Inne projekty

Badania

Inne projekty

 1. Projekt Inne, „Doskonała nauka II”
  4. Warsztaty dla Młodych Badaczy 2024
  Numer: KONF/SP/0165/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 2. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
  22. Festiwal Nauki w Jabłonnie „NAUKA Z PAŁACEM W TLE”
  Numer: POPUL/SP/0371/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 3. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
  20. Lubelski Festiwal Nauki
  Numer: POPUL/SP/0372/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 4. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
  27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  Numer: POPUL/SP/0373/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 5. Projekt Inne, „Doskonała nauka II”
  Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
  Numer: KONF/SP/0166/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 6. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  19. Lubelski Festiwal Nauki
  Numer: SONP/SP/549341/2022 Okres realizacji: 2022 - 2023
 7. Projekt Inne, „Doskonała Nauka”
  Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNCH ŚRODOWISK”
  Numer: DNK/SP/549541/2022 Okres realizacji: 2022 - 2023
 8. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  Numer: SONP/SP/549828/2022 Okres realizacji: 2022 - 2023
 9. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  XVIII Lubelski Festiwal Nauki
  Numer: SONP/SP/514504/2021 Okres realizacji: 2021 - 2022
 10. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  XXV Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  Numer: Numer projektu Wskazówka SONP/SP/514505/2021 Okres realizacji: 2021 - 2022
 11. Projekt Inne, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Numer: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Okres realizacji: 2020 - 2021
 12. Projekt Inne, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności
  Numer ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Numer: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Okres realizacji: 2018 - 2020
 13. Projekt Inne,
  Wsparcie techniczne dla wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III w Bubnowie, Polska
  Numer: 4000113360/15/NL/FF/gp Okres realizacji: 2015 - 2018
 14. Projekt Inne, Top 500 Innovators Science
  Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization. Wyjazd stażowo-szkoleniowy w roku 2013.
  Numer ID: 196 Okres realizacji: 2013 - 2013
 15. Projekt Inne,
  Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.
  Numer ID: 9 Numer: N N313 705940 Okres realizacji: 2011 - 2014
 16. Projekt Inne,
  Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli.
  Numer ID: 16 Numer: N R12 0137 10 Okres realizacji: 2011 - 2012
 17. Projekt Inne,
  Wzrost i pobieranie wody przez rzepak żółtonasienny i czarnonasienny w zależności od stanu zagęszczenia gleby.
  Numer ID: 17 Numer: N N310 776940 Okres realizacji: 2011 - 2012
 18. Projekt Inne,
  Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy.
  Numer ID: 30 Numer: N N310 305739 Okres realizacji: 2010 - 2011
 19. Projekt Inne,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Numer ID: 22 Numer: PB Nr N N310 115338 Okres realizacji: 2010 - 2013
 20. Projekt Inne,
  Wpływ czynników technologicznych na parametry mechaniczne drobnoziarnistych proszków spożywczych.
  Numer ID: 24 Numer: PB Nr N N313 141938 Okres realizacji: 2010 - 2013
 21. Projekt Inne,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Numer ID: 23 Numer: PB Nr N N310 043838 Okres realizacji: 2010 - 2013
 22. Projekt Inne,
  Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych.
  Numer ID: 20 Numer: N N310 307639 Okres realizacji: 2010 - 2013
 23. Projekt Inne,
  Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu.
  Numer ID: 26 Numer: N N310 307539 Okres realizacji: 2010 - 2013
 24. Projekt Inne,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Numer ID: 140 Numer: PB Nr N N310 088636 Okres realizacji: 2009 - 2010
 25. Projekt Inne,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Numer ID: 139 Numer: PB Nr N N310 149335 Okres realizacji: 2008 - 2009
 26. Projekt Inne,
  Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi.
  Numer ID: 138 Numer: PB Nr N N310 149635 Okres realizacji: 2008 - 2009
 27. Projekt Inne,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Numer ID: 137 Numer: PB Nr N N310 306234 Okres realizacji: 2008 - 2010
 28. Projekt Inne,
  Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej.
