National projects

Research

National projects

 1. Project badawczy, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Number ID: 213 Number: 2014/15/N/NZ9/01127 Period: 2015 - 2018
 2. Project badawczy, Sonata 8
  Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Number ID: 212 Number: 2014/15/D/ST10/04000 Period: 2015 - 2018
 3. Project badawczy, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Number ID: 209 Number: 2014/14/E/ST10/ 00851 Period: 2015 - 2019
 4. Project badawczy, Iuventus Plus
  Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych
  Number ID: 214 Number: IP2014 023773 Period: 2015 - 2017
 5. Project badawczy, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Number ID: 210 Number: PP4/2 Period: 2015 - 2016
 6. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Number ID: 211 Number: 243981 Period: 2015 - 2018
 7. Project badawczy, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Number ID: 208 Number: 011/2014 Period: 2014 - 2017
 8. Project badawczy, PRELUDIUM 6
  Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia.
  Number ID: 206 Number: 2013/11/N/NZ9/04725 Period: 2014 - 2016
 9. Project badawczy, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Number ID: 207 Number: 2013/11/D/NZ9/02545 Period: 2014 - 2016
 10. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Number ID: 203 Number: 210053 Period: 2013 - 2016
 11. Project badawczy, Konkurs MNiSW 'Ścieżki Kopernika'
  Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania.
  Number ID: 202 Period: 2013 - 2014
 12. Project badawczy, Sonata
  Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Number ID: 184 Number: 202974 Period: 2013 - 2016
 13. Project badawczy, Opus
  Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Number ID: 187 Number: 201512 Period: 2013 - 2016
 14. Project badawczy, Diamentowy Grant
  Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus
  Number ID: 188 Number: 200248 Period: 2013 - 2016
 15. Project badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Number ID: 185 Number: 199781 Period: 2013 - 2017
 16. Project badawczy, Opus
  Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Number ID: 186 Number: 203396 Period: 2013 - 2016
 17. Project badawczy, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Number ID: 183 Number: 196098 Period: 2013 - 2015
 18. Project edukacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Number ID: 197 Number: POKL.0901.02-06-237/12 Period: 2013 - 2013
 19. Project badawczy, NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Number ID: 183567 Period: 2013 - 2014
 20. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia
  Number ID: 190 Number: PBS1/A8/13/2012 Period: 2012 - 2015
 21. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych.
  Number ID: 172 Number: PBS_176956 Period: 2012 - 2015
 22. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 171 Number: PBS_177194 Period: 2012 - 2015
 23. Project wdrożeniowy, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego wody w glebie.
  Number ID: 191 Number: UM/1955/G1/DZ/12 Period: 2012 - 2013
 24. Project wdrożeniowy, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego.
  Number ID: 192 Number: UM/1954/G1/DZ/12 Period: 2012 - 2013
 25. Project badawczy, Preludium
  Wpływ właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Number ID: 173 Number: 2011/03/N/NZ9/04239 Period: 2012 - 2013
 26. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 18 Number: N N310 734640 Period: 2012 - 2012
 27. Project badawczy, Iuventus Plus
  Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM.
  Number ID: 1 Number: IP2011 007871 Period: 2012 - 2014
 28. Project badawczy, Iuventus Plus
  Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu.
  Number ID: 4 Number: IP2011 047471 Period: 2012 - 2014
 29. Project badawczy, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Number ID: 8 Number: 2011/01/D/NZ9/02494 Period: 2011 - 2014
 30. Project badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Number ID: 15 Number: 2011/01/N/NZ9/02496 Period: 2011 - 2013
 31. Project badawczy, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Number ID: 14 Number: 2011/01/B/NZ9/00787 Period: 2011 - 2014
 32. Project badawczy, LIDER
  Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych
  Number ID: 10 Number: 048/L-2/10 Period: 2011 - 2014
 33. Project badawczy, LIDER
  Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego.
  Number ID: 11 Number: 109/L-2/10 Period: 2011 - 2014
 34. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu.
