Projekty krajowe

Badania

Projekty krajowe

 1. Projekt badawczy, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Numer ID: 213 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2018
 2. Projekt badawczy, Sonata 8
  Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Numer ID: 212 Numer: 2014/15/D/ST10/04000 Okres realizacji: 2015 - 2018
 3. Projekt badawczy, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Numer ID: 209 Numer: 2014/14/E/ST10/ 00851 Okres realizacji: 2015 - 2019
 4. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych
  Numer ID: 214 Numer: IP2014 023773 Okres realizacji: 2015 - 2017
 5. Projekt badawczy, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Numer ID: 210 Numer: PP4/2 Okres realizacji: 2015 - 2016
 6. Projekt badawczy, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Numer ID: 211 Numer: 243981 Okres realizacji: 2015 - 2018
 7. Projekt badawczy, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Numer ID: 208 Numer: 011/2014 Okres realizacji: 2014 - 2017
 8. Projekt badawczy, PRELUDIUM 6
  Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia.
  Numer ID: 206 Numer: 2013/11/N/NZ9/04725 Okres realizacji: 2014 - 2016
 9. Projekt badawczy, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Numer ID: 207 Numer: 2013/11/D/NZ9/02545 Okres realizacji: 2014 - 2016
 10. Projekt badawczy, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Numer ID: 203 Numer: 210053 Okres realizacji: 2013 - 2016
 11. Projekt badawczy, Konkurs MNiSW 'Ścieżki Kopernika'
  Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania.
  Numer ID: 202 Okres realizacji: 2013 - 2014
 12. Projekt badawczy, Sonata
  Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Numer ID: 184 Numer: 202974 Okres realizacji: 2013 - 2016
 13. Projekt badawczy, Opus
  Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Numer ID: 187 Numer: 201512 Okres realizacji: 2013 - 2016
 14. Projekt badawczy, Diamentowy Grant
  Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus
  Numer ID: 188 Numer: 200248 Okres realizacji: 2013 - 2016
 15. Projekt badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Numer ID: 185 Numer: 199781 Okres realizacji: 2013 - 2017
 16. Projekt badawczy, Opus
  Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Numer ID: 186 Numer: 203396 Okres realizacji: 2013 - 2016
 17. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Numer ID: 183 Numer: 196098 Okres realizacji: 2013 - 2015
 18. Projekt edukacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Numer ID: 197 Numer: POKL.0901.02-06-237/12 Okres realizacji: 2013 - 2013
 19. Projekt badawczy, NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Numer ID: 183567 Okres realizacji: 2013 - 2014
 20. Projekt wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia
  Numer ID: 190 Numer: PBS1/A8/13/2012 Okres realizacji: 2012 - 2015
 21. Projekt wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Numer ID: 171 Numer: PBS_177194 Okres realizacji: 2012 - 2015
 22. Projekt wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych.
  Numer ID: 172 Numer: PBS_176956 Okres realizacji: 2012 - 2015
 23. Projekt wdrożeniowy, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego.
  Numer ID: 192 Numer: UM/1954/G1/DZ/12 Okres realizacji: 2012 - 2013
 24. Projekt wdrożeniowy, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego wody w glebie.
  Numer ID: 191 Numer: UM/1955/G1/DZ/12 Okres realizacji: 2012 - 2013
 25. Projekt badawczy, Preludium
  Wpływ właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Numer ID: 173 Numer: 2011/03/N/NZ9/04239 Okres realizacji: 2012 - 2013
 26. Projekt badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Numer ID: 18 Numer: N N310 734640 Okres realizacji: 2012 - 2012
 27. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM.
  Numer ID: 1 Numer: IP2011 007871 Okres realizacji: 2012 - 2014
 28. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu.
  Numer ID: 4 Numer: IP2011 047471 Okres realizacji: 2012 - 2014
 29. Projekt badawczy, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Numer ID: 8 Numer: 2011/01/D/NZ9/02494 Okres realizacji: 2011 - 2014
 30. Projekt badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Numer ID: 15 Numer: 2011/01/N/NZ9/02496 Okres realizacji: 2011 - 2013
 31. Projekt badawczy, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Numer ID: 14 Numer: 2011/01/B/NZ9/00787 Okres realizacji: 2011 - 2014
 32. Projekt badawczy, LIDER
  Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych
  Numer ID: 10 Numer: 048/L-2/10 Okres realizacji: 2011 - 2014
 33. Projekt badawczy, LIDER
  Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego.
