Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Badania

W laboratorium prowadzone są badania struktury biomateriałów w skali od nano do makro. Analiza mikrostruktury biomateriałów jest dokonywana przy użycia różnych technik mikroskopowych i wyspecjalizowanych procedur analizy obrazu. Do analizy struktury wykorzystywana jest mikroskopia optyczna, w tym mikroskopia konfokalna (CSLM), która umożliwia uzyskanie obrazu struktury komórkowej o bardzo dobrej jakości, łatwego do analizy ilościowej. Analiza struktury w skali nano jest wykonywana przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM). AFM umożliwia również analizę właściwości mechanicznych w skali nano wykorzystując spektroskopię sił. Dodatkowo w laboratorium wykorzystywana jest technika obrazowania biochemicznego przy pomocy konfokalnego mikrospektroskopu Ramana. Laboratorium umożliwia również przygotowanie próbek do w/w analiz.

Analizy

  • Analizy struktury w skali nano, mikro i makro.
  • Ilościowe analizy parametrów geometrycznych struktury biomateriałów: np. wielkość obiektów struktury, ich  orientacja i kształt.
  • Pomiary właściwości nano- i mikro-mechanicznych biomateriałów: np. moduł Younga, adhezyjność.
  • Przestrzenna analiza składu biochemicznego biomateriałów w skali mikro: np. pektyn, celulozy, hemicelulozy.

kontakt: Artur Zdunek

X