  Number ID: 7 Number: N N310 777640 Period: 2011 - 2014
 35. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną.
  Number ID: 12 Number: N N310 777440 Period: 2011 - 2014
 36. Project badawczy,
  Wzrost i pobieranie wody przez rzepak żółtonasienny i czarnonasienny w zależności od stanu zagęszczenia gleby.
  Number ID: 17 Number: N N310 776940 Period: 2011 - 2012
 37. Project rozwojowy,
  Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli.
  Number ID: 16 Number: N R12 0137 10 Period: 2011 - 2012
 38. Project badawczy,
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Number ID: 5 Number: 2011/01/N/NZ9/02456 Period: 2011 - 2014
 39. Project badawczy,
  Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.
  Number ID: 9 Number: N N313 705940 Period: 2011 - 2014
 40. Project badawczy, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Number ID: 13 Number: 2011/01/B/ST10/07544 Period: 2011 - 2014
 41. Project badawczy, Iuventus Plus
  Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych.
  Number ID: 29 Number: IP2010 005770 Period: 2010 - 2012
 42. Project badawczy, Iuventus Plus
  Charakterystyka zbiorowisk grzybów występujących w wybranych odpadach organicznych oraz ocena ich przydatności w degradacji odpadów
  Number ID: 27 Number: IP2010 009370 Period: 2010 - 2011
 43. Project badawczy, Iuventus Plus
  Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu.
  Number ID: 36 Number: IP2010 036370 Period: 2010 - 2011
 44. Project rozwojowy, 12 konkurs
  Wykrywanie i identyfikacja ukrytych pod powierzchnią ziemi min i IED
  Number ID: 178 Number: 92056 Period: 2010 - 2012
 45. Project badawczy,
  Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy.
  Number ID: 30 Number: N N310 305739 Period: 2010 - 2011
 46. Project badawczy,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Number ID: 22 Number: PB Nr N N310 115338 Period: 2010 - 2013
 47. Project badawczy,
  Wpływ czynników technologicznych na parametry mechaniczne drobnoziarnistych proszków spożywczych.
  Number ID: 24 Number: PB Nr N N313 141938 Period: 2010 - 2013
 48. Project badawczy,
  Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych.
  Number ID: 20 Number: N N310 307639 Period: 2010 - 2013
 49. Project badawczy,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Number ID: 23 Number: PB Nr N N310 043838 Period: 2010 - 2013
 50. Project badawczy, 39 konkurs MNiSW
  Różnorodność populacji mikroorganizmów i aktywność biochemiczna strefy korzeniowej wybranych roślin uprawnych w wyniku rolniczego zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich
  Number ID: 21 Number: N N310 307439 Period: 2010 - 2013
 51. Project rozwojowy,
  Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych
  Number ID: 19 Number: WND-POIG.01.03.01-06-030/09 Period: 2010 - 2014
 52. Project badawczy,
  Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu.
  Number ID: 26 Number: N N310 307539 Period: 2010 - 2013
 53. Project rozwojowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Number ID: 205 Period: 2009 - 2014
 54. Project badawczy,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Number ID: 140 Number: PB Nr N N310 088636 Period: 2009 - 2010
 55. Project badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, Woda i Wymiana Energii / Badania
  Number ID: 162 Number: 98084 Period: 2009 - 2011
 56. Project badawczy,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Number ID: 139 Number: PB Nr N N310 149335 Period: 2008 - 2009
 57. Project badawczy,
  Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi.
  Number ID: 138 Number: PB Nr N N310 149635 Period: 2008 - 2009
 58. Project badawczy,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Number ID: 137 Number: PB Nr N N310 306234 Period: 2008 - 2010
 59. Project badawczy,
  Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej.
  Number ID: 135 Number: PB Nr N N310 314734 Period: 2008 - 2009
 60. Project badawczy,
  Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin.
  Number ID: 134 Number: PB Nr N N310 300734 Period: 2008 - 2009
 61. Project badawczy,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Number ID: 136 Number: PB Nr N N305 299534 Period: 2008 - 2009
 62. Project badawczy,
  Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej
  Number ID: 131 Number: PB Nr N N310 3222 33 Period: 2007 - 2008
 63. Project badawczy,
  Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych.
