Siczek Anna

Siczek Anna

Print Friendly
dr Siczek Anna
Nr pokoju: 111
E-mail: a.siczek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 154

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości gleby a symbiotyczne wiązanie azotu
 • Wpływ zagęszczenia gleby na wzrost roślin

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr biotechnologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Identyfikacja genu pssL Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 i opracowanie modelu topologicznego białka PssL”
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

  Tytuł pracy: „Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2018, Intraspecific functional and genetic diversity of Petriella setifera, PeerJ, 6:e4420; DOI 10.7717/peerj.4420
 2. 2018, Metabolic and Genetic Properties of Petriella setifera Precultured on Waste, Frontiers in Microbiology, DOI: 10.3389/fmicb.2018.00115
 3. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
 4. 2017, Fungal community composition and functional diversity in apple fruit waste, 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Palm Cove, Australia 24-29.09.2017, str. 59
 5. , Aktywność celulolityczna grzybów Petriella setifera., 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 34
 6. 2017, Pentachlorophenol-induced changes in soil activity, 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Palm Cove, Australia 24-29.09.2017, str. 55-56
 7. 2017, Plant-specific effects of faba bean and wheat on soil enzymes activities and functional diversity, 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Palm Cove, Australia 24-29.09.2017, str. 54
 8. 2018, Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots, Soil and Tillage Research, 175: 226-233
 9. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
 10. 2017, Expression of cellulase genes in petriella setifera strains, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 8
 11. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
 12. 2017, Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere, International Journal of Environmental Science and Technology, pp. 1–10
 13. 2017, Zróżnicowanie genetyczne rizobiów zasiedlających brodawki bobiku-wpływ czynników Nod, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 131
 14. 2017, Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 117
 15. 2017, Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 83-84
 16. 2016, Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings, Geoderma, 265: 1-5
 17. 2016, Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season, International Journal of Molecular Sciences, 17(5): 784
 18. 2016, Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby, Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r., 138-139
 19. 2016, Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils, Bioactive Compounds in Agricultural Soils, 131-148
 20. 2015, The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 65(2): 125-131
 21. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 22. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 23. 2014, Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 157344-7351
 24. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
 25. 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich., 2014, 53-56
 26. 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego., 2014, 89-89
 27. 2013, Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction, Applied Soil Ecology, 2013, 72181-186
 28. 2013, The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization, 2013, 110-110
 29. 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste, 2013
 30. 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process, 2013
 31. 2013, Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu., 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, 12-15.05.2013, Puławy-Lublin , str. 234-234
 32. 2013, Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek., 2013, 201-201
 33. 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej., 2013, 108-108
 34. 2013, Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere, 2013, 111-111
 35. 2012, Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species., Soil & Tillage Research, 2012, 12174-81
 36. 2012, Soil microbial activity as influenced by compaction and straw mulching., International Agrophysics, 2012, 2665-69
 37. 2012, Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity, Annual Report Polish Academy of Sciences, 2012, 37-40
 38. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 39. 2012, Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich, 2012, 52-53
 40. 2012, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych, 2012, 50-51
 41. 2012, Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes, 2012, 2131-2131
 42. 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego, 2012, 55-55
 43. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates, 2012
 44. 2012, Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste, 2012, 2145-2145
 45. 2011, Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching, Soil & Tillage Research, 2011, 114(1): 50-56
 46. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 47. 2011, Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching, International Conference Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin, str. 100-101
 48. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 49. 2010, Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania, 2010, 32-33
 50. 2009, Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją., 2009
 51. 2009, Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby., 2009
 52. 2009, Brodawkowanie i wiązanie azotu przez soję w zależności od stanu zagęszczenia gleby i ściółkowania., 2009
 53. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 54. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 55. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 56. 2009, Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching., 2009
 57. 2009, The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean., 2009
 58. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 59. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 60. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 61. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 62. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 63. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 64. 2008, Mulching and soil compaction effects on soybean yield and nodulation., 2008
 65. 2008, Plonowanie soi w zależności od zagęszczenia gleby i ściółkowania, 2008
 66. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 67. 2007, Rozwój roślin w zależności od stanu fizycznego gleby-wybrane metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, 2007, Prace doktorantów w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/01/05 "Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN , Lublin, 2007, 39-45
 68. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 69. 2007, Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching., 2007
 70. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 71. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 72. 2006, Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 73. 2006, Wpływ zagęszczenia gleby i mulczowaniana brodawkowanie, wzrost i plonowanie soi w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 61-64
 74. 2006, Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals., International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic, 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 75. 2006, Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals, Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic,, 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 76. 2005, Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil, Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes: 459-460
 77. 2005, Effect of land use on leaching of atrazine, 2005
Top
X