Oszust Karolina

Oszust Karolina

Print Friendly
dr Oszust Karolina
Nr pokoju: 112
E-mail: k.oszust@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 206

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe

 • Mikrobiologia i biochemia środowiskowa
 • Nowoczesne metody biologii molekularnej w badaniach  środowiska glebowego
 • Biologiczna degradacja odpadów organicznych

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2010  Mgr mikrobiologii, kierunek biotechnologia
  Wydział Biologii UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Optymalizacja warunków hodowli psychrotroficznego grzyba nitkowatego Chrysosporiumpannorum18 w kierunku otrzymania wydajnej biotransformacji α-pinenu”

Członkostwo w organizacjach:

 • od 2012   Polskie Towarzystwo Mykologiczne (PTMyk)

Stypendia i staże:

 • 2003 – 2006    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Ochrona Środowiska; praca licencjacka wykonana w Zakładzie Chemii Nieorganicznej: „Środowiskowy aspekt ołowiu”
 • 2010- 2011     Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, studia podyplomowe, kierunek Diagnostyka Molekularna
 • 2010    University of Idaho, Moscow, USA, Potassium related transmembrane protein – TgKTMP-1 in Toxoplasma gondii

Publikacje pracownika

 1. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
 2. 2017, Charakterystyka metaboliczna konsorcjum metagenomicznego wyizolowanego z otoczenia pokładów soli w Kopalni Soli „Wieliczka”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 49
 3. 2017, Fungal community composition and functional diversity in apple fruit waste, 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Palm Cove, Australia 25-29.09.2017, str. 59
 4. , Aktywność celulolityczna grzybów Petriella setifera., 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 34
 5. 2017, Badania metagenomiczne zbiorowisk grzybów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 62-63
 6. 2017, Różnorodność funkcjonalna grzybów w odpadach jabłkowych z wykorzystaniem płytek Biolog FF, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 52
 7. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebach nawożonych podłożem po produkcji pieczarek, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 46-47
 8. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 23-28.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 9. 2017, Profil metaboliczny mikroorganizmów zasiedlających czarną ziemię o różnym sposobie użytkowania, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 175
 10. 2017, Analiza metagenomiczna grzybów w glebie pod użytkiem zielonym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 138
 11. 2017, Bioróżnorodność grzybów termoopornych w glebie i owocach truskawki wybranych plantacji przemysłowych, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 75
 12. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebie nawożonej pomiotem kurzym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 90-91
 13. 2017, PESFOR-W: Improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water Payments for Ecosystem Services, Research Ideas and Outcomes, 3: e13828; DOI: 10.3897/rio.3.e13828
 14. 2017, The production of arabitol by a novel plant yeast isolate Candida parapsilosis 27RL-4, Open Life Sciences, 12(1): 326-336
 15. 2017, The Ability of a Novel Strain Scheffersomyces (Syn. Candida) shehatae Isolated from Rotten Wood to Produce Arabitol, Polish Journal of Microbiology, 66(3): 335–343
 16. 2017, Wrażliwość niektórych grzybów na biopreparaty, Jagodnik. Wszystko o uprawie roślin jagodowych, 4(34): 12-15
 17. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
 18. 2017, Functional Diversity of Fungal Communities in Soil Contaminated with Diesel Oil, Frontiers in Microbiology, 8: 1862; DOI: 10.3389/fmicb.2017.01862
 19. 2017, Expression of cellulase genes in petriella setifera strains, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 8
 20. 2017, Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(8):154; DOI: 10.1007/s11274-017-2318-2
 21. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
 22. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 23. 2017, Analiza metaboliczna i metagenomiczna konsorcjów metanotroficznych pochodzących z gleb o różnej genezie, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 136
 24. 2017, Analiza metaboliczna konsorcjum metanotroficznego, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 127
 25. 2017, Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 123
 26. 2017, Analiza metagenomiczna odpadów jabłkowych z uprawy ekologicznej, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 119
 27. 2017, Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 117
 28. 2017, Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 83-84
 29. 2017, Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji, Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku, str. 72-72
 30. 2017, Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk grzybów w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 64
 31. 2017, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów ciepło-opornych z rodzaju Neosartorya The metabolic characterization of heat-resistant Neosartorya fungi, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 63
 32. 2016, Fast and Accurate Microplate Method (Biolog MT2) for Detection of Fusarium Fungicides Resistance/Sensitivity., Frontiers in Microbiology, 7(489): 1-13
 33. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 34. 2016, Wykorzystanie metody Real-Time PCR w detekcji grzybów termoopornych w glebach pochodzących z przemysłowych plantacji truskawek, Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r., 122-123
 35. 2016, Functional Diversity and Microbial Activity of Forest Soils that Are Heavily Contaminated by Lead and Zinc, Water, Air, & Soil Pollution, 227(348): 1-14
 36. 2017, Microbial Functional Diversity in Podzol Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly Ash in the Vicinity of Electric Power Plant, Geomicrobiology Journal, 34(7): 579-586
 37. 2017, Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge, International Journal of Environmental Science and Technology, 14 (4): 679–688
 38. 2015, High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry with Microwave-Assisted Extraction for the Determination of Metals in Vegetable Sprouts., Analytical Letters, 48(14): 2272-2287
 39. 2015, Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape., International Journal of Environmental Science and Technology, 12(11): 3675-3684
 40. 2015, Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 32-39
 41. 2015, Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 40-46
 42. 2015, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 104-110
 43. 2015, Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 111-117
 44. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 45. 2015, Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach biomedycznych i środowiskowych., Wydawnictwo TMKarpiński Publisher, 2015, 1-124
