III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin 28-29.06.2018 r. – SPRAWOZDANIE

III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin 28-29.06.2018 r. – SPRAWOZDANIE

Print Friendly

III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE
„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”
Lublin, 28 – 29 czerwca 2018 roku

 

SPRAWZODANIE

W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Głównym Organizatorem Sympozjum była Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL, zaś Współorganizatorami: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN w Lublinie, Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie oraz Zakład Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w Lublinie.

Sympozjum odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin – dr Krzysztofa Żuka, Jego Magnificencji Rektora UMCS – prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesława Oleszka, Dyrektora IA PAN – prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego oraz Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL – prof. dr hab. Ryszarda Szyszki. Patronat naukowy nad Wydarzeniem objęło 5 towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Sympozjum zostało objęte patronatem medialnym przez: Czasopismo Laboratorium i portal e-biotechnologia. Sekretariat konferencji prowadziły: dr Anna Szafranek-Nakonieczna (KUL, Lublin) oraz mgr Weronika Goraj (KUL, Lublin).

Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i biotechnologii. Poruszony został także ważny aspekt dotyczący szczepień w kontekście historii pandemii i epidemii chorób bakteryjnych i wirusowych. Sympozjum oficjalnie otworzyła Pani dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Biotechnologii KUL) oraz Pan prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie). Gości powitała też dr Agnieszka Wolińska z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego).

Podczas Sympozjum zostały zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii. Ponadto przedstawiona została dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji do analiz różnego typu prób oraz na temat bioinformatycznej obróbki danych po sekwencjonowaniu NGS.

W ramach konferencji zorganizowano 4 sesje naukowe (Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów, Metagenomika środowisk ekstremalnych, Metagenomika aplikacyjna, Metagenomika a jakość środowiska) oraz sesję posterową. Wygłoszono 5 referatów plenarnych:

  • „Bioróżnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów glebowych” – prof. dr hab. Wiesław Barabasz (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),
  • „Mikrobiom lodowcowy” – dr Dorota Górniak (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie),
  • „Szczepionki i szczepienia – rys historyczny oraz współczesne trudne wyzwania dla zdrowia publicznego” – prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
  • „Podzielone genomy bakteryjne: genomika strukturalna i funkcjonalna Rhizobium” – dr hab. Andrzej Mazur (Zakład Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie),
  • „Bioróżnorodność wspólnot mikroorganizmów fermentacji wodorowych i metanowych” – dr hab. Anna Sikora (Zakład Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)

Poza referatami plenarnymi, podczas Sympozjum przedstawiono 21 prezentacji ustnych oraz 76 posterów. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów. Podobnie było podczas sesji posterowej. Łącznie w Sympozjum uczestniczyło 106 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce. Gościliśmy przedstawicieli takich instytutów oraz ośrodków naukowych i uniwersyteckich, jak: krakowski, warszawski, łódzki, olsztyński, poznański, toruński, szczeciński, gdański, skierniewicki, lubelski, rzeszowski, białostocki. Prezentowane wyniki badań wykonane były niejednokrotnie we współpracy z naukowcami z jednostek zagranicznych, np. z Niemiec, Węgier, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Iraku, czy Norwegii.

W celu podniesienia rangi konferencji utworzono Komitet Naukowy, do którego zaproszono znanych naukowców, będących specjalistami z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biologii molekularnej i genetyki. W skład Komitetu Naukowego III Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”, którego Przewodniczącą została prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL, Lublin) weszli: dr Artur Banach (KUL, Lublin), prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR, Kraków), prof. dr hab. Mieczysław Błaszczyk (SGGW, Warszawa), dr hab. inż., Maria Chmiel (UR, Kraków), prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska (ZUT, Szczecin), dr Anna Gajda (IUNG, Puławy), dr hab. Patrycja Golińska (UMK, Toruń), prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN, Łódź), prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM, Olsztyn), dr Agnieszka Kuźniar (KUL, Lublin), prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG, Puławy), prof. dr hab. Korneliusz Miksch (PŚ, Gliwice), dr Anna Pytlak (KUL, Lublin), dr hab. Anna Sikora (IBB, Warszawa), prof. dr hab. Anna Skorupska (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (KUL, Lublin), prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM, Olsztyn), dr hab. Urszula Zielenkiewicz (IBB, Warszawa).