  Number ID: 130 Number: PB Nr N N310 3221 33 Period: 2007 - 2008
 64. Project badawczy,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Number ID: 132 Number: PB Nr N N310 3214 33 Period: 2007 - 2010
 65. Project badawczy,
  Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie.
  Number ID: 129 Number: PB Nr N N305 3254 33 Period: 2007 - 2008
 66. Project badawczy,
  Wpływ procesów uszlachetniania oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wytłoków i śruty rzepakowej.
  Number ID: 127 Number: PB Nr N310 069 32/2806 Period: 2007 - 2010
 67. Project badawczy,
  Wpływ nierównomiernego zagęszczenia gleby i zlokalizowanego nawożenia na wzrost i funkcjonowanie korzeni kukurydzy.
  Number ID: 125 Number: PB Nr N310 036 32/1951 Period: 2007 - 2010
 68. Project badawczy,
  Określenie wpływu pH, Cu i Al na wybrane fizykochemiczne właściwości korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych i miareczkowych.
  Number ID: 128 Number: PB Nr N310 017 32/1297 Period: 2007 - 2010
 69. Project badawczy,
  Modelowanie efektów quasi – statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych.
  Number ID: 126 Number: PB Nr N208 002 32/0218 Period: 2007 - 2008
 70. Project rozwojowy, Inicjatywa Technologiczna 1
  Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania pił łańcuchowych do cięcia drewna.
  Number ID: 133 Number: Nr PBR 12633 Period: 2007 - 2010
 71. Project badawczy,
  Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 123 Number: PB Nr N305 046 31/1707 Period: 2006 - 2009
 72. Project badawczy,
  Wybrane właściwości gleb jako wskaźnik zmian w środowisku glebowym na skutek renaturyzacji gruntów porolnych.
  Number ID: 124 Number: PB Nr N310 035 31/1730 Period: 2006 - 2009
 73. Project badawczy,
  Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na zmianę właściwości fizycznych złoża nasion rzepaku i ziarna zbóż.
  Number ID: 122 Number: PB Nr 2 P06T 051 30 Period: 2006 - 2009
 74. Project badawczy,
  Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych.
  Number ID: 121 Number: PB Nr 2 P06S 013 30 Period: 2006 - 2009
 75. Project badawczy,
  Wpływ fosforanów na uwalnianie materii organicznej z gleb pobagiennych.
  Number ID: 120 Number: PB Nr 2 P04G 079 29 Period: 2005 - 2007
 76. Project badawczy,
  Obieg metali ciężkich w urbanoziemach w pobliżu elementów infrastruktury miejskiej i na terenach zdegradowanych gruzem budowlanym i rekultywowanych torfem.
  Number ID: 119 Number: PB Nr 2 P04G 091 28 Period: 2005 - 2008
 77. Project badawczy,
  Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw.
  Number ID: 118 Number: PB Nr 2 P06T 089 28 Period: 2005 - 2008
 78. Project badawczy,
  Kryteria doboru optymalnej technologii zbioru rzepaku.
  Number ID: 117 Number: 2 P06R 063 27 Period: 2004 - 2006
 79. Project badawczy,
  Opracowanie systemu monitorowania stężenia wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
  Number ID: 116 Number: 2 P04G 032 26 Period: 2004 - 2007
 80. Project badawczy,
  Zastosowanie metody pomiaru prędkości poprzecznych fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości sypkich materiałów roślinnych.
  Number ID: 115 Number: 2 P06T 107 26 Period: 2004 - 2005
 81. Project badawczy,
  Zastosowanie membranowych przetworników do wyznaczania naporu w roślinnych materiałach sypkich.
  Number ID: 114 Number: 2 P06T 031 26 Period: 2004 - 2005
 82. Project badawczy,
  Wpływ stanu natlenienia na proces tworzenia i pochłaniania podtlenku azotu w glebach ornych Polski na tle wybranych gleb Centralnej Europy.
