Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Aparatura

Mikroskop Konfokalny Laserowy FluoView300

 • Analiza mikrostruktury materiałów.
 • Kontrastowe obrazy mikroskopowe wybranych obiektów po ich wybarwieniu. Możliwa analiza 3D.
 • Zdjęcia mikroskopowe o wysokiej rozdzielczości próbek z użyciem fluorescencji wzbudzanej laserami Ar 488 nm,  HeNe 543 nm.

Przykłady zastosowań:

 • Badania struktury materiałów. Analizy procesów zachodzących w strukturze materiałów biologicznych w czasie zbioru, transportu, przechowywania, przetwarzania.
 • Badania histologiczne, wykrywanie defektów w tkankach roślinnych.

Mikroskop sił atomowych, Bioscope Catalyst

 • Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów.
 • Obserwacja i uzyskanie zdjęć mikroskopowych próbek oraz analizę właściwości mechanicznych z nano-rozdzielczością
 • Zdjęcia topograficzne i analiza właściwości mechanicznych struktury w powietrzu i cieczy materiałów stałych i biologicznych.

Przykłady zastosowań:

 • Badania struktury materiałów. Analiza zmian nano-struktury i właściwości materiałów w wyniku dodatków do żywności.
 • Analiza mikroporowatości materiałów konstrukcyjnych, analiza siły wiązania substancji leczniczych z matrycą w produktach farmaceutycznych.

System spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera/spektroskopii ramanowskiej

System: dyspersyjny spektrometr Ramana z laserem o λ= 532nm, spektrometr Ramana z transformacją Fouriera z laserem λ=1064 nm, spektrometr w podczerwieni, spektrometr UV-VIS.

 • Identyfikacja i analiza struktury związków chemicznych, mapowanie rozkładu związków chemicznych próbkach.

Przykłady zastosowań:

 • Analiza struktury związków wielkocząsteczkowych, analiza krystaliczności celulozy.
 • Rozkład substancji leczniczych w tabletkach farmaceutycznych, chemometryczna analiza polimerów.

Oprogramowanie do analizy obrazu Aphelion Dev. 4.0

 • Komputerowa analiza obrazu 2D i 3D.
 • Przekształcenia obrazu oraz analiza cech obrazu, w tym kolor, wielkość i orientacja obiektów, itp. w dwóch lub trzech wymiarach.

Przykłady zastosowań:

 • Zależność właściwości mechanicznych owoców od ich mikrostruktury. Wizualna analiza uszkodzeń owoców i warzyw podczas zbioru, transportu, przechowywania.
 • Test skrobiowy. Analiza zmian wybarwienia owoców.

Mikrotom RM 2155

Przygotowanie preparatów do badania mikroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych o dużej twardości oraz w stanie utrwalonym o grubosci od 0.5 µm.

 

 

 

 

Wibratom VT 1000S

Przygotowanie preparatów do badań mikroskopowych: tkanek roślinnych i zwierzęcych w stanie naturalnym o grubości od 100 mikrometrów.

 

 

 

 

Makroskop

 • Analiza mikrostruktury materiałów.
 • Obserwacja i uzyskanie zdjęć makroskopowych (o wielkości ok. 8x6mm) próbek w świetle przechodzącym.

Przykłady zastosowań:

 • Badania struktury materiałów. Analizy procesów zachodzących w strukturze materiałów biologicznych w czasie zbioru, transportu, przechowywania, przetwarzania.
 • Wykrywanie defektów w tkankach roślinnych.
X