Ryżak Magdalena

Ryżak Magdalena

Print Friendly
dr hab. Ryżak Magdalena
Nr pokoju: D103
E-mail: m.ryzak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 133

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb
 • Badanie erozji wodnej gleb metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu
 • Energia przylegania cząstek glebowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr fizyki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014    „Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Program Iuventus Plus Nr IP2011 047471
 • 2011-2014    „Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu”, Narodowe Centrm Nauki (NCN), Projekt Badawczy własny, 40 konkurs MNiSW  Nr N N310 777 640
 • 2010-2011    „Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Program Iuventus Plus Nr IP2010 036370

Publikacje pracownika

 1. Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash , Geomorphology 2017 DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.12.019
 2. The noise of the soil splash , Degradation and revitalization of soil and landscape. Proceedings. 10-13 wrzesień 2017 Ołomuniec, Republika Czeska 2017 str. 44
 3. The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface , Plos One 2017 DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 4. Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations , Biosystems Engineering 2017 161: 106-119
 5. Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 61-61
 6. Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 26-27
 7. Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil , Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 51-51
 8. Measurements of the soil splash phenomenon in a micro-scale , International Symposium of Soil Physics, SGGW, Warszawa, 11.02.2016 r. 2016 str. 15
 9. Sound Wave Energy Resulting from the Impact of Water Drops on the Soil Surface , PLoS One 2016 11(7): e0158472
 10. The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon , Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 13-13
 11. A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface. , Measurement and Control 2015 48(5): 149-156
 12. The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction. , Soil Science Society of America Journal 2015 79(1): 30-36
 13. Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method. , Soil Science Society of America Journal 2015 79(1): 37-42
 14. Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility. , PLoS One 2015 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 15. Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon. , 2015 2015, 327-328
 16. Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły , 2015 2015, 92-92
 17. Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2014 2014, 177(5): 803-813
 18. Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method. , International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 195-200
 19. Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu , 2014 2014, 131-131
 20. Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground. , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 21. Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system. , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 22. The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 23. Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution , Vadose Zone Journal 2013 2013, 12(1): 1-9
 24. A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer , Polish Journal of Environmental Studies 2013 2013, 22(1): 213-218
 25. Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM , 2013 2013, 129
 26. The use of microscopic images in soil spalsh measurements , 2013 2013, 247-247
 27. Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method , 2013 2013, 112-112
 28. New opportunities of soil splash measurements using a combination of image analysis and the single water drop impact method , 2013 2013, 60-60
 29. Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland) , 2013 2013, 51-51
 30. The use of microscopic images in soil splash measurements , 2013 2013, 247-247
 31. Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000. , International Agrophysics 2012 2012, 26(1): 99-102
 32. Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej , Ecological Chemistry and Engineering S 2012 2012, 19(4): 597-608
 33. Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact , Sensors 2012 2012, 1211527-11543
 34. Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland , Permafrost and Periglacial Processes 2012 2012, 23251-266
 35. Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method , Proceedings of ECOpole 2012 2012, 6(2): 475-479
 36. Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. , 2012 2012, 77-77
 37. Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2011 2011, 174(4): 624-633
 38. Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry. , International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 193-196
 39. Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej. , Roczniki Gleboznawcze 2011 2011, 62(2): 9-15
 40. Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years. , Quaestiones Geographicae 2011 2011, 30(1): 123-132
 41. Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych. , 2011 2011, 97-98
 42. Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej. , 2011 2011, 25-25
 43. Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods. , 2011 2011, 40-40
 44. Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size. , 2011 2011, 118-118
 45. Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape , 2011 2011, 118-118
 46. Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej , 2011 2011
 47. Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method , International Agrophysics 2010 2010, 24(2): 177-181
 48. Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction. , Clay Minerals 2010 2010, 45(1): 23-34
 49. Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils. , Physical, Chemical and Biological Processes in Soils 2010 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 50. Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD). , 2010 2010
 51. Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych. , Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2009 2009, (175, l. ark. wyd. 7,5): 1-105
 52. Stosunki wodne w wybranych glebach pod wierzbą krzewiastą i ślazowcem pensylwańskim. , Acta Agrophysica 2009 2009, 171, Vol. 14(2), 479-489
 53. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału , 2009 2009
 54. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. , 2008 2008
 55. Jak zmierzyć wielkość cząstek? , 2008 2008
 56. Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy. , 2008 2008
 57. Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej. , 2008 2008
 58. Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts. , Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2007 2007, 53, (1), 29-33
 59. Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil. , Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2007 2007, 53, (1), 34-38
 60. Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych. , Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych 2007 PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 61. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. , 2007 2007
 62. Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych. , 2007 2007
 63. Effect of ultrasonic time action on soil ample dispersion. , 2007 2007
 64. Methods of particie size distribution measurement for soil samples-review. , Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering" 2006 1, 83-88
 65. Zmierz swoją glebę – o analizie wielkości cząstek glebowych. , Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 49-51
 66. Gleba jako ważny element edukacji ekologicznej. , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 77-82
 67. Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
 68. Comparison of soil particle size distribution from laser diffraction and sedimentation methods. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 127-132
 69. Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 509-518
Top
X