  Numer ID: 11 Numer: 109/L-2/10 Okres realizacji: 2011 - 2014
 34. Projekt badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu.
  Numer ID: 7 Numer: N N310 777640 Okres realizacji: 2011 - 2014
 35. Projekt badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną.
  Numer ID: 12 Numer: N N310 777440 Okres realizacji: 2011 - 2014
 36. Projekt badawczy, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Numer ID: 13 Numer: 2011/01/B/ST10/07544 Okres realizacji: 2011 - 2014
 37. Projekt badawczy,
  Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.
  Numer ID: 9 Numer: N N313 705940 Okres realizacji: 2011 - 2014
 38. Projekt badawczy,
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Numer ID: 5 Numer: 2011/01/N/NZ9/02456 Okres realizacji: 2011 - 2014
 39. Projekt rozwojowy,
  Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli.
  Numer ID: 16 Numer: N R12 0137 10 Okres realizacji: 2011 - 2012
 40. Projekt badawczy,
  Wzrost i pobieranie wody przez rzepak żółtonasienny i czarnonasienny w zależności od stanu zagęszczenia gleby.
  Numer ID: 17 Numer: N N310 776940 Okres realizacji: 2011 - 2012
 41. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Charakterystyka zbiorowisk grzybów występujących w wybranych odpadach organicznych oraz ocena ich przydatności w degradacji odpadów
  Numer ID: 27 Numer: IP2010 009370 Okres realizacji: 2010 - 2011
 42. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych.
  Numer ID: 29 Numer: IP2010 005770 Okres realizacji: 2010 - 2012
 43. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu.
  Numer ID: 36 Numer: IP2010 036370 Okres realizacji: 2010 - 2011
 44. Projekt rozwojowy, 12 konkurs
  Wykrywanie i identyfikacja ukrytych pod powierzchnią ziemi min i IED
  Numer ID: 178 Numer: 92056 Okres realizacji: 2010 - 2012
 45. Projekt badawczy,
  Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy.
  Numer ID: 30 Numer: N N310 305739 Okres realizacji: 2010 - 2011
 46. Projekt badawczy,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Numer ID: 22 Numer: PB Nr N N310 115338 Okres realizacji: 2010 - 2013
 47. Projekt badawczy,
  Wpływ czynników technologicznych na parametry mechaniczne drobnoziarnistych proszków spożywczych.
  Numer ID: 24 Numer: PB Nr N N313 141938 Okres realizacji: 2010 - 2013
 48. Projekt rozwojowy,
  Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych
  Numer ID: 19 Numer: WND-POIG.01.03.01-06-030/09 Okres realizacji: 2010 - 2014
 49. Projekt badawczy, 39 konkurs MNiSW
  Różnorodność populacji mikroorganizmów i aktywność biochemiczna strefy korzeniowej wybranych roślin uprawnych w wyniku rolniczego zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich
  Numer ID: 21 Numer: N N310 307439 Okres realizacji: 2010 - 2013
 50. Projekt badawczy,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Numer ID: 23 Numer: PB Nr N N310 043838 Okres realizacji: 2010 - 2013
 51. Projekt badawczy,
  Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych.
  Numer ID: 20 Numer: N N310 307639 Okres realizacji: 2010 - 2013
 52. Projekt badawczy,
  Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu.
  Numer ID: 26 Numer: N N310 307539 Okres realizacji: 2010 - 2013
 53. Projekt rozwojowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Numer ID: 205 Okres realizacji: 2009 - 2014
 54. Projekt badawczy,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Numer ID: 140 Numer: PB Nr N N310 088636 Okres realizacji: 2009 - 2010
 55. Projekt badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, Woda i Wymiana Energii / Badania
  Numer ID: 162 Numer: 98084 Okres realizacji: 2009 - 2011
 56. Projekt badawczy,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Numer ID: 139 Numer: PB Nr N N310 149335 Okres realizacji: 2008 - 2009
 57. Projekt badawczy,
  Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi.
  Numer ID: 138 Numer: PB Nr N N310 149635 Okres realizacji: 2008 - 2009
 58. Projekt badawczy,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Numer ID: 137 Numer: PB Nr N N310 306234 Okres realizacji: 2008 - 2010
 59. Projekt badawczy,
  Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej.
