Oferta usług

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Oferta usług

Oferta naszego Zakładu odnosi się do:

  • Współpracy naukowej w ramach projektów międzynarodowych, umów bilateralnych, projektów krajowych lub niesformalizowanej współpracy dotyczącej rozwiązania określonego wspólnie problemu. Współpraca to może dotyczyć wspólnych badań (dotyczyć to może zakresu badań określonego w Profilu badawczym, ale jesteśmy otwarci na nowe, nie zdefiniowane tam  propozycje) jak też zagadnień metrologicznych dotyczących opracowania/dostosowania przez nas metod badawczych dla obiektów, które mają być badane;
  • Pomiarów na zlecenie naszych kontrahentów (patrz oferta usług Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych, oferta usług Laboratorium Chromatografii Gazowej oraz oferta usług Laboratorium Analizy Biogazu). W takim przypadku istnieje możliwość rozliczenia finansowego (zlecenie pomiarów) lub współautorstwa w prowadzonych badaniach (jeśli nasz wkład jest merytoryczny, a nie tylko techniczny). Cena poszczególnych badań określana jest indywidualnie ponieważ zależy od zakresu zlecania (pomiary rutynowe czy wymagające opracowania metody i/lub procedury pomiarowej), ilości zleconych pomiarów, stopnia ich trudności itd.;
  • Odbywania o nas stypendiów, staży długo- i krótkoterminowych oraz realizacji prac doktorskich (zarówno w ramach prowadzonych w IA PAN Studiów Doktoranckich jak i indywidualnie);
  • Konsultacji i ekspertyz.

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego jest dysponentem Banku Próbek Glebowych reprezentatywnych dla Polski. Posiadamy kolekcję ponad tysiąca profili (3 poziomy) pobranych na terenie całego kraju oraz ich pełną charakterystykę. W tym zakresie istnieje możliwość uzyskania od nas:

  • próbek do prowadzenia własnych badań;
  • informacji o lokalizacji miejsc poboru tak, aby możliwy był samodzielny pobór próbek przez zainteresowanych;
  • wybranych elementów opisu/charakterystyki próbek.

Wykorzystanie gleb z Banku Próbek Glebowych to:

  • pewność, ze próbka jest reprezentatywna dla Polski i danego regionu (w przypadku poboru ze wskazanej przez nas lokalizacji);
  • oszczędność czasu w przypadku uzyskania charakterystyki próbki i/lub samej próbki;
  • możliwość skorzystania z bogatej literatury opisującej gleby, profile i próbki Banku.
X