National projects

Research

National projects

 1. Project badawczy, Preludium Bis 1
  Mechanical role of single rhamnose residues interspersed within the homogalacturonan regions of pectin in plant cell walls
  Number ID: 464077 Number: 2019/35/O/NZ9/01387 Period: 2020 - 2024
 2. Project badawczy, POIR 3/4.1.1/2019 „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych"
  Autonomous quasi-distributed optical fiber temperature sensor for ground temperature measurements
  Number ID: POIR.04.01.01-00-0031/19 Number: POIR.04.01.01-00-0031/19 Period: 2020 - 2022
 3. Project badawczy, Preludium 17
  The effect of selected polyphenols and their glycosides on the structure of gluten proteins and rheological properties of wheat dough
  Number ID: 446684 Number: 2019/33/N/NZ9/02345 Period: 2020 - 2023
 4. Project badawczy, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Number ID: 450244 Number: 2019/03/X/ST10/00330 Period: 2019 - 2020
 5. Project badawczy, Preludium 16
  The influence of slope inclination on the parameters and the ratio of phases of the material ejected during the soil splash
  Number ID: 429701 Number: 2018/31/N/ST10/01757 Period: 2019 - 2021
 6. Project badawczy, Miniatura 2
  Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowych
  Number ID: 434770 Number: 2018/02/X/NZ9/03453 Period: 2019 - 2019
 7. Project badawczy, Opus 15
  Factors determining changes in enzymatic activity as well as the functional and genetic diveristy of microorganisms across soil depth profiles as related to differentiated soil types and the type of their agricultural use
  Number ID: 410433 Number: 2018/29/B/NZ9/00982 Period: 2019 - 2020
 8. Project badawczy, Opus 15
  Impact of minerals and different forms of organic carbonon on structure, porosity and mechanical, and water stability of soil aggrgates – model studies
  Number ID: 414045 Number: 2018/29/B/ST10/01592 Period: 2019 - 2022
 9. Project badawczy, Opus 15
  In vitro studies of polysaccharide interaction to revise existing models of plant cell wall structure
  Number ID: 407683 Number: 2018/29/B/NZ9/00141 Period: 2019 - 2022
 10. Project badawczy, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Number ID: 419589 Number: 2018/02/X/NZ9/01926 Period: 2018 - 2019
 11. Project Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Number ID: 409062 Number: 2018/02/X/NZ2/01800 Period: 2018 - 2019
 12. Project badawczy, Miniatura 2
  Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex
  Number ID: 409031 Number: 2018/02/X/NZ9/00515 Period: 2018 - 2019
 13. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  New biotechnological solution for diagnostic, control and monitoring of key fungal pathogenes in organic cultivation of soft fruits
  Number: BIOSTRATEG/344433/16/NCBR/2018 Period: 2018 - 2021
 14. Project badawczy, Sonata 13
  Soil wettability as a determinant of splash – the first water erosion phase
  Number ID: 383601 Number: 2017/26/D/ST10/01026 Period: 2018 - 2021
 15. Project badawczy, Preludium 13
  Metabolic and proteomic analysis of protein-rich cells of Chlorella sacchrarophila, Chlorella sorokiniana and Scenedesmus obliquus cultured in molasses supplementation conditions
  Number ID: 378059 Number: 2017/25/N/NZ9/01785 Period: 2018 - 2021
 16. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Development of a technology of innovative microbiologically enriched mineral fertilizers
  Number: BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Period: 2018 - 2021
 17. Project Granty NCN, Preludium 13
  Effectiveness of the mechanism regulating the aluminium resistance of wheat under soil drought stress
  Number ID: 373078 Number: 2017/25/N/NZ9/01406 Period: 2018 - 2020
 18. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Water in soil – satellite monitoring and improving the retention using biochar
  Number: BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 Period: 2018 - 2020
 19. Project badawczy, Miniatura 1
  Wpływ tempa hydratacji błonników dietetycznych na strukturę białek glutenowych w modelowym cieście chlebowym
  Number ID: 209870 Number: 2017/01/X/NZ9/00365 Period: 2017 - 2018
 20. Project badawczy, Opus 12
  Ecosystem changes driven by Reynoutria japonica invasion: linking quantity and chemical quality of plant biomass to soil properties
