Bulak Piotr

Bulak Piotr

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Bulak Piotr
Nr pokoju: 225
E-mail: p.bulak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 134

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

 

Wybrane projekty naukowe:

01.01.2018 – 31.12.2020, Zarządzanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla w różnych mozaikach krajobrazu www.ucd.ie/ghg-manage/ (Partner projektu)  – Pracownik techniczny
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND ERA-GAS (www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-gas/)

Publikacje pracownika

 1. 2019, Porównanie potencjalnej metanotrofii gleb w uprawie tradycyjnej i bezpłużnej, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", Toruń, 3-4 marzec 2019. (poster),
 2. 2020, Hermetia illucens exhibits bioaccumulative potential for 15 different elements – Implications for feed and food production, Science of The Total Environment, 723; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138125
 3. 2020, Using gyroplane for application of Trichogramma spp. against the European corn borer in maize, Pest Managment Science, 76: 2243–2250; DOI: 10.1002/ps.5762
 4. 2019, Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 131
 5. 2019, Wykorzystanie pozostałości z hodowli owadów jako substratu w fermentacji metanowej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin. 24.10.2019 r., str. 19
 6. 2019, Antioxidative system response of pedunculate oak (Quercus robur L.) seedlings to Cd exposure, Physiology and Molecular Biology of Plants, 25 (6), str 1377-1384, DOI: 10.1007/s12298-019-00712-1
 7. 2020, Biogas generation from insects breeding post production wastes, Journal of Cleaner Production, 244(2020), 118777, str. 1-8, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118777
 8. 2019, Biocatalytic conversion of methane – selected aspects, Current Opinion in Chemical Engineering, 26, str. 28-32; DOI: 10.1016/j.coche.2019.07.006
 9. 2019, Using intervarietal substitution lines for the identification of wheat chromosomes involved in early responses to water-deficit stress, PLoS One, str. 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0221849
 10. 2019, Badania emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby leśne z wykorzystaniem chromatografii gazowej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 21
 11. 2019, Methane anaerobic digestion of insects breeding residues results in high biogas yields, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 33
 12. 2019, Assessing methane consumption in forest soils for greenhouse gasmitigation and offsetting, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18506
 13. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 14. 2019, Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych z hodowli Hermetia illucens jako substratu do produkcji biogazu, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 153-153
 15. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 16. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 17. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 18. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 19. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 20. 2017, Influence of metal nanocolloids on selected abiotic stress factors in pumpkin, IX International Scientific Symposium. Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture. Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 142-147
 21. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 22. 2017, Effect of drought stress on lipid peroxidation level and ascorbate peroxidase activity in the intervarietal single chromosome substitution lines of wheat (Triticum aestivum L.), 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 316
 23. 2017, Influence of the water deficit on proline accumulation in wheat (Triticum aestivum L.) inter-varietal single chromosome substitution lines, 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 317
 24. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 25. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
 26. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 27. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 28. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 29. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 30. 2015, The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress., Plant Growth Regulation, 75(2): 557-565
 31. 2015, The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding., Acta Physiologiae Plantarum, 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 32. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 33. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 34. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 35. 2014, Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne., 2014, 10-10
 36. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 37. 2014, Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress., 2014, 533-535
 38. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 39. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 40. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 41. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 42. 2013, Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw, 2013
 43. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 44. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 45. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 46. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 47. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 48. 2013, OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ ROŚLINNYCH HOMOGENATÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS, 2013, 9-9
 49. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 50. 2013, The effect of magnetic field pre-treatment of Sinapis alba seeds on lead accumulation, 2013, 18-19
 51. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 52. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 53. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
 54. 2012, Fitoekstrakcja zanieczyszczeń metalicznych wspomagana roślinnymi regulatorami wzrostu, 2012, 27-27
X