Rejman Jerzy

Rejman Jerzy

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Rejman Jerzy
Nr pokoju: 135
E-mail: j.rejman@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 152

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Mechanizm procesów erozji wodnej gleb
 • Modelowanie i prognozowanie erozji wodnej
 • Określenie wpływu erozji na zmienność przestrzenną gleb w terenach lessowych oraz plonowanie roślin uprawnych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1984    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Występowanie różnych form fosforu w glebie pod wpływem zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego”
 • 1992    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ Solakrolu i granulatu keratyno-koro-mocznikowego na proces zmywu powierzchniowego w glebie brunatnoziemnej wytworzonej z lessu”
 • 2007    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne
 • Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Europejskie Towarzystwo Ochrony Gleby
 • Światowe Stowarzyszenie Ochrony Gleby i Wody

Stypendia i staże:

 • 1986    Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Publikacje pracownika

 1. 2019, Wykorzystanie analizy profili glebowych do wyznaczenia bilansu sedymentu w zlewni lessow, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 259
 2. 2019, Zróżnicowanie zawartości przyswajalnych form P i K w obrębie pola uprawnego w systemie uproszczonej konserwacyjnej uprawy roli w obszarze lessowym, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 261
 3. 2019, Ocena wpływu systemów uprawy roli na wybrane właściwości gleby i różnorodność biologiczna pod pszenica ozima w monokulturze, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 153
 4. 2018, The assessment of the impactof reduced and traditional tillage on selected soil properties and the diversity of species of diatoms under winter wheat, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11-13.09.2018 r., str. 206
 5. 2018, The effect of truncation of soil profiles on yields under conservation tillage in the loess area, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 118
 6. 2017, An interdisciplinary tillage erosion experiment: establishing a field in grassland with reconstructed ard plough of the Bronze Age-Iron Age, Cuadernos de Investigacion Geografica, 43(1): 101-118
 7. 2017, Clay-organic complexes in a Polish loess soil, International Agrophysics, 31: 447-452
 8. 2015, Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska) / Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)., Acta Agrophysica, 22(1): 91-101
 9. 2015, Gospodarcze i ekonomiczne skutki erozji w Polsce i na świecie., 2015, 8-8
 10. 2015, Ocenia wielkości erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)., 2015
 11. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 12. 2015, Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)., 2015
 13. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
 14. 2015, Wpływ erozji na modyfikację gleb płowych (Haplic Luvisol) w obszarach lessowych Wyżyny Lubelskie / The effect of erosion on modification of brown – grey soils (Haplic Luvisol) in loess areas of the Lublin Upland, 2015, j.pol. 184-184-j.ang. 389-389
 15. 2014, Soil redistribution and crop productivity in loess areas (Lublin Upland, Poland)., Soil & Tillage Research, 2014, 14377-84
 16. 2014, The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland., The Scientific World Journal, 2014, 2014(Article ID 34804): 1-11
 17. 2014, Fizyczna degradacja gleb i jej przeciwdziałanie., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 31-56
 18. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 19. 2014, Ocena użytkowa zróżnicowanych pod względem budowy gleb płowych wytworzonych z lessu, 2014, 129-129
 20. 2014, Ocena akumulacji materiału glebowego w zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych w terenie lessowym, 2014, 128-128
 21. 2013, Redistribution of basic physical properties and water content of soils in a loess catchment, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 51-107
 22. 2013, Differentiation of SOC concentration in depositional soils in small loess catchment, 2013, 242-244
 23. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
 24. 2013, Distribution and storage of soil organic carbon in an agriculturally used small catchment of the Lublin Upland, Poland, 2013, 107-107
 25. 2013, The effect of mofification of pedon on distribution of soil moisture, plant growth and yield in loess plateau (E Poland), 2013
 26. 2013, The effect of modification of pedon structure on redistribution of soil water within a field of loess plateau (e Poland), 2013, 108-108
 27. 2012, Oddział Lubelski, Kronika Jubileuszowa. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 2012, (Rozdz.): 76-88
 28. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
