Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Profil badawczy

W Zakładzie prowadzone są badania właściwości fizycznych surowców roślinnych typu nasiona roślin uprawnych, owoce i warzywa oraz procesów fizycznych zachodzących podczas zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania płodów rolnych. Prowadzimy tez prace metodyczne nad pomiarami właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Zajmujemy się ponadto doradztwem i wdrażaniem wyników badań do optymalizacji technologii zbioru i przetwarzania surowców rolniczych. Aktualna aktywność Zakładu obejmuje przede wszystkim zagadnienia wymienione niżej.

 

W Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich prowadzone są prace głównie w dwu kierunkach:  badania laboratoryjne właściwości materiałów sypkich pochodzenia roślinnego i proszków spożywczych oraz modelowanie numeryczne procesów mechanicznych występujących w technologiach materiałów rozdrobnionych. Ponadto prowadzimy doradztwo i wykonujemy ekspertyzy w zakresie kompetencji Laboratorium.

 

Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych i Oleistych prowadzi badania nad optymalizacją przechowywania ziarna i nasion, tak by były one wolne od substancji toksycznych (mikotoksyny, ekskrementy owadzie). Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem nanocząstek srebra do ochrony przechowywanego i/lub transportowanego ziarna pszenicy przed infekcjami grzybowymi. Prowadzimy również badania mające na celu poprawę walorów sensorycznych pieczywa prozdrowotnego. W tym aspekcie zajmujemy się wyjaśnianiem mechanizmu oddziaływania błonnika dietetycznego na cechy reologiczne pszennego ciasta chlebowego i teksturę pieczywa.

 

Badania w Laboratorium Fermentacji Metanowej prowadzane są z wykorzystaniem biofermentorów wyposażonych w system monitoringu warunków procesu fermentacji. Oprócz własnych prac badawczych, Laboratorium świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców i osób zajmujących się zakresem wytwarzania biogazu. Laboratorium stara się rozwiązywać problemy pojawiające się w przebiegu procesu fermentacji metanowej jak również, poszukuje nowych substratów (mieszanek) do wytwarzania biogazu.

 

Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy  prowadzi hodowle mikroglonów w fotobioreaktorach. Celem badań jest wyselekcjonowanie gatunków oraz maksymalizacja ich wzrostu dla wytworzenia biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Analizy obejmują określanie tempa wzrostu mikroglonów w różnych pożywkach i warunkach oraz składu biochemicznego i wartości energetycznej uzyskanej biomasy.

 

Projekt „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych” jest efektem badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN. Wieloletnie badania, a także współpraca Instytutu z Zakładami Tłuszczowymi wykazała, że olej rzepakowy zawiera w swoim składzie niesłychanie wiele cennych substancji, które w procesie rafinacji są z oleju będącego w handlu usuwane. Walory opracowanego oleju (patent nr 208504), polegają na użyciu surowca z ekologicznej produkcji; charakteryzującego się najwyższą czystością tak mikrobiologiczną,  jak i brakiem pozostałości po środkach ochrony roślin i desykantach. Tłoczenie nasion rzepaku odbywa się z zachowaniem ścisłego rygoru objętego patentem m. in. brakiem dostępu światła i tlenu. Opracowany olej Kropla Zdrowia wypełni lukę na rynku produktów spożywczych, gdyż tak w Polsce, jak i w innych krajach UE brak jest oleju o podobnej jakości.

X