Narodowe Centrum Nauki

Badania

Narodowe Centrum Nauki

 1. Projekt Granty NCN, SONATA 17
  Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 534740 Numer: 2021/43/D/ST10/01656 Okres realizacji: 2022 - 2025
 2. Projekt Granty NCN, OPUS 21
  Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów – badania laboratoryjne
  Numer ID: 523431 Numer: 2021/41/B/NZ9/03059 Okres realizacji: 2022 - 2025
 3. Projekt Granty NCN, OPUS 21
  Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych
  Numer ID: 518336 Numer: 2021/41/B/NZ9/03130 Okres realizacji: 2022 - 2025
 4. Projekt Granty NCN, MINIATURA 5
  Zmiany profilu fenotypowego i wrażliwości chemicznej patogenicznych dla upraw truskawki grzybów z gatunku Botrytis cinerea w wyniku działania octu drzewnego (łac. acetum pyro-lignosum)
  Numer ID: 518610 Numer: 2021/05/X/NZ9/01672 Okres realizacji: 2021 - 2022
 5. Projekt Granty NCN, Miniatura 5
  Badanie wpływu zagęszczenia gleby na widmo jej zespolonej przenikalności elektrycznej
  Numer ID: 526725 Numer: 2021/05/X/ST10/00526 Okres realizacji: 2021 - 2022
 6. Projekt Granty NCN, SONATA 16
  Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców
  Numer ID: 497160 Numer: 2020/39/D/NZ9/00232 Okres realizacji: 2021 - 2024
 7. Projekt Granty NCN, MINIATURA 5
  Różnorodność fenotypowa grzybów z rodzaju Verticillium i Trichoderma a konkurencja o azot – aspekt metodyczny
  Numer ID: 517340 Numer: 2021/05/X/NZ9/00341 Okres realizacji: 2021 - 2022
 8. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 2
  Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne
  Numer ID: 505924 Numer: 2020/39/O/NZ9/03421 Okres realizacji: 2021 - 2025
 9. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 2
  Zmiany stopnia acetylacji niecelulozowych polisacharydów podczas rozwoju i dojrzewania owoców i ich wpływ na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tkanki roślinnej
  Numer ID: 500094 Numer: 2020/39/O/NZ9/00241 Okres realizacji: 2021 - 2025
 10. Projekt Granty NCN, Preludium 19
  Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)
  Numer ID: 485491 Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363 Okres realizacji: 2021 - 2024
 11. Projekt Granty NCN, OPUS-19
  Celulozowo-pektynowe hydrożele sieciowane jonami metali dwuwartościowych do immobilizacji drobnoustrojów antagonistycznych
  Numer ID: 486784 Numer: 2019/35/B/NZ9/03537 Okres realizacji: 2021 - 2024
 12. Projekt Granty NCN, Miniatura-4
  Wpływ egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv Trifolii na akumulację jonów metali ciężkich i pestycydów w środowisku glebowym
  Numer ID: 489094 Numer: 2020/04/X/NZ9/00275 Okres realizacji: 2020 - 2021
 13. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Określenie wpływu granulacji i gęstości materiałów sypkich na intensywność i profil związków lotnych emitowanych podczas ich przechowywania w kontrolowanych warunkach
  Numer ID: 487399 Numer: 2020/04/X/NZ9/00351 Okres realizacji: 2020 - 2021
 14. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 1
  Mechaniczna rola pojedynczych jednostek ramnozy w łańcuchach homogalakturonianu z pektyn ekstrahowanych z roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 464077 Numer: 2019/35/O/NZ9/01387 Okres realizacji: 2020 - 2024
 15. Projekt Granty NCN, Sonata-15
  Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej
  Numer ID: 466004 Numer: 2019/35/D/NZ9/01835 Okres realizacji: 2020 - 2023
 16. Projekt Granty NCN, Opus 18
  Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych
  Numer ID: 461285 Numer: 2019/35/B/NZ9/02854 Okres realizacji: 2020 - 2023
 17. Projekt Granty NCN, Sonata 15
  Modelowanie właściwości mechanicznych sieci hemicelulozowo-celulozowych w analogach roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 471330 Numer: 2019/35/D/NZ9/00555 Okres realizacji: 2020 - 2023
 18. Projekt Granty NCN, Preludium 17
