Usowicz Bogusław

Usowicz Bogusław

Print Friendly
prof. dr hab. Usowicz Bogusław
Nr pokoju: 236
E-mail: b.usowicz@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 123

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Strumień i akumulacja ciepła, wody w ośrodkach porowatych w zależności od właściwości fizycznych ośrodka porowatego, obecności i rodzaju pokrywy roślinnej oraz warunków atmosferycznych
 • Właściwości cieplne, wodne i gazowe gleby – metodyka wyznaczania oraz dynamika i zakres zmian wartości w warunkach polowych
 • Wpływ stanu fizycznego gleby na plonowanie roślin uprawnych przy występowaniu różnych warunków meteorologicznych
 • Przestrzenna zmienność właściwości fizycznych, wilgotności, zasolenia i temperatury gleby na polach uprawnych
 • Degradacja gleby, erozja gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1980    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1991    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
 • 2001    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Statystyczno fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatymi”
 • 2007    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
 • Międzynarodowa Unia Gleboznawcza
 • Komitet Agrofizyki PAN

Stypendia i staże:

 • 1982 – 1983    Instytut Agrofizyki w Sankt Petersburgu, Rosja
 •  1984    Instytut Hydrologii i Hydrauliki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie i Uniwersytet Techniczny w Pradze
 • 1985    Centrum Edafologii i Biologii Hiszpańskiej Akademii Nauk w Sewilli, Hiszpania
 • 1993, 1996    Instytut Zasobów Naturalnych i Agrobiologii Hiszpańskiej Akademii Nauk w Sewilli

Wybrane projekty:

 • 2011-2012   kierownik projektu badawczego promotorskiego nr N N310 734640,  mgr Mateusza Łukowskiego, „Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych” – aktualnie realizowany
 • 2001 – 2003    kierownik projektu badawczego nr 6 P06H 029 20, „Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa”

