O Instytucie

O Instytucie

O Instytucie

Print Friendly

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

 

 Misja IA PAN

 • Prowadzenie interdyscyplinarnych badań podstawowych i aplikacyjnych z uwzględnieniem wiedzy z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych zagadnień rolnictwa.
 • Kształcenie kadry naukowej i specjalistów zdolnych do rozwiązywania problemów współczesnego rolnictwa.
 • Współpraca ze środowiskiem naukowym, gospodarczym i samorządowym w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów rolniczych oraz tworzenia regionalnej i światowej biogospodarki.

Ludzie i Kariera

 

IA PAN zatrudnia około 100 osób, w tym 60 pracowników naukowych. Instytut stwarza warunki do rozwoju naukowego na różnym etapie kariery. W szczególności, oferuje możliwość uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz odbywania staży naukowych.

 • IA PAN zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, między innymi: fizyków, chemików, biologów, biotechnologów i inżynierów, którzy wykorzystują swoja wiedzę podstawową i umiejętności do rozwoju nauk rolniczych.
 • Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki.
 • IAPAN prowadzi Studia Doktoranckie.
 • Instytut legitymuje się logo HR Excellence in Research, uznając tym samym zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Infrastruktura

 

Instytut Agrofizyki posiada nowoczesną infrastrukturę i odpowiednie warunki do realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwoju personalnego w obszarze nauk rolniczych. Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane są w 22 laboratoriach. Laboratoria są rozmieszczone zgodnie z ich profilem w 6 Zakładach:

 

 • Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych
 • Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
 • Fizykochemii Materiałów Porowatych
 • Badań Systemu Gleba-Roślina
 • Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
 • Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Ponadto w IA PAN działają ponadzakładowe jednostki do wspierania badań i transferu technologii:

 • Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
 • Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
 • Centrum Badawczo-Innowacyjnym
 • Międzyzakładowa Pracownia Modelowania Komputerowego
Top
X