 29. 2011, Loess landscape – a challenge for soil protection and remediation, 2011
 30. 2010, Topsoil reduction and cereal yields on loess soils of southeast Poland., Land Degradation & Development, 2010, 21, 401-405
 31. 2010, Rates and spatial variations of soil erosion in Europe: A study based on erosion plot data., Geomorphology, 2010, 122, 167-177
 32. 2010, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 45215-228
 33. 2010, Przemieszczanie gleby pod wpływem uprawki przedsiewnej na stoku lessowym o różnym spadku., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 4579-88
 34. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych).,
 35. 2009, Wpływ topografii na zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu., 2009
 36. 2009, Przemieszczenie gleby wskutek erozji wodnej na zboczach lessowych., 2009
 37. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
 38. 2009, Spływ powierzchniowy z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 39. 2009, Zmyw gleby z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 40. 2009, Rozbryzg gleby w warunkach czarnego ugoru., 2009
 41. 2009, Zagrożenie erozją wodną gleb w Polsce w świetle opracowań krajowych i zagranicznych., 2009
 42. 2009, Ocena wpływu erozji uprawowej na przekształcenie gleb stoków lessowych., 2009
 43. 2009, Wpływ erozji na przekształcenie środowiska przyrodniczego rolniczo użytkowanych obszarów lessowych., 2009
 44. 2009, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu i plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2009
 45. 2009, The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion., 2009
 46. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych)., 2009
 47. 2008, Annual variations of soli erodibility of silt loam developed from loess based on 10-years runoff plot studies., Annals of Warsaw University of Lidfe Scienses- SGGW, No. 39, 77-83
 48. 2008, Ocena aktywności biologicznej w glebie płowej wytworzonej z lessu o różnym stanie zerodowania., 2008
 49. 2008, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2008
 50. 2007, Określenie wpływu opadu na efektywną odległość przemieszczenia gleby w procesie erozji wodnej., 2007
 51. 2007, Ocena przekształcenia gleb zlewni lessowej w czasie i przestrzeni pod wpływem procesów erozji., 2007
 52. 2007, Time and space evaluation of less catchment soil transformation due to erosion processes., 2007
 53. 2007, Human induced conditions of sedyment transport during heavy rainfall in catchments of first-order of the Lublin upland (Poland)., International Conference "Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport"", 01-03.10.2007, 39-43
 54. 2006, Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (136, (3)): 1-106
 55. 2005, Rill characteristics and sediment transport as a function of slope length during a storm event on loess soil, Earth Surface Processes and Landforms., Earth Surface Processes and Landforms, 2005, 30, 231-239
 56. 2005, Evaluation of soil translocation rates on loess hillslopes of the Lublin upland., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 441
 57. 2005, Evaluation of water erosion rates with a system of plots of different length., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Human Impact on Sensitive Geosystems", 2005, 83-94
 58. 2005, Ocena przemieszczenia gleby pod wpływem orki głębokiej., Acta Agrophysica, 2005, 115, 5(1), 129-135
 59. 2005, Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 401-407
 60. 2005, Human impact on sensitive geosystems., Marie Curie-Skłodowska University Press, 2005, str. całości 1-165, l. ark. wyd. 11,8
 61. 2004, Crop growth on loess soil of various erosion class, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 103-110
 62. 2004, Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 541-551
 63. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 619-624
 64. 2004, Effect of erosion processes on soils variability in small loess catchment. 2004, EUROSOI, 2004
 65. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
 66. 2004, Ocena wpływu erozji uprawowej na przemieszczenie gleby w terenie erodowanym, 2004
 67. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy, 2004
 68. 2004, Użytkowanie gleb oraz plony w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, 2004
 69. 2003, Rozwój I charakterystyka żłobin powstałych w obrębie poletek erozyjnych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 725-733
 70. 2003, Soil erosion in Poland., 2003
 71. 2003, Dynamics of erosion based on studies of different length plots., 2003
 72. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 73. 2002, Postęp metodyczny w opisie i badaniach procesów erozji wodnej gleb. Methodological progress in description and studies of water erosion process., Acta Agrophysica, 2002, 63, 159-177