  Numer ID: 135 Numer: PB Nr N N310 314734 Okres realizacji: 2008 - 2009
 60. Projekt badawczy,
  Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin.
  Numer ID: 134 Numer: PB Nr N N310 300734 Okres realizacji: 2008 - 2009
 61. Projekt badawczy,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Numer ID: 136 Numer: PB Nr N N305 299534 Okres realizacji: 2008 - 2009
 62. Projekt badawczy,
  Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 131 Numer: PB Nr N N310 3222 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 63. Projekt badawczy,
  Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych.
  Numer ID: 130 Numer: PB Nr N N310 3221 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 64. Projekt badawczy,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Numer ID: 132 Numer: PB Nr N N310 3214 33 Okres realizacji: 2007 - 2010
 65. Projekt badawczy,
  Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie.
  Numer ID: 129 Numer: PB Nr N N305 3254 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 66. Projekt badawczy,
  Wpływ procesów uszlachetniania oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wytłoków i śruty rzepakowej.
  Numer ID: 127 Numer: PB Nr N310 069 32/2806 Okres realizacji: 2007 - 2010
 67. Projekt badawczy,
  Wpływ nierównomiernego zagęszczenia gleby i zlokalizowanego nawożenia na wzrost i funkcjonowanie korzeni kukurydzy.
  Numer ID: 125 Numer: PB Nr N310 036 32/1951 Okres realizacji: 2007 - 2010
 68. Projekt badawczy,
  Określenie wpływu pH, Cu i Al na wybrane fizykochemiczne właściwości korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych i miareczkowych.
  Numer ID: 128 Numer: PB Nr N310 017 32/1297 Okres realizacji: 2007 - 2010
 69. Projekt badawczy,
  Modelowanie efektów quasi – statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych.
  Numer ID: 126 Numer: PB Nr N208 002 32/0218 Okres realizacji: 2007 - 2008
 70. Projekt rozwojowy, Inicjatywa Technologiczna 1
  Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania pił łańcuchowych do cięcia drewna.
  Numer ID: 133 Numer: Nr PBR 12633 Okres realizacji: 2007 - 2010
 71. Projekt badawczy,
  Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Numer ID: 123 Numer: PB Nr N305 046 31/1707 Okres realizacji: 2006 - 2009
 72. Projekt badawczy,
  Wybrane właściwości gleb jako wskaźnik zmian w środowisku glebowym na skutek renaturyzacji gruntów porolnych.
  Numer ID: 124 Numer: PB Nr N310 035 31/1730 Okres realizacji: 2006 - 2009
 73. Projekt badawczy,
  Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na zmianę właściwości fizycznych złoża nasion rzepaku i ziarna zbóż.
  Numer ID: 122 Numer: PB Nr 2 P06T 051 30 Okres realizacji: 2006 - 2009
 74. Projekt badawczy,
  Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych.
  Numer ID: 121 Numer: PB Nr 2 P06S 013 30 Okres realizacji: 2006 - 2009
 75. Projekt badawczy,
  Wpływ fosforanów na uwalnianie materii organicznej z gleb pobagiennych.
  Numer ID: 120 Numer: PB Nr 2 P04G 079 29 Okres realizacji: 2005 - 2007
 76. Projekt badawczy,
  Obieg metali ciężkich w urbanoziemach w pobliżu elementów infrastruktury miejskiej i na terenach zdegradowanych gruzem budowlanym i rekultywowanych torfem.
  Numer ID: 119 Numer: PB Nr 2 P04G 091 28 Okres realizacji: 2005 - 2008
 77. Projekt badawczy,
  Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw.
  Numer ID: 118 Numer: PB Nr 2 P06T 089 28 Okres realizacji: 2005 - 2008
 78. Projekt badawczy,
  Kryteria doboru optymalnej technologii zbioru rzepaku.
  Numer ID: 117 Numer: 2 P06R 063 27 Okres realizacji: 2004 - 2006
 79. Projekt badawczy,
  Opracowanie systemu monitorowania stężenia wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
  Numer ID: 116 Numer: 2 P04G 032 26 Okres realizacji: 2004 - 2007
 80. Projekt badawczy,
  Zastosowanie metody pomiaru prędkości poprzecznych fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości sypkich materiałów roślinnych.
