Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Aparatura

Szerokopasmowy oscyloskop próbkujący HP54120B z czterokanałowym modułem próbkującym i generatorem impulsów pikosekundowych HP 54121A, pasmo częstotliwości DC – 21 GHz, złącza typu SMA, sprzęg GPIB

 

 • Mierzone wielkości: analiza reflektometryczna i transmisyjna (w dziedzinie czasu) opóźnienia i tłumienia impulsów przez badany obiekt

Przykłady zastosowań:

 • Pomiar wilgotności i zasolenia materiałów z wykorzystaniem technik TDR (time domain reflectometry) i TDT (time domain transmission),
 • Opracowanie konstrukcji sensorów dielektrycznych do pomiaru wilgotności i zasolenia gleby i innych materiałów porowatych

Szerokopasmowy oscyloskop próbkujący SAS-601B, Pasmo częstotliwości DC – 12,4 GHz, złącza typu SMA

 

 • Mierzone wielkości: analiza reflektometryczna i transmisyjna opóźnienia i tłumienia impulsów przez badany obiekt

Przykłady zastosowań:

 • Pomiar wilgotności i zasolenia materiałów z wykorzystaniem technik TDR (time domain reflectometry) i TDT (time domain transmission),
 • Opracowanie konstrukcji sensorów do pomiaru wilgotności i zasolenia gleby i innych materiałów porowatych

Precyzyjny miernik LCR E4980A, z opcją do pomiaru przenikalności dielektrycznej ciał stałych, 20 Hz do 3 MHz

 

 • Mierzone wielkości: precyzyjny pomiar parametrów skupionych R, L, C badanych obiektów, pomiar impedancji zespolonej.

Przykłady zastosowań:

 • Charakterystyki elektryczne materiałów stałych i ciekłych, pomiar przenikalności elektrycznej materiałów porowatych, pomiary weryfikujące modele sensorów wielkości nieelektrycznych.
 • Wyznaczanie wskaźników jakości produktów rolniczych i spożywczych, kalibracja urządzeń pomiarowych

Oscyloskop cyfrowy DL9240, 4 kanały, pasmo częst. 1,5 GHz, próbkowanie 10 Gs/s

 

 • Mierzone wielkości: kształt sygnału elektrycznego w czasie

Przykłady zastosowań:

 • Badanie charakterystyk czasowych, częstotliwościowych, badanie selektywności pomiaru sensorów wielkości fizykochemicznych.
 • Opracowanie konstrukcji sensorów fizykochemicznych, uruchamianie opracowanych sensorów i przyrządów pomiarowych.

Częstościomierz cyfrowy Pendulum CNT-91, rozdzielczość 50 ps,, łącze GPIB/USB, wyświetlacz graficzny, pamięć wewn. 3,5 MBajtów, precyzyjne źródło częstotliwości

 

Mierzone wielkości: częstotliwość sygnału elektrycznego

Przykłady zastosowań:

 • Badanie charakterystyk czasowych, częstotliwościowych, badanie selektywności pomiaru sensorów wielkości fizykochemicznych.
 • Opracowanie konstrukcji sensorów fizykochemicznych, uruchamianie opracowanych sensorów i przyrządów pomiarowych

Źródło mierzące SMU2602, zakres pracy 1µV-200V, 1 pA-10A, 10µΩ-200MΩ, łącze GPIB, RS-232, dwa kanały

 

Mierzone wielkości: wymuszanie i pomiar napięcia i natężenia prądu stałego w pomiarach potencjometrycznych i amperometrycznych

Przykłady zastosowań:

 • Analiza odpowiedzi sensorów fizykochemicznych na wymuszenia prądowe i napięciowe,
 • Opracowanie konstrukcji sensorów fizykochemicznych, np. potencjału Redox w glebie, sensorów jonoselektywnych, natlenienia gleby oraz badanie ich selektywności pomiaru, uruchamianie opracowanych sensorów i przyrządów pomiarowych

Woltomierz precyzyjny 2100, 6 ½ cyfry, GPIB, bogate oprogramowanie wewnętrzne

 

 • Mierzone wielkości: rezystancja wewnętrzna biosensorów, pomiary sensorów wysokoimpedancyjnych

Przykłady zastosowań:

 • Naukowe: analiza odpowiedzi sensorów fizykochemicznych na wymuszenia prądowe i napięciowe,
 • Aplikacyjne: opracowanie konstrukcji sensorów fizykochemicznych, np. potencjału Redox w glebie, sensorów jonoselektywnych, natlenienia gleby oraz badanie ich selektywności pomiaru, uruchamianie opracowanych sensorów i przyrządów pomiarowych