  Numer ID: 135 Numer: PB Nr N N310 314734 Okres realizacji: 2008 - 2009
 29. Projekt Inne,
  Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin.
  Numer ID: 134 Numer: PB Nr N N310 300734 Okres realizacji: 2008 - 2009
 30. Projekt Inne,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Numer ID: 136 Numer: PB Nr N N305 299534 Okres realizacji: 2008 - 2009
 31. Projekt Inne,
  Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 131 Numer: PB Nr N N310 3222 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 32. Projekt Inne,
  Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych.
  Numer ID: 130 Numer: PB Nr N N310 3221 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 33. Projekt Inne,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Numer ID: 132 Numer: PB Nr N N310 3214 33 Okres realizacji: 2007 - 2010
 34. Projekt Inne,
  Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie.
  Numer ID: 129 Numer: PB Nr N N305 3254 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 35. Projekt Inne,
  Wpływ procesów uszlachetniania oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wytłoków i śruty rzepakowej.
  Numer ID: 127 Numer: PB Nr N310 069 32/2806 Okres realizacji: 2007 - 2010
 36. Projekt Inne,
  Wpływ nierównomiernego zagęszczenia gleby i zlokalizowanego nawożenia na wzrost i funkcjonowanie korzeni kukurydzy.
  Numer ID: 125 Numer: PB Nr N310 036 32/1951 Okres realizacji: 2007 - 2010
 37. Projekt Inne,
  Określenie wpływu pH, Cu i Al na wybrane fizykochemiczne właściwości korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych i miareczkowych.
  Numer ID: 128 Numer: PB Nr N310 017 32/1297 Okres realizacji: 2007 - 2010
 38. Projekt Inne,
  Modelowanie efektów quasi – statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych.
  Numer ID: 126 Numer: PB Nr N208 002 32/0218 Okres realizacji: 2007 - 2008
 39. Projekt Inne,
  Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Numer ID: 123 Numer: PB Nr N305 046 31/1707 Okres realizacji: 2006 - 2009
 40. Projekt Inne,
  Wybrane właściwości gleb jako wskaźnik zmian w środowisku glebowym na skutek renaturyzacji gruntów porolnych.
  Numer ID: 124 Numer: PB Nr N310 035 31/1730 Okres realizacji: 2006 - 2009
 41. Projekt Inne,
  Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na zmianę właściwości fizycznych złoża nasion rzepaku i ziarna zbóż.
  Numer ID: 122 Numer: PB Nr 2 P06T 051 30 Okres realizacji: 2006 - 2009
 42. Projekt Inne,
  Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych.
  Numer ID: 121 Numer: PB Nr 2 P06S 013 30 Okres realizacji: 2006 - 2009
 43. Projekt Inne,
  Wpływ fosforanów na uwalnianie materii organicznej z gleb pobagiennych.
  Numer ID: 120 Numer: PB Nr 2 P04G 079 29 Okres realizacji: 2005 - 2007
 44. Projekt Inne,
  Obieg metali ciężkich w urbanoziemach w pobliżu elementów infrastruktury miejskiej i na terenach zdegradowanych gruzem budowlanym i rekultywowanych torfem.
  Numer ID: 119 Numer: PB Nr 2 P04G 091 28 Okres realizacji: 2005 - 2008
 45. Projekt Inne,
  Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw.
  Numer ID: 118 Numer: PB Nr 2 P06T 089 28 Okres realizacji: 2005 - 2008
 46. Projekt Inne,
  Kryteria doboru optymalnej technologii zbioru rzepaku.
  Numer ID: 117 Numer: 2 P06R 063 27 Okres realizacji: 2004 - 2006
 47. Projekt Inne,
  Opracowanie systemu monitorowania stężenia wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
  Numer ID: 116 Numer: 2 P04G 032 26 Okres realizacji: 2004 - 2007
 48. Projekt Inne,
  Zastosowanie metody pomiaru prędkości poprzecznych fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości sypkich materiałów roślinnych.
  Numer ID: 115 Numer: 2 P06T 107 26 Okres realizacji: 2004 - 2005
 49. Projekt Inne,
  Zastosowanie membranowych przetworników do wyznaczania naporu w roślinnych materiałach sypkich.
