Obowiązujące akty prawne, regulaminy

O Instytucie

Obowiązujące akty prawne, regulaminy

Print Friendly, PDF & Email
Akty prawne
Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 2010 r. ze zm.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze zm.
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze zm.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Statut Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk ze zm.
Statut Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN z dnia 20.10.2023 r. – tekst jednolity
Regulaminy Rady Naukowej i inne wewnętrzne akty prawne
Regulamin Rady Naukowej ze zm. 20.03.2023
Regulamin Komisji Rady Naukowej ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej IA PAN ze zm. 20.03.2023
Regulamin Komisji Rady naukowej ds Oceny Działalności Naukowej IA PAN ze zm. 20.03.2023
Regulamin oceny pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (Uchwała  RN Nr 106/P10/2020)
Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN 2020
Sposób i tryb przeprowadzania postępowań awansowych na poszczególne stanowiska naukowe w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN 2020
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. z 25.03.2024
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ze zm. z 12.06.2023
Way of conferring the academic degree of doktor
Wytyczne dotyczące przygotowania IPB
How to prepare an Individual Research Plan
Dobre praktyki przygotowania rozprawy doktorskiej w IA PAN
Good practices in preparing a doctoral dissertation
Regulamin określający warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej IA PAN przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym
Regulamin nostryfikacji stopni w IA PAN
Ikona DOC. DOC icon. - Darmowe Ikony - Free Icons Załącznik nr 1 do Regulaminu nostryfikacji – Wniosek
Ikona DOC. DOC icon. - Darmowe Ikony - Free Icons Załącznik nr 2 do Regulaminu nostryfikacji – Oświadczenia
X