Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Aparatura

Chromatograf Gazowy GC-2014 z detektorami TCD, FID i ECD

Badanie składu mieszanin gazów w szerokim zakresie stężeń (CO2, N2O, O2, CH4, C2H2, C2H4)

 

Przykłady zastosowań:

 • Określanie składu powietrza atmosferycznego i glebowego oraz innych układów (np. silosy, przechowalnie)
 • Badania emisji gazów cieplarnianych
 • Określanie aktywności respiracyjnej (wydzielanie CO2 i pochłanianie O2) gleby i materiałów biologicznych
 • Monitoring stężenia gazów w układach zamkniętych
 • Monitorowanie statusu biologicznego gleby
 • Badanie aktywności nitrogenazy
 • Badanie aktywności, metanotroficznej, metanogennej, nitryfikacyjnej i denitryfikacyjnej

Chromatografy Gazowe GC -14A z detektorem TCD i GC-14B z detektorami ECD i TCD

 

Badanie składu mieszanin gazów w szerokim zakresie stężeń (CO2, N2O, O2, CH4, C2H2, C2H4)

 

Przykłady zastosowań:

 • Określanie składu powietrza atmosferycznego i glebowego oraz innych układów (np. silosy, przechowalnie)
 • Badania emisji gazów cieplarnianych
 • Określanie aktywności respiracyjnej (wydzielanie CO2 i pochłanianie O2) gleby i ateriałów biologicznych
 • Monitoring stężenia gazów w układach zamkniętych
 • Monitorowanie statusu biologicznego gleby
 • Badanie aktywności nitrogenazy
 • Badanie aktywności, metanotroficznej, metanogennej, nitryfikacyjnej i denitryfikacyjnej

Spektrometr Masowy DELTA V Advantage

 

 • Badanie stosunków izotopów stabilnych w próbkach gazowych
 • Zintegrowany system Pre-Con umożliwiający preparatykę gazów śladowych (N2O, CO2 i CH4) w powietrzu atmosferycznym

Analizy pierwiastków:

13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S

 

Przykłady zastosowań:

 • Badanie cyklu przemian biochemicznych azotu i węgla
 • Badanie procesów powstawania i pochłaniania tlenku azotu(I)
 • Badanie procesu utleniania metanu w warunkach beztlenowych

EGM-4 – Środowiskowy system do monitorowania stężenia CO2

 • Analizator gazu w podczerwieni IRGA do pomiaru stężenia CO2w warunkach naturalnych oraz w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych lub pół-kontrolowanych (np.: szklarnie, komory wzrostu)
 • Dodatkowe funkcje: pomiar temperatury i wilgotności gleby

Przykłady zastosowań:

 • Badanie aktywności respiracyjnej ożywionych elementów ekosystemu
 • Badanie asymilacji CO2 przez rośliny
 • Badanie oddychania gleby w zależności od warunków środowiska
 • Badanie emisji CO2 in situ

Zestaw do pomiaru rozpuszczalnych związków azotu i fosforu FIAStar 5000 Analyzer

 

Pomiar stężenia azotanów(V) (NO3), azotanów(III) (NO2), formy amonowej (NH4+) oraz fosforanów

(PO43-) w wodzie pitnej, wodach gruntowych i powierzchniowych oraz ekstraktach glebowych.

Przykłady zastosowań:

 • Badania stopnia zanieczyszczenia wód rozpuszczalnymi związkami azotu i fosforu.
 • Badania określające stopień wymywania związków nawozowych przez wody opadowe.
X