Narodowe Centrum Nauki

Badania

Narodowe Centrum Nauki

 1. Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń
  Numer: 2015/17/N/ST10/0219
  Okres realizacji: od 2016-04-14 do 2018-04-13
 2. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 2015/17/B/NZ9/03589
  Okres realizacji: od 2016-02-15 do 2019-02-14
 3. Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Marta Oleszek
  Numer: 2014/15/N/NZ9/01127
  Okres realizacji: od 2015-08-07 do 2018-08-06
 4. Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Program „Sonata Bis”
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Szypłowska
  Numer: 2014/15/D/ST10/04000
  Okres realizacji: od 2015-08-07 do 2018-02-06
 5. Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Program „Sonata Bis”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: 2014/14/E/ST10/00851
  Okres realizacji: od 2015-04-27 do 2019-04-26
 6. Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr Patrycja Boguta
  Numer: 2013/11/D/NZ9/02545
  Okres realizacji: od 2014-08-08 do 2017-08-07
 7. Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Anna Walkiewicz
  Numer: 2013/11/N/NZ9/04725
  Okres realizacji: od 2014-08-11 do 2016-08-10
 8. Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 2012/07/D/NZ9/03357
  Okres realizacji: od 2013-07-29 do 2016-07-28
 9. Określenie wpływu czynników NOD na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: dr Anna Siczek
  Numer: 2012/07/B/NZ9/02430
  Okres realizacji: od 2013-07-23 do 2017-12-22
 10. Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr inż. Agata Sochan
  Numer: 2012/07/N/ST10/03280
  Okres realizacji: od 2013-07-09 do 2015-07-08
 11. Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
  Numer: 2012/07/B/NZ9/02340
  Okres realizacji: od 2013-07-08 do 2016-07-07
 12. Wpływ właściwości fizycznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Boguta Patrycja
  Numer: 2011/03/N/NZ9-04239
  Okres realizacji: od 2012-08-16 do 2013-08-15
 13. Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: mgr Wojciech Kozieł
  Numer: 2011/01/N/NZ9/02456
  Okres realizacji: od 2011-12-15 do 2014-12-14
 14. Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Szymańska-Chargot
  Numer: 2011/01/D/NZ9/02494
  Okres realizacji: od 2011-12-12 do 2014-12-11
 15. Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Mariusz Pieczywek
  Numer: 2011/01/N/NZ9/02496
  Okres realizacji: od 2011-12-12 do 2013-12-11
 16. Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM)
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 2011/01/B/NZ9/00787
  Okres realizacji: od 2011-12-09 do 2015-06-08
 17. Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Sławiński
  Numer: 2011/01/B/ST10/07544
  Okres realizacji: od 2011-12-08 do 2014-12-07
X