 46. 2015, Evaluation of genetic diversity of ammonia oxidizing archaea (AOA) using terminal restriction fragment length polymorphism analysis (t-RFLP)., Laboratory manual, Rozdz.: 63-66
 47. 2015, The estimation of soil microbial functional diversity using microbial community level physiological profiling (CLPP)., Laboratory manual, Rozdz.: 67-72
 48. 2015, Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds., Agriculture and Agricultural Science Procedia, 774-79
 49. 2015, Geotouristic attractions of Oulu and Rovaniemi regions (Northern Finland)., Tourism and Cultural Heritage, 1(1): 1-6
 50. 2015, Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds / Molekularna identyfikacja grzybów izolowanych z nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.)., 2015
 51. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 52. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 53. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys, 2015, 54-54
 54. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 55. 2015, Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych., 2015, 34-35
 56. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces., 2015, poz. 48, 54-54
 57. 2015, Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF., 2015, poz. 24, 30-30
 58. 2015, Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains., 2015, 125-125
 59. 2015, Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice., 2015, 92-92
 60. 2015, Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts., 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 61. 2015, Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą., 2015, 50-51
 62. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 63. 2015, Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys., 2015, 54-54
 64. 2015, Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR)., 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 65. 2014, Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, 11(9): 8891-8908
 66. 2014, The Application of the Biolog EcoPlate Approach in Ecotoxicological Evaluation of Dairy Sewage Sludge., Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, DOI 10.1007/s12010-014-1131-8(174, 4): 1434-1443
 67. 2014, The Influence of Ecological and Conventional Plant Production Systems on Soil Microbial Quality under Hops (Humulus lupulus)., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15(6): 9907-9923
 68. 2014, Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych / Polish Science Innovation in research and development applications., TMKarpiński Publisher, Suchy Las, 2014, 1-90
 69. 2014, Metoda diagnostyki toksyczności skał przeznaczonych na potrzeby użytkowe w galanterii mineralnej gospodarstwa domowego., Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych / Polish Science Innovation in research and development applications, 2014, (Rozdz. II): 10-18
 70. 2014, Interdyscyplinarność prac badawczych jako przykład scalenia środowiska naukowego Lublina i okolic w ramach studiów podyplomowych., Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych / Polish Science Innovation in research and development applications, 2014, (Rozdz. X): 83-90
 71. 2014, Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych., 2014, 92-92
 72. 2014, Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates), 2014, 18-19
 73. 2014, The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during cosubstrates mesophilic digestion process., 2014, 11-14
 74. 2014, Charakterystyka procesów inicjacji gleb z Masywu Cibińskiego (Półwysep Kolski, Północna Rosja), 2014, 16-16
 75. 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 138-140
 76. 2014, Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri., 2014, 21-23
 77. 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich., 2014, 53-56
 78. 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej., 2014, 32-32
 79. 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA., 2014, 49-49
 80. 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego., 2014, 89-89
 81. 2014, Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 18-19
 82. 2014, Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter., 2014, 15-17
 83. 2014, Microbial functional diversity evaluation following Biolog® approach., 2014
 84. 2013, Assessment of microbial status for an hydrocarbon polluted soil after applying an electrokinetic treatment, Recent Research Developments in Electrochemistry, 2013, 933-48
 85. 2013, Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a re-view), Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 385-397
 86. 2013, Characteristics of surface water from selected regions of the Kola Peninsula, 2013, 180
 87. 2013, Evaluation of geochemical and microbiological properties in soils from selected regions of the Kola Peninsula, 2013, 183
 88. 2013, Badania zawartości szkodliwych pierwiastków metalicznych w przedmiotach codziennego użytku w bliskim otoczeniu człowieka, 2013, 95-95
 89. 2013, The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization, 2013, 110-110
 90. 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste, 2013
 91. 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process, 2013
 92. 2013, The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation, 2013, 101-101
 93. 2013, The influence of organic management on soil microbial activity, 2013, 87-87
 94. 2013, Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek., 2013, 201-201
 95. 2013, Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 135-135
 96. 2013, Zastosowanie metod fluorymetrycznych do oceny aktywności enzymatycznej gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 82-82
 97. 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej., 2013, 108-108
 98. 2013, The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silages’s communities, 2013, 74-74
 99. 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process, 2013, 73-73
 100. 2012, Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge., Sensors, 2012, 123253-3268
 101. 2012, Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity, Annual Report Polish Academy of Sciences, 2012, 37-40
 102. 2012, Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge, GenBank, 2012
 103. 2012, Sequence of bacteria strain isolated from municipal water, GenBank, 2012, (B1_2012 KC179764)
 104. 2012, Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product, GenBank, 2012, (G48_12 KC179765)
 105. 2012, Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich, 2012, 52-53
 106. 2012, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych, 2012, 50-51
 107. 2012, Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes, 2012, 2131-2131
 108. 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych, 2012, 33-33
 109. 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego, 2012, 55-55
 110. 2012, The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge, 2012, 22-22
 111. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates, 2012
 112. 2012, Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste, 2012, 2145-2145
 113. 2011, Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 245-254
Top
X