Mazurek Wojciech

Mazurek Wojciech

Print Friendly
mazurek
ProfilTelefonE-mail
dr Wojciech Mazurek(81) 744 50 61 w. 126w.mazurek@ipan.lublin.pl

Publikacje pracownika

 1. Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode Journal of Food Engineering 2017 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 2. Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria. PLoS One 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 3. Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data. Computers and Electronics in Agriculture 2014 2014, 10666-74
 4. External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision Biology of Sport 2013 2013, 30(1): 47-50
 5. Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data Postharvest Biology and Technology 2013 2013, 86249-258
 6. Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data 2013 2013
 7. Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging. Journal of Food Engineering 2012 2012, 110345-355
 8. Stężenia zanieczyszczeń w ściakch deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin Proceedings of ECOpole 2012 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)099)
 9. Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions Proceedings of ECOpole 2012 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)064)
 10. Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 131-139
 11. Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej 2010 2010
 12. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2009 2009
 13. Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography. Postharvest Biology and Technology 2009 53
 14. Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography. International Agrophysics 2009 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 15. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 2009 2009, XXX, 21-33
 16. Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography. Postharvest Biology and Technology 2008 2008, 47, 358-366
 17. Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Magazyn Lekarza Okulisty 2008 2008, 4, 243-248,
 18. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. 2008 2008
 19. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2008 2008
 20. Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb. 2008 2008
 21. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2007 2007
 22. Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby. 2007 2007
 23. Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii. Acta Agrophysica 2005 2005, 125, 6(1), 19-29
 24. Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców. Acta Agrophysica 2005 2005, 126, 6(2), 307-318
 25. Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 26. Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality. Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 7-14
 27. Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere. Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 28. Determination of soil water status with the use of termography 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 29. Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography 2004 2004
 30. An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation 2004 2004
 31. Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI 2004 2004
 32. Studies of the seed germination capacity with use of thermography AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 33. Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych 2004 2004
 34. Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 35. Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 36. Application of thermography in agrophysics Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 37. Termografia w agrofizyce. Acta Agrophysica 2003 2003, 97, 2(3), 663-675
 38. Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan. 2003 2003
 39. The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media. 2003 2003
 40. Application of thermography in agrophysics. 2003 2003
 41. Application of thermography in agrophysics. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 2003 83-87
 42. System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie. 2003 2003
 43. A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110 New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products 2003 2003, 105-110
 44. Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego. Acta Agrophysica 2003 2003, 93, 123-133
 45. Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover. Acta Agrophysica 2002 2002, 60, 131-139
 46. Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations. Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 7-14
 47. Thermal imaging of legume seed at germination. ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002 2002 2002
 48. Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 17-28
 49. Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie 2001 2001, 21, 63-66
 50. Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology. Eksploatacja i Niezawodność 2001 2001, 2-3(9-10), 94-103
 51. Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni. 2001 2001
 52. Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate Acta Agrophysica 2000 2000, 34, 9-17
 53. Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin. Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 157-164
 54. The use of chosen water stress indices for meadow plant cover. 2000 2000
 55. Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion. 2000 2000
 56. The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover. 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 128-130
 57. Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 32
 58. Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej. 2000 2000
 59. Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badaniach stresu wodnego roślin. Application of radiation temperature measurements in model investigations of plant water stress. Acta Agrophysica 1999 1999, 22, 151-156
 60. Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. Instytut Agrofizyki PAN 1999 Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 61. Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia) 1999 1999, 8, 134-135
 62. The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography. Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź 1999 272-2777, 1999
 63. Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych. 1999 1999
 64. Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badanich stresu wodnego roślin. 1999 1999
 65. The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography. International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998 1998 Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 66. Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej. 1998 1998
 67. Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy. 1997 1997
 68. Zastosowanie termowizji w agrofizyce. Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 103-104, 1997.
Top
X