Publikacje pracownika

 1. 2018, Wpływ poplonów na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych, Konferencja naukowa pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki Polskie gleboznawstwo na forum międzynarodowym połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Webera, Wrocław, 21-23.10.2018 r.,
 2. 2018, Effect of exogenous organic matter on spatial distribution of soil physical properties and maize yield, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6449
 3. 2018, Effect of exogenous organic matter on the thermal properties of two loamy soils in Poland and Czech Republic, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6553
 4. 2018, Modelling of thermal properties of biochar amended soils, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 5. 2018, Uwilgotnienie gleby w Polsce – zastosowanie biowęgla do poprawy, Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy-Transport-Energia i Środowisko”, Gawrych-Ruda, 16-18.05.2018 r., str. 37
 6. 2018, Improving the understanding of surface soil wetness in Poland through remote sensing and field experiments, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r, Vol. 20, EGU2018-6758
 7. 2018, Cokriging to enhance spatial interpolation of rainfall distribution using SMOS satellite soil moisture data, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6699
 8. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 9. 2018, Zmienność przestrzenna temperatury gleby w Polsce, Acta Agrophysica, 25(3): 189-305
 10. 2018, Soil moisture determination using ground and satelite data in top soil layer, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 16
 11. 2018, Soil quality of organic hops plantation: visual examination, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 108
 12. 2018, Comparison of Potential Evapotransportation Obtained from Satellite and Groung Based Data, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 12
 13. 2018, Assessment of the fungal communities of soil amended with spent mushroom substrate and chicken manure using comparative molecular approaches, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 82
 14. 2018, Modelling of the Soil Moisture Using L-Band Brightness Temperatures from ELBARA III Radiometer, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 59-62
 15. 2018, Spatial relationships among cereal yields and selected soil physical and chemical properties, Science of The Total Environment, 633: 1579–1590
 16. 2017, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie, 20.04.2017,
 17. 2017, Satellite and ground-based sensing of L-band microwave emission for water resources monitoring, Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change, Łódź, Poland, 26-28.09.2017,
 18. 2017, Spatial and temporal variability of soil moisture: 6 years survey of SMOS data and in-situ soil moisture measurements in Poland, CCI Soil Moisture Workshop and Satellite Soil Moisture Validation and Application Workshop, Vienna, Austria, 18-20.09.2017 ,
 19. 2017, Modelling of the L-band brightness temperatures measured with ELBARA III radiometer on Bubnow wetland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 20. 2017, Microwave brightness temperature and thermal inertia – towards synergistic method of high-resolution soil moisture retrieval, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 21. 2017, Comparison of remote sensing and in-situ soil moisture measurements: 6 years survey of SMOS data and agrometeorological stations in Eastern Poland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 22. 2017, Interactive Soil Quality Assessment for Agricultural Productivity and Environmental Resilience, results from study in Poland, 3rd plenary meeting of project Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (Horizon 2020), Beijing, China 10-15.09. 2017,
 23. 2017, Assessment of spatial variability of soil thermal properties in cultivated field, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-13215, 2017
 24. 2017, Impact of biochar addition on thermal properties of a sandy soil: modelling approach, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9680, 2017
 25. 2017, Assessment of physical and chemical indicators of sandy soil quality for sustainable crop production, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9560, 2017
 26. 2017, Badania metagenomiczne zbiorowisk grzybów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 62-63
 27. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebach nawożonych podłożem po produkcji pieczarek, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 46-47
 28. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 29. 2017, Analiza metagenomiczna grzybów w glebie pod użytkiem zielonym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 138
 30. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebie nawożonej pomiotem kurzym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 90-91
 31. 2017, Comparing SMOS pixel with Elbara footprints – towards the best satellite soil moisture representation, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 14-15
 32. 2017, Analysis of soil moisture distribution changes observed by SMOS satellite and ground-based agrometeorological stations, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 12
 33. 2017, Thermal properties of soil in the Murrumbidgee River Catchment (Australia), International Journal of Heat and Mass Transfer, 115: 604-614
 34. 2017, Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil, Soil & Tillage Research, 174: 241–250
 35. 2017, Assessment of soil moisture from satellite measurements in regional scale, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 72-73
 36. 2017, Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 123
 37. 2017, Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 72
 38. 2016, Soil moisture mapping at Bubnow Wetland using L-band radiometer (ELBARA III), European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r., Vol. 18-EGU2016-6739
 39. 2016, The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow, Soil and Tillage Research, 164: 45-51
 40. 2016, Zmienność przestrzenna wilgotności gleby a zagrożenie suszą na obszarze Polski, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 362-363
 41. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 42. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 43. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 44. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 45. 2015, Evaluation of models for predicting the thermal conductivity of nanofluids., 2015, A46, 98-98
 46. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 47. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 48. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 49. 2015, CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region., 2015
 50. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 51. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 52. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 53. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 54. 2014, Physical-statistical model of thermal conductivity of nanofluids., Journal of Nanomaterials, 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/756765(ID 756765): 1-6
 55. 2014, SURFACE SOIL MOISTURE SATELLITE AND GROUND-BASED MEASUREMENTS / Wilgotność powierzchniowej warstwy gleby. Pomiary satelitarne i naziemne., Acta Agrophysica Monographiae EN, 2014, (1): 1-107
 56. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 57. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 58. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 59. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 60. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 61. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 62. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 63. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 64. 2013, Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 57536-541
 65. 2013, Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model, 2013