  Number ID: 352655 Number: 2016/23/B/NZ8/00564 Period: 2017 - 2021
 21. Project badawczy, Preludium 11
  In vitro studies of biochemical changes in the plant cell wall using vibrational spectroscopy and immunofluorescene techniques
  Number ID: 335095 Number: 2016/21/N/NZ9 /01343 Period: 2017 - 2018
 22. Project badawczy, Opus 11
  Biochemical transformation in soil of organic nitrogen compounds synthesized in the process of biological nitrogen reduction by faba bean and its uptake by subsequent crops
  Number ID: 330926 Number: 2016/21/B/NZ9/03588 Period: 2017 - 2021
 23. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Elaboration of innavative method of monitoring the state of agrocenosis with the use of remote- sensing gyro system on terms of precision farming
  Number: BIOSTRATEG2/298782/11/NCBR/2016 Period: 2016 - 2020
 24. Project badawczy, Preludium 9
  Seasonal changes in greenhous gas emission (methane, carbon dioxide and nitrous oxide) depending on the technological stages of the treatment process in laboratory model of the SBR type wastewater treatment plan
  Number ID: 293647 Number: 2015/17/N/ST10/02194 Period: 2016 - 2018
 25. Project badawczy, Sonata 8
  The study of the molecular structure of self-organizing pectin fraction from plant walls
  Number ID: 294435 Number: 2015/17/B/NZ9/03589 Period: 2016 - 2019
 26. Project badawczy, Sonata 8
  Analysis of the relations among soil dielectric permittivity, bulk electrical conductivity and electrical conductivity of pore water in variable temperature conditions in the aspect of soil salinity determination
  Number ID: 274929 Number: 2014/15/D/ST10/04000 Period: 2015 - 2019
 27. Project badawczy, Preludium 8
  The effect of plant bioactive compounds on the course and intensity of the methane fermentation process of plant biomass.
  Number ID: 271387 Number: 2014/15/N/NZ9/01127 Period: 2015 - 2019
 28. Project badawczy, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Number ID: 209 Number: 2014/14/E/ST10/ 00851 Period: 2015 - 2019
 29. Project badawczy, Iuventus Plus
  Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych
  Number ID: 214 Number: IP2014 023773 Period: 2015 - 2017
 30. Project badawczy, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Number ID: 210 Number: PP4/2 Period: 2015 - 2016
 31. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Number ID: 211 Number: 243981 Period: 2015 - 2018
 32. Project badawczy, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Number ID: 208 Number: 011/2014 Period: 2014 - 2017
 33. Project badawczy, PRELUDIUM 6
  Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia.
  Number ID: 206 Number: 2013/11/N/NZ9/04725 Period: 2014 - 2016
 34. Project badawczy, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Number ID: 207 Number: 2013/11/D/NZ9/02545 Period: 2014 - 2016
 35. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Number ID: 203 Number: 210053 Period: 2013 - 2016
 36. Project badawczy, Konkurs MNiSW 'Ścieżki Kopernika'
  Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania.
  Number ID: 202 Period: 2013 - 2014
 37. Project badawczy, Sonata
  Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Number ID: 184 Number: 202974 Period: 2013 - 2016
 38. Project badawczy, Opus
  Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Number ID: 187 Number: 201512 Period: 2013 - 2016
 39. Project badawczy, Diamentowy Grant
  Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus
  Number ID: 188 Number: 200248 Period: 2013 - 2016
 40. Project badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Number ID: 185 Number: 199781 Period: 2013 - 2017
 41. Project badawczy, Opus
  Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Number ID: 186 Number: 203396 Period: 2013 - 2016
 42. Project badawczy, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Number ID: 183 Number: 196098 Period: 2013 - 2015
 43. Project edukacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Number ID: 197 Number: POKL.0901.02-06-237/12 Period: 2013 - 2013
 44. Project badawczy, NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Number ID: 183567 Period: 2013 - 2014
 45. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia
  Number ID: 190 Number: PBS1/A8/13/2012 Period: 2012 - 2015
 46. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych.