  Numer ID: 114 Numer: 2 P06T 031 26 Okres realizacji: 2004 - 2005
 50. Projekt Inne,
  Wpływ stanu natlenienia na proces tworzenia i pochłaniania podtlenku azotu w glebach ornych Polski na tle wybranych gleb Centralnej Europy.
  Numer ID: 113 Numer: PB Nr 3 P06S 010 25 Okres realizacji: 2003 - 2006
 51. Projekt Inne,
  Wpływ nawadniania gleb organicznych oczyszczonymi ściekami miejskimi na aktywność respiracyjną drobnoustrojów glebowych.
  Numer ID: 112 Numer: PB Nr 3 P04G 080 25 Okres realizacji: 2003 - 2005
 52. Projekt Inne,
  Aktywność wybranych enzymów – dezaminaz w glebach różnie użytkowanych, jako wskaźnik ich żyzności.
  Numer ID: 111 Numer: 3 P04G 043 24 Okres realizacji: 2003 - 2005
 53. Projekt Inne,
  Usuwanie azotanów (V) z wód ściekowych drogą przemiennej sorpcji i denitryfikacji.
  Numer ID: 110 Numer: 3 P06S 005 24 Okres realizacji: 2003 - 2005
 54. Projekt Inne,
  Wpływ makroporów glebowych na wzrost korzeni i pędów roślin oraz wymywanie składników pokarmowych z gleby.
  Numer ID: 108 Numer: 3 P06R 001 23 Okres realizacji: 2002 - 2005
 55. Projekt Inne,
  Fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy.
  Numer ID: 109 Numer: 3 P06R 133 23 Okres realizacji: 2002 - 2004
 56. Projekt Inne,
  Określenie warunków uruchamiania metali ciężkich i stabilności azotanów w lessowych glebach erodowanych.
  Numer ID: 106 Numer: 3 P06S 009 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 57. Projekt Inne,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Numer ID: 105 Numer: 3 P06T 004 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 58. Projekt Inne,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Numer ID: 107 Numer: 3 P06R 092 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 59. Projekt Inne,
  Określenie wpływu erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie intensywnie użytkowanej rolniczo małej zlewni lessowej.
  Numer ID: 103 Numer: 6 P06S 003 21 Okres realizacji: 2001 - 2004
 60. Projekt Inne,
  Opracowanie algorytmów wyznaczania współczynnika przewodnictwa wodnego gleby z jej parametrów fazy stałej.
  Numer ID: 102 Numer: 6 P06R 072 21 Okres realizacji: 2001 - 2003
 61. Projekt Inne,
  Opracowanie i wykonanie głowicy pomiarowej do wyznaczania naprężeń lokalnych w złożu ziarna.
  Numer ID: 104 Numer: 6 P06T 010 21 Okres realizacji: 2001 - 2002
 62. Projekt Inne,
  Ocena przydatności woltamperometrycznej metody wyznaczania gęstości strumienia tlenu w symetrycznym układzie dwuelektrodowym.
  Numer ID: 98 Numer: 6 P06B 027 20 Okres realizacji: 2001 - 2004
 63. Projekt Inne,
  Analiza dokładności wyznaczania przepływu ciepła w profilu glebowym strumieniomierzem płytkowym.
  Numer ID: 95 Numer: 6 P06B 043 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 64. Projekt Inne,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Numer ID: 96 Numer: 6 P06F 004 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 65. Projekt Inne,
  Wpływ właściwości powierzchniowych fazy stałej materiału glebowego na wiązanie wody przy niskim uwilgotnieniu.
  Numer ID: 91 Numer: 6 P06H 064 20 Okres realizacji: 2001 - 2004
 66. Projekt Inne,
  Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa.
  Numer ID: 97 Numer: 6 P06H 029 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 67. Projekt Inne,
  Badanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod obciążeniem elementów jezdnych pojazdów i maszyn rolniczych.
  Numer ID: 94 Numer: 6 P06F 006 20 Okres realizacji: 2001 - 2001
 68. Projekt Inne,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Numer ID: 92 Numer: 6 P06B 044 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 69. Projekt Inne,
  Próba zmniejszenia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb lekkich i ochrony środowiska naturalnego.