  Number ID: 113 Number: PB Nr 3 P06S 010 25 Period: 2003 - 2006
 83. Project badawczy,
  Wpływ nawadniania gleb organicznych oczyszczonymi ściekami miejskimi na aktywność respiracyjną drobnoustrojów glebowych.
  Number ID: 112 Number: PB Nr 3 P04G 080 25 Period: 2003 - 2005
 84. Project badawczy,
  Aktywność wybranych enzymów – dezaminaz w glebach różnie użytkowanych, jako wskaźnik ich żyzności.
  Number ID: 111 Number: 3 P04G 043 24 Period: 2003 - 2005
 85. Project badawczy,
  Usuwanie azotanów (V) z wód ściekowych drogą przemiennej sorpcji i denitryfikacji.
  Number ID: 110 Number: 3 P06S 005 24 Period: 2003 - 2005
 86. Project badawczy,
  Wpływ makroporów glebowych na wzrost korzeni i pędów roślin oraz wymywanie składników pokarmowych z gleby.
  Number ID: 108 Number: 3 P06R 001 23 Period: 2002 - 2005
 87. Project badawczy,
  Fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy.
  Number ID: 109 Number: 3 P06R 133 23 Period: 2002 - 2004
 88. Project badawczy,
  Określenie warunków uruchamiania metali ciężkich i stabilności azotanów w lessowych glebach erodowanych.
  Number ID: 106 Number: 3 P06S 009 22 Period: 2002 - 2004
 89. Project badawczy,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Number ID: 107 Number: 3 P06R 092 22 Period: 2002 - 2004
 90. Project badawczy,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Number ID: 105 Number: 3 P06T 004 22 Period: 2002 - 2004
 91. Project badawczy,
  Określenie wpływu erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie intensywnie użytkowanej rolniczo małej zlewni lessowej.
  Number ID: 103 Number: 6 P06S 003 21 Period: 2001 - 2004
 92. Project badawczy,
  Opracowanie i wykonanie głowicy pomiarowej do wyznaczania naprężeń lokalnych w złożu ziarna.
  Number ID: 104 Number: 6 P06T 010 21 Period: 2001 - 2002
 93. Project badawczy,
  Opracowanie algorytmów wyznaczania współczynnika przewodnictwa wodnego gleby z jej parametrów fazy stałej.
  Number ID: 102 Number: 6 P06R 072 21 Period: 2001 - 2003
 94. Project badawczy,
  Ocena przydatności woltamperometrycznej metody wyznaczania gęstości strumienia tlenu w symetrycznym układzie dwuelektrodowym.
  Number ID: 98 Number: 6 P06B 027 20 Period: 2001 - 2004
 95. Project badawczy,
  Analiza dokładności wyznaczania przepływu ciepła w profilu glebowym strumieniomierzem płytkowym.
  Number ID: 95 Number: 6 P06B 043 20 Period: 2001 - 2002
 96. Project badawczy,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Number ID: 96 Number: 6 P06F 004 20 Period: 2001 - 2003
 97. Project badawczy,
  Wpływ właściwości powierzchniowych fazy stałej materiału glebowego na wiązanie wody przy niskim uwilgotnieniu.
  Number ID: 91 Number: 6 P06H 064 20 Period: 2001 - 2004
 98. Project badawczy,
  Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru wilgotności objętościowej gleby.
  Number ID: 100 Number: 6 P06B 020 20 Period: 2001 - 2002
 99. Project badawczy,
  Próba zmniejszenia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb lekkich i ochrony środowiska naturalnego.
  Number ID: 101 Number: 6 P04G 032 20 Period: 2001 - 2003
 100. Project badawczy,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Number ID: 92 Number: 6 P06B 044 20 Period: 2001 - 2002
 101. Project badawczy,
  Badanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod obciążeniem elementów jezdnych pojazdów i maszyn rolniczych.
  Number ID: 94 Number: 6 P06F 006 20 Period: 2001 - 2001
 102. Project badawczy,
  Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa.
