Turski Marcin

Turski Marcin

Print Friendly
dr Turski Marcin
Nr pokoju: 149
E-mail: m.turski@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 149

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest , Geoderma 2017 DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.09.021
 2. Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts , Frontiers in Microbiology 2016 7 (article 1361): 1-9
 3. Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil , International Agrophysics 2016 30, doi: 10.1515/intag- 2015-0095
 4. Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard. , Soil & Tillage Research 2015 145: 55-61
 5. Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil. , Geoderma 2015 243-244: 124-129
 6. Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby. , Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 5: 67-80
 7. Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates , International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 15-21
 8. Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 409-419
 9. Wpływ sposobu użytkowania na trwałość agregatów gleby wytworzonej z lessu , Acta Agrophysica 2010 2010, 177, vol. 15(1), 197-203
 10. Wpływ sposobu użytkowania na trwałość struktury agregatowej gleb wytworzonych z lessu. , 2009 2009
 11. Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania. , 2009 2009
 12. Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz. , Acta Agrophysica 2008 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 13. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. , 2008 2008
 14. Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych. , 2008 2008
 15. Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards. , Polish Journal of Soil Science 2007 2007, XL, 1, 1-8
 16. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. , 2007 2007
 17. Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania. , 2007 2007
 18. Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates. , International Agrophysics 2006 2006, 20, 3, 189-193
 19. Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 20. Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych. , Roczniki Gleboznawcze 2005 2005, LVI(1/2): 155-163
 21. Eastern Europe: w does conservation fit in? , Journal of Soil and Water Conservation 2004 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 22. Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy , Instytut Agrofizyki PAN 2004 2004, Acta Agrophysica, 101, 1, str. całości 1-66, l. ark. wyd. 4,71
 23. Porosity and water useful for plants in Luvisols created from sandy silt and silt , International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 189-194
 24. Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 25. Porosity and water useful for plants in Luvisols formed from sandy silt and silt. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 26. Charakterystyki potencjału wody glebowej-wilgotność gleb płowych Południowo-Wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych. , 2003 2003
 27. Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb. , Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 2002 Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 28. Aggregation water resistance of luvisols derived from sandy-silt and silt. , Polish Journal of Soil Science 2002 2002, XXXV, 2, 23-31
 29. Response of structure to simulated trampling of woodland soil. , Advances in Geoecology 2002 2002, 133-140
 30. Wpływ wybranych właściwości fizycznych agregatów glebowych na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju. Influence of the physical properties of soil aggregates for the growth of wheat plant in initial development phase. , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 263-269
 31. Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych. Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 271-276
 32. Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 287-297
 33. Kształtowanie i ochrona terenów lessowych na przykładzie Lubelszczyzny. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2001 2001, 476, 503-510
 34. Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2001 2001, 478, 235-240
 35. Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils. , Polish Journal of Soil Science 2000 2000, XXXIII, 1, 1-8
 36. Response of structure to trampling of woodland soil. , International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 42
 37. Gleba jako jedna z podstaw renaturyzacji obszarów lessowych. , 2000 2000
 38. Wybrane właściwości agregatów gleb lessowych typowych i lessopodobnych. , 2000 2000
 39. Porównanie właściwości wodnych agregatów glebowych gleb wytworzonych z lessu typowego oraz piaszczysto – pyłowych utworów lessopodobnych. , 2000 2000
 40. Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator. , 1999 1999
 41. Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength. , 1999 1999
 42. Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby. , 1998 1998
 43. Pomiary sorpcyjności agregatów glebowych. , 1998 1998
Top
X