  Numer ID: 101 Numer: 6 P04G 032 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 70. Projekt Inne,
  Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru wilgotności objętościowej gleby.
  Numer ID: 100 Numer: 6 P06B 020 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 71. Projekt Inne,
  Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych mieszanin gleb z materiałami budowlanymi i substancją organiczną pod wpływem cyklicznych zmian temperatury.
  Numer ID: 93 Numer: 6 P04G 033 20 Okres realizacji: 2001 - 2001
 72. Projekt Inne,
  Emisja N2O z pól irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania.
  Numer ID: 88 Numer: 6 P04G 032 19 Okres realizacji: 2000 - 2003
 73. Projekt Inne,
  Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska naturalnego.
  Numer ID: 90 Numer: 6 P04G 029 19 Okres realizacji: 2000 - 2003
 74. Projekt Inne,
  Zastosowanie skrobi jako preparatu do ograniczenia pękania łuszczyn rzepaku.
  Numer ID: 86 Numer: 5 P06B 002 19 Okres realizacji: 2000 - 2001
 75. Projekt Inne,
  Mechaniczne i optyczne właściwości jabłek – modelowanie jakości owoców po przechowywaniu.
  Numer ID: 85 Numer: 5 P06F 012 19 Okres realizacji: 2000 - 2001
 76. Projekt Inne,
  Określenie charakterystyk adsorpcyjnych i jonowymiennych korzeni oraz ich zmian pod wpływem stresu wywołanego niskim pH i toksycznymi ilościami glinu dla wybranych roślin zbożowych o zróżnicowanej tolerancyjności na kwasowość gleby.
  Numer ID: 87 Numer: 5 P06B 051 19 Okres realizacji: 2000 - 2002
 77. Projekt Inne,
  Określenie wpływu cyklodekstryn na właściwości powierzchniowe i strukturalne minerałów ilastych i gleb.
  Numer ID: 89 Numer: 6 P04G 056 19 Okres realizacji: 2000 - 2002
 78. Projekt Inne,
  Wpływ prędkości przejazdów pojazdów rolniczych po polu na naprężenia i odkształcenia w profilu glebowym.
  Numer ID: 83 Numer: 5 P06F 003 18 Okres realizacji: 2000 - 2002
 79. Projekt Inne,
  Analiza nowych fizycznych parametrów do oceny jakości świeżych produktów z jabłek.
  Numer ID: 82 Numer: 5 P06C 021 18 Okres realizacji: 2000 - 2001
 80. Projekt Inne,
  Określenie wpływu lokalnego podwyższonego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost i pobieranie wody przez pszenicę.
  Numer ID: 81 Numer: 5 P06B 031 18 Okres realizacji: 2000 - 2000
 81. Projekt Inne,
  Właściwości fizyczne agregatów glebowych i ich wpływ na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju.
  Numer ID: 84 Numer: 5 P06B 027 18 Okres realizacji: 2000 - 2000
 82. Projekt Inne,
  Określenie właściwości agrofizycznych soczewicy pod kątem uzyskiwania nasion o wysokiej jakości.
  Numer ID: 78 Numer: 5 P06F 002 17 Okres realizacji: 1999 - 2001
 83. Projekt Inne,
  Opracowanie charakterystyki właściwości fizycznych sypkich surowców spożywczych.
  Numer ID: 79 Numer: 5 P06F 021 17 Okres realizacji: 1999 - 2002
 84. Projekt Inne,
  Określenie zdolności minerałów ilastych (pochodzących z materiałów odpadowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance), do sorpcji azotanów(V).
  Numer ID: 76 Numer: 6 P04G 053 17 Okres realizacji: 1999 - 2000
 85. Projekt Inne,
  Badanie właściwości mechanicznych tkanek bulwy ziemniaka wybranych odmian w aspekcie ich praktycznego wykorzystania.