  Number ID: 97 Number: 6 P06H 029 20 Period: 2001 - 2003
 103. Project badawczy,
  Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych mieszanin gleb z materiałami budowlanymi i substancją organiczną pod wpływem cyklicznych zmian temperatury.
  Number ID: 93 Number: 6 P04G 033 20 Period: 2001 - 2001
 104. Project badawczy,
  Zastosowanie skrobi jako preparatu do ograniczenia pękania łuszczyn rzepaku.
  Number ID: 86 Number: 5 P06B 002 19 Period: 2000 - 2001
 105. Project badawczy,
  Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska naturalnego.
  Number ID: 90 Number: 6 P04G 029 19 Period: 2000 - 2003
 106. Project badawczy,
  Emisja N2O z pól irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania.
  Number ID: 88 Number: 6 P04G 032 19 Period: 2000 - 2003
 107. Project badawczy,
  Określenie wpływu cyklodekstryn na właściwości powierzchniowe i strukturalne minerałów ilastych i gleb.
  Number ID: 89 Number: 6 P04G 056 19 Period: 2000 - 2002
 108. Project badawczy,
  Określenie charakterystyk adsorpcyjnych i jonowymiennych korzeni oraz ich zmian pod wpływem stresu wywołanego niskim pH i toksycznymi ilościami glinu dla wybranych roślin zbożowych o zróżnicowanej tolerancyjności na kwasowość gleby.
  Number ID: 87 Number: 5 P06B 051 19 Period: 2000 - 2002
 109. Project badawczy,
  Mechaniczne i optyczne właściwości jabłek – modelowanie jakości owoców po przechowywaniu.
  Number ID: 85 Number: 5 P06F 012 19 Period: 2000 - 2001
 110. Project badawczy,
  Wpływ prędkości przejazdów pojazdów rolniczych po polu na naprężenia i odkształcenia w profilu glebowym.
  Number ID: 83 Number: 5 P06F 003 18 Period: 2000 - 2002
 111. Project badawczy,
  Właściwości fizyczne agregatów glebowych i ich wpływ na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju.
  Number ID: 84 Number: 5 P06B 027 18 Period: 2000 - 2000
 112. Project badawczy,
  Określenie wpływu lokalnego podwyższonego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost i pobieranie wody przez pszenicę.
  Number ID: 81 Number: 5 P06B 031 18 Period: 2000 - 2000
 113. Project badawczy,
  Analiza nowych fizycznych parametrów do oceny jakości świeżych produktów z jabłek.
  Number ID: 82 Number: 5 P06C 021 18 Period: 2000 - 2001
 114. Project badawczy, COST
  Erozja gleby a zmiany globalne
  Number ID: 151 Number: COST Action 623 Period: 2000 - 2003
 115. Project badawczy,
  Określenie właściwości agrofizycznych soczewicy pod kątem uzyskiwania nasion o wysokiej jakości.
  Number ID: 78 Number: 5 P06F 002 17 Period: 1999 - 2001
 116. Project badawczy,
  Opracowanie charakterystyki właściwości fizycznych sypkich surowców spożywczych.
  Number ID: 79 Number: 5 P06F 021 17 Period: 1999 - 2002
 117. Project badawczy,
  Określenie zdolności minerałów ilastych (pochodzących z materiałów odpadowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance), do sorpcji azotanów(V).
  Number ID: 76 Number: 6 P04G 053 17 Period: 1999 - 2000
 118. Project badawczy,
  Badanie wpływu czynników zewnętrznych na uwalnianie substancji organicznej oraz na zmiany właściwości fizykochemicznych fazy stałej wybranych gleb hydrogenicznych.
  Number ID: 77 Number: 6 P04G 012 17 Period: 1999 - 2001
 119. Project badawczy,
  Badanie właściwości mechanicznych tkanek bulwy ziemniaka wybranych odmian w aspekcie ich praktycznego wykorzystania.
