Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Aparatura

Laboratoryjna kamera termograficzna SC7600

 

 • Badania rozkładu temperatury radiacyjnej (w zakresie 3 – 5 μm) powierzchni dowolnych materiałów.
 • Zakres pomiaru temperatury 5 – 300oC; rejestracja z częstotliwością 100 Hz w pełnej rozdzielczości (640×480 pikseli), 335 Hz dla połowy rozdzielczości oraz 970 Hz przy 1/4 rozdzielczości detektora.
 • Pomiar temperatury obiektów o zróżnicowanej wielkości przy wykorzystaniu obiektywu 50 mm z pierścieniami dystansowymi do wykonywania obrazów w trybie makro.
 • Oprogramowania „Altair” z wieloma funkcjami pomiarowymi: punkt, obszar (w tym automatycznie wskazujący najwyższą i najniższą temperaturę w zaznaczonym  obszarze), różnica temperatur, izoterma.

Przykłady zastosowań:

 • Badania właściwości cieplnych tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych i zmian fizjologicznych tkanki owoców i warzyw. Wykrywanie stresu wodnego i biotycznego roślin.
 • Pomiary zdolności kiełkowania nasion. Wykrywanie przypowierzchniowych defektów w dowolnych materiałach.
 • Diagnostyka medyczna: wykrywanie stanów zapalnych, niedokrwienia kończyn, nadpotliwości dłoni i stóp, kontrola gojenia ran pooperacyjnych.

Przenośna kamera termograficzna SC620

 

 • Badania rozkładu temperatury radiacyjnej (w zakresie 8 – 13 μm) powierzchni dowolnych materiałów.
 • Zakres pomiaru temperatury -40 – 500oC; rejestracja z częstotliwością 30 Hz w pełnej rozdzielczości (640×480 pikseli).
 • Jednoczesny zapis obrazów termicznych i foto, automatyczne kojarzenie obrazu widzialnego z obrazem termalnym, znaczniki na obrazach termicznych i foto.
 • Oprogramowania „FLIR R&D software 1.2” z możliwością analizy pojedynczych obrazów i sekwencji termogramów.

Przykłady zastosowań:

 • Określanie stosunków wodnych pola uprawnego z możliwością wykorzystania do sterowania systemami nawadniania. Modelowanie ewapotranspiracji rzeczywistej. Badanie warunków temperaturowych w szklarniach pod kątem optymalnej ich eksploatacji.
 • Wykrywanie powierzchni roślinnych zaatakowanych chorobami i szkodnikami. Diagnostyka urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i izolacji cieplnej budynków.

System termografii aktywnej

 

 • Wykonywanie pomiarów termograficznych metodą impulsową (pulse thermography), synchroniczną (lock-in thermography) oraz impulsowo-fazową (pulsed-phase thermography)
 • Sterowanie załączaniem zestawu lamp halogenowych lub wyzwalaniem lampy błyskowej synchronicznie z rejestracją danych termograficznych (we współpracy z kamerą termograficzną i z generatorem fali cieplnej).
 • Pobudzenie cieplne badanych materiałów za pomocą pojedynczego impulsu (o różnym kształcie) lub fali cieplnej.
 • Rejestracja temperatury wnętrza materiałów za pomocą zewnętrznych czujników kontaktowych zsynchronizowana z pomiarem termograficznym.
 • Oprogramowanie i sprzęt do badań aktywnej termografii pozwala na wykonywanie badań z użyciem kamery laboratoryjnej SC7600 i przenośnej SC620

Przykłady zastosowań:

 • Modelowanie transportu ciepła w biomateriałach. Opracowywanie procedur termograficznej detekcji zmian chorobowych tkanki roślin i zwierząt przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy obrazu. Określanie związku między temperaturą radiacyjną powierzchni owoców i warzyw a ich właściwościami mechanicznymi i chemicznymi.
 • Kontrola i optymalizacja warunków przechowywania owoców i warzyw. Klasyfikacja i selekcja owoców płodów rolnych. Wykrywanie defektów w warstwie przypowierzchniowej różnych materiałów.

Kamera spektralna UV (200-400 nm) Hamamatsu C8800 ze spektrografem obrazującym ImSpector UV4E

 

 • Rejestracja zobrazowań w zakresie UV z rozdzielczością 1000×1000 pikseli oraz otrzymywanie charakterystyk spektralnych UV dla dowolnych punktów obrazu z rozdzielczością nominalną 2 nm.
 • oprogramowanie SpectralDAQ_UV do zbierania danych i kontroli migawki;

Przykłady zastosowań:

 • Badania charakterystyk spektralnych w zakresie UV różnych materiałów, w tym biologicznych. Badanie odporności tkanki roślin i zwierząt na promieniowanie UV.
 • Testy źródeł światła UV. Testowanie kremów przeciwsłonecznych. Badanie dzieł sztuki.

Kamera spektralna VNIR (400-1000 nm) ze spektrografem obrazującym ImSpector V10E

 

 • Uzyskiwanie obrazów spektralnych o rozdzielczości 1344×1024 pikseli dla  światła widzialnego i bliskiej podczerwieni VNIR oraz charakterystyk spektralnych dla dowolnych punktów obrazu z rozdzielczością 2,8 nm.
 • Rejestracja obrazów VNIR z szybkością akwizycji 11 klatek na sekundę dla pełnej rozdzielczości;
 • oprogramowanie SpectralDAQ_VNIR do zbierania danych i kontroli migawki;

Przykłady zastosowań:

 • Określanie związku między kolorem a  innymi parametrami jakości żywności. Badanie związku między charakterystykami spektralnymi gleby a jej składem granulometrycznym i właściwościami wodnymi. Badanie stanu fizjologicznego roślin.
 • Nieniszcząca analiza jakości owoców i warzyw podczas przechowywania. Wykrywanie chorób i uszkodzeń owoców i warzyw. Badanie stopnia dojrzałości owoców. Diagnostyka odbarwień i stanów chorobowych skóry.

Wysokorozdzielcza kamera spektralna SWIR (1000 nm – 2,5 µm), ze spektrometrem obrazującym N25E 2/3”

 

 • Rejestracja zobrazowań w zakresie SWIR o rozdzielczości 320×256 pikseli oraz otrzymywanie charakterystyk spektralnych SWIR dla dowolnych punktów obrazu z rozdzielczością 10  nm.
 • Rejestracja zobrazowań SWIR częstotliwością 100 klatek na sekundę.
 • oprogramowanie SpectralDAQ_SWIR do zbierania danych i kontroli migawki.

Przykłady zastosowań:

 • Badanie zawartości związków chemicznych  i proporcji między składnikami żywności. Wczesne wykrywanie infekcji wirusowych i bakteryjnych w liściach. Testy genetyczne roślin.
 • Kontrola  dojrzałości i jakości owoców i warzyw. Detekcja uszkodzeń powierzchniowych i wewnętrznych tkanki. Diagnostyka medyczna.
X