  Numer ID: 115 Numer: 2 P06T 107 26 Okres realizacji: 2004 - 2005
 81. Projekt badawczy,
  Zastosowanie membranowych przetworników do wyznaczania naporu w roślinnych materiałach sypkich.
  Numer ID: 114 Numer: 2 P06T 031 26 Okres realizacji: 2004 - 2005
 82. Projekt badawczy,
  Wpływ stanu natlenienia na proces tworzenia i pochłaniania podtlenku azotu w glebach ornych Polski na tle wybranych gleb Centralnej Europy.
  Numer ID: 113 Numer: PB Nr 3 P06S 010 25 Okres realizacji: 2003 - 2006
 83. Projekt badawczy,
  Wpływ nawadniania gleb organicznych oczyszczonymi ściekami miejskimi na aktywność respiracyjną drobnoustrojów glebowych.
  Numer ID: 112 Numer: PB Nr 3 P04G 080 25 Okres realizacji: 2003 - 2005
 84. Projekt badawczy,
  Aktywność wybranych enzymów – dezaminaz w glebach różnie użytkowanych, jako wskaźnik ich żyzności.
  Numer ID: 111 Numer: 3 P04G 043 24 Okres realizacji: 2003 - 2005
 85. Projekt badawczy,
  Usuwanie azotanów (V) z wód ściekowych drogą przemiennej sorpcji i denitryfikacji.
  Numer ID: 110 Numer: 3 P06S 005 24 Okres realizacji: 2003 - 2005
 86. Projekt badawczy,
  Wpływ makroporów glebowych na wzrost korzeni i pędów roślin oraz wymywanie składników pokarmowych z gleby.
  Numer ID: 108 Numer: 3 P06R 001 23 Okres realizacji: 2002 - 2005
 87. Projekt badawczy,
  Fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy.
  Numer ID: 109 Numer: 3 P06R 133 23 Okres realizacji: 2002 - 2004
 88. Projekt badawczy,
  Określenie warunków uruchamiania metali ciężkich i stabilności azotanów w lessowych glebach erodowanych.
  Numer ID: 106 Numer: 3 P06S 009 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 89. Projekt badawczy,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Numer ID: 105 Numer: 3 P06T 004 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 90. Projekt badawczy,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Numer ID: 107 Numer: 3 P06R 092 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 91. Projekt badawczy,
  Określenie wpływu erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie intensywnie użytkowanej rolniczo małej zlewni lessowej.
  Numer ID: 103 Numer: 6 P06S 003 21 Okres realizacji: 2001 - 2004
 92. Projekt badawczy,
  Opracowanie algorytmów wyznaczania współczynnika przewodnictwa wodnego gleby z jej parametrów fazy stałej.
  Numer ID: 102 Numer: 6 P06R 072 21 Okres realizacji: 2001 - 2003
 93. Projekt badawczy,
  Opracowanie i wykonanie głowicy pomiarowej do wyznaczania naprężeń lokalnych w złożu ziarna.
  Numer ID: 104 Numer: 6 P06T 010 21 Okres realizacji: 2001 - 2002
 94. Projekt badawczy,
  Ocena przydatności woltamperometrycznej metody wyznaczania gęstości strumienia tlenu w symetrycznym układzie dwuelektrodowym.
  Numer ID: 98 Numer: 6 P06B 027 20 Okres realizacji: 2001 - 2004
 95. Projekt badawczy,
  Analiza dokładności wyznaczania przepływu ciepła w profilu glebowym strumieniomierzem płytkowym.
  Numer ID: 95 Numer: 6 P06B 043 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 96. Projekt badawczy,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Numer ID: 96 Numer: 6 P06F 004 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 97. Projekt badawczy,
  Wpływ właściwości powierzchniowych fazy stałej materiału glebowego na wiązanie wody przy niskim uwilgotnieniu.
  Numer ID: 91 Numer: 6 P06H 064 20 Okres realizacji: 2001 - 2004
 98. Projekt badawczy,
  Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa.
  Numer ID: 97 Numer: 6 P06H 029 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 99. Projekt badawczy,
  Badanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod obciążeniem elementów jezdnych pojazdów i maszyn rolniczych.
  Numer ID: 94 Numer: 6 P06F 006 20 Okres realizacji: 2001 - 2001
 100. Projekt badawczy,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Numer ID: 92 Numer: 6 P06B 044 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 101. Projekt badawczy,
  Próba zmniejszenia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb lekkich i ochrony środowiska naturalnego.
