Szatanik-Kloc Alicja

Szatanik-Kloc Alicja

Print Friendly
dr hab., prof. IA PAN Szatanik-Kloc Alicja
Nr pokoju: 115
E-mail: a.kloc@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 51 w. 147

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wpływ składu fazy stałej na równowagi adsorpcyjne, charakterystyki geometryczne oaz strukturalne materiału glebowego
 • Wpływ zmian odczynu i stresu glinowego na właściwości powierzchniowe gleb i roślin
 • Zastosowanie metod adsorpcyjnych (para wodna, azot) i miareczkowania potencjometrycznego do badań powierzchniowych ( powierzchnia właściwa, właściwości energetyczne, porowatość, wymiar fraktalny, właściwości jonowymienne – CEC, ładunek powierzchniowy) korzenia roślin
 • Wpływ stresów abiotycznych/biotycznych (między innymi metale ciężkie) na wzrost roślin głównie w aspekcie zmian właściwości fizykochemicznych korzeni oraz zewnętrznych struktur tkankowych – ściana komórkowa tkanek epidermy (epiblemy) i  kory pierwotnej

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1985    Mgr inż. nauk rolniczych
  Państwowy Ukraiński Uniwersytet Rolniczy im. W.W. Dokuczajewa w Charkowie
  Tytuł pracy: „Biologia kwitnięcia różnych odmian pszenicy ozimej”
 • 2000    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ pH i stresu glinowego na właściwości fizykochemiczne powierzchni korzeni roślin zbożowych”
 • 2011    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane fitotoksycznością glinu i miedzi”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1996    Instytut Agrofizyki w Petersburgu, Rosja
 • 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003    Instytut Gleboznawstwa i Agrochemii w Budapeszcie, Węgry

