Kasprzycka Agnieszka

Kasprzycka Agnieszka

Print Friendly
dr inż. Kasprzycka Agnieszka
Nr pokoju: 219
E-mail: a.kasprzycka@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 128

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 

I Odnawialne Źródła Energii

 • Energia Biomasy – produkcja biogazu z biomasy odpadowej pochodzącej
  z działu produkcji rolnej oraz przemysłu spożywczego
 • Technologia produkcji biogazu w biogazwoniach rolniczych – maksymalizacja produkcji biogazu na bazie dostępnych surowców
 • Proces fermentacji metanowej i przemiany w nim zachodzące
 • Zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych

II Właściwości materiałów roślinnych

 • Ocena wpływu przechowywania nasion rzepaku (temperatura, wilgotność, obciążenie, czas) na ich jakość technologiczną
 • Badanie rozwoju mikroflory w komponentach rzepakowych (śruta rzepakowa, wytłok) podczas ich przechowywania

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr inż.
  Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza w Lublinie
  Temat pracy: „Aktywność enzymów glebowych po dodaniu do gleby azotowej substancji organicznej”
 • 2011    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Temat pracy: „Wpływ warunków przechowywania na jakość nasion, wytłoków i śruty rzepakowej”
 • 2013    Studia podyplomowe „Menedżer projektów badawczych” WSEI w Lublinie
 • 2013    Studia podyplomowe „Odnawialne Źródła Energii”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Filia w Zamościu

Uczestnictwo w projektach:

 • „Centrum Badawczo – Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” (CBI) projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś I Nowoczesna Gospodarka – Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
 • „Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką”, w ramach modułu I. „Odnawialne źródła energii kluczem do rozwoju zielonej gospodarki” w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer umowy o dofinansowanie POKL.03.04.03-00-022/12.
 • „Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu”, w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-06-119/12.
 • Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych, Projekt nr: WND-POIG.01.03.01-06-030/09

Staże:

 • 2013    W ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy” Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • 2012    Udział w projekcie „Regionalna Sieć Współpracy” Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • 2012    W ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca” Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • 2010    W ramach projektu „Nauka i biznes-współpraca dla rozwoju”

Publikacje pracownika

 1. 2019, Methane anaerobic digestion of insects breeding residues results in high biogas yields, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 33
 2. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 3. 2019, Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych z hodowli Hermetia illucens jako substratu do produkcji biogazu, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 153-153
 4. 2019, Effect of nitrogen fertilization on the production of biogas from sweet sorghum and maize biomass, Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2019.1584251
 5. 2019, Influence of Storage Conditions on a Quality of Pelletized Waste-Derived Fertilizer, Journal of Ecological Engineering, 20(3), str. 226–233, DOI: 10.12911/22998993/99940
 6. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 7. 2018, Effect of extrusion-cooking conditions on pasting properties of extruded white and red bean seeds, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 169
 8. 2018, Chemical stability and sanitary properties of pelletized organo-mineral waste-derived fertilizer, Archives of Environmental Protection, 44(3): 106–113
 9. 2018, Methodical Aspects of Biogas Production in Small-Volume Bioreactors in Laboratory Investigations, Energies, 11(6), 1378; DOI: 10.3390/en11061378
 10. 2018, Flammulina velutipes treatment of non-sterile tall wheat grass for enhancing biodegradability and methane production, Bioresource Technology, DOI: 10.1016/j.biortech.2018.05.024
 11. 2017, Methods of obtaining cellulose from hemp straw (Cannabis sativa l.), IV Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. "Renewable Energy Sources - engineering, technology, innovation ", Krynica 20-23.06.2017, str. 52
 12. 2017, Metody obróbki celulozy ze słomy konopnej (Cannabis sativa l.), I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 31
 13. 2017, Methods of obtaining cellulose from hemp straw (Cannabis sativa l.), 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, Czechy 8-10.11.2017, str. 17
 14. 2016, Selected methods for management of post-fermentation sediment. The use of extrusion processing in digested sludge management (a review), Acta Agrophysica, 23(1): 51-65
 15. 2016, A new substrates for biogas production (Nowe substraty do produkcji biogazu), V Bałtyckie Forum Biogazu, Gdańsk, 16-17.06.2016 r. ,
 16. 2016, Effect of biological pretreatment of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ on biogas production by anaerobic digestion, Bioresource Technology, 200: 194-200
 17. 2016, Effect of ultrasonic pretreatment on biogas production potential from Agropyron elongatum biomass, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 34-35
 18. 2016, Obecny stan badań dotyczący wykorzystania procesu ekstruzji jako sposobu przetwarzania osadu pofermentacyjnego, EKOENERGETYKA - BIOGAZ. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, wyd. 2016, ISBN 978-83-89762-77-1,, 231-236
 19. 2016, The dynamics of an anaerobic digestion of crop substrates with an unfavourable carbon to nitrogen ratio, Bioresource Technology, 216: 607-612
 20. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 21. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 22. 2015, Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu., Acta Agrophysica, 22(2): 139-149
 23. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 24. 2015, Effect of fungal treatment in enhancing Phalaris Arundinacea L. Biogas production., 2015, 19-19
 25. 2015, Nawóz z odpadów., 2015, 88-89
 26. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 27. 2014, Ultrasonic waves as a way of hydrolysis of the substrate for biogas production., 2014, 1-12
 28. 2014, Investigation into possible use of methane fermentation digested sludge as fertilizer in agriculture. Zastosowanie zeolitów w ochronie środowiska, 2014, 143-143
 29. 2013, Influence of various dry matter content in wet fermentation on biogas yield, 2013, 177-177
 30. 2013, Influence of temperature, moisture content and pressure on microbiological quality of rapeseed stored at anaerobic conditions, 2013, 110-110
 31. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 32. 2013, Biological pretreatment of lignocellulosic biomass as an innovative technology for the process of anaerobic digestion, 2013, 37-38
 33. 2012, Wybrane zagadnienia z obszaru energii odnawialnej, 2012, 4-14
 34. 2012, Mikrobiologiczna ocena jakości nasion rzepaku, wytłoków oraz poekstrakcyjnej śruty przechowywanych w kontrolowanych warunkach, 2012, 183-184
 35. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 36. 2011, Przyczyny zakłóceń procesu fermentacji metanowej., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10224-228
 37. 2011, Causes of interference methane fermentation, 2011, 110
 38. 2011, Effect of storage on the microbiological quality of rapeseed cake and rapeseed, 2011, 22-23
 39. 2010, Warunki przechowywania jako czynnik kształtujący jakość śruty i wytłoków rzepakowych, 2010, 17-18
 40. 2010, Influence of storage conditions on microbial quality of rapeseed cake and middlings., International Agrophysics, 2010, 24(3): 261-265
 41. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
 42. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
 43. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 44. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie odpadów pochodzenia zwierzęcego., 2009
 45. 2009, Canola middlings storage effect on the increase of pathogenic fungi. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
Top
X