 66. 2013, Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie, 2013
 67. 2013, Statystyczno-fizyczny model przewodnictwa cieplnego nanopłynów, 2013, 170-170
 68. 2013, Wilgotność́ gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 69. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 70. 2013, The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil, 2013
 71. 2013, Surface soil moisture in Central Europe from SMOS satellite, 2013, 160-164
 72. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 73. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 74. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 75. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 76. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 77. 2013, Wilgotność gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 78. 2013, Soil moisture in Poland – satellite and ground observations, 2013, 51-51
 79. 2013, Thermal properties of soils: effect of biochar application, 2013
 80. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 81. 2013, Woda źródło życia spojrzenie z kosmosu, 2013
 82. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 83. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 84. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 85. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 86. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 87. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 88. 2012, Spatial and temporal variability of soil moisture on the field with and without plants, 2012
 89. 2012, Statistical-physical model of the hydraulic conductivity, 2012
 90. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 91. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 92. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 93. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 94. 2011, Backscattering., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 59-60
 95. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 96. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 97. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 98. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 99. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 100. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 101. 2011, Evaluation of physical quality of luvisols developed from moraine loams, 2011, 74-74
 102. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 103. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 104. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 105. 2009, Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach., Ecological Complexity, 6
 106. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 107. 2009, Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 629-638
 108. 2009, Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 386-410
 109. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 110. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 111. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 112. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 113. 2009, One the use of the Fourier number to interpret thermal measurements with a quasi-linear heat source., 2009
 114. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 115. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 116. 2008, Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media., Planetary and Space Science, 2008, 56, 438-447
 117. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 118. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 119. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 120. 2008, Modelowanie przenikalności dielektrycznej gleb dla potrzeb walidacji pomiarów wilgotności gleby w misji ESA SMOS., 2008
 121. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 122. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 123. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 124. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 125. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 126. 2008, Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture., 2008
 127. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 128. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 129. 2007, Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007, 50, 3837-3847
 130. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 131. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 132. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 133. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 134. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 135. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 136. 2007, Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby., 2007
 137. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 138. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
 139. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 140. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 141. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 142. 2006, Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study., Planetary and Space Science, 2006, 54, 1086-1095
 143. 2006, Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity., International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49, 5010-5017
 144. 2006, Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil., Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38", 71-78
 145. 2005, Effects of tractor traffic on spatial variability of soil strength and water content in grass covered and cultivated sloping vineyard., Soil & Tillage Research, 2005, 84, 127-138
 146. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 147. 2005, Spatial distribution of bulk density and water content of soil and their influence on penetration resistance in hillslope vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 41-43
 148. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 149. 2005, Soil heat flux measurements in a field with black fallow and grass cover., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 131-137
 150. 2005, Spatial distribution of some physical properties in relation to soil compaction., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 203-210
 151. 2005, Rozkład właściwości cieplnych gleby na czarnym ugorze i pod murawą., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 745-757
 152. 2004, Prelaunch performance evaluation of the cometary experiment MUPUS-TP, Journal of Geophysical Research, 2004, Journal of Geophysical Research, 109, E07S09, doi:10.1029/2003IE002192,1-17
 153. 2004, Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 154. 2004, Spatial and temporal variation of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 155. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 156. 2004, Effect of plant growth and machinery traffic on soil thermal conductivity in vineyard, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 136-143
 157. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 158. 2004, Opór penetracji gleby na zboczu winnicy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 603-613
 159. 2004, Punktowe pomiary wilgotności gleby a jej przestrzenny rozkład na polach uprawnych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 573-588
 160. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 161. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 162. 2004, Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI, 2004
 163. 2004, Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 164. 2004, Rozkład właściwości cieplnych gleby pod murawą i na czarnym ugorze, 2004
 165. 2003, Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli I zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 651-661
 166. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 167. 2003, Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content., 2003
 168. 2003, Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard., 2003
 169. 2002, Thermal signatures of land mines buried in mineral and organic soils modelling and experiments., Infrared Physics & Technology, 2002, 43, 303-309