Publikacje pracownika

 1. Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots , Soil and Tillage Research 2017 DOI: 10.1016/j.still.2017.08.016
 2. Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls , Plant Physiology and Biochemistry 2017 120:194-201
 3. The role of cell walls and pectins in cation exchange and surface area of plant roots , Journal of Plant Physiology 2017 Vol. 215, 85–90
 4. Changes in the size of the apparent surface area and adsorption energy of the rye roots by low pH and the presence of aluminium ions induced , International Agrophysics 2016 30(3): 375-381
 5. Assessment of aluminium and copper contamination level in selected crops. , Acta Agrophysica 2015 22(4): 471-482
 6. Application of adsorption methods to determine the effect of pH and Cu-stress on the changes in the surface properties of the roots. , International Agrophysics 2014 2014, 28(4): 511-520
 7. Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties. , American Journal of Plant Sciences 2014 2014, 5(13): 1862-1876
 8. Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski , 2014 2014, 113-113
 9. The effect of cadmium ions to change the surface charge of celery (Apium L.) and parsnip (Pastinaca sativa L.) roots. , 2014 2014, 117-118
 10. Kadm-co o nim wiemy? , 2014 2014, 26-26
 11. Effect of pH and ionic Al3+ and Cu2+ on the concentration of magnesium in Trifolium pratense L , Acta Agrophysica 2013 2013, 20(3): 473-480
 12. Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess , 2013 2013, 283-283
 13. The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots , 2013 2013, 119-119
 14. Characteristics of plant roots CEC mono and dicotyledonous , 2013 2013, 55-55
 15. Effect of pH and zinc stress on micropore system of rye roots , International Agrophysics 2012 2012, 26(3): 311-316
 16. Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu. , Acta Agrophysica 2012 2012, 19(3): 587-595
 17. Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu , 2012 2012, 119-119
 18. Wpływ podwyższonego stężenia glinu i miedzi na zawartość magnezu w wybranych roślinach uprawnych , 2012 2012, 118-118
 19. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy , 2012 2012, 91-92
 20. Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem , 2012 2012, 89-90
 21. Wpływ temperatury wstępnego suszenia korzeni żyta na powierzchnię właściwą wyznaczaną z metod adsorpcyjnych. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 469-479
 22. Changes in surface properties of plant roots under Al-stress , 2011 2011, 125-126
 23. Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane fitotoksycznością glinu i miedzi. , Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2010 2010, (176, l.ark. wyd. 9,7): 1-122
 24. Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.) , Acta Agrophysica 2010 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
 25. Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie , 2010 2010
 26. Changes in variable charge and acidity of rye (Secale cereale L.) roots surface under Zn-stress. , Acta Physiologiae Plantarum 2009 2009, 3159-64
 27. Effect of aluminium ions on free surface area and energetic characteristics of barley and colover roots. , International Agrophysics 2009 2009, Vol. 23, No. 4, 383-389
 28. Oznaczenie zawartości jonów Cu+2 i Ca+2 w roślinach z wykorzystaniem AAS. , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Wydział Chemii "Nauka i Przemysł w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości" 2009 2009, 91-94
 29. Wpływ fitotoksycznych stężeń glinu i miedzi na zawartość wapnia w roślinach. , 2009 2009
 30. Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin. , 2009 2009
 31. Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej. , 2009 2009
 32. Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego , 2009 2009, 24-28
 33. Changes of physicochemical surface properties of barley and clover roots under Al.-stress: nitrogen adsorption-desorption studies. , 2009 2009
 34. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2009 2009
 35. Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vilgare. L). , Acta Agrophysica 2008 2008, 162, Vol. 12(2), 337-345
 36. Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin. , 2008 2008
 37. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2008 2008
 38. Zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchniowych korzeni pod wpływem jonów Cd+2,Pb +2,Cu+2. , 2008 2008
 39. Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.). , 2008 2008
 40. Zastosowanie metod adsorpcyjnych i miareczkowych do analizy fitostresu korzeni roślin. , 2008 2008
 41. Charakterystyka gleby miejskiej degradowanej metalami ciężkimi. , 2008 2008
 42. Effect of Pb-stress on selected physicochemical surfach properties of barley (Hordeum vulgare L.) roots. , International Agrophysics 2007 2007, 21, 4, 399-403
 43. Changes In micropore system of roots of wheat and triticale seedlings dunder aluminium stress as determined Rusing water vapor adsorption-desorption. , Acta Physiologiae Plantarum 2007 2007, 29:425-430,
 44. Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.). , Acta Agrophysica 2007 2007, 152, 10(2), 473-482
 45. Wpływ pH i jonów cynku na powierzchnię właściwą korzeni żyta (Secale cereale L.) wyznaczaną metodą adsorpcji-desorpcji azotu. , Acta Agrophysica 2007 2007, 153, 10(3), 705-713
 46. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2007 2007
 47. Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin. , 2007 2007
 48. Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego do określenia wpływu jonów cynku i glinu na ładunek powierzchniowy korzeni. , 2007 2007
 49. Lead and cadmium content in soil and dandelion plants. , 2007 2007
 50. The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil. , 2007 2007
 51. Właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych, oznaczane metodą adsorpcjidesorpcji pary wodnej i azotu. , Acta Agrophysica 2006 2006, 135, 7(4), 1015-1026
 52. Zmiany mikroporowatości korzeni jęczmienia pod wpływem stresu glinowego. , Acta Agrophysica 2006 2006,139, 8(1), 239-249
