Brzezińska Małgorzata

Brzezińska Małgorzata

Print Friendly
prof. dr hab. Brzezińska Małgorzata
Nr pokoju: 217
E-mail: m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 132

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Procesy oksydoredukcyjne w glebie i osadach
 • Aktywność metanogenna i metanotroficzna gleby
 • Wpływ ścieków miejskich na aktywność enzymatyczną gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1981    Mgr biologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Badanie form lakazy u grzybów Pholiota mutabilis i Fomes fomentarius
 • 1994    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu”
 • 2006    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe)”

Członkostwo w organizacjach:

 • 1998    Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • 1998    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze

Stypendia i staże:

 • 1985    Instytut Gleboznawstwa, Budapeszt, Węgry
 • 1989    Instytut Gleboznawstwa i Fotosyntezy, Puszczino, Rosja
 • 1996    Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy

Publikacje pracownika

 1. 2019, Interactive effects of nitrate and oxygen on methane oxidation in three different soils, Soil Biology & Biochemistry, vol. 133: str. 116-118
 2. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 3. 2018, Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki, VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Kraków, 18-20.04.2018,
 4. 2018, Biowęgiel jako dodatek poprawiający właściwości gleb uprawnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 12
 5. 2018, Changes of soil respiration in natural ecosystems after biochar application, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 100
 6. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 7. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 8. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 9. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
 10. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 11. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 12. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 13. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 14. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 15. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 16. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 17. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 18. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 19. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 20. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 21. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 22. 2015, Laboratory manual., 1-121
 23. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 24. 2015, Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 8: 115-128
 25. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 26. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 27. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 28. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 29. 2015, Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency ., 2015, 269-269
 30. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 31. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 32. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 33. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 34. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 35. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 36. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 37. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 38. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 39. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 90-94
 40. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 41. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 42. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 43. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 44. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 45. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 46. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 47. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 48. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 49. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 50. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 51. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 52. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 53. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 54. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 55. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 56. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 57. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 58. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 59. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 60. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 61. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 62. 2012, Assessing levels of knowledge on the principles of pain management during post-graduate education of physicians in Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19(4): 851-856
 63. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 64. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 65. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 66. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 67. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 68. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 69. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 70. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 71. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 72. 2011, Enzymes in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 274-275
 73. 2011, Biochemical Responses to Soil Management Practices., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Rozdz.): 62-66
 74. 2011, Methane in the environment (a review)., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 75. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 76. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 77. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 78. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 79. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 80. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 81. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 82. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 83. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 84. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 85. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 86. 2009, Wykorzystanie ekofizjologicznych wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości gleby., Postępy Nauk Rolniczych, 2009, 1, 39-51
 87. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 88. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 89. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 90. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 91. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 92. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 93. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 94. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 95. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 96. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 97. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
 98. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
 99. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 100. 2007, Znaczenie badań gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenów byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina), 2007
 101. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 102. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów”” (Ukraina) i „”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
 103. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 104. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 105. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 106. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
 107. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 108. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 109. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 110. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 111. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 112. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 113. 2006, Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi sciekami miejskimi (Badania polowe i modelowe)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (131, (2)): 1-176
 114. 2006, Effect of materiale of construction on the biological activity of soil., 2006
 115. 2005, Some physical factors influencing the dehydrogenase activity in soils (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 488-490
 116. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 117. 2005, Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (Oksydoreduktazy)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 11-26
 118. 2005, Nitrous oxide production and consumption in Calcaric Regosols as related to soil redox and texture., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 263-271
 119. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 120. 2005, Soil aeration status and catalase activity., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 555-565
 121. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 122. 2004, Aeration status of soil and enzyme activity, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 55-59
 123. 2004, Soil microbiota and enzyme activity in relation to organic matter transformations, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 23-40
 124. 2004, Effect of methane on soil dehydrogenase activity, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216
 125. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 126. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 127. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 128. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 129. 2004, Badanie wybranych parametrów środowiska zalegania drewna wykopaliskowego na stanowisku nr 4 w Biskupinie, 2004
 130. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 131. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 132. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 133. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 134. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 135. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 136. 2002, Significance of soil enzymes in nutrient transformations. Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych., Acta Agrophysica, 2002, 63, 5-23
 137. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 138. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 139. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 140. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 141. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 142. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 143. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 144. 2001, Aktywność katalazowa gleby torfowo- murszowej irygowanej wodami ściekowymi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 5-14
 145. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 146. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 147. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 148. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 149. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 150. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 151. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 152. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 153. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 154. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 155. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 156. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 157. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 158. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 159. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 160. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 161. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 162. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 163. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 164. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 165. 2000, Aktywność katalazowa gleby Eutric Histosol nawadnianej ściekami miejskimi po II o oczyszczenia., 2000
 166. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 167. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 168. 1998, Oxidation of methane and dehydrogenase activity in a Mollic Gleysol., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1998, 161, 697-698
 169. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
 170. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 171. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 172. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 173. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
 174. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 175. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
Top
X