 170. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 171. 2002, Przypływ cieczy i gazów w ośrodku porowatym. Podejście statystyczne. Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Acta Agrophysica, 2002, 63, 99-107
 172. 2002, Szacowanie cieplnych właściwości gleby. Estimation of soil thermal properties., Acta Agrophysica, 2002, 72, 135-165
 173. 2002, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 106-108
 174. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 175. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 176. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
 177. 2002, Effect of vegetation on soil moisture and microclimate., 2002
 178. 2002, The universal model of mass and energy transfer in a porous medium., 2002
 179. 2002, Spatial variability of soil particle size distribution in Poland., 2002
 180. 2002, Dynamika wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych., 2002
 181. 2001, Effect of plant cover on soil water content and seasonal changes in evapotranspiration., Contributions to Geophysics and Geodesy, 2001, 31/2, 467-476
 182. 2001, Przewodność hydrauliczna ośrodka porowatego w ujęciu statystycznym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 177-187
 183. 2001, Soil moisture and thermal properties state under plant crops., Acta Agrophysica, 2001, 53, 189-200
 184. 2001, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2001, 57, 147-158
 185. 2000, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 29, 2000, str. całości 1-120, l.ark.wyd. 8,6
 186. 2000, Zmienność przestrzenna temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym. Spatial distribution of temperature in surface layer of grey-brown Podzolic soil along loess hillslope., Acta Agrophysica, 2000, 34, 189-197
 187. 2000, Spatial distribution of topsoil water content along a loess hillslope transect., Acta Agrophysica, 2000, 35, 201-209
 188. 2000, Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2000, 38, 127-137
 189. 2000, Experimental verification of thermal signature model for mines buried in the sand., Problemy techniki uzbrojenia i radiolokacji, 72, 61-72, 2000
 190. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 319-323
 191. 2000, Mass flow and diffusion in porous medium and its description by a simple capillary model., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 241-242
 192. 2000, Effect of plant cover on topsoil moisture and thermal properties., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001,16-20
 193. 2000, The comparison of thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils., 2000
 194. 2000, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., 2000
 195. 2000, Application of the USLE to evaluate sediment transport inside small loess watershed-misunderstanding and interpretation of the model., 2000
 196. 2000, Soil loss and runoff collecting area in studies of erosion on loess soil of south-east Poland., 2000
 197. 2000, Fizyczno statystyczny model przewodnictwa hydraulicznego w ośrodku porowatym., 2000
 198. 2000, Estimation of soil moisture field-some methodical aspect., 2000
 199. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 200. 2000, Thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils – modelling and experiments., 2000
 201. 2000, Parametryzacja cech obiektu badań przy zastosowaniu teorii pól losowych., 2000
 202. 2000, Wyznaczanie charakterystyk przewodnictwa wodnego czarnoziemów Polski w oparciu o statystyczny model przepływu., 2000
 203. 2000, Estymacja pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., 2000
 204. 2000, Szacowanie przenikalności dielektrycznej gleby – podejście statystyczne. Estimation of dielectric permeability of soil – statistical approach., 2000
 205. 2000, Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 206. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 243-244
 207. 2000, Estimating the hydraulic conductivity of soil by statistical model., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 136-140
 208. 1999, Comparison of soil thermal properties in cultivated fields determined using soil water content measured by two methods., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 295-307
 209. 1999, Source of errors in predicting silt soil erodibility with USLE., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 13-22
 210. 1999, Zastosowanie analizy geostatycznej i teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych. Application of geostatistical analysis and fractal theory for the investigation of moisture dynamics in soil profile of cultivate, Acta Agrophysica, 1999, 22, 229-243
 211. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 212. 1999, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebo-wym na polach uprawnych., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 43-45
 213. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 214. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 215. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 216. 1999, Differentiation of soil water and air saturation in cultivated fields., 1999
 217. 1999, Thermal properties of topsoil layer in an olive orchard., 1999
 218. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 219. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 220. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 221. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 222. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 223. 1999, Role of time and space variability of moisture and density of sand for thermal detection of buried objects – modelling and experiments., Proceedings of SPIE. Thermosense XXI, Paper No. 3700-52, Orlando, USA, 6-8.04.1999, 444-455, 1999
 224. 1998, Zastosowanie modelu USLE do progonozowania natężenia erozji wodnej gleb płowych Wyżyny Lubelskiej: teoria i praktyka., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1998, 4A/98, 231-244
 225. 1998, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebowym na polach uprawnych., 1998
 226. 1998, Opis stosunków cieplnych pola uprawnego przy użyciu metod geostatycznych., 1998
 227. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 228. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 229. 1998, Effect of soil compaction and plant cover on thermal properties in soil profile., 1998
 230. 1998, X Szkoła „Fizyka z elementami agrofizyki”. Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin – metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, str. całości 182, l.ark.wyd. 13
 231. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 232. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 233. 1997, Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 423-426
 234. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
 235. 1997, Zmienność przestrzenna wybranych właściwości fizycznych gleby zasolonej., 1997
 236. 1997, Spatial distribution of salinity and water content in the reclaimed salt-affected soil of south-western Spain., Proc. Int. Conf. Water management, Salinity and Pollution Control Towards Sustainable Irrigation in the Mediterranean Region, Bari, Italy, Sept.1997, vol.IV, 83-93, 1997.
 237. 1997, Spatial variabilty of salinity and water content in the reclaimed salt affected soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 115-117, 1997.
 238. 1997, Soil loss and runoff collecting area in soil erosion studies on loess soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 95-97, 1997.
 239. 1997, Analiza rozkładu przestrzennego właściwości cieplnych gleby otrzymanych w oparciu o dane wilgotności gleby z pomiarów reflektometrycznych (TDR) i grawimetrycznych., 1997
 240. 1997, TDR versus gravimetric values of soil water content for analysis of field soil thermal properties., 1997
 241. 1997, Spatial variabilituy of some soil physical properties in an olive orchard., 1997
 242. 1997, Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie. Fizyka z elementami agrofizyki. Lublin,, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-108, l.ark.wyd.7,7
Top
X