 53. Effect of aluminium on surface proprties of barley roots as determined from water vapor and nitrogen adsorption. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 227-230
 54. Effect of aluminum on micropore system of plant roots. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 196-202
 55. Wpływ stresu glinowego na geometryczny i energetyczny charakter korzeni roślin, badany metodą adsorpcji azotu. , Acta Agrophysica 2005 2005, 126, 6(2), 561-568
 56. Decrease in variable charge and acidity of root surface under Al. treatment are correlated with Al tolerance of cereal plants , Plant and Soil 2004 2004, Plant and Soil, 260, 137-145
 57. Surface area of plant roots from water vapor and nitrogen adsorption as affected by pH and aluminum , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 141-144
 58. Surface properties of plant roots and their alteration under aluminium stress , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 67-79
 59. Reaction of plants on aluminum stress , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 140-143
 60. Wpływ odczynu gleby na zawartość wybranych pierwiastków w roślinach pochodzących z różnych siedlisk naturalnych , Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN - Zeszyty Naukowe 2004 2004, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN - Zeszyty Naukowe 38, 247-254
 61. Wpływ pH i stężenie wybranych metali ciężkich w glebie na ich zawartość w roślinach , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 177-183
 62. Zastosowanie pary wodnej i azotu do oznaczania powierzchni właściwej korzeni i jej charakterystyk energetycznych , 2004 2004
 63. Geometric and energetic character of barley roots under al toxicity. Advance in standardization of soil physical methods , International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 64. Wpływ pH i stężenia metali ciężkich w glebach na ich zawartość w roślinach Taraxacum officinale L , 2004 2004
 65. Powierzchnia właściwa korzeni roślin jedno-liściennych i dwuliściennych oznaczana azotem i parą wodną , 2004 2004
 66. Zastosowanie metody adsorpcji-desorpcji pary wodnej do badań powierzchni korzeni. , Acta Agrophysica 2003 2003, 84, 153-158
 67. Zawartość miedzi i cynku w glebach i roślinach Taraxacum officinale L. , Acta Agrophysica 2003 2003, 84, 159-166
 68. Reaction of plants on aluminum stress. , Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 2003 72-76
 69. Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny. , Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 2002 Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 70. Wpływ pH i glinu na właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin zbożowych. Effect of pH and aluminum on surface properties of selected cereal roots. , 2002 2002
 71. Aluminium-induced changes in the surface and micropore properties of wheat roots: a study using the water vapor adsorption-desorption technique. 2001, 233, 95-108 , Plant and Soil 2001 2001, 59, 127-135
 72. Changes of surface, fine pore and variable charge properties of a brown forest soil under various tillage practices. , Soil & Tillage Research 2001 2001, 59, 127-135
 73. Changes in the surface properties of the young sieve roots after 24h aluminium stress. , International Agrophysics 2001 2001, 15, 3, 201-206
 74. Wpływ pH na zawartość manganu w roślinach pochodzących z siedlisk naturalnych i uprawianych w kulturach wodnych. , Acta Agrophysica 2001 2001, 57, 139-1146
 75. Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski. , Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 185-191
 76. Wpływ H+ I Al+3 na zawartość składników mineralnych oraz wzrost i rozwój pszenicy jarej. , Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 229-236
 77. Effect of aluminum on microstructure of plant sieve roots as estimated from water vapor desorption isotherms. , Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2000 2001, 304-307
 78. Water vapor desorption isotherms for characterization of Al effects on roots of young cereal plant sieves. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 225-227
 79. Cyclodextrins induced changes in water vapor adsorption processs on soils. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 112-113
 80. Wpływ glinu na wzrost i sorpcję składników mineralnych przez pszenicę jarą. , 2000 2000
 81. Wpływ glinu na właściwości powierzchniowe korzeni czterodniowych siewek zbóż. , 2000 2000
 82. Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski. , 2000 2000
 83. Changes of pore system of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment. , Polish Journal of Soil Science 1999 1999, XXXII, 1, 23-32
 84. Changes of water vapor adsorption and variable charge properties of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment. , Polish Journal of Soil Science 1999 1999, XXXII, 2, 23-33
 85. Wpływ stresu glinowego na wzrost oraz anatomiczne i morfologiczne cechy korzeni wybranych zbóż. , Acta Agrophysica 1999 1999, 23, 167-175
 86. Wpływ glinu na cechy morfologiczne i anatomiczne pszenicy i pszenżyta. , 1999 1999
 87. Effect of tillage system on soil surface and pore properties. , 1999 1999
 88. Effect of wetting on pore system of soils and minerals as detremined by mercury intrusion porosimetry. , Polish Journal of Soil Science 1998 1998, XXXI/1, 19-24
 89. Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite, illite and kaolin. , Chemistry for the Protection of the Environment 3. Ed. L. Pawłowski, M.A. Gonzales, M. R. Dudzińska, W. J. Lacy, Plenum Press, NY, London 1998 New York, London, 1998, str całości str. 1-343, l.ark.wyd. 24,5, część autora 329-335, l.ark.wyd. 0,5
 90. Effect of pH and aluminium on surface properties of barley roots as determined from water vapour adsorption. , Acta Physiologiae Plantarum 1997 1997, vol. 19, 3, 327-332
 91. Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite illite and kaolin. , IX th Int. Conference Chemistry for Protection of the Enviroment, Kair, Egipt 10-17.09.1997 1997 1997
 92. Effect of pH and aluminium on surface charge of barley roots as determined from titration curves. , 1997 1997
Top
X