  Numer ID: 101 Numer: 6 P04G 032 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 102. Projekt badawczy,
  Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru wilgotności objętościowej gleby.
  Numer ID: 100 Numer: 6 P06B 020 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 103. Projekt badawczy,
  Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych mieszanin gleb z materiałami budowlanymi i substancją organiczną pod wpływem cyklicznych zmian temperatury.
  Numer ID: 93 Numer: 6 P04G 033 20 Okres realizacji: 2001 - 2001
 104. Projekt badawczy,
  Emisja N2O z pól irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania.
  Numer ID: 88 Numer: 6 P04G 032 19 Okres realizacji: 2000 - 2003
 105. Projekt badawczy,
  Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska naturalnego.
  Numer ID: 90 Numer: 6 P04G 029 19 Okres realizacji: 2000 - 2003
 106. Projekt badawczy,
  Zastosowanie skrobi jako preparatu do ograniczenia pękania łuszczyn rzepaku.
  Numer ID: 86 Numer: 5 P06B 002 19 Okres realizacji: 2000 - 2001
 107. Projekt badawczy,
  Mechaniczne i optyczne właściwości jabłek – modelowanie jakości owoców po przechowywaniu.
  Numer ID: 85 Numer: 5 P06F 012 19 Okres realizacji: 2000 - 2001
 108. Projekt badawczy,
  Określenie charakterystyk adsorpcyjnych i jonowymiennych korzeni oraz ich zmian pod wpływem stresu wywołanego niskim pH i toksycznymi ilościami glinu dla wybranych roślin zbożowych o zróżnicowanej tolerancyjności na kwasowość gleby.
  Numer ID: 87 Numer: 5 P06B 051 19 Okres realizacji: 2000 - 2002
 109. Projekt badawczy,
  Określenie wpływu cyklodekstryn na właściwości powierzchniowe i strukturalne minerałów ilastych i gleb.
  Numer ID: 89 Numer: 6 P04G 056 19 Okres realizacji: 2000 - 2002
 110. Projekt badawczy,
  Wpływ prędkości przejazdów pojazdów rolniczych po polu na naprężenia i odkształcenia w profilu glebowym.
  Numer ID: 83 Numer: 5 P06F 003 18 Okres realizacji: 2000 - 2002
 111. Projekt badawczy,
  Analiza nowych fizycznych parametrów do oceny jakości świeżych produktów z jabłek.
  Numer ID: 82 Numer: 5 P06C 021 18 Okres realizacji: 2000 - 2001
 112. Projekt badawczy,
  Określenie wpływu lokalnego podwyższonego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost i pobieranie wody przez pszenicę.
  Numer ID: 81 Numer: 5 P06B 031 18 Okres realizacji: 2000 - 2000
 113. Projekt badawczy,
  Właściwości fizyczne agregatów glebowych i ich wpływ na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju.
  Numer ID: 84 Numer: 5 P06B 027 18 Okres realizacji: 2000 - 2000
 114. Projekt badawczy, COST
  Erozja gleby a zmiany globalne
  Numer ID: 151 Numer: COST Action 623 Okres realizacji: 2000 - 2003
 115. Projekt badawczy,
  Określenie właściwości agrofizycznych soczewicy pod kątem uzyskiwania nasion o wysokiej jakości.
  Numer ID: 78 Numer: 5 P06F 002 17 Okres realizacji: 1999 - 2001
 116. Projekt badawczy,
  Opracowanie charakterystyki właściwości fizycznych sypkich surowców spożywczych.
  Numer ID: 79 Numer: 5 P06F 021 17 Okres realizacji: 1999 - 2002
 117. Projekt badawczy,
  Określenie zdolności minerałów ilastych (pochodzących z materiałów odpadowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance), do sorpcji azotanów(V).
  Numer ID: 76 Numer: 6 P04G 053 17 Okres realizacji: 1999 - 2000
 118. Projekt badawczy,
  Badanie właściwości mechanicznych tkanek bulwy ziemniaka wybranych odmian w aspekcie ich praktycznego wykorzystania.
  Numer ID: 80 Numer: 5 P06F 013 17 Okres realizacji: 1999 - 2002
 119. Projekt badawczy,
  Badanie wpływu czynników zewnętrznych na uwalnianie substancji organicznej oraz na zmiany właściwości fizykochemicznych fazy stałej wybranych gleb hydrogenicznych.
