Marczewski Wojciech

Marczewski Wojciech

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2018, Modelling of thermal properties of biochar amended soils, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 2. 2018, Specific surface area (SSA) of soil for SMOS, SMOS Quality Working Group (QWG-24), Frascati, Italy, 30.01-01.02.2018,
 3. 2017, Thermal properties of soil in the Murrumbidgee River Catchment (Australia), International Journal of Heat and Mass Transfer, 115: 604-614
 4. 2017, Impact of biochar addition on thermal properties of a sandy soil: modelling approach, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9680, 2017
 5. 2017, Comparison of remote sensing and in-situ soil moisture measurements: 6 years survey of SMOS data and agrometeorological stations in Eastern Poland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 6. 2017, Spatial and temporal variability of soil moisture: 6 years survey of SMOS data and in-situ soil moisture measurements in Poland, CCI Soil Moisture Workshop and Satellite Soil Moisture Validation and Application Workshop, Vienna, Austria, 18-20.09.2017 ,
 7. 2017, Satellite and ground-based sensing of L-band microwave emission for water resources monitoring, Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change, Łódź, Poland, 26-28.09.2017,
 8. 2016, Soil moisture mapping at Bubnow Wetland using L-band radiometer (ELBARA III), European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r., Vol. 18-EGU2016-6739
 9. 2016, The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow, Soil and Tillage Research, 164: 45-51
 10. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 11. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 12. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 13. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 14. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 15. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 16. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 17. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 18. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 19. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 20. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 21. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 22. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 23. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 24. 2013, Wilgotność́ gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 25. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 26. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 27. 2013, Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 57536-541
 28. 2013, Surface soil moisture in Central Europe from SMOS satellite, 2013, 160-164
 29. 2013, Wilgotność gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 30. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 31. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 32. 2013, Soil moisture in Poland – satellite and ground observations, 2013, 51-51
 33. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 34. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 35. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 36. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 37. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 38. 2012, Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych, 2012, 152-155
 39. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 40. 2012, Spatial and temporal variability of soil moisture on the field with and without plants, 2012
 41. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 42. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 43. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 44. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 45. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 46. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 47. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 48. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 49. 2009, One the use of the Fourier number to interpret thermal measurements with a quasi-linear heat source., 2009
 50. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 51. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 52. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 53. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 54. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 55. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 56. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 57. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
 58. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 59. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 60. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 61. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 62. 2006, Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study., Planetary and Space Science, 2006, 54, 1086-1095
 63. 2005, Soil heat flux measurements in a field with black fallow and grass cover., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 131-137
 64. 2005, Rozkład właściwości cieplnych gleby na czarnym ugorze i pod murawą., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 745-757
 65. 2004, Prelaunch performance evaluation of the cometary experiment MUPUS-TP, Journal of Geophysical Research, 2004, Journal of Geophysical Research, 109, E07S09, doi:10.1029/2003IE002192,1-17
 66. 2004, Rozkład właściwości cieplnych gleby pod murawą i na czarnym ugorze, 2004
 67. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
X