Działalność statutowa

Działalność statutowa

Print Friendly

ZADANIA BADAWCZE – 2018:

1.    Oddziaływania mechaniczne w ośrodkach granularnych

Kierownik: prof. dr hab. Marek MOLENDA

 

2.    Badanie oddziaływań cząstek z powierzchnią celulozy

Kierownik: dr hab. Monika SZYMAŃSKA-CHARGOT, prof. IA PAN

 

3.  Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena FRĄC

 

4.    Określenie wpływu dodatków prozdrowotnych na strukturę białek glutenowych, jakość ciasta chlebowego i pieczywa

Kierownik: dr hab. Agnieszka NAWROCKA

 

5.    Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej do badania właściwości biomateriałów

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA

 

6.    Monitoring i modelowanie środowiska wzrostu roślin i jakości płodów rolnych w kontekście bezpiecznej żywności i adaptacji do zmian klimatu

Kierownik: dr hab. Piotr BARANOWSKI, prof. IA PAN

 

7.    Fizyczne i biologiczne podstawy produkcji i przetwarzania biomasy na surowce energetyczne

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy TYS

 

8.    Wpływ modyfikacji fazy stałej na jej właściwości i procesy fizykochemiczne zachodzące w glebie i roślinie

Kierownik: prof. dr hab. Zofia SOKOŁOWSKA

 

9.     Wpływ sposobu użytkowania gleb na ich stan fizyczny oraz wzrost roślin

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy LIPIEC

 

10.   Wpływ właściwości fizycznych gleby i stresów abiotycznych na wzrost i plonowanie wybranych roślin uprawnych

Kierownik: dr hab. Artur NOSALEWICZ, prof. IA PAN

 

11.   Ocena zasobów wody w glebie z pomiarów bezpośrednich i zdalnych

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław USOWICZ

 

12.   Badania rozchodzenia się fal mechanicznych w ośrodku porowatym

Kierownik: dr hab. Magdalena RYŻAK

 

13.   Modelowanie właściwości fizycznych i procesów transportu w ośrodkach porowatych

Kierownik: dr hab. Krzysztof LAMORSKI, prof. IA PAN

 

14.  Utlenianie i powstawanie metanu w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej BIEGANOWSKI

 

15. Zadanie horyzontalne, ogólnoinstytutowe: Upowszechnianie i działania wspomagające

Kierownik zadania: prof. dr hab. Cezary SŁAWIŃSKI – Dyrektor Instytutu

Top
X