Na zakończenie Sympozjum przyznano nagrody za najlepszy referat oraz poster. Ponadto przyznano wyróżnienia w kategorii referat i poster. Nagrody zostały przyznane na podstawie decyzji 5-osobowej Komisji Oceniającej, w skład której weszli: prof. dr hab. Wiesław Barabasz, prof. dr hab. Magdalena Frąc, prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Jan Kucharski oraz prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska. Nagrody wręczyła dr Agnieszka Wolińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymał Pan mgr Mikołaj Dziurzyński, reprezentujący Uniwersytet Warszawski za referat pt.”MAISEN – internetowy system do adnotacji (meta)genomów de novo” (M. Dziurzyński, P. Decewicz, Ł. Dziewit).
Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani mgr Anna Detman, reprezentująca Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, za pracę pt.: „Biodegradacja węgla brunatnego w warunkach kwaśnej fermentacji melasy” (A. Detman, M. Bucha, BRT Simoneit, D. Mielecki, C. Piwowarczyk, A. Chojnacka, M. Błaszczyk, MO Jędrysek, L. Marynowski, A. Sikora).

Wyróżnienie otrzymała prezentacja ustna Pani mgr Nicoletty Makowskiej, reprezentującej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt.: „Charakterystyka rezystomu ścieków miejskich” (N. Makowska, J. Mokracka), oraz poster Pani mgr Weroniki Goraj z Instytutu Biotechnologii KUL, pt. „Charakterystyka konsorcjum metanotroficznego w warunkach zasolenia” (W. Goraj, Z. Stępniewska, I. Kieraga, A. Trzpil).
Sympozjum wsparły firmy: A&A Biotechnology, BioMaxima, EURx, INTERMAG, ISME, Labnatek, Nexbio.
Podsumowując Sympozjum Organizatorzy zadeklarowali jego kontynuację w roku 2019. Pani dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł zaprosiła wszystkich Uczestników na IV Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” na Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Wszystkim Uczestnikom Sympozjum oraz Sponsorom serdecznie dziękujemy za udział w tym Wydarzeniu Naukowym.

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)
dr Agata Goryluk-Salmonowicz (SGGW, Warszawa)
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS, Lublin)

KOMUNIKATY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Centrum Transferu Wiedzy, ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin).

CEL I ZAKRES KONFERENCJI
Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Poruszony zostanie także ważny aspekt dotyczący szczepień w kontekście historii pandemii i epidemii chorób bakteryjnych i wirusowych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w obszarze mikrobiologii środowiskowej.

Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, genetyce, biologii molekularnej i biotechnologii.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:
Sesja I Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów
Sesja II Metagenomika środowisk ekstremalnych
Sesja III Metagenomika aplikacyjna
Sesja IV Metagenomika a jakość środowiska

Referaty plenarne wygłoszą:
– prof. dr hab. Wiesław Barabasz (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) – „Bioróżnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów glebowych”dr Dorota Górniak (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) – „Mikrobiom lodowcowy”
– prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk) – „Szczepionki i szczepienia – rys historyczny oraz współczesne trudne wyzwania dla zdrowia publicznego”
– dr hab. Andrzej Mazur (Zakład Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) – „Podzielone genomy bakteryjne: genomika strukturalna i funkcjonalna Rhizobium”
– dr hab. Anna Sikora (Zakład Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) – „Bioróżnorodność wspólnot mikroorganizmów fermentacji wodorowych i metanowych”

