Siczek Anna

Siczek Anna

Print Friendly
- zdjęcie ASiczek 747
ProfilTelefonE-mail
dr  Anna Siczek(81) 744 50 61 w. 154a.siczek@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości gleby a symbiotyczne wiązanie azotu
 • Wpływ zagęszczenia gleby na wzrost roślin

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr biotechnologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Identyfikacja genu pssL Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 i opracowanie modelu topologicznego białka PssL”
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

  Tytuł pracy: „Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere International Journal of Environmental Science and Technology 2017 pp. 1–10
 2. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. 2009 2009
 3. Characterization and Influence o f a Multi – enzymatic Biopreparation f or Biogas Yield Enhancement BioResources 2017 12(3)
 4. Zróżnicowanie genetyczne rizobiów zasiedlających brodawki bobiku-wpływ czynników Nod Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 131-131
 5. Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 117-117
 6. Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 83-84
 7. Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils Bioactive Compounds in Agricultural Soils 2016 131-148
 8. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings Geoderma 2016 265: 1-5
 9. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 138-139
 10. Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season International Journal of Molecular Sciences 2016 17(5): 784
 11. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
 12. Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions. Soil & Tillage Research 2015 153: 175-184
 13. Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching, 2015 2015
 14. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 157344-7351
 15. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 231-237
 16. Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. 2014 2014, 89-89
 17. Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. 2014 2014, 53-56
 18. Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej. 2013 2013, 108-108
 19. Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek. 2013 2013, 201-201
 20. Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. 2013 2013, 234-234
 21. Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process 2013 2013
 22. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction Applied Soil Ecology 2013 2013, 72181-186
 23. Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste 2013 2013
 24. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere 2013 2013, 111-111
 25. The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization 2013 2013, 110-110
 26. Soil microbial activity as influenced by compaction and straw mulching. International Agrophysics 2012 2012, 2665-69
 27. Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species. Soil & Tillage Research 2012 2012, 12174-81
 28. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu 2012 2012, 77-78
 29. Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity Annual Report Polish Academy of Sciences 2012 2012, 37-40
 30. Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich 2012 2012, 52-53
 31. Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych 2012 2012, 50-51
 32. Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes 2012 2012, 2131-2131
 33. Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego 2012 2012, 55-55
 34. Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates 2012 2012
 35. Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste 2012 2012, 2145-2145
 36. Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching Soil & Tillage Research 2011 2011, 114(1): 50-56
 37. Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 149-154
 38. Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching 2011 2011, 100-101
 39. Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching 2010 2010, 468-471
 40. Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania 2010 2010, 32-33
 41. Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. 2009 2009
 42. The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean. 2009 2009
 43. Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching. 2009 2009
 44. Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. 2009 2009
 45. Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS. 2009 2009
 46. Brodawkowanie i wiązanie azotu przez soję w zależności od stanu zagęszczenia gleby i ściółkowania. 2009 2009
 47. Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby. 2009 2009
 48. Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją. 2009 2009
 49. Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils. Chemosphere 2008 2008, 70 , 1973-1978
 50. Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2008 2008, 58, 60-65
 51. Mulching and soil compaction effects on soybean yield and nodulation. 2008 2008
 52. Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS. 2008 2008
 53. Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby. 2008 2008
 54. Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity. 2008 2008
 55. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu. 2008 2008
 56. Plonowanie soi w zależności od zagęszczenia gleby i ściółkowania 2008 2008
 57. Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy. 2007 2007
 58. Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching. 2007 2007
 59. Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching. 2007 2007
 60. Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow. 2007 2007
 61. Rozwój roślin w zależności od stanu fizycznego gleby-wybrane metody badań. Instytut Agrofizyki PAN 2007 2007, Prace doktorantów w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/01/05 "Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN , Lublin, 2007, 39-45
 62. Wpływ zagęszczenia gleby i mulczowaniana brodawkowanie, wzrost i plonowanie soi w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny. Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 61-64
 63. Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 64. Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals. International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic 2006 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 65. Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic, 2006 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 66. Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 459-460
 67. Effect of land use on leaching of atrazine 2005 2005
Top
X