Komora klimatyczna WKL 100, Zakres temperatury -20 – 120°C, wilg. wzgl. 10 – 98%, pojemność 100 l

 

 • Intepretacja zachowania się obiektów badanych w zmiennych warunkach klimatycznych.
 • Testowanie opracowanych sensorów i mierników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w zmiennej temperaturze i wilgotności (niezawodność, dokładność i, powtarzalność długo- i krótko-terminowa), wprowadzanie korekt temperaturowych.

 

 

Komputerowa stacja robocza z oprogramowaniem

 

Projektowanie i programowanie modułów elektronicznych oraz  mikrokontrolerów (Altium Designer, LabView v.5, Hi-Tech C Compiler, MPLAB C18 Compiler) opracowanie mechanicznych elementów (Autocad LT) prototypów sensorów wielkości fizycznych, analiza danych, przetwarzanie danych oraz modelowanie matematyczne (MatLab), archiwizacja i obróbka dokumentów (Adobe Acrobat), opracowanie interfejsów programowych dla użytkowników (Borland Studio 2006, Visual Basic 6 Professional).

Trzy laboratoryjne pomieszczenia ESD (jedno klimatyzowane) z umeblowaniem

 

 • wykonywanie pomiarów przy użyciu aparatury wrażliwej na wyładowania elektrostatyczne, opracowanie i wykonanie elektrycznych i mechanicznych elementów prototypów urządzeń pomiarowych.
 • pomiary wolt-amperometryczne oraz wysokoczęstotliwościowe z wykorzystaniem czułej aparatury, wykonanie precyzyjnych detali mechanicznych sensorów wielkości nieelektrycznych.

Grawerka-frezarka wysokoobrotowa CNC, obszarze roboczym 400x 375×130 mm, wyposażona w serwomechanizmy

 

 

 

 

 

Wektorowy analizator obwodów, typ ZVCE, 20 kHz – 8 GHz, 3 kanały, opcja TDR, pasywny zestaw kalibratorów, złącza typu N

 

 • Mierzone wielkości: przesunięcie fazy i tłumienie amplitudy sygnału sinusoidalnego odbitego lub przechodzącego przez badany obiekt

Przykłady zastosowań:

 • Naukowe: badanie właściwości dielektrycznych materiałów i produktów rolniczych, wyznaczanie zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów porowatych, opracowanie wskaźników jakości materiałów jednorodnych, opracowanie sensorów dielektrycznych FDR i TDR
 • Aplikacyjne: badanie jakości materiałów i produktów rolniczych

DAK 3.5 i 12 – zestaw sond dielektrycznych typu open-ended z oprogramowaniem

 

Dzielektryczny system pomiarowy pracujący w zakresie częstotliwości 10 MHz – 20 GHz skłądający się 2 dwóch sond dielektrycznych typu open-ended. System wykorzystuje złożone algorytmy i nowoczesną konstrukcję do pomiaru właściwości dielektrycznyxh cieczy, materiałów stałych i półpłynnych charakteryzujących się dużą zmiennością parametrów. Metoda pomiaru jest szybka i nieniszcząca.

– charakterystyka materiałów wykorzystywanych w elektronice, przemyśle chemicznym, żywnościowym oraz w medycynie, z uwzględnieniem tkanki ludzkiej,

– opracowanie cieczy referencyjnych w scharakteryzowanych w szerokim zakresie częstotliwości do określonych poziomów absorpcji (SAR), zgodnie z IEC 62209, IEEE 1528 oraz innych,

– pomiar zespolonej przenikalności elektrycznej cieczy symulujących tkanki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów MRI z aktywnymi wszczepionymi urządzeniami medycznymi (AIMd),

– pomiar zespolonej przenikalności elektrycznej fantomów dla planów testowych CTIA.

Wektorowy analizator obwodów Anritsu VectorStar MS4642A

 

Dwa kanały, zakres częstotliwości 70 kHz – 20 GHz, opcja TDR. W wyposażeniu: elektroniczny moduł kalibracyjny 36585K-2MF, pełny mechaniczny zestaw kalibracyjny 3650A-1, precyzyjne kable stałofazowe 3671KFK50-60 i 3671KFKF50-60, oprogramowanie AWR Microwave Office

X