Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Aparatura

Zetasizer Nano ZS

 • Pomiar wielkości cząstek (0,6 nm – 6 μm) metodą PCS (Photon Correlation Spectroscopy)
 • Pomiar potencjału zeta (elektrokinetycznego) cząstek zdyspergowanych o wielkości 3 nm – 10 μm z zastosowaniem metod: LDV (Laser Doppler Velocimetry), M3 (Mixed Mode Measurement) i PALS (Phase Analysis Light Scattering)
 • Badania cząstek zawieszonych w ośrodkach wodnych i niewodnych
 • Bardzo mała objętość próbki (ok. 1 ml) i krótki czas analizy
 • Możliwość prowadzenia pomiarów w szerokim zakresie temperatur (2 – 90oC)

Przykłady zastosowań:

 • Analiza wielkości cząstek, polidyspersyjności i potencjału zeta nano-materiałów w różnych ośrodkach dyspergujących. Analiza stabilności emulsji. Charakterystyka stabilności układów koloidalnych. Analiza procesów agregacji/dysagregacji w zawiesinach gleb, minerałów, biomateriałów (np., bakterie, białka) itp.
 • Pomiary wielkości cząstek i/lub potencjału zeta w wodzie pitnej, cieczach po filtracji (skuteczność filtra), emulsjach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych, różnego typu osadach, zawiesinach proszków, pyłów, pigmentów, tonerów itp

Mastersizer 2000

 • Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek (granulometrycznego) w zakresie 0,02µm – 2mm metodą dyfrakcji laserowej
 • Mała ilość badanego materiału (od 0,5 do kilku gramów)
 • Możliwość stosowania nieorganicznych i organicznych dyspergantów
 • Krótki czas analizy

Przykłady zastosowań

 • Badania trwałości agregatów glebowych. Wyznaczenie dynamiki procesu dyspergowania w różnych ośrodkach dyspergujących. Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego gleb z małych objętości pobranych próbek dające możliwość analizy cienkich warstw osadów.
 • Wyznaczanie rozkładów granulometrycznych gleby, osadów, mikroorganizmów i małych organizmów (np. glony, drożdże, pierwotniaki itp.), proszków, pyłów i zanieczyszczeń w różnych ośrodkach dyspergujących. Wyznaczanie rozkładów wielkości cząstek w materiałach spożywczych (np. napoje, soki owocowe, skrobia, czekolada) i innych.

Morphologi G3

 • Pomiar wielkości cząstek w zakresie 0,5 µm – 2 mm z zastosowaniem mikroskopii optycznej i analizy obrazu
 • Wyznaczanie rozkładu z możliwością dokładnego wyznaczenia liczby analizowanych cząstek
 • Analiza kształtu cząstek w oparciu o wiele zdefiniowanych w oprogramowaniu parametrów (np. wydłużenie, kolistość, wypukłość)
 • Badania suchych sproszkowanych materiałów oraz ich zawiesin w cieczach
 • Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć obrazu próbki pod mikroskopem

Przykłady zastosowań:

 • Analiza wielkości i kształtu cząstek w postaci suchej i w różnego typu dyspersjach. Badania    wielkości, kształtu i liczby cząstek granularnych pochodzenia naturalnego lub syntetycznych (proszki, pudry itp.), materiałów pochodzenia roślinnego (np. nasiona, korzenie roślin itp.), biomateriałów, mikroorganizmów.
 • Pomiary wielkości, kształtu i liczby cząstek szerokiej gamy materiałów (zawiesiny, osady, zanieczyszczenia z filtrów, mikroorganizmy, pyły, proszki, mikrokapsułki, granulaty i inne).

Piknometr helowy ULTRAPYC 1200e

 • Pomiary objętości i gęstości ciał stałych, proszków i zawiesin
 • Objętość próbek 0,2-135 cm3
X