Sukces Zespołu prof. A. Bieganowskiego

Sukces Zespołu prof. A. Bieganowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Zespół prof. Andrzeja Bieganowskiego zaproponował udoskonalenie opracowanej wcześniej przez siebie (Clay Minerals 2010, 45, 23–34) metody określania stabilności agregatów glebowych w oparciu o wyniki zmian mediany rozkładu granulometrycznego mierzonego metodą dyfrakcji laserowej. Zaproponowana udoskonalona metoda nie tylko pozwala na szybsze określanie stabilności agregatów glebowych, ale również poszerza możliwości pomiarowe poprzez rozróżnienie stabilności agregatów, które w dotychczas stosowanych metodach (wet-sieving method) określane były jako stabilne/wodoodporne. Praca została zaakceptowana do druku w prestiżowym czasopiśmie Land Degradation and Development (IF: 9.787; 50 pkt MNiSW).

X