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)
dr Agata Goryluk-Salmonowicz (SGGW, Warszawa)
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS, Lublin)

Patronat honorowy:
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Jego Magnificencja Rektor UMCS, Lublin
prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB, Puławy
prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA PAN, Lublin
prof. dr hab. Ryszard Szyszka – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku KUL, Lublin

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
Polskie Towarzystwo Genetyczne
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (odział lubelski)

Patronat medialny:
Czasopismo Laboratorium
Portal e-biotechnologia

Komitet Naukowy:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL Lublin)
Członkowie:
dr Artur Banach (KUL Lublin)
prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR Kraków)
dr hab. Mieczysław Kazimierz Błaszczyk (SGGW Warszawa)
dr hab. inż. Maria Chmiel (UR Kraków)
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska (ZUT Szczecin)
dr Anna Gajda (IUNG Puławy)
dr hab. Patrycja Golińska (UMK Toruń)
prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)
prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM Olsztyn)
dr Agnieszka Kuźniar (KUL Lublin)
prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG Puławy)
prof. dr hab. Korneliusz Miksch (PS Gliwice)
dr Karolina Oszust (IA PAN Lublin)
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (UŚ, Katowice)
dr Anna Pytlak (KUL Lublin)
dr hab. Anna Sikora (IBB Warszawa)
prof. dr hab. Anna Skorupska (UMCS Lubin)
prof. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (KUL Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL Lublin)
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)
dr hab. Urszula Zielenkiewicz (IBB Warszawa)

Sekretariat konferencji:
mgr Weronika Goraj
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Instytut Biotechnologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 i
20-708 Lublin
tel. 81 454 54 60 lub 81 454 54 61
e-mail: metagenomy@kul.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj do dnia 30.04.2018 roku.
Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo w udziale w konferencji będą miały osoby aktywnie w niej uczestniczące (prezentujące referaty lub postery). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji pracy.

OPŁATY KONFERENCYJNE
Regularna opłata konferencyjna wniesiona w terminie od 1.04.2018 do 30.04.2018 wynosi 550 zł Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne dla uczestników oraz wyżywienie (poczęstunek w trakcie przerw kawowych, dwa obiady i uroczysty bankiet).
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

Opłaty należy wnosić na następujące konto:
Nazwa banku: PEKAO S.A. III oddział Lublin
Nr konta: 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644
z dopiskiem: „Metagenomy: imię i nazwisko” osoby, za którą dokonywany jest przelew.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ DO DRUKU W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej konferencji i przesłane na adres sekretariatu (e-mail: metagenomy@kul.pl) do dnia 15.05.2018 roku.
Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

POLECANE ZAKWATEROWANIE
Hotel Logos*

ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin
tel. 81 533 82 85
odległość od miejsca obrad: 100 m
www.hotellogos.lublin.pl
zniżka 10% na hasło „Metagenomy” (pod warunkiem dokonania rezerwacji oraz opłaty za pokój do dn. 31.05.2018)
Hotel Logos oferuje też inne zniżki, np. 15% dla członków ZNP i 5% dla studentów

Hotel Huzar***
ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin
tel. 81 533 05 36 (na hasło „Metagenomy” zniżka 10%)
odległość od miejsca obrad: 1 km
www.hotelhuzar.pl

Hotel Młyn***
Al. Racławickie 23A, 20-400 Lublin
tel. 81 536 70 20 (na hasło „Metagenomy” zniżka ze 150 zł na 130 zł)
odległość od miejsca obrad: 1 km
www.hotel-mlyn.lublin.pl

Uczestnicy konferencji rezerwują miejsca noclegowe we własnym zakresie.
Zachęcamy Państwa także do odwiedzania strony internetowej konferencji:
http://www.kul.pl/tematyka,18463.html
gdzie na bieżąco będziemy aktualizować informacje.

Do pobrania:
Komunikat I
Komunikat II
Komunikat III
Sprawozdanie

Top
X