Turski Marcin

Turski Marcin

Print Friendly
profil-default
ProfilTelefonE-mail
dr Marcin Turski(81) 744 50 61 w. 149m.turski@ipan.lublin.pl

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. Aggregation water resistance of luvisols derived from sandy-silt and silt. Polish Journal of Soil Science 2002 2002, XXXV, 2, 23-31
 2. Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych. 2008 2008
 3. Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania. 2007 2007
 4. Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 5. Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby. 1998 1998
 6. Charakterystyki potencjału wody glebowej-wilgotność gleb płowych Południowo-Wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych. 2003 2003
 7. Eastern Europe: w does conservation fit in? Journal of Soil and Water Conservation 2004 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 8. Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil International Agrophysics 2016 30, doi: 10.1515/intag- 2015-0095
 9. Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 10. Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 15-21
 11. Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 2002 Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 12. Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy Instytut Agrofizyki PAN 2004 2004, Acta Agrophysica, 101, 1, str. całości 1-66, l. ark. wyd. 4,71
 13. Gleba jako jedna z podstaw renaturyzacji obszarów lessowych. 2000 2000
 14. Kształtowanie i ochrona terenów lessowych na przykładzie Lubelszczyzny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2001 2001, 476, 503-510
 15. Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts Frontiers in Microbiology 2016 7 (article 1361): 1-9
 16. Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 409-419
 17. Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania. 2009 2009
 18. Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils. Polish Journal of Soil Science 2000 2000, XXXIII, 1, 1-8
 19. Pomiary sorpcyjności agregatów glebowych. 1998 1998
 20. Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest Geoderma 2017 310: 138–142
 21. Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil. Geoderma 2015 243-244: 124-129
 22. Porosity and water useful for plants in Luvisols created from sandy silt and silt International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 189-194
 23. Porosity and water useful for plants in Luvisols formed from sandy silt and silt. 2004, EUROSOI 2004 2004
 24. Porównanie właściwości wodnych agregatów glebowych gleb wytworzonych z lessu typowego oraz piaszczysto – pyłowych utworów lessopodobnych. 2000 2000
 25. Response of structure to simulated trampling of woodland soil. Advances in Geoecology 2002 2002, 133-140
 26. Response of structure to trampling of woodland soil. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 42
 27. Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych. Roczniki Gleboznawcze 2005 2005, LVI(1/2): 155-163
 28. Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 287-297
 29. Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych. Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 271-276
 30. Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards. Polish Journal of Soil Science 2007 2007, XL, 1, 1-8
 31. Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates. International Agrophysics 2006 2006, 20, 3, 189-193
 32. Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard. Soil & Tillage Research 2015 145: 55-61
 33. Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby. Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 5: 67-80
 34. Wpływ sposobu użytkowania na trwałość agregatów gleby wytworzonej z lessu Acta Agrophysica 2010 2010, 177, vol. 15(1), 197-203
 35. Wpływ sposobu użytkowania na trwałość struktury agregatowej gleb wytworzonych z lessu. 2009 2009
 36. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. 2007 2007
 37. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. 2008 2008
 38. Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength. 1999 1999
 39. Wpływ wybranych właściwości fizycznych agregatów glebowych na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju. Influence of the physical properties of soil aggregates for the growth of wheat plant in initial development phase. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 263-269
 40. Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz. Acta Agrophysica 2008 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 41. Wybrane właściwości agregatów gleb lessowych typowych i lessopodobnych. 2000 2000
 42. Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator. 1999 1999
 43. Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2001 2001, 478, 235-240
Top
X