Gryta Agata

Gryta Agata

Print Friendly
dr Gryta Agata
Nr pokoju: 107
E-mail: a.gryta@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 207

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. 2018, Characterization of microbial functional and genetic diversity as a novel strategy of biowaste ecotoxicological evaluation, International Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.1007/s13762-018-2066-3
 2. 2018, Zmiany mikrobiomu bakteryjnego w ryzosferze bobiku pod wpływem pentachlorofenolu, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str 123
 3. 2018, Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals, International Agrophysics, 32(1): 101-110
 4. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
 5. , Aktywność celulolityczna grzybów Petriella setifera., 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 34
 6. 2017, Różnorodność funkcjonalna grzybów w odpadach jabłkowych z wykorzystaniem płytek Biolog FF, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 52
 7. 2017, Bioróżnorodność grzybów termoopornych w glebie i owocach truskawki wybranych plantacji przemysłowych, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 75
 8. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebie nawożonej pomiotem kurzym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 90-91
 9. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
 10. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
 11. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 12. 2017, Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 83-84
 13. 2017, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów ciepło-opornych z rodzaju Neosartorya The metabolic characterization of heat-resistant Neosartorya fungi, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 63
 14. 2016, Fast and Accurate Microplate Method (Biolog MT2) for Detection of Fusarium Fungicides Resistance/Sensitivity., Frontiers in Microbiology, 7(489): 1-13
 15. 2017, Microbial Functional Diversity in Podzol Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly Ash in the Vicinity of Electric Power Plant, Geomicrobiology Journal, 34(7): 579-586
 16. 2017, Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge, International Journal of Environmental Science and Technology, 14 (4): 679–688
 17. 2015, Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 32-39
 18. 2015, Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 40-46
 19. 2015, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 104-110
 20. 2015, Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 111-117
 21. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 22. 2015, Evaluation of genetic diversity of ammonia oxidizing archaea (AOA) using terminal restriction fragment length polymorphism analysis (t-RFLP)., Laboratory manual, Rozdz.: 63-66
 23. 2015, The estimation of soil microbial functional diversity using microbial community level physiological profiling (CLPP)., Laboratory manual, Rozdz.: 67-72
 24. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 25. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 26. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys, 2015, 54-54
 27. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 28. 2015, Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych., 2015, 34-35
 29. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces., 2015, poz. 48, 54-54
 30. 2015, Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF., 2015, poz. 24, 30-30
 31. 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC, 2015, 128-128
 32. 2015, Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains., 2015, 125-125
 33. 2015, Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice., 2015, 92-92
 34. 2015, Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts., 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 35. 2015, Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą., 2015, 50-51
 36. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 37. 2015, Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys., 2015, 54-54
 38. 2015, Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR)., 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 39. 2014, The Application of the Biolog EcoPlate Approach in Ecotoxicological Evaluation of Dairy Sewage Sludge., Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, DOI 10.1007/s12010-014-1131-8(174, 4): 1434-1443
 40. 2014, The Influence of Ecological and Conventional Plant Production Systems on Soil Microbial Quality under Hops (Humulus lupulus)., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15(6): 9907-9923
 41. 2014, Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych., 2014, 92-92
 42. 2014, Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates), 2014, 18-19
 43. 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 138-140
 44. 2014, Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri., 2014, 21-23
 45. 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich., 2014, 53-56
 46. 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej., 2014, 32-32
 47. 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA., 2014, 49-49
 48. 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego., 2014, 89-89
 49. 2014, Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 18-19
 50. 2014, Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter., 2014, 15-17
 51. 2013, Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a re-view), Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 385-397
 52. 2013, The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization, 2013, 110-110
 53. 2013, Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation, 2013, 105-105
 54. 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste, 2013
 55. 2013, The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation, 2013, 101-101
 56. 2013, The influence of organic management on soil microbial activity, 2013, 87-87
 57. 2013, Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 135-135
 58. 2013, Zastosowanie metod fluorymetrycznych do oceny aktywności enzymatycznej gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 82-82
 59. 2013, The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silages’s communities, 2013, 74-74
 60. 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process, 2013, 73-73
 61. 2012, Sequence of bacteria strain isolated from municipal water, GenBank, 2012, (B1_2012 KC179764)
 62. 2012, Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product, GenBank, 2012, (G48_12 KC179765)
 63. 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych, 2012, 33-33
Top
X