 74. 2002, Zastoowanie wartości progowych opadów w prognozowaniu wrozi wodnej na stoku lesowym., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 305-313
 75. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 76. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 77. 2002, Spatial distribution of C organic contents on loess hillslope in respect to severity of erosion in Poland., 2002
 78. 2002, Rill characteristics and sediment transport during a storm event on loess soil., 2002
 79. 2001, Effect of surface conditions on runoff and soil loss for chernozem soil., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 55-58
 80. 2001, Soil loss and crop yields in eroded loess area under soil conservation practices., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 53-58
 81. 2001, Ocena przemieszczenia materiału glebowego w procesie erozji wodnej na glebie lessowej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, 217, 87, 195-200
 82. 2000, Zmienność przestrzenna temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym. Spatial distribution of temperature in surface layer of grey-brown Podzolic soil along loess hillslope., Acta Agrophysica, 2000, 34, 189-197
 83. 2000, Spatial distribution of topsoil water content along a loess hillslope transect., Acta Agrophysica, 2000, 35, 201-209
 84. 2000, Splash detachment on loess soil under different soil surface conditions., 2000
 85. 2000, Plant yields and soil loss under soil conservation practices in eroded loess area., 2000
 86. 2000, Charakterystyka procesu erozji wodnej na glebach wytworzonych z lessu., 2000
 87. 2000, Charakterystyka żłobin erozyjnych powstałych na glebie lessowej po ulewnym opadzie deszczu., 2000
 88. 2000, Application of the USLE to evaluate sediment transport inside small loess watershed-misunderstanding and interpretation of the model., 2000
 89. 2000, Ocena przemieszczenia erodowanego materiału glebowego na zboczu lessowym. Evaluation of sediment transport on loess slope., 2000
 90. 2000, Soil loss and runoff collecting area in studies of erosion on loess soil of south-east Poland., 2000
 91. 2000, Effect of initial soil conditions on runoff characteristics on loess soil in field studies with a rainfall simulator., 2000
 92. 1999, Source of errors in predicting silt soil erodibility with USLE., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 13-22
 93. 1999, Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo., Acta Agrophysica, 1999, 20, 49-50
 94. 1999, Ocena natężenia erozji w uprawie buraka cukrowego na glebie lessowej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 133-142
 95. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 96. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 97. 1999, Wyznaczenie wskaźnika okrywy roślinnej (C) modelu USLE dla uprawy buraka cukrowego., 1999
 98. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 99. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 100. 1999, Prognozowanie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu z uwzględnieniem zmian mikroreliefu powierzchni gleby. Prediction of water erosion on soil developed from loess with different micro-relief status., 1999
 101. 1999, Modeling of soil erosion on loess soil., 1999
 102. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 103. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 104. 1999, Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2
 105. 1999, „Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 106. 1998, Spatial and temporal variations in erodibility of loess soil., Soil & Tillage Research, 1998, 46, 61-68
 107. 1998, Zastosowanie modelu USLE do progonozowania natężenia erozji wodnej gleb płowych Wyżyny Lubelskiej: teoria i praktyka., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1998, 4A/98, 231-244
 108. 1998, Pomiar podatności gleby na erozję wodną., 1998
 109. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 110. 1998, Rozbryzg gleby w procesie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu., 1998
 111. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 112. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
 113. 1997, Runoff and soil loss under conventional tillage for cereal production in SE Poland., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 559-562
 114. 1997, Symulator opadów deszczu do badań erozyjnych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 101-102, 1997.
 115. 1997, Soil loss and runoff collecting area in soil erosion studies on loess soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 95-97, 1997.
 116. 1997, Ocena wpływu okrywy roślinnej na rozbryzg gleby., 1997
 117. 1997, Attempt of evaluation of wheat and barley canopy effect on soil detacchment by rainfalls., 1997
 118. 1997, Effect of soil surface conditions on runoff and soil loss for a chernozem soil., 1997
X