Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Print Friendly, PDF & Email

Studia doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, poprzez prowadzenie badań naukowych i udział w programowych zajęciach.

Podczas studiów Doktoranci prowadzą interdyscyplinarne badania podstawowe i aplikacyjne z uwzględnieniem wiedzy z fizyki, fizykochemii i biologii pod opieką doświadczonych pracowników naukowych.
Uczestniczą w zajęciach przewidzianych w programie studiów:
– wykładach z dziedziny podstawowej, agronomii/agrofizyki,
– zajęciach fakultatywnych, w zakresie wybranej tematyki – także w języku angielskim,
– zajęciach kształcących samodzielność i zaangażowanie w społecznej aktywności,  promowaniu nauki.
Przygotowują publikacje, prezentacje wyników na konferencjach i warsztatach.
Podnoszą kwalifikacje na kursach i szkoleniach,
Mogą ubiegać się o stypendia – międzynarodowe i krajowe – projekty dla młodych badaczy a także brać udział w zespołowych badaniach w dużych programach.
Program SD w IA PAN daje możliwość uzyskania maksymalnego wymiaru 45 punktów ECTS.
Absolwent SD w IA PAN posiada podstawy do pracy naukowej, w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, szkolnictwie wyższym i innych formach kształcenia, a także do własnej aktywności w zakresie komercjalizacji nabytej wiedzy.

X