Entomoremediacja oraz badania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w glebach

Badania

Entomoremediacja oraz badania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w glebach

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Zespół: prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska; dr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń; dr Anna Walkiewicz; dr Cezary Polakowski; mgr Magdalena Koczańska; mgr inż. Ewa Wnuk; mgr Wioleta Stelmach; mgr Adam Kubaczyński

 

Metan jako jeden z gazów szklarniowych, a posiadający potencjał cieplarniany 28 razy większy od dwutlenku węgla, odgrywa istotną rolę w przyrodzie. O ile przemysłowe źródła emisji tego gazu są stosunkowo dobrze zidentyfikowane i opisane, o tyle zjawisko pochłaniania/powstawania metanu w glebach nie jest jeszcze w pełni rozpoznane. Szczególnie w kontekście określenia wpływu czynników związanych ze stanem środowiska i charakterystyką samego ekosystemu gleby.

 

Gleby (szczególnie leśne), jako środowisko aktywności bakterii metanotroficznych, pełnią znaczącą rolę w utlenianiu metanu. Aktywność człowieka związana jest z dostarczaniem do gleb różnych substancji wchodzących w interakcje z procesami naturalnie tu zachodzącymi. Stąd przebieg procesu utleniania metanu może być zakłócany/modyfikowany poprzez obecność m.in. zanieczyszczeń (np. metali ciężkich). Dlatego też zasadniczym celem zadania jest określenie (w warunkach laboratoryjnych) czy, a jeśli tak – to w jakim stopniu, zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w różnych dawkach (Pb, Cd) wpływa na aktywność metanotroficzną (utlenianie/pochłanianie) oraz powstawanie  metanu w glebach mineralnych. Doświadczenia prowadzone są w próbkach zróżnicowanej wilgotności gleb w celu stworzenia sytuacji zbliżonej do naturalnie panującej w środowisku.

X