  Number ID: 172 Number: PBS_176956 Period: 2012 - 2015
 47. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 171 Number: PBS_177194 Period: 2012 - 2015
 48. Project wdrożeniowy, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego wody w glebie.
  Number ID: 191 Number: UM/1955/G1/DZ/12 Period: 2012 - 2013
 49. Project wdrożeniowy, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego.
  Number ID: 192 Number: UM/1954/G1/DZ/12 Period: 2012 - 2013
 50. Project badawczy, Preludium
  Wpływ właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Number ID: 173 Number: 2011/03/N/NZ9/04239 Period: 2012 - 2013
 51. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 18 Number: N N310 734640 Period: 2012 - 2012
 52. Project badawczy, Iuventus Plus
  Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM.
  Number ID: 1 Number: IP2011 007871 Period: 2012 - 2014
 53. Project badawczy, Iuventus Plus
  Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu.
  Number ID: 4 Number: IP2011 047471 Period: 2012 - 2014
 54. Project badawczy, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Number ID: 8 Number: 2011/01/D/NZ9/02494 Period: 2011 - 2014
 55. Project badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Number ID: 15 Number: 2011/01/N/NZ9/02496 Period: 2011 - 2013
 56. Project badawczy, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Number ID: 14 Number: 2011/01/B/NZ9/00787 Period: 2011 - 2014
 57. Project badawczy, LIDER
  Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych
  Number ID: 10 Number: 048/L-2/10 Period: 2011 - 2014
 58. Project badawczy, LIDER
  Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego.
  Number ID: 11 Number: 109/L-2/10 Period: 2011 - 2014
 59. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu.
  Number ID: 7 Number: N N310 777640 Period: 2011 - 2014
 60. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną.
  Number ID: 12 Number: N N310 777440 Period: 2011 - 2014
 61. Project badawczy,
  Wzrost i pobieranie wody przez rzepak żółtonasienny i czarnonasienny w zależności od stanu zagęszczenia gleby.
  Number ID: 17 Number: N N310 776940 Period: 2011 - 2012
 62. Project rozwojowy,
  Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli.
  Number ID: 16 Number: N R12 0137 10 Period: 2011 - 2012
 63. Project badawczy,
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Number ID: 5 Number: 2011/01/N/NZ9/02456 Period: 2011 - 2014
 64. Project badawczy,
  Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.
  Number ID: 9 Number: N N313 705940 Period: 2011 - 2014
 65. Project badawczy, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Number ID: 13 Number: 2011/01/B/ST10/07544 Period: 2011 - 2014
 66. Project badawczy, Iuventus Plus
  Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych.
  Number ID: 29 Number: IP2010 005770 Period: 2010 - 2012
 67. Project badawczy, Iuventus Plus
  Charakterystyka zbiorowisk grzybów występujących w wybranych odpadach organicznych oraz ocena ich przydatności w degradacji odpadów
  Number ID: 27 Number: IP2010 009370 Period: 2010 - 2011
 68. Project badawczy, Iuventus Plus
  Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu.
  Number ID: 36 Number: IP2010 036370 Period: 2010 - 2011
 69. Project rozwojowy, 12 konkurs
  Wykrywanie i identyfikacja ukrytych pod powierzchnią ziemi min i IED
  Number ID: 178 Number: 92056 Period: 2010 - 2012
 70. Project badawczy,
  Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy.
  Number ID: 30 Number: N N310 305739 Period: 2010 - 2011
 71. Project badawczy,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Number ID: 22 Number: PB Nr N N310 115338 Period: 2010 - 2013
 72. Project badawczy,
  Wpływ czynników technologicznych na parametry mechaniczne drobnoziarnistych proszków spożywczych.
  Number ID: 24 Number: PB Nr N N313 141938 Period: 2010 - 2013
 73. Project badawczy,
  Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych.
  Number ID: 20 Number: N N310 307639 Period: 2010 - 2013
 74. Project badawczy,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Number ID: 23 Number: PB Nr N N310 043838 Period: 2010 - 2013
 75. Project badawczy, 39 konkurs MNiSW
  Różnorodność populacji mikroorganizmów i aktywność biochemiczna strefy korzeniowej wybranych roślin uprawnych w wyniku rolniczego zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich
  Number ID: 21 Number: N N310 307439 Period: 2010 - 2013
 76. Project rozwojowy,
  Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych
  Number ID: 19 Number: WND-POIG.01.03.01-06-030/09 Period: 2010 - 2014
 77. Project badawczy,
  Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu.
