Rekrutacja 2021

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy doktoratów w rekrutacji do szkół doktorskich w roku 2021:

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

Lista kandydatów przyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Lista kandydatów przyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych 2021

Ogłoszenie o rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych:

 

 

1.Kierownik projektu prof. dr hab. Magdalena Frąc

PRELUDIUM-BIS 2

Tytuł projektu/tematyka badawcza: Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne

Informujemy, że wymagane jest złożenie zarówno wymaganych dokumentów do szkoły doktorskiej jak i aplikacja do projektu: https://career.ipan.lublin.pl/pl/wrk_post/9548/

The role of the metabolic, morphological and genetic properties of Neosartorya spp. fungi in shaping their resistance to preservatives, chemicals and natural plant extracts

 

2. Kierownik projektu dr hab. Monika Szymańska- Chargot, prof. IA PAN

PRELUDIUM-BIS 2

Tytuł projektu/tematyka badawcza: Zmiany stopnia acetylacji niecelulozowych polisacharydów podczas rozwoju i dojrzewania owoców i ich wpływ na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tkanki roślinnej

Informujemy, że wymagane jest złożenie zarówno wymaganych dokumentów do szkoły doktorskiej jak i aplikacja do projektu: https://career.ipan.lublin.pl/pl/wrk_post/9551/

Changes of O-acetylation degree of non-cellulosic polysaccharides during fruit development and ripening and its influence on mechanical properties and microstructure of plant tissue

 

3. Proponowany promotor prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Tematyka badawcza doktoratu: Wykorzystanie odpadów po hodowli Hermetii illucens jako bionawozów

Use of waste from Hermetia illucens rearing as biofertilizers

 

Nabór i sposób składania wniosków:

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

 

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:    09.09.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):     13-22.09.2021 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:     do 10.09.2021 r. godz. 12:00

Publikacja list rankingowych:     do 27.09.2021 r. godz. 16:00

 

Do pobrania:

Zasady rekrutacji

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjecie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Wzór podania o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Kwestionariusz osobowy dla Kandydata do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Harmonogram egzaminów

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2021

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów:  https://irk.umcs.lublin.pl/

 

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

1. Proponowany promotor, kierownik projektu:  dr hab. Justyna Cybulska, prof. IAPAN   (j.cybulska@ipan.lublin.pl)

Konkurs: OPUS 19, Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki, Nr projektu: 2020/37/B/NZ9/03159

Tytuł projektu: Celulozowo-pektynowe hydrożele sieciowane jonami metali dwuwartościowych do immobilizacji drobnoustrojów antagonistycznych

Tematyka badawcza: Zastosowanie hydrożeli pektynowo-celulozowych jako nowe nośniki mikroorganizmów antagonistycznych [PDF]

Informujemy, że wymagane jest złożenie zarówno wymaganych dokumentów do szkoły doktorskiej jak i aplikacja do projektu: https://career.ipan.lublin.pl/pl/wrk_post/9565/

 

2. Proponowany promotor:  prof. dr hab. Artur Zdunek  (a.zdunek@ipan.lublin.pl)

Kierownik projektu dr Agata Leszczuk  (a.leszczuk@ipan.lublin.pl)

SONATA 16, Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki, Nr projektu: 2020/39/D/NZ9/00232

Tytuł projektu: Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców

Tematyka badawcza: Białka arabinogalaktanowe (AGP) jako znaczące składniki ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania [PDF]

Informujemy, że wymagane jest złożenie zarówno wymaganych dokumentów do szkoły doktorskiej jak i aplikacja do projektu: https://career.ipan.lublin.pl/pl/wrk_post/9562/

 

3. Proponowany promotor:  dr hab. Artur Nosalewicz prof. IA PAN  (a.nosalewicz@ipan.lublin.pl)

Tematyka badawcza: Określenie wpływu fluktuacji natężenia światła na aktywność fotosyntetyczną wybranych roślin w warunkach zróżnicowanej dostępności wody glebowej [PDF]

 

Terminarz rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

21.06.2021 – uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji (SOR)

31.08.2021 – zakończenie rejestracji Kandydatów w SOR Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkół Doktorskich (ul Weteranów 18, 20-038 Lublin)

3.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin

21.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

22.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do Szkoły Doktorskiej

Wymogi formalne   [Link]

Wymogi formalne dla cudzoziemców   [Link]

Zasady oceny kandydata    [Link]

Limit przyjęć i terminarz rekrutacji   [Link]

Tematyki badawcze   [Link]

 

X