  Numer ID: 80 Numer: 5 P06F 013 17 Okres realizacji: 1999 - 2002
 86. Projekt Inne,
  Badanie wpływu czynników zewnętrznych na uwalnianie substancji organicznej oraz na zmiany właściwości fizykochemicznych fazy stałej wybranych gleb hydrogenicznych.
  Numer ID: 77 Numer: 6 P04G 012 17 Okres realizacji: 1999 - 2001
 87. Projekt Inne,
  Aktywność biologiczna jako wskaźnik żywotności filtru glebowego podczas sorbowania biogenów ze ścieków komunalnych.
  Numer ID: 75 Numer: 5 P06H 035 16 Okres realizacji: 1999 - 2001
 88. Projekt Inne,
  Rola wybranych roślin w usuwaniu produktów anaerobiozy drogą transportu wewnętrznego.
  Numer ID: 74 Numer: 5 P06H 044 16 Okres realizacji: 1999 - 2001
 89. Projekt Inne,
  Opracowanie bazy danych i map hydrofizycznych właściwości gleb ornych Polski.
  Numer ID: 73 Numer: 5 P06B 012 15 Okres realizacji: 1998 - 2001
 90. Projekt Inne,
  Wykorzystanie stanu oksydoredukcyjnego do oceny akumulacji cynku w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Numer ID: 71 Numer: 6 P04G 014 14 Okres realizacji: 1998 - 1999
 91. Projekt Inne,
  Niejednorodność powierzchni jako charakterystyka materiału glebowego.
  Numer ID: 72 Numer: 5 P06B 029 14 Okres realizacji: 1998 - 2000
 92. Projekt Inne,
  Zbadanie emisji i dynamiki podtlenku azotu na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Numer ID: 69 Numer: 6 P04G 059 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 93. Projekt Inne,
  Wyznaczanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod kołami pojazdów mechanicznych w badaniach polowych.
  Numer ID: 67 Numer: 7 T07C 033 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 94. Projekt Inne,
  Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb.
  Numer ID: 65 Numer: 5 P06B 052 12 Okres realizacji: 1997 - 1998
 95. Projekt Inne,
  Opracowanie mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski.
  Numer ID: 66 Numer: 5 P06B 023 12 Okres realizacji: 1997 - 1999
 96. Projekt Inne,
  Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu.
  Numer ID: 68 Numer: 5 P06B 016 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 97. Projekt Inne,
  Zbadanie wpływu procesów zakwaszania i alkalizacji na zmiany niejednorodności powierzchni wybranych minerałów glebowych i gleb.
  Numer ID: 64 Numer: 6 P04G 033 12 Okres realizacji: 1997 - 1998
 98. Projekt Inne,
  Oszacowanie emisji N2O i CO2 z wybranych gleb mineralnych Polski w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych.
  Numer ID: 60 Numer: 5 P06B 038 11 Okres realizacji: 1996 - 1998
 99. Projekt Inne,
  Modelowe badania preferencyjnego przepływu wody w ośrodku glebowym.
  Numer ID: 63 Numer: 6 P04G 023 11 Okres realizacji: 1996 - 1997
 100. Projekt Inne,
  Mechanizm powstawania spływu powierzchniowego z uwzględnieniem parametrów mikroreliefu gleby.
  Numer ID: 57 Numer: 5 P06B 068 10 Okres realizacji: 1996 - 1999
 101. Projekt Inne,
  Agrofizyczna i biologiczna ocena żyzności gleb uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie.
  Numer ID: 59 Numer: 5 P06B 007 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 102. Projekt Inne,
  Ilościowe badania uszkodzeń w biologicznych ośrodkach wielofazowych.
  Numer ID: 56 Numer: 5 P06F 003 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 103. Projekt Inne,
  Kształtowanie właściwości fizycznych gleb w wyniku naturalnej i stymulowanej aktywności dżdżownic.
  Numer ID: 54 Numer: 6 P04F 063 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 104. Projekt Inne,
  Mechanizmy przenoszenia naprężeń w warstwie ziarna pszenicy.
  Numer ID: 55 Numer: 5 P06F 024 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 105. Projekt Inne,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Numer ID: 61 Numer: 5 P06B 038 11 Okres realizacji: 1996 - 1998
 106. Projekt Inne,
  Fizyczne i biologiczne skutki suszenia mikrofalowego ziarna pszenicy.