  Numer ID: 77 Numer: 6 P04G 012 17 Okres realizacji: 1999 - 2001
 120. Projekt badawczy,
  Aktywność biologiczna jako wskaźnik żywotności filtru glebowego podczas sorbowania biogenów ze ścieków komunalnych.
  Numer ID: 75 Numer: 5 P06H 035 16 Okres realizacji: 1999 - 2001
 121. Projekt badawczy,
  Rola wybranych roślin w usuwaniu produktów anaerobiozy drogą transportu wewnętrznego.
  Numer ID: 74 Numer: 5 P06H 044 16 Okres realizacji: 1999 - 2001
 122. Projekt badawczy,
  Opracowanie bazy danych i map hydrofizycznych właściwości gleb ornych Polski.
  Numer ID: 73 Numer: 5 P06B 012 15 Okres realizacji: 1998 - 2001
 123. Projekt badawczy,
  Wykorzystanie stanu oksydoredukcyjnego do oceny akumulacji cynku w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Numer ID: 71 Numer: 6 P04G 014 14 Okres realizacji: 1998 - 1999
 124. Projekt badawczy,
  Niejednorodność powierzchni jako charakterystyka materiału glebowego.
  Numer ID: 72 Numer: 5 P06B 029 14 Okres realizacji: 1998 - 2000
 125. Projekt badawczy,
  Określenie wpływu ciśnienia wewnątrzkomórkowego na sygnał emisji akustycznej w tkance miękiszowej bulwy ziemniaka poddanej działaniu sił zewnętrznych.
  Numer ID: 70 Numer: 7 T07A 025 14 Okres realizacji: 1998 - 1998
 126. Projekt badawczy,
  Zbadanie emisji i dynamiki podtlenku azotu na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Numer ID: 69 Numer: 6 P04G 059 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 127. Projekt badawczy,
  Wyznaczanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod kołami pojazdów mechanicznych w badaniach polowych.
  Numer ID: 67 Numer: 7 T07C 033 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 128. Projekt badawczy,
  Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb.
  Numer ID: 65 Numer: 5 P06B 052 12 Okres realizacji: 1997 - 1998
 129. Projekt badawczy,
  Opracowanie mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski.
  Numer ID: 66 Numer: 5 P06B 023 12 Okres realizacji: 1997 - 1999
 130. Projekt badawczy,
  Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu.
  Numer ID: 68 Numer: 5 P06B 016 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 131. Projekt badawczy,
  Zbadanie wpływu procesów zakwaszania i alkalizacji na zmiany niejednorodności powierzchni wybranych minerałów glebowych i gleb.
  Numer ID: 64 Numer: 6 P04G 033 12 Okres realizacji: 1997 - 1998
 132. Projekt badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Numer ID: 62 Numer: 6 P04G 013 11 Okres realizacji: 1996 - 1997
 133. Projekt badawczy,
  Modelowe badania preferencyjnego przepływu wody w ośrodku glebowym.
  Numer ID: 63 Numer: 6 P04G 023 11 Okres realizacji: 1996 - 1997
 134. Projekt badawczy,
  Mechanizm powstawania spływu powierzchniowego z uwzględnieniem parametrów mikroreliefu gleby.
  Numer ID: 57 Numer: 5 P06B 068 10 Okres realizacji: 1996 - 1999
 135. Projekt badawczy,
  Agrofizyczna i biologiczna ocena żyzności gleb uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie.
  Numer ID: 59 Numer: 5 P06B 007 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 136. Projekt badawczy,
  Ilościowe badania uszkodzeń w biologicznych ośrodkach wielofazowych.
  Numer ID: 56 Numer: 5 P06F 003 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 137. Projekt badawczy,
  Kształtowanie właściwości fizycznych gleb w wyniku naturalnej i stymulowanej aktywności dżdżownic.
  Numer ID: 54 Numer: 6 P04F 063 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 138. Projekt badawczy,
  Mechanizmy przenoszenia naprężeń w warstwie ziarna pszenicy.
  Numer ID: 55 Numer: 5 P06F 024 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 139. Projekt badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Numer ID: 61 Numer: 5 P06B 038 11 Okres realizacji: 1996 - 1998
 140. Projekt badawczy,
  System obronny roślin w warunkach anoksji systemu korzeniowego.
