Rekrutacja

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prowadzona przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dyscyplinach naukowych:

  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku,
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Rekrutacja dodatkowa do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo ze względu na planowaną realizację prac w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

 

22.08.2019 – uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
6.09.2019 – zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;
13.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami oraz sporządzenie protokołu, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej.

 

Tematyka prac doktorskich w ramach programu Doktorat wdrożeniowy

 

 

Deklaracja wyboru tematyki

 

Więcej informacji na temat dodatkowej rekrutacji znajduje się na stronie internetowej UMCS:

strona Szkoły Doktorskiej

 

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów:  https://irk.umcs.lublin.pl/

Więcej informacji

Wykaz tematyk badawczych realizowanych w Instytucie Agrofizyki PAN stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 
PROMOTOR TEMATYKA
Dr hab. Joanna Wiącek, prof. IA PAN

j.sykut@ipan.lublin.pl

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne procesu peletyzacji biomasy oraz wytrzymałości mechanicznej peletów.

Experimental analysis and numerical modelling of the palletization of biomass and the mechanical strength of pellet.

Dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN

m.szymanska@ipan.lublin.pl

Dr hab. Elżbieta Grządka

egrzadka@poczta.umcs.lublin.pl

Adsorpcja polisacharydów na celulozie mikrofibrylarnej jako badania in vitro roślinnej ściany komórkowej.

Polysaccharides adsorption on microfibrillar cellulose as an in vitro studies of plant cell wall.

X