Narodowe Centrum Nauki

Badania

Narodowe Centrum Nauki

 1. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 1
  Mechaniczna rola pojedynczych jednostek ramnozy w łańcuchach homogalakturonianu z pektyn ekstrahowanych z roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 464077 Numer: 2019/35/O/NZ9/01387 Okres realizacji: 2020 - 2024
 2. Projekt Granty NCN, Opus 18
  Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych
  Numer ID: 461285 Numer: 2019/35/B/NZ9/02854 Okres realizacji: 2020 - 2023
 3. Projekt Granty NCN, Preludium 17
  Wpływ wybranych polifenoli i ich glikozydów na strukturę białek glutenowych i właściwości reologiczne ciasta pszennego
  Numer ID: 446684 Numer: 2019/33/N/NZ9/02345 Okres realizacji: 2020 - 2023
 4. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 450244 Numer: 2019/03/X/ST10/00330 Okres realizacji: 2019 - 2020
 5. Projekt Granty NCN, Preludium 16
  Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego
  Numer ID: 429701 Numer: 2018/31/N/ST10/01757 Okres realizacji: 2019 - 2021
 6. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowych
  Numer ID: 434770 Numer: 2018/02/X/NZ9/03453 Okres realizacji: 2019 - 2019
 7. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania
  Numer ID: 410433 Numer: 2018/29/B/NZ9/00982 Okres realizacji: 2019 - 2020
 8. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Wpływ minerałów i różnych form węgla organicznego na strukturę, porowatość oraz stabilność mechaniczną i wodną agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 414045 Numer: 2018/29/B/ST10/01592 Okres realizacji: 2019 - 2022
 9. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej
  Numer ID: 407683 Numer: 2018/29/B/NZ9/00141 Okres realizacji: 2019 - 2022
 10. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Numer ID: 419589 Numer: 2018/02/X/NZ9/01926 Okres realizacji: 2018 - 2019
 11. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Numer ID: 409062 Numer: 2018/02/X/NZ2/01800 Okres realizacji: 2018 - 2019
 12. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex
  Numer ID: 409031 Numer: 2018/02/X/NZ9/00515 Okres realizacji: 2018 - 2019
 13. Projekt Granty NCN, Sonata 13
  Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg – pierwszą fazę erozji wodnej
  Numer ID: 383601 Numer: 2017/26/D/ST10/01026 Okres realizacji: 2018 - 2021
 14. Projekt Granty NCN, Preludium 13
  Metaboliczna i proteomiczna analiza wysokobiałkowych komórek glonów Chlorella saccharophila, Chlorella sorokiniana i Scenedesmus obliquus wzrastających w warunkach suplementacji melasą.
  Numer ID: 378059 Numer: 2017/25/N/NZ9/01785 Okres realizacji: 2018 - 2021
 15. Projekt Granty NCN, Opus 12
  Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby
  Numer ID: 352655 Numer: 2016/23/B/NZ8/00564 Okres realizacji: 2017 - 2021
 16. Projekt Granty NCN, Preludium 11
  Badania in vitro zmian biochemicznych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą technik spektroskopii oscylacyjnej oraz metod immunofluorescencyjnych
  Numer ID: 335095 Numer: 2016/21/N/NZ9 /01343 Okres realizacji: 2017 - 2018
 17. Projekt Granty NCN, Opus 11
  Biochemiczne przemiany w glebie związków organicznych azotu zsyntetyzowanych w procesie biologicznej redukcji azotu przez bobik i jego pobieranie przez rośliny następcze
  Numer ID: 330926 Numer: 2016/21/B/NZ9/03588 Okres realizacji: 2017 - 2021
 18. Projekt Granty NCN, Preludium 9
  Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Numer ID: 293647 Numer: 2015/17/N/ST10/02194 Okres realizacji: 2016 - 2018
 1. Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń
  Numer: 2015/17/N/ST10/0219
  Okres realizacji: od 2016-04-14 do 2018-04-13
 2. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 2015/17/B/NZ9/03589
  Okres realizacji: od 2016-02-15 do 2019-02-14
 3. Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Marta Oleszek
  Numer: 2014/15/N/NZ9/01127
  Okres realizacji: od 2015-08-07 do 2018-08-06
 4. Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Program „Sonata Bis”
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Szypłowska
  Numer: 2014/15/D/ST10/04000
  Okres realizacji: od 2015-08-07 do 2018-02-06
 5. Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Program „Sonata Bis”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: 2014/14/E/ST10/00851
  Okres realizacji: od 2015-04-27 do 2019-04-26
 6. Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr Patrycja Boguta
  Numer: 2013/11/D/NZ9/02545
  Okres realizacji: od 2014-08-08 do 2017-08-07
 7. Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Anna Walkiewicz
  Numer: 2013/11/N/NZ9/04725
  Okres realizacji: od 2014-08-11 do 2016-08-10
 8. Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 2012/07/D/NZ9/03357
  Okres realizacji: od 2013-07-29 do 2016-07-28
 9. Określenie wpływu czynników NOD na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: dr Anna Siczek
  Numer: 2012/07/B/NZ9/02430
  Okres realizacji: od 2013-07-23 do 2017-12-22
 10. Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr inż. Agata Sochan
  Numer: 2012/07/N/ST10/03280
  Okres realizacji: od 2013-07-09 do 2015-07-08
 11. Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
  Numer: 2012/07/B/NZ9/02340
  Okres realizacji: od 2013-07-08 do 2016-07-07
 12. Wpływ właściwości fizycznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr Boguta Patrycja
  Numer: 2011/03/N/NZ9-04239
  Okres realizacji: od 2012-08-16 do 2013-08-15
 13. Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: mgr Wojciech Kozieł
  Numer: 2011/01/N/NZ9/02456
  Okres realizacji: od 2011-12-15 do 2014-12-14
 14. Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców
  Program „Sonata”
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Szymańska-Chargot
  Numer: 2011/01/D/NZ9/02494
  Okres realizacji: od 2011-12-12 do 2014-12-11
 15. Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Program „Preludium”
  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Mariusz Pieczywek
  Numer: 2011/01/N/NZ9/02496
  Okres realizacji: od 2011-12-12 do 2013-12-11
 16. Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM)
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 2011/01/B/NZ9/00787
  Okres realizacji: od 2011-12-09 do 2015-06-08
 17. Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy
  Program „Opus”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Sławiński
  Numer: 2011/01/B/ST10/07544
  Okres realizacji: od 2011-12-08 do 2014-12-07
X