Siczek Anna

Siczek Anna

Print Friendly
dr Siczek Anna
Nr pokoju: 111
E-mail: a.siczek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 154

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości gleby a symbiotyczne wiązanie azotu
 • Wpływ zagęszczenia gleby na wzrost roślin

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr biotechnologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Identyfikacja genu pssL Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 i opracowanie modelu topologicznego białka PssL”
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

  Tytuł pracy: „Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. Pentachlorophenol-induced changes in soil activity , 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, 25-29.09.2017, Palm Cove, Australia 2017 str. 55-56
 2. Plant-specific effects of faba bean and wheat on soil enzymes activities and functional diversity , 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, 25-29.09.2017, Palm Cove, Australia 2017 str. 54
 3. Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots , Soil and Tillage Research 2017 DOI: 10.1016/j.still.2017.08.016
 4. Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose , Bioresources 2017 12(4): 8468-8489
 5. Expression of cellulase genes in petriella setifera strains , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 8
 6. Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement , BioResources 2017 12(3): 6187-6206
 7. Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere , International Journal of Environmental Science and Technology 2017 pp. 1–10
 8. Zróżnicowanie genetyczne rizobiów zasiedlających brodawki bobiku-wpływ czynników Nod , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 131-131
 9. Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 117-117
 10. Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 83-84
 11. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings , Geoderma 2016 265: 1-5
 12. Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season , International Journal of Molecular Sciences 2016 17(5): 784
 13. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby , Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 138-139
 14. Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils , Bioactive Compounds in Agricultural Soils 2016 131-148
 15. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
 16. Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions. , Soil & Tillage Research 2015 153: 175-184
 17. Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching, , 2015 2015
 18. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. , International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 157344-7351
 19. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. , International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 231-237
 20. Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. , 2014 2014, 53-56
 21. Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. , 2014 2014, 89-89
 22. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction , Applied Soil Ecology 2013 2013, 72181-186
 23. The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization , 2013 2013, 110-110
 24. Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste , 2013 2013
 25. Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process , 2013 2013
 26. Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. , 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, 12-15.05.2013, Puławy-Lublin 2013 str. 234-234
 27. Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek. , 2013 2013, 201-201
 28. Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej. , 2013 2013, 108-108
 29. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere , 2013 2013, 111-111
 30. Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species. , Soil & Tillage Research 2012 2012, 12174-81
 31. Soil microbial activity as influenced by compaction and straw mulching. , International Agrophysics 2012 2012, 2665-69
 32. Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity , Annual Report Polish Academy of Sciences 2012 2012, 37-40
 33. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu , V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy 2012 str. 77-78
 34. Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich , 2012 2012, 52-53
 35. Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych , 2012 2012, 50-51
 36. Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes , 2012 2012, 2131-2131
 37. Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego , 2012 2012, 55-55
 38. Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates , 2012 2012
 39. Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste , 2012 2012, 2145-2145
 40. Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching , Soil & Tillage Research 2011 2011, 114(1): 50-56
 41. Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area , International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 149-154
 42. Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching , International Conference Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin 2011 str. 100-101
 43. Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching , 2010 2010, 468-471
 44. Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania , 2010 2010, 32-33
 45. Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją. , 2009 2009
 46. Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby. , 2009 2009
 47. Brodawkowanie i wiązanie azotu przez soję w zależności od stanu zagęszczenia gleby i ściółkowania. , 2009 2009
 48. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. , III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009
 49. Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. , 2009 2009
 50. Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. , 2009 2009
 51. Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching. , 2009 2009
 52. The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean. , 2009 2009
 53. Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS. , 2009 2009
 54. Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils. , Chemosphere 2008 2008, 70 , 1973-1978
 55. Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2008 58: 60-65
 56. Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity. , 2008 2008
 57. Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby. , 2008 2008
 58. Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS. , 2008 2008
 59. Mulching and soil compaction effects on soybean yield and nodulation. , 2008 2008
 60. Plonowanie soi w zależności od zagęszczenia gleby i ściółkowania , 2008 2008
 61. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu. , II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008
 62. Rozwój roślin w zależności od stanu fizycznego gleby-wybrane metody badań. , Instytut Agrofizyki PAN 2007 2007, Prace doktorantów w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/01/05 "Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN , Lublin, 2007, 39-45
 63. Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy. , 2007 Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 64. Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching. , 2007 2007
 65. Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow. , 2007 2007
 66. Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching. , 2007 2007
 67. Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby. , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 68. Wpływ zagęszczenia gleby i mulczowaniana brodawkowanie, wzrost i plonowanie soi w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny. , Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 61-64
 69. Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals. , International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic 2006 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 70. Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals , Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic, 2006 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 71. Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes: 459-460
 72. Effect of land use on leaching of atrazine , 2005 2005
Top
X