Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Kierownik: dr hab. Katarzyna Szewczuk-Karpisz, prof. Instytutu

 

 

Profil działalności naukowej:

 • fizykochemia powierzchni materiałów rolniczych (gleby, minerały ilaste, inne adsorbenty nieorganiczne, materia organiczna, korzenie roślin, torfy, inne adsorbenty organiczne)
 • wykorzystanie metod badawczych i teoretycznego opisu zjawisk oraz procesów zachodzących na granicy faz ciało stałe/gaz i ciało stałe/ciecz układu glebowego do opisu i poznania natury, zachowań i roli gleby, jako środowiska życia dla roślin
 • adsorpcja pary wodnej, azotu oraz jonów
 • właściwości powierzchni porowatych ciał stałych – powierzchnia właściwa, niejednorodność powierzchni ciał stałych, tj. energetyczna (dystrybucja centrów energetycznych, średnia energia adsorpcji) i geometryczna (wymiar fraktalny)
 • porowatość ciał stałych
 • hydrofilowość/hydrofobowość ciał stałych, zwilżalność powierzchni fazy stałej gleb i jej wpływ na migrację zanieczyszczeń i składników pokarmowych
 • przemiany materii organicznej w glebach, właściwości fizyko-chemiczne i powierzchniowe koloidalnych kwasów humusowych oraz połączenia organo-mineralne
 • degradacja chemiczną materiału glebowego oraz wpływ stresu chemicznego na system korzeniowy i ocena podatności roślin na stres chemiczny na podstawie właściwości powierzchniowych ich korzeni – zakwaszenie, alkalizacja, metale ciężkie, zasolenie
 • czynniki wpływające na uwalnianie związków organicznych z gleb i nawozów do środowiska
 • rola odpadów budowlanych w  dostępności i migracji metali ciężkich w glebie
 • dekontaminacja gleb zanieczyszczonych oraz poprawę jej struktury (np. kondycjonery glebowe)
 • charakterystyki sorpcyjne, powierzchniowe i strukturalne produktów spożywczych np. ekstrudatów, produktów sypkich itp. (sorpcja pary wodnej i azotu, badania mikrostruktury metodą porozymetrii rtęciowej)
X