  Number ID: 80 Number: 5 P06F 013 17 Period: 1999 - 2002
 120. Project badawczy,
  Rola wybranych roślin w usuwaniu produktów anaerobiozy drogą transportu wewnętrznego.
  Number ID: 74 Number: 5 P06H 044 16 Period: 1999 - 2001
 121. Project badawczy,
  Aktywność biologiczna jako wskaźnik żywotności filtru glebowego podczas sorbowania biogenów ze ścieków komunalnych.
  Number ID: 75 Number: 5 P06H 035 16 Period: 1999 - 2001
 122. Project badawczy,
  Opracowanie bazy danych i map hydrofizycznych właściwości gleb ornych Polski.
  Number ID: 73 Number: 5 P06B 012 15 Period: 1998 - 2001
 123. Project badawczy,
  Wykorzystanie stanu oksydoredukcyjnego do oceny akumulacji cynku w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Number ID: 71 Number: 6 P04G 014 14 Period: 1998 - 1999
 124. Project badawczy,
  Niejednorodność powierzchni jako charakterystyka materiału glebowego.
  Number ID: 72 Number: 5 P06B 029 14 Period: 1998 - 2000
 125. Project badawczy,
  Określenie wpływu ciśnienia wewnątrzkomórkowego na sygnał emisji akustycznej w tkance miękiszowej bulwy ziemniaka poddanej działaniu sił zewnętrznych.
  Number ID: 70 Number: 7 T07A 025 14 Period: 1998 - 1998
 126. Project badawczy,
  Zbadanie emisji i dynamiki podtlenku azotu na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Number ID: 69 Number: 6 P04G 059 13 Period: 1997 - 1998
 127. Project badawczy,
  Wyznaczanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod kołami pojazdów mechanicznych w badaniach polowych.
  Number ID: 67 Number: 7 T07C 033 13 Period: 1997 - 1998
 128. Project badawczy,
  Opracowanie mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski.
  Number ID: 66 Number: 5 P06B 023 12 Period: 1997 - 1999
 129. Project badawczy,
  Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb.
  Number ID: 65 Number: 5 P06B 052 12 Period: 1997 - 1998
 130. Project badawczy,
  Zbadanie wpływu procesów zakwaszania i alkalizacji na zmiany niejednorodności powierzchni wybranych minerałów glebowych i gleb.
  Number ID: 64 Number: 6 P04G 033 12 Period: 1997 - 1998
 131. Project badawczy,
  Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu.
  Number ID: 68 Number: 5 P06B 016 13 Period: 1997 - 1998
 132. Project badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Number ID: 62 Number: 6 P04G 013 11 Period: 1996 - 1997
 133. Project badawczy,
  Modelowe badania preferencyjnego przepływu wody w ośrodku glebowym.
  Number ID: 63 Number: 6 P04G 023 11 Period: 1996 - 1997
 134. Project badawczy,
  Mechanizm powstawania spływu powierzchniowego z uwzględnieniem parametrów mikroreliefu gleby.
  Number ID: 57 Number: 5 P06B 068 10 Period: 1996 - 1999
 135. Project badawczy,
  Agrofizyczna i biologiczna ocena żyzności gleb uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie.
  Number ID: 59 Number: 5 P06B 007 10 Period: 1996 - 1998
 136. Project badawczy,
  Mechanizmy przenoszenia naprężeń w warstwie ziarna pszenicy.
  Number ID: 55 Number: 5 P06F 024 10 Period: 1996 - 1998
 137. Project badawczy,
  System obronny roślin w warunkach anoksji systemu korzeniowego.
  Number ID: 58 Number: 6 P04C 101 10 Period: 1996 - 1998
 138. Project badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Number ID: 61 Number: 5 P06B 038 11 Period: 1996 - 1998
 139. Project badawczy,
  Kształtowanie właściwości fizycznych gleb w wyniku naturalnej i stymulowanej aktywności dżdżownic.
  Number ID: 54 Number: 6 P04F 063 10 Period: 1996 - 1998
 140. Project badawczy,
  Ilościowe badania uszkodzeń w biologicznych ośrodkach wielofazowych.