  Numer ID: 53 Numer: 5 P06F 012 09 Okres realizacji: 1995 - 1998
 107. Projekt Inne,
  Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi.
  Numer ID: 51 Numer: 5 P06F 005 09 Okres realizacji: 1995 - 1996
 108. Projekt Inne,
  Badania pól naprężeń i odkształceń w glebie podczas uprawy i pod kołami pojazdów rolniczych..
  Numer ID: 49 Numer: P 06F 005 08 Okres realizacji: 1995 - 1998
 109. Projekt Inne,
  Aspekty metodyczne wyznaczania rozkładu rozmiarów porów i wymiaru fraktalnego materiałów glebowych.
  Numer ID: 50 Numer: 5 P06B 077 08 Okres realizacji: 1995 - 1995
 110. Projekt Inne,
  Określenie właściwości agrofizycznych i opracowanie podstaw technologii zbioru amarantusa.
  Numer ID: 48 Numer: 5 P06F 023 08 Okres realizacji: 1995 - 1998
 111. Projekt Inne,
  Sygnał penetrometryczny jako nośnik informacji o środowisku wzrostu korzeni.
  Numer ID: 47 Numer: 5 P06F 009 08 Okres realizacji: 1995 - 1996
 112. Projekt Inne,
  Wpływ wilgotności i temperatury na zmienność właściwości mechanicznych nasion rzepaku.
  Numer ID: 43 Numer: 5 S306 001 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 113. Projekt Inne,
  Przyczyny powstawania pęknięć endospermu ziarna pszenicy w okresie przedzbiorowym.
  Numer ID: 45 Numer: 5 S302 037 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 114. Projekt Inne,
  Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu.
  Numer ID: 46 Numer: 0424/S3/94/07 Okres realizacji: 1994 - 1994
 115. Projekt Inne,
  Zależność prędkości propagacji impulsu elektromagnetycznego w glebie od jej wybranych właściwości fizycznych i chemicznych.
  Numer ID: 41 Numer: 0428/S3/94/07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 116. Projekt Inne,
  Wpływ wybranych preparatów chemicznych na zmienność cech wytrzymałościowych łuszczyn rzepaku ozimego.
  Numer ID: 42 Numer: 5 S306 010 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 117. Projekt Inne,
  Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych.
  Numer ID: 39 Numer: 5 S306 010 06 Okres realizacji: 1994 - 1997
 118. Projekt Inne,
  Optymalizacja procesu przechowywania nasion rzepaku.
  Numer ID: 44 Numer: 5 S306 015 07 Okres realizacji: 1994 - 1997
 119. Projekt Inne, ACCESS II. Model
  Wpływ zmian klimatu na glebę i strategiczne plony Europy
  Numer ID: 157 Okres realizacji: 1994 - 1996
 1. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby  ich ograniczenia)
  Program „Razem dla Klimatu” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  Kierownik projektu: mgr Magdalena Gos (Wykonawcy: mgr inż. Magdalena Gos, mgr Edyta Rojek, mgr Anna Siedliska)
  Numer: 54/2016
  Okres realizacji: od 2016-09-01 do 2016-11-30
 2. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania
  Program Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”
  Kierownik projektu: dr Jolanta Cieśla
  Numer: DS/1365/10/W48/ŚK/2013
  Okres realizacji: od 2013-08-01 do 2014-11-01
 3. Arsenic and copper removal and soil enzyme interactions by lemon grass, rubber plants and Bambara beans
  UNESCO-L’Oréal, Program dla Kobiet w Nauce
  Kierownik projektu: Eucharia Oluchi Nwaichi (opiekun: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN)
  Numer: FWIS 2013
  Okres realizacji: od 2013-07-01 do 2014-06-30
 4. Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Programu Operacyjny Kapitał Ludzki
  Kierownik projektu: dr Jolanta Cieśla
  Numer: POKL.0901.02-06-237/12
  Okres realizacji: od 2013-04-13 do 2013-06-08
X