  Number ID: 26 Number: N N310 307539 Period: 2010 - 2013
 78. Project rozwojowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Number ID: 205 Period: 2009 - 2014
 79. Project badawczy,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Number ID: 140 Number: PB Nr N N310 088636 Period: 2009 - 2010
 80. Project badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, Woda i Wymiana Energii / Badania
  Number ID: 162 Number: 98084 Period: 2009 - 2011
 81. Project badawczy,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Number ID: 139 Number: PB Nr N N310 149335 Period: 2008 - 2009
 82. Project badawczy,
  Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi.
  Number ID: 138 Number: PB Nr N N310 149635 Period: 2008 - 2009
 83. Project badawczy,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Number ID: 137 Number: PB Nr N N310 306234 Period: 2008 - 2010
 84. Project badawczy,
  Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej.
  Number ID: 135 Number: PB Nr N N310 314734 Period: 2008 - 2009
 85. Project badawczy,
  Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin.
  Number ID: 134 Number: PB Nr N N310 300734 Period: 2008 - 2009
 86. Project badawczy,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Number ID: 136 Number: PB Nr N N305 299534 Period: 2008 - 2009
 87. Project badawczy,
  Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej
  Number ID: 131 Number: PB Nr N N310 3222 33 Period: 2007 - 2008
 88. Project badawczy,
  Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych.
  Number ID: 130 Number: PB Nr N N310 3221 33 Period: 2007 - 2008
 89. Project badawczy,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Number ID: 132 Number: PB Nr N N310 3214 33 Period: 2007 - 2010
 90. Project badawczy,
  Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie.
  Number ID: 129 Number: PB Nr N N305 3254 33 Period: 2007 - 2008
 91. Project badawczy,
  Wpływ procesów uszlachetniania oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wytłoków i śruty rzepakowej.
  Number ID: 127 Number: PB Nr N310 069 32/2806 Period: 2007 - 2010
 92. Project badawczy,
  Wpływ nierównomiernego zagęszczenia gleby i zlokalizowanego nawożenia na wzrost i funkcjonowanie korzeni kukurydzy.
  Number ID: 125 Number: PB Nr N310 036 32/1951 Period: 2007 - 2010
 93. Project badawczy,
  Określenie wpływu pH, Cu i Al na wybrane fizykochemiczne właściwości korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych i miareczkowych.
  Number ID: 128 Number: PB Nr N310 017 32/1297 Period: 2007 - 2010
 94. Project badawczy,
  Modelowanie efektów quasi – statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych.
  Number ID: 126 Number: PB Nr N208 002 32/0218 Period: 2007 - 2008
 95. Project rozwojowy, Inicjatywa Technologiczna 1
  Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania pił łańcuchowych do cięcia drewna.
  Number ID: 133 Number: Nr PBR 12633 Period: 2007 - 2010
 96. Project badawczy,
  Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 123 Number: PB Nr N305 046 31/1707 Period: 2006 - 2009
 97. Project badawczy,
  Wybrane właściwości gleb jako wskaźnik zmian w środowisku glebowym na skutek renaturyzacji gruntów porolnych.
  Number ID: 124 Number: PB Nr N310 035 31/1730 Period: 2006 - 2009
 98. Project badawczy,
  Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na zmianę właściwości fizycznych złoża nasion rzepaku i ziarna zbóż.
  Number ID: 122 Number: PB Nr 2 P06T 051 30 Period: 2006 - 2009
 99. Project badawczy,
  Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych.
  Number ID: 121 Number: PB Nr 2 P06S 013 30 Period: 2006 - 2009
 100. Project badawczy,
  Wpływ fosforanów na uwalnianie materii organicznej z gleb pobagiennych.
  Number ID: 120 Number: PB Nr 2 P04G 079 29 Period: 2005 - 2007
 101. Project badawczy,
  Obieg metali ciężkich w urbanoziemach w pobliżu elementów infrastruktury miejskiej i na terenach zdegradowanych gruzem budowlanym i rekultywowanych torfem.
  Number ID: 119 Number: PB Nr 2 P04G 091 28 Period: 2005 - 2008
 102. Project badawczy,
  Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw.
