Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Aparatura

Urządzenie do pomiaru efektu histerezy w ośrodkach porowatych

 • Wyznaczanie przebiegu histerezy krzywej retencji (nawilżanie – osuszanie) w ciałach porowatych.

Przykłady zastosowań:

 • Dynamiczne badania zależności wilgotności ośrodka porowatego od potencjału wody glebowej.
 • Określanie zawartości wody użytecznej dla roślin oraz charakterystycznych punktów krzywej retencji wodnej w procesach sorpcji i desorpcji.

 

 

 

 

Urządzenie do pomiaru potencjału wody glebowej i wilgotności gleb metodą TDR

 • Pomiar wilgotności ośrodków porowatych metodą TDR w zakresie od 0 v/v do pełnego nasycenia.
 • Pomiar potencjału wody glebowej w zakresie od – 800 hPa do 0.
 • Pomiar konduktywności w zakresie od 0 do 1 S/m.

Przykłady zastosowań:

 • Pomiar i monitoring zmian wilgotności i potencjału wody glebowej w glebach. Wyznaczanie krzywej retencji wodnej oraz przewodnictwa wodnego metodą profili chwilowych.
 • Monitoring wilgotności, przewodnictwa elektrycznego, temperatury dowolnych ośrodków porowatych.

Urządzenie do pomiaru przewodnictwa wodnego gleb w strefie nasyconej

 • Pomiar przewodnictwa wodnego gleb w strefie nasyconej.

Przykłady zastosowań:

 • Wyznaczanie przewodnictwa wodnego gleb w strefie nasyconej.
 • Wyznaczanie przewodnictwa wodnego struktur porowatych, np. gruntów, filtrów, materiałów budowlanych.

 

 

 

 

Urządzenie do pomiaru krzywej pF metodą Richardsa

 • Pomiar krzywej retencji wodnej gleb w procesie osuszania.

Przykłady zastosowań:

 • Wyznaczanie głównej gałęzi krzywej retencji wodnej ośrodków porowatych.
 • Określanie zawartości wody użytecznej dla roślin oraz charakterystycznych punktów krzywej retencji wodnej, np. polowa pojemność wodna, punkt trwałego więdnięcia.

System rejestracji parametrów agroklimatycznych

Pomiary wielkości fizycznych:

 • Bilans promieniowania radiacyjnego, PAR
 • Parowanie potencjalne wody
 • Wilgotność i temperatura powietrza
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Wilgotność (od 0 v/v do pełnego nasycenia) i temperatura gleby
 • Potencjał wody glebowej
 • Konduktywność gleby od 0 do 1 S/m
 • Opad deszczu

Przykłady zastosowań:

 • Badanie bilansu cieplnego powierzchni czynnej, modelowanie przepływu masy i energii w systemie gleba roślina atmosfera, modelowanie cieplnych właściwości gleby. Badanie przestrzennego rozkładu wybranych wielkości fizycznych gleby i atmosfery, w tym suszy, nadmiernego uwilgotnienia gleby, badanie dynamiki wilgotności, temperatury gleby i atmosfery, potencjału wody glebowej, parowania, opadu, promieniowania radiacyjnego, prędkości i kierunku wiatru, badanie i wpływ mokradeł na zmiany klimatu na bazie danych naziemnych i satelitarnych.
 • Monitoring wilgotności, temperatury powietrza i gleby, potencjału wody w glebie, parowania z powierzchni wody, prędkości i kierunku wiatru, opadu, przewodnictwa elektrycznego, promieniowania, krótkofalowego i długofalowego, promieniowania fotosyntetycznego czynnego (PAR).
X