów mechanicznych. Wyjaśnianie mechanizmu oddziaływania błonnika dietetycznego na cechy reologiczne pszennego ciasta chlebowego i teksturę pieczywa. Optymalizacja procesu fermentacji metanowej, hodowle mikroglonów i optymalizacja tempa wzrostu biomasy na cele energetyczne… więcej

Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych: Badania fizykochemii bio- i geoprocesów zachodzących w środowisku, głównie w glebie oraz systemie korzeniowym roślin z uwzględnieniem składu chemicznego, budowy jak i porowatej struktury adsorbentów „rolniczych”, takich jak gleba, minerały ilaste czy substancja organiczna… więcej

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina: Badania (1) wpływu właściwości fizycznych gleby i stresów abiotycznych na wzrost i plonowanie wybranych roślin uprawnych; (2) bioróżnorodności środowiska glebowego, odpadów organicznych i surowców roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności, ekologii i biochemii mikroorganizmów; (3) wpływu sposobu użytkowania gleb na ich stan fizyczny oraz wzrost roślin… więcej

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych: Badania eksperymentalne i modelowanie procesów wymiany masy i energii w układzie gleba-roślina-atmosfera, w tym zmian klimatu, badanie relacji między parametrami fazy stałej ośrodków porowatych i granularnych a ich współczynnikami wymiany masy i energii oraz parametrami mechanicznymi, rozwój metod opisu fizycznych właściwości ciał koloidalno-kapilarno-porowatych… więcej

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów: Badania fizycznych i biologicznych podstaw właściwości mechanicznych tkanek roślinnych oraz wykorzystaniu polisacharydów ścian komórkowych owoców i warzyw w celu uzyskania nowych biomateriałów, analiza struktury oraz właściwości mechanicznych w różnej skali, od nano do makro przy użyciu metod mikroskopowych, spektroskopowych, mechanicznych, biochemicznych oraz modelowania… więcej

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego: Badania emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla, podtlenek azotu i metan w kontekście zmian klimatycznych, obieg tych gazów w środowisku glebowym, w tym wytwarzanie, emisja do atmosfery oraz pochłanianie ich w glebie, zarówno w skali laboratoryjnej jak i polowej… więcej

X