  Wpływ wybranych polifenoli i ich glikozydów na strukturę białek glutenowych i właściwości reologiczne ciasta pszennego
  Numer ID: 446684 Numer: 2019/33/N/NZ9/02345 Okres realizacji: 2020 - 2023
 19. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 450244 Numer: 2019/03/X/ST10/00330 Okres realizacji: 2019 - 2020
 20. Projekt Granty NCN, Preludium 16
  Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego
  Numer ID: 429701 Numer: 2018/31/N/ST10/01757 Okres realizacji: 2019 - 2022
 21. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowych
  Numer ID: 434770 Numer: 2018/02/X/NZ9/03453 Okres realizacji: 2019 - 2020
 22. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania
  Numer ID: 410433 Numer: 2018/29/B/NZ9/00982 Okres realizacji: 2019 - 2022
 23. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Wpływ minerałów i różnych form węgla organicznego na strukturę, porowatość oraz stabilność mechaniczną i wodną agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 414045 Numer: 2018/29/B/ST10/01592 Okres realizacji: 2019 - 2022
 24. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej
  Numer ID: 407683 Numer: 2018/29/B/NZ9/00141 Okres realizacji: 2019 - 2022
 25. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Numer ID: 419589 Numer: 2018/02/X/NZ9/01926 Okres realizacji: 2018 - 2019
 26. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Numer ID: 409062 Numer: 2018/02/X/NZ2/01800 Okres realizacji: 2018 - 2019
 27. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex
  Numer ID: 409031 Numer: 2018/02/X/NZ9/00515 Okres realizacji: 2018 - 2019
 28. Projekt Granty NCN, Sonata 13
  Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg – pierwszą fazę erozji wodnej
  Numer ID: 383601 Numer: 2017/26/D/ST10/01026 Okres realizacji: 2018 - 2023
 29. Projekt Granty NCN, Preludium 13
  Metaboliczna i proteomiczna analiza wysokobiałkowych komórek glonów Chlorella saccharophila, Chlorella sorokiniana i Scenedesmus obliquus wzrastających w warunkach suplementacji melasą.
  Numer ID: 378059 Numer: 2017/25/N/NZ9/01785 Okres realizacji: 2018 - 2022
 30. Projekt Granty NCN, Opus 12
  Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby
  Numer ID: 352655 Numer: 2016/23/B/NZ8/00564 Okres realizacji: 2017 - 2021
 31. Projekt Granty NCN, Sonata 12
  Zdolność jednokomórkowych glonów Eustigmatos calaminaris i Eustigmatos magnus (Eustigmatophyceae) do syntezy nienasyconych kwasów tłuszczowych w zmieniających się warunkach wzrostu
  Numer ID: 354273 Numer: 2016/23/D/NZ9/02670 Okres realizacji: 2017 - 2022
 32. Projekt Granty NCN, Preludium 11
  Badania in vitro zmian biochemicznych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą technik spektroskopii oscylacyjnej oraz metod immunofluorescencyjnych
  Numer ID: 335095 Numer: 2016/21/N/NZ9 /01343 Okres realizacji: 2017 - 2018
 33. Projekt Granty NCN, Opus 11
  Biochemiczne przemiany w glebie związków organicznych azotu zsyntetyzowanych w procesie biologicznej redukcji azotu przez bobik i jego pobieranie przez rośliny następcze
  Numer ID: 330926 Numer: 2016/21/B/NZ9/03588 Okres realizacji: 2017 - 2022
 34. Projekt Granty NCN, Preludium 9
  Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Numer ID: 293647 Numer: 2015/17/N/ST10/02194 Okres realizacji: 2016 - 2018
 35. Projekt Granty NCN, Sonata 8
  Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Numer ID: 274929 Numer: 2014/15/D/ST10/04000 Okres realizacji: 2015 - 2019
 36. Projekt Granty NCN, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Numer ID: 271387 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2019
 37. Projekt Granty NCN, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Numer ID: 209 Numer: 2014/14/E/ST10/ 00851 Okres realizacji: 2015 - 2019
 38. Projekt Granty NCN, PRELUDIUM 6
  Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia.
