Turski Marcin

Turski Marcin

Print Friendly
dr Turski Marcin
Nr pokoju: 133
E-mail: m.turski@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 149

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. 2019, Laser diffraction as an alternative method of measuring aggregatestability, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13922
 2. 2018, Water infiltration and hydrophobicity of podzolic soils with ortstein under grassland and forest, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 126
 3. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 4. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 5. 2018, Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest, Geoderma, 310: 138-142
 6. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 7. 2016, Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil, International Agrophysics, 30, doi: 10.1515/intag- 2015-0095
 8. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 9. 2015, Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil., Geoderma, 243-244: 124-129
 10. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 11. 2013, Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates, International Agrophysics, 2013, 27(1): 15-21
 12. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
 13. 2010, Wpływ sposobu użytkowania na trwałość agregatów gleby wytworzonej z lessu, Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 197-203
 14. 2009, Wpływ sposobu użytkowania na trwałość struktury agregatowej gleb wytworzonych z lessu., 2009
 15. 2009, Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania., 2009
 16. 2008, Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz., Acta Agrophysica, 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 17. 2008, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2008
 18. 2008, Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych., 2008
 19. 2007, Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 1, 1-8
 20. 2007, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2007
 21. 2007, Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania., 2007
 22. 2006, Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 189-193
 23. 2005, Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 24. 2005, Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., Roczniki Gleboznawcze, 2005, LVI(1/2): 155-163
 25. 2004, Eastern Europe: w does conservation fit in?, Journal of Soil and Water Conservation, 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 26. 2004, Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 101, 1, str. całości 1-66, l. ark. wyd. 4,71
 27. 2004, Porosity and water useful for plants in Luvisols created from sandy silt and silt, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 189-194
 28. 2004, Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 29. 2004, Porosity and water useful for plants in Luvisols formed from sandy silt and silt. 2004, EUROSOI, 2004
 30. 2003, Charakterystyki potencjału wody glebowej-wilgotność gleb płowych Południowo-Wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., 2003
 31. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 32. 2002, Aggregation water resistance of luvisols derived from sandy-silt and silt., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 23-31
 33. 2002, Response of structure to simulated trampling of woodland soil., Advances in Geoecology, 2002, 133-140
 34. 2002, Wpływ wybranych właściwości fizycznych agregatów glebowych na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju. Influence of the physical properties of soil aggregates for the growth of wheat plant in initial development phase., Acta Agrophysica, 2002, 78, 263-269
 35. 2002, Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych. Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment, Acta Agrophysica, 2002, 78, 271-276
 36. 2002, Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych, Acta Agrophysica, 2002, 78, 287-297
 37. 2001, Kształtowanie i ochrona terenów lessowych na przykładzie Lubelszczyzny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 476, 503-510
 38. 2001, Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 478, 235-240
 39. 2000, Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils., Polish Journal of Soil Science, 2000, XXXIII, 1, 1-8
 40. 2000, Response of structure to trampling of woodland soil., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 42
 41. 2000, Gleba jako jedna z podstaw renaturyzacji obszarów lessowych., 2000
 42. 2000, Wybrane właściwości agregatów gleb lessowych typowych i lessopodobnych., 2000
 43. 2000, Porównanie właściwości wodnych agregatów glebowych gleb wytworzonych z lessu typowego oraz piaszczysto – pyłowych utworów lessopodobnych., 2000
 44. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 45. 1999, Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength., 1999
 46. 1998, Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby., 1998
 47. 1998, Pomiary sorpcyjności agregatów glebowych., 1998
Top
X