Brzezińska Małgorzata

Brzezińska Małgorzata

Print Friendly
prof. dr hab. Brzezińska Małgorzata
Nr pokoju: 217
E-mail: m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 132

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Procesy oksydoredukcyjne w glebie i osadach
 • Aktywność metanogenna i metanotroficzna gleby
 • Wpływ ścieków miejskich na aktywność enzymatyczną gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1981    Mgr biologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Badanie form lakazy u grzybów Pholiota mutabilis i Fomes fomentarius
 • 1994    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu”
 • 2006    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe)”

Członkostwo w organizacjach:

 • 1998    Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • 1998    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze

Stypendia i staże:

 • 1985    Instytut Gleboznawstwa, Budapeszt, Węgry
 • 1989    Instytut Gleboznawstwa i Fotosyntezy, Puszczino, Rosja
 • 1996    Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy

Publikacje pracownika

 1. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 2. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 3. 2018, The Relevance of Perfume-Surfactant Interactions to the Selected Properties of Liquid Detergents, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 4. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
 5. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 6. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 7. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 8. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 9. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 10. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 11. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 12. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 13. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 14. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 15. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 16. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 17. 2015, Laboratory manual., 1-121
 18. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 19. 2015, Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 8: 115-128
 20. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 21. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 22. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 23. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 24. 2015, Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency ., 2015, 269-269
 25. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 26. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 27. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 28. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 29. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 30. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 31. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 32. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 33. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 34. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 90-94
 35. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 36. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 37. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 38. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 39. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 40. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 41. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 42. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 43. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 44. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 45. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 46. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 47. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 48. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 49. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 50. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 51. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 52. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 53. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 54. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 55. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 56. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 57. 2012, Assessing levels of knowledge on the principles of pain management during post-graduate education of physicians in Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19(4): 851-856
 58. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 59. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 60. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 61. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 62. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 63. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 64. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 65. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 66. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 67. 2011, Enzymes in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 274-275
 68. 2011, Biochemical Responses to Soil Management Practices., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Rozdz.): 62-66
 69. 2011, Methane in the environment (a review)., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 70. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 71. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 72. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 73. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 74. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 75. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 76. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 77. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 78. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 79. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 80. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 81. 2009, Wykorzystanie ekofizjologicznych wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości gleby., Postępy Nauk Rolniczych, 2009, 1, 39-51
 82. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 83. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 84. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 85. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 86. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 87. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 88. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 89. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 90. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 91. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 92. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
 93. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
 94. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 95. 2007, Znaczenie badań gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenów byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina), 2007
 96. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 97. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów”” (Ukraina) i „”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
 98. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 99. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 100. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 101. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
 102. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 103. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 104. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 105. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 106. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 107. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 108. 2006, Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi sciekami miejskimi (Badania polowe i modelowe)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (131, (2)): 1-176
 109. 2006, Effect of materiale of construction on the biological activity of soil., 2006
 110. 2005, Some physical factors influencing the dehydrogenase activity in soils (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 488-490
 111. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 112. 2005, Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (Oksydoreduktazy)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 11-26
 113. 2005, Nitrous oxide production and consumption in Calcaric Regosols as related to soil redox and texture., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 263-271
 114. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 115. 2005, Soil aeration status and catalase activity., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 555-565
 116. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 117. 2004, Aeration status of soil and enzyme activity, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 55-59
 118. 2004, Soil microbiota and enzyme activity in relation to organic matter transformations, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 23-40
 119. 2004, Effect of methane on soil dehydrogenase activity, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216
 120. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 121. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 122. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 123. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 124. 2004, Badanie wybranych parametrów środowiska zalegania drewna wykopaliskowego na stanowisku nr 4 w Biskupinie, 2004
 125. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 126. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 127. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 128. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 129. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 130. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 131. 2002, Significance of soil enzymes in nutrient transformations. Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych., Acta Agrophysica, 2002, 63, 5-23
 132. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 133. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 134. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 135. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 136. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 137. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 138. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 139. 2001, Aktywność katalazowa gleby torfowo- murszowej irygowanej wodami ściekowymi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 5-14
 140. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 141. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 142. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 143. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 144. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 145. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 146. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 147. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 148. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 149. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 150. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 151. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 152. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 153. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 154. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 155. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 156. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 157. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 158. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 159. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 160. 2000, Aktywność katalazowa gleby Eutric Histosol nawadnianej ściekami miejskimi po II o oczyszczenia., 2000
 161. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 162. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 163. 1998, Oxidation of methane and dehydrogenase activity in a Mollic Gleysol., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1998, 161, 697-698
 164. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
 165. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 166. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 167. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 168. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
 169. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 170. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
Top
X