  Numer ID: 58 Numer: 6 P04C 101 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 141. Projekt badawczy,
  Fizyczne i biologiczne skutki suszenia mikrofalowego ziarna pszenicy.
  Numer ID: 53 Numer: 5 P06F 012 09 Okres realizacji: 1995 - 1998
 142. Projekt badawczy,
  Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi.
  Numer ID: 51 Numer: 5 P06F 005 09 Okres realizacji: 1995 - 1996
 143. Projekt badawczy,
  Rola frakcji próchniczych w formowaniu powierzchniowych właściwości materiału glebowego.
  Numer ID: 52 Numer: 5 P06B 003 09 Okres realizacji: 1995 - 1996
 144. Projekt badawczy,
  Badania pól naprężeń i odkształceń w glebie podczas uprawy i pod kołami pojazdów rolniczych..
  Numer ID: 49 Numer: P 06F 005 08 Okres realizacji: 1995 - 1998
 145. Projekt badawczy,
  Aspekty metodyczne wyznaczania rozkładu rozmiarów porów i wymiaru fraktalnego materiałów glebowych.
  Numer ID: 50 Numer: 5 P06B 077 08 Okres realizacji: 1995 - 1995
 146. Projekt badawczy,
  Określenie właściwości agrofizycznych i opracowanie podstaw technologii zbioru amarantusa.
  Numer ID: 48 Numer: 5 P06F 023 08 Okres realizacji: 1995 - 1998
 147. Projekt badawczy,
  Sygnał penetrometryczny jako nośnik informacji o środowisku wzrostu korzeni.
  Numer ID: 47 Numer: 5 P06F 009 08 Okres realizacji: 1995 - 1996
 148. Projekt badawczy,
  Wpływ wilgotności i temperatury na zmienność właściwości mechanicznych nasion rzepaku.
  Numer ID: 43 Numer: 5 S306 001 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 149. Projekt badawczy,
  Przyczyny powstawania pęknięć endospermu ziarna pszenicy w okresie przedzbiorowym.
  Numer ID: 45 Numer: 5 S302 037 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 150. Projekt badawczy,
  Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu.
  Numer ID: 46 Numer: 0424/S3/94/07 Okres realizacji: 1994 - 1994
 151. Projekt badawczy,
  Zależność prędkości propagacji impulsu elektromagnetycznego w glebie od jej wybranych właściwości fizycznych i chemicznych.
  Numer ID: 41 Numer: 0428/S3/94/07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 152. Projekt badawczy,
  Wpływ wybranych preparatów chemicznych na zmienność cech wytrzymałościowych łuszczyn rzepaku ozimego.
  Numer ID: 42 Numer: 5 S306 010 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 153. Projekt badawczy,
  Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych.
  Numer ID: 39 Numer: 5 S306 010 06 Okres realizacji: 1994 - 1997
 154. Projekt badawczy,
  Opracowanie metody monitorowania wybranych parametrów agrofizycznych materiałów i produktów rolniczych.
  Numer ID: 40 Numer: 5 S306 009 06 Okres realizacji: 1994 - 1996
 155. Projekt badawczy,
  Optymalizacja procesu przechowywania nasion rzepaku.
  Numer ID: 44 Numer: 5 S306 015 07 Okres realizacji: 1994 - 1997
 156. Projekt badawczy,
  Fizyczne badania struktury materiałów rolniczych.
  Numer ID: 38 Numer: 5 S306 030 04 Okres realizacji: 1993 - 1995
 157. Projekt badawczy,
  Badanie mechanicznych właściwości roślinnych materiałów granularnych.
  Numer ID: 37 Numer: 5 551 392 03 Okres realizacji: 1992 - 1995
 158. Projekt badawczy,
  Struktura bilansu promieniowania i stosunki termiczno-wilgotnościowe.
  Numer ID: 34 Numer: 5 074 691 01 Okres realizacji: 1991 - 1994
 159. Projekt badawczy,
  Stopień zagęszczenia gleby a rozwój systemu korzeniowego roślin.
  Numer ID: 32 Numer: 5 028 991 01 Okres realizacji: 1991 - 1994
 160. Projekt badawczy,
  Ograniczenie strat nasion rzepaku.
  Numer ID: 33 Numer: 5 002 791 01 Okres realizacji: 1991 - 1994
X