  Number ID: 118 Number: PB Nr 2 P06T 089 28 Period: 2005 - 2008
 103. Project badawczy,
  Kryteria doboru optymalnej technologii zbioru rzepaku.
  Number ID: 117 Number: 2 P06R 063 27 Period: 2004 - 2006
 104. Project badawczy,
  Opracowanie systemu monitorowania stężenia wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
  Number ID: 116 Number: 2 P04G 032 26 Period: 2004 - 2007
 105. Project badawczy,
  Zastosowanie metody pomiaru prędkości poprzecznych fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości sypkich materiałów roślinnych.
  Number ID: 115 Number: 2 P06T 107 26 Period: 2004 - 2005
 106. Project badawczy,
  Zastosowanie membranowych przetworników do wyznaczania naporu w roślinnych materiałach sypkich.
  Number ID: 114 Number: 2 P06T 031 26 Period: 2004 - 2005
 107. Project badawczy,
  Wpływ stanu natlenienia na proces tworzenia i pochłaniania podtlenku azotu w glebach ornych Polski na tle wybranych gleb Centralnej Europy.
  Number ID: 113 Number: PB Nr 3 P06S 010 25 Period: 2003 - 2006
 108. Project badawczy,
  Wpływ nawadniania gleb organicznych oczyszczonymi ściekami miejskimi na aktywność respiracyjną drobnoustrojów glebowych.
  Number ID: 112 Number: PB Nr 3 P04G 080 25 Period: 2003 - 2005
 109. Project badawczy,
  Aktywność wybranych enzymów – dezaminaz w glebach różnie użytkowanych, jako wskaźnik ich żyzności.
  Number ID: 111 Number: 3 P04G 043 24 Period: 2003 - 2005
 110. Project badawczy,
  Usuwanie azotanów (V) z wód ściekowych drogą przemiennej sorpcji i denitryfikacji.
  Number ID: 110 Number: 3 P06S 005 24 Period: 2003 - 2005
 111. Project badawczy,
  Wpływ makroporów glebowych na wzrost korzeni i pędów roślin oraz wymywanie składników pokarmowych z gleby.
  Number ID: 108 Number: 3 P06R 001 23 Period: 2002 - 2005
 112. Project badawczy,
  Fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy.
  Number ID: 109 Number: 3 P06R 133 23 Period: 2002 - 2004
 113. Project badawczy,
  Określenie warunków uruchamiania metali ciężkich i stabilności azotanów w lessowych glebach erodowanych.
  Number ID: 106 Number: 3 P06S 009 22 Period: 2002 - 2004
 114. Project badawczy,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Number ID: 107 Number: 3 P06R 092 22 Period: 2002 - 2004
 115. Project badawczy,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Number ID: 105 Number: 3 P06T 004 22 Period: 2002 - 2004
 116. Project badawczy,
  Określenie wpływu erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie intensywnie użytkowanej rolniczo małej zlewni lessowej.
  Number ID: 103 Number: 6 P06S 003 21 Period: 2001 - 2004
 117. Project badawczy,
  Opracowanie i wykonanie głowicy pomiarowej do wyznaczania naprężeń lokalnych w złożu ziarna.
  Number ID: 104 Number: 6 P06T 010 21 Period: 2001 - 2002
 118. Project badawczy,
  Opracowanie algorytmów wyznaczania współczynnika przewodnictwa wodnego gleby z jej parametrów fazy stałej.
  Number ID: 102 Number: 6 P06R 072 21 Period: 2001 - 2003
 119. Project badawczy,
  Ocena przydatności woltamperometrycznej metody wyznaczania gęstości strumienia tlenu w symetrycznym układzie dwuelektrodowym.
  Number ID: 98 Number: 6 P06B 027 20 Period: 2001 - 2004
 120. Project badawczy,
  Analiza dokładności wyznaczania przepływu ciepła w profilu glebowym strumieniomierzem płytkowym.
  Number ID: 95 Number: 6 P06B 043 20 Period: 2001 - 2002
 121. Project badawczy,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Number ID: 96 Number: 6 P06F 004 20 Period: 2001 - 2003
 122. Project badawczy,
  Wpływ właściwości powierzchniowych fazy stałej materiału glebowego na wiązanie wody przy niskim uwilgotnieniu.
