Nawrocka Agnieszka

Nawrocka Agnieszka

Print Friendly
dr hab. Nawrocka Agnieszka
Nr pokoju: B115
E-mail: a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 187

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych i Oleistych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, fluorescencja
 • Nanotechnologia – nanocząstki metaliczne i półprzewodnikowe
 • Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniu żywności

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004 Mgr fizyki
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ oddziaływań nukleotydów w DNA na ich stany elektronowe”
 • 2008 Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Spektroskopowe badania stanów elektronowych barwników zaadsorbowanych na nanocząstkach tlenku tytanu IV”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Publikacje z afiliacją Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Nawrocka A., Zdyb A., Krawczyk S.:
  Stark spectroscopy of charge transfer transition in catechol-sensitized TiO2 nanoparticles.
  Chemical Physics Letters, 2009, 475, 272-276
 • Nawrocka A., Krawczyk S.:
  Electronic excited state of alizarin dye adsorbed on TiO2 nanoparticles: A study by
  electroabsorption (Stark effect) spectroscopy.
  Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 10233-10241

Publikacje pracownika

 1. 2018, Characteristics of the chemical processes induced by celluloses in the model and gluten dough studied with application of FTIR spectroscopy, Food Hydrocolloids, 85: 176-184
 2. 2018, Changes in the bioelement content of summer and winter western honeybees (Apis mellifera) induced by Nosema ceranae infection, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0200410
 3. 2018, Effect of the Polyphenols from Dietary Fibre Preparations on the Structure of Gluten Proteins, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 36
 4. 2018, Badanie Wpływu Oddziaływania Promieniowania Elektromagnetycznego na Roztwory Ekstraktu Roślinnego z Owoców Amli Emblica Officinalis z Wybranymi Barwnikami Spożywczymi, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 21
 5. 2018, Ocena Składu Biochemicznego Komórek Zielenic Tetradesmus Obliquus i Parachlorella Kessleri Wzrastających w Warunkach Suplementacji Melasą, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 20
 6. 2018, Tempo Hydratacji Preparatów Błonnikowych a Struktura Białek Glutenowych w Modelowym Cieście Chlebowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 19
 7. 2018, Wpływ Wybranych Związków Fenolowych na Strukturę Białek Glutenowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 17
 8. 2018, Określenie Profilu Charakterