Walkiewicz Anna

Walkiewicz Anna

Print Friendly
dr inż. Walkiewicz Anna
Nr pokoju: 220
E-mail: a.walkiewicz@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 205

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania naukowe:

 • wymiana gazowa w glebie, szczególnie emisja i pochłanianie gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O)
 • aktywność biologiczna gleb

Uzyskane stopnie naukowe:

2000 – mgr inż. Ochrony środowiska

Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika Lubelska

Tytuł pracy: Aktywność ureazy glebowej na polach irygowanych ściekami i w doświadczeniach modelowych – badania porównawcze

 

2002 – mgr inż. Zarządzania i Marketingu

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska

 

2016 – Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Tytuł pracy: Wpływ jonów amonowych i azotanowych na aktywność metanotroficzną gleb w zróżnicowanych warunkach natlenienia

 

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, FACCE Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności MACSUR (P162) – Wykonawca
 • 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki, Preludium 6, Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia – Kierownik
 • 2015-2017, Współpraca bilateralna Polskiej i Chińskiej Akademii Nauk (Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology), The effect of soil porosity on gas emission from soil measured using intact soil taken from cultivated and no-tilled fields – Wykonawca
 • 2017-2019, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Biostrateg II: Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego – Wykonawca
 • 01.01.2018 – 31.12.2020, Zarządzanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla w różnych mozaikach krajobrazu. www.ucd.ie/ghg-manage/ (Partner projektu) – Kierownik
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND ERA-GAS (www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-gas/)

Publikacje pracownika

 1. 2019, Interactive effects of nitrate and oxygen on methane oxidation in three different soils, Soil Biology & Biochemistry, vol. 133: str. 116-118
 2. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33, str. 127-136
 3. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 4. 2018, Emituje czy pochłania?- zarządzanie metanem przez gleby uprawne, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 13
 5. 2018, Biowęgiel jako dodatek poprawiający właściwości gleb uprawnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 12
 6. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse gas emissions and Carbon Sequestration in Various Landscape Mosaics, International Conference on Agricultural GHG Emissions and Food Security - Connecting Research to Policy and Practice, Germany, Berlin, 10-13.09.2018 r., str. 129
 7. 2018, Methane oxidation and production in cadmium contaminated soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 132
 8. 2018, Changes of soil respiration in natural ecosystems after biochar application, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 100
 9. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 10. 2018, Combined Effect of Lead and Varied Moisture On Methane Oxidation In Soil, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 67
 11. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 12. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Carbon Sequestration in Different Landscape Mosaics, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-8125
 13. 2018, Chromatografia gazowa w badaniach wymiany gazów między glebą a atmosferą w aspekcie globalnego ocieplenia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie", Lublin, 8.06.2018 r., str. 11
 14. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 15. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 16. 2017, Utlenianie oraz produkcja metanu przez gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi w warunkach różnej wilgotności, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 49
 17. 2017, Metanotrofia w glebach zanieczyszczonych ołowiem, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 29
 18. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 19. 2017, Methane oxidation in lead-contaminated mineral soils under different moisture levels, Environmental Science and Pollution Research, 24(32): 25346–25354
 20. 2017, Bioróżnorodność Procaryota w glebie pod uprawą roślin w monokulturze i przy różnym zmianowaniu, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 82
 21. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 22. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 23. 2016, Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. , str. 255
 24. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 25. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 26. 2015, Effect of post-fermentation sludge on carbon sequestration in soil., 2015, 48-48
 27. 2015, Przemiany jonów amonowych i azotanowych w glebie przy pełnym i ograniczonym natlenieniu., 2015, 33-33
 28. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 29. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 30. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 31. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 32. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 33. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 34. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 35. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 36. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 37. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 38. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 39. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 40. 2014, Metan w przyrodzie – odkryta karta Czy gaz-zagadka?, 2014, 41-41
 41. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 42. 2013, Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw, 2013
 43. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 44. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 45. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 46. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 47. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 48. 2013, OZNACZANIE MINERALNYCH FORM AZOTU W GLEBIE, 2013, 38-38
 49. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 50. 2013, Methane oxidation in forest and fertilized soils, 2013, 58-59
 51. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 52. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 53. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
 54. 2012, Analiza mieszanin gazowych związków chemicznych za pomocą chromatografii gazowej, 2012, 37-37
Top
X