  Number ID: 91 Number: 6 P06H 064 20 Period: 2001 - 2004
 123. Project badawczy,
  Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru wilgotności objętościowej gleby.
  Number ID: 100 Number: 6 P06B 020 20 Period: 2001 - 2002
 124. Project badawczy,
  Próba zmniejszenia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb lekkich i ochrony środowiska naturalnego.
  Number ID: 101 Number: 6 P04G 032 20 Period: 2001 - 2003
 125. Project badawczy,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Number ID: 92 Number: 6 P06B 044 20 Period: 2001 - 2002
 126. Project badawczy,
  Badanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod obciążeniem elementów jezdnych pojazdów i maszyn rolniczych.
  Number ID: 94 Number: 6 P06F 006 20 Period: 2001 - 2001
 127. Project badawczy,
  Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa.
  Number ID: 97 Number: 6 P06H 029 20 Period: 2001 - 2003
 128. Project badawczy,
  Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych mieszanin gleb z materiałami budowlanymi i substancją organiczną pod wpływem cyklicznych zmian temperatury.
  Number ID: 93 Number: 6 P04G 033 20 Period: 2001 - 2001
 129. Project badawczy,
  Zastosowanie skrobi jako preparatu do ograniczenia pękania łuszczyn rzepaku.
  Number ID: 86 Number: 5 P06B 002 19 Period: 2000 - 2001
 130. Project badawczy,
  Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska naturalnego.
  Number ID: 90 Number: 6 P04G 029 19 Period: 2000 - 2003
 131. Project badawczy,
  Emisja N2O z pól irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania.
  Number ID: 88 Number: 6 P04G 032 19 Period: 2000 - 2003
 132. Project badawczy,
  Określenie wpływu cyklodekstryn na właściwości powierzchniowe i strukturalne minerałów ilastych i gleb.
  Number ID: 89 Number: 6 P04G 056 19 Period: 2000 - 2002
 133. Project badawczy,
  Określenie charakterystyk adsorpcyjnych i jonowymiennych korzeni oraz ich zmian pod wpływem stresu wywołanego niskim pH i toksycznymi ilościami glinu dla wybranych roślin zbożowych o zróżnicowanej tolerancyjności na kwasowość gleby.
  Number ID: 87 Number: 5 P06B 051 19 Period: 2000 - 2002
 134. Project badawczy,
  Mechaniczne i optyczne właściwości jabłek – modelowanie jakości owoców po przechowywaniu.
  Number ID: 85 Number: 5 P06F 012 19 Period: 2000 - 2001
 135. Project badawczy,
  Wpływ prędkości przejazdów pojazdów rolniczych po polu na naprężenia i odkształcenia w profilu glebowym.
  Number ID: 83 Number: 5 P06F 003 18 Period: 2000 - 2002
 136. Project badawczy,
  Właściwości fizyczne agregatów glebowych i ich wpływ na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju.
  Number ID: 84 Number: 5 P06B 027 18 Period: 2000 - 2000
 137. Project badawczy,
  Określenie wpływu lokalnego podwyższonego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost i pobieranie wody przez pszenicę.
  Number ID: 81 Number: 5 P06B 031 18 Period: 2000 - 2000
 138. Project badawczy,
  Analiza nowych fizycznych parametrów do oceny jakości świeżych produktów z jabłek.
  Number ID: 82 Number: 5 P06C 021 18 Period: 2000 - 2001
 139. Project badawczy, COST
  Erozja gleby a zmiany globalne
  Number ID: 151 Number: COST Action 623 Period: 2000 - 2003
 140. Project badawczy,
  Określenie właściwości agrofizycznych soczewicy pod kątem uzyskiwania nasion o wysokiej jakości.
  Number ID: 78 Number: 5 P06F 002 17 Period: 1999 - 2001
 141. Project badawczy,
  Opracowanie charakterystyki właściwości fizycznych sypkich surowców spożywczych.
  Number ID: 79 Number: 5 P06F 021 17 Period: 1999 - 2002
 142. Project badawczy,
  Określenie zdolności minerałów ilastych (pochodzących z materiałów odpadowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance), do sorpcji azotanów(V).
  Number ID: 76 Number: 6 P04G 053 17 Period: 1999 - 2000
 143. Project badawczy,
  Badanie wpływu czynników zewnętrznych na uwalnianie substancji organicznej oraz na zmiany właściwości fizykochemicznych fazy stałej wybranych gleb hydrogenicznych.