  Numer ID: 206 Numer: 2013/11/N/NZ9/04725 Okres realizacji: 2014 - 2016
 39. Projekt Granty NCN, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Numer ID: 207 Numer: 2013/11/D/NZ9/02545 Okres realizacji: 2014 - 2016
 40. Projekt Granty NCN, Sonata
  Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Numer ID: 184 Numer: 202974 Okres realizacji: 2013 - 2016
 41. Projekt Granty NCN, Opus
  Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Numer ID: 187 Numer: 201512 Okres realizacji: 2013 - 2016
 42. Projekt Granty NCN, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Numer ID: 185 Numer: 199781 Okres realizacji: 2013 - 2017
 43. Projekt Granty NCN, Opus
  Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Numer ID: 186 Numer: 203396 Okres realizacji: 2013 - 2016
 44. Projekt Granty NCN, Preludium
  Wpływ właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Numer ID: 173 Numer: 2011/03/N/NZ9/04239 Okres realizacji: 2012 - 2013
 45. Projekt Granty NCN, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Numer ID: 8 Numer: 2011/01/D/NZ9/02494 Okres realizacji: 2011 - 2014
 46. Projekt Granty NCN, Preludium
  Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Numer ID: 15 Numer: 2011/01/N/NZ9/02496 Okres realizacji: 2011 - 2013
 47. Projekt Granty NCN, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Numer ID: 14 Numer: 2011/01/B/NZ9/00787 Okres realizacji: 2011 - 2014
 48. Projekt Granty NCN, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Numer ID: 13 Numer: 2011/01/B/ST10/07544 Okres realizacji: 2011 - 2014
 49. Projekt Granty NCN, PRELUDIUM
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Numer ID: 5 Numer: 2011/01/N/NZ9/02456 Okres realizacji: 2011 - 2014
 1. Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń
  Numer: 2015/17/N/ST10/0219
  Okres realizacji: od 2016-04-14 do 2018-04-13
 2. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 2015/17/B/NZ9/03589
  Okres realizacji: od 2016-02-15 do 2019-02-14
 3. Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Marta Oleszek
  Numer: 2014/15/N/NZ9/01127
  Okres realizacji: od 2015-08-07 do 2018-08-06
 4. Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Program „Sonata Bis”
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Szypłowska
  Numer: 2014/15/D/ST10/04000
  Okres realizacji: od 2015-08-07 do 2018-02-06
 5. Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Program „Sonata Bis”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: 2014/14/E/ST10/00851
  Okres realizacji: od 2015-04-27 do 2019-04-26
 6. Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr Patrycja Boguta
  Numer: 2013/11/D/NZ9/02545
  Okres realizacji: od 2014-08-08 do 2017-08-07
 7. Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Anna Walkiewicz
  Numer: 2013/11/N/NZ9/04725
  Okres realizacji: od 2014-08-11 do 2016-08-10
 8. Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 2012/07/D/NZ9/03357
  Okres realizacji: od 2013-07-29 do 2016-07-28
 9. Określenie wpływu czynników NOD na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: dr Anna Siczek
  Numer: 2012/07/B/NZ9/02430
  Okres realizacji: od 2013-07-23 do 2017-12-22
 10. Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr inż. Agata Sochan
  Numer: 2012/07/N/ST10/03280
  Okres realizacji: od 2013-07-09 do 2015-07-08
 11. Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
  Numer: 2012/07/B/NZ9/02340
  Okres realizacji: od 2013-07-08 do 2016-07-07
 12. Wpływ właściwości fizycznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Boguta Patrycja
  Numer: 2011/03/N/NZ9-04239
  Okres realizacji: od 2012-08-16 do 2013-08-15
 13. Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: mgr Wojciech Kozieł
  Numer: 2011/01/N/NZ9/02456
  Okres realizacji: od 2011-12-15 do 2014-12-14
 14. Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Szymańska-Chargot
  Numer: 2011/01/D/NZ9/02494
  Okres realizacji: od 2011-12-12 do 2014-12-11
 15. Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Mariusz Pieczywek
  Numer: 2011/01/N/NZ9/02496
  Okres realizacji: od 2011-12-12 do 2013-12-11
 16. Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM)
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 2011/01/B/NZ9/00787
  Okres realizacji: od 2011-12-09 do 2015-06-08
 17. Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Sławiński
  Numer: 2011/01/B/ST10/07544
  Okres realizacji: od 2011-12-08 do 2014-12-07
X