  Number ID: 56 Number: 5 P06F 003 10 Period: 1996 - 1998
 141. Project badawczy,
  Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi.
  Number ID: 51 Number: 5 P06F 005 09 Period: 1995 - 1996
 142. Project badawczy,
  Fizyczne i biologiczne skutki suszenia mikrofalowego ziarna pszenicy.
  Number ID: 53 Number: 5 P06F 012 09 Period: 1995 - 1998
 143. Project badawczy,
  Rola frakcji próchniczych w formowaniu powierzchniowych właściwości materiału glebowego.
  Number ID: 52 Number: 5 P06B 003 09 Period: 1995 - 1996
 144. Project badawczy,
  Badania pól naprężeń i odkształceń w glebie podczas uprawy i pod kołami pojazdów rolniczych..
  Number ID: 49 Number: P 06F 005 08 Period: 1995 - 1998
 145. Project badawczy,
  Określenie właściwości agrofizycznych i opracowanie podstaw technologii zbioru amarantusa.
  Number ID: 48 Number: 5 P06F 023 08 Period: 1995 - 1998
 146. Project badawczy,
  Aspekty metodyczne wyznaczania rozkładu rozmiarów porów i wymiaru fraktalnego materiałów glebowych.
  Number ID: 50 Number: 5 P06B 077 08 Period: 1995 - 1995
 147. Project badawczy,
  Sygnał penetrometryczny jako nośnik informacji o środowisku wzrostu korzeni.
  Number ID: 47 Number: 5 P06F 009 08 Period: 1995 - 1996
 148. Project badawczy,
  Wpływ wilgotności i temperatury na zmienność właściwości mechanicznych nasion rzepaku.
  Number ID: 43 Number: 5 S306 001 07 Period: 1994 - 1995
 149. Project badawczy,
  Przyczyny powstawania pęknięć endospermu ziarna pszenicy w okresie przedzbiorowym.
  Number ID: 45 Number: 5 S302 037 07 Period: 1994 - 1995
 150. Project badawczy,
  Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu.
  Number ID: 46 Number: 0424/S3/94/07 Period: 1994 - 1994
 151. Project badawczy,
  Zależność prędkości propagacji impulsu elektromagnetycznego w glebie od jej wybranych właściwości fizycznych i chemicznych.
  Number ID: 41 Number: 0428/S3/94/07 Period: 1994 - 1995
 152. Project badawczy,
  Wpływ wybranych preparatów chemicznych na zmienność cech wytrzymałościowych łuszczyn rzepaku ozimego.
  Number ID: 42 Number: 5 S306 010 07 Period: 1994 - 1995
 153. Project badawczy,
  Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych.
  Number ID: 39 Number: 5 S306 010 06 Period: 1994 - 1997
 154. Project badawczy,
  Optymalizacja procesu przechowywania nasion rzepaku.
  Number ID: 44 Number: 5 S306 015 07 Period: 1994 - 1997
 155. Project badawczy,
  Opracowanie metody monitorowania wybranych parametrów agrofizycznych materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 40 Number: 5 S306 009 06 Period: 1994 - 1996
 156. Project badawczy,
  Fizyczne badania struktury materiałów rolniczych.
  Number ID: 38 Number: 5 S306 030 04 Period: 1993 - 1995
 157. Project badawczy,
  Badanie mechanicznych właściwości roślinnych materiałów granularnych.
  Number ID: 37 Number: 5 551 392 03 Period: 1992 - 1995
 158. Project badawczy,
  Struktura bilansu promieniowania i stosunki termiczno-wilgotnościowe.
  Number ID: 34 Number: 5 074 691 01 Period: 1991 - 1994
 159. Project badawczy,
  Stopień zagęszczenia gleby a rozwój systemu korzeniowego roślin.
  Number ID: 32 Number: 5 028 991 01 Period: 1991 - 1994
 160. Project badawczy,
  Ograniczenie strat nasion rzepaku.
  Number ID: 33 Number: 5 002 791 01 Period: 1991 - 1994
X