  Number ID: 77 Number: 6 P04G 012 17 Period: 1999 - 2001
 144. Project badawczy,
  Badanie właściwości mechanicznych tkanek bulwy ziemniaka wybranych odmian w aspekcie ich praktycznego wykorzystania.
  Number ID: 80 Number: 5 P06F 013 17 Period: 1999 - 2002
 145. Project badawczy,
  Rola wybranych roślin w usuwaniu produktów anaerobiozy drogą transportu wewnętrznego.
  Number ID: 74 Number: 5 P06H 044 16 Period: 1999 - 2001
 146. Project badawczy,
  Aktywność biologiczna jako wskaźnik żywotności filtru glebowego podczas sorbowania biogenów ze ścieków komunalnych.
  Number ID: 75 Number: 5 P06H 035 16 Period: 1999 - 2001
 147. Project badawczy,
  Opracowanie bazy danych i map hydrofizycznych właściwości gleb ornych Polski.
  Number ID: 73 Number: 5 P06B 012 15 Period: 1998 - 2001
 148. Project badawczy,
  Wykorzystanie stanu oksydoredukcyjnego do oceny akumulacji cynku w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Number ID: 71 Number: 6 P04G 014 14 Period: 1998 - 1999
 149. Project badawczy,
  Niejednorodność powierzchni jako charakterystyka materiału glebowego.
  Number ID: 72 Number: 5 P06B 029 14 Period: 1998 - 2000
 150. Project badawczy,
  Określenie wpływu ciśnienia wewnątrzkomórkowego na sygnał emisji akustycznej w tkance miękiszowej bulwy ziemniaka poddanej działaniu sił zewnętrznych.
  Number ID: 70 Number: 7 T07A 025 14 Period: 1998 - 1998
 151. Project badawczy,
  Zbadanie emisji i dynamiki podtlenku azotu na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Number ID: 69 Number: 6 P04G 059 13 Period: 1997 - 1998
 152. Project badawczy,
  Wyznaczanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod kołami pojazdów mechanicznych w badaniach polowych.
  Number ID: 67 Number: 7 T07C 033 13 Period: 1997 - 1998
 153. Project badawczy,
  Opracowanie mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski.
  Number ID: 66 Number: 5 P06B 023 12 Period: 1997 - 1999
 154. Project badawczy,
  Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb.
  Number ID: 65 Number: 5 P06B 052 12 Period: 1997 - 1998
 155. Project badawczy,
  Zbadanie wpływu procesów zakwaszania i alkalizacji na zmiany niejednorodności powierzchni wybranych minerałów glebowych i gleb.
  Number ID: 64 Number: 6 P04G 033 12 Period: 1997 - 1998
 156. Project badawczy,
  Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu.
  Number ID: 68 Number: 5 P06B 016 13 Period: 1997 - 1998
 157. Project badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Number ID: 62 Number: 6 P04G 013 11 Period: 1996 - 1997
 158. Project badawczy,
  Modelowe badania preferencyjnego przepływu wody w ośrodku glebowym.
  Number ID: 63 Number: 6 P04G 023 11 Period: 1996 - 1997
 159. Project badawczy,
  Mechanizm powstawania spływu powierzchniowego z uwzględnieniem parametrów mikroreliefu gleby.
  Number ID: 57 Number: 5 P06B 068 10 Period: 1996 - 1999
 160. Project badawczy,
  Agrofizyczna i biologiczna ocena żyzności gleb uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie.
  Number ID: 59 Number: 5 P06B 007 10 Period: 1996 - 1998
 161. Project badawczy,
  Mechanizmy przenoszenia naprężeń w warstwie ziarna pszenicy.
  Number ID: 55 Number: 5 P06F 024 10 Period: 1996 - 1998
 162. Project badawczy,
  System obronny roślin w warunkach anoksji systemu korzeniowego.
  Number ID: 58 Number: 6 P04C 101 10 Period: 1996 - 1998
 163. Project badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Number ID: 61 Number: 5 P06B 038 11 Period: 1996 - 1998
 164. Project badawczy,
  Kształtowanie właściwości fizycznych gleb w wyniku naturalnej i stymulowanej aktywności dżdżownic.
  Number ID: 54 Number: 6 P04F 063 10 Period: 1996 - 1998
 165. Project badawczy,
  Ilościowe badania uszkodzeń w biologicznych ośrodkach wielofazowych.
  Number ID: 56 Number: 5 P06F 003 10 Period: 1996 - 1998
 166. Project badawczy,
  Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi.
  Number ID: 51 Number: 5 P06F 005 09 Period: 1995 - 1996
 167. Project badawczy,
  Fizyczne i biologiczne skutki suszenia mikrofalowego ziarna pszenicy.
  Number ID: 53 Number: 5 P06F 012 09 Period: 1995 - 1998
 168. Project badawczy,
  Rola frakcji próchniczych w formowaniu powierzchniowych właściwości materiału glebowego.
  Number ID: 52 Number: 5 P06B 003 09 Period: 1995 - 1996
 169. Project badawczy,
  Badania pól naprężeń i odkształceń w glebie podczas uprawy i pod kołami pojazdów rolniczych..
  Number ID: 49 Number: P 06F 005 08 Period: 1995 - 1998
 170. Project badawczy,
  Określenie właściwości agrofizycznych i opracowanie podstaw technologii zbioru amarantusa.
  Number ID: 48 Number: 5 P06F 023 08 Period: 1995 - 1998
 171. Project badawczy,
  Aspekty metodyczne wyznaczania rozkładu rozmiarów porów i wymiaru fraktalnego materiałów glebowych.
  Number ID: 50 Number: 5 P06B 077 08 Period: 1995 - 1995
 172. Project badawczy,
  Sygnał penetrometryczny jako nośnik informacji o środowisku wzrostu korzeni.
  Number ID: 47 Number: 5 P06F 009 08 Period: 1995 - 1996
 173. Project badawczy,
  Wpływ wilgotności i temperatury na zmienność właściwości mechanicznych nasion rzepaku.
  Number ID: 43 Number: 5 S306 001 07 Period: 1994 - 1995
 174. Project badawczy,
  Przyczyny powstawania pęknięć endospermu ziarna pszenicy w okresie przedzbiorowym.
  Number ID: 45 Number: 5 S302 037 07 Period: 1994 - 1995
 175. Project badawczy,
  Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu.
  Number ID: 46 Number: 0424/S3/94/07 Period: 1994 - 1994
 176. Project badawczy,
  Zależność prędkości propagacji impulsu elektromagnetycznego w glebie od jej wybranych właściwości fizycznych i chemicznych.
  Number ID: 41 Number: 0428/S3/94/07 Period: 1994 - 1995
 177. Project badawczy,
  Wpływ wybranych preparatów chemicznych na zmienność cech wytrzymałościowych łuszczyn rzepaku ozimego.
  Number ID: 42 Number: 5 S306 010 07 Period: 1994 - 1995
 178. Project badawczy,
  Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych.
  Number ID: 39 Number: 5 S306 010 06 Period: 1994 - 1997
 179. Project badawczy,
  Optymalizacja procesu przechowywania nasion rzepaku.
  Number ID: 44 Number: 5 S306 015 07 Period: 1994 - 1997
 180. Project badawczy,
  Opracowanie metody monitorowania wybranych parametrów agrofizycznych materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 40 Number: 5 S306 009 06 Period: 1994 - 1996
 181. Project badawczy,
  Fizyczne badania struktury materiałów rolniczych.
  Number ID: 38 Number: 5 S306 030 04 Period: 1993 - 1995
 182. Project badawczy,
  Badanie mechanicznych właściwości roślinnych materiałów granularnych.
  Number ID: 37 Number: 5 551 392 03 Period: 1992 - 1995
 183. Project badawczy,
  Struktura bilansu promieniowania i stosunki termiczno-wilgotnościowe.
  Number ID: 34 Number: 5 074 691 01 Period: 1991 - 1994
 184. Project badawczy,
  Stopień zagęszczenia gleby a rozwój systemu korzeniowego roślin.
  Number ID: 32 Number: 5 028 991 01 Period: 1991 - 1994
 185. Project badawczy,
  Ograniczenie strat nasion rzepaku.
  Number ID: 33 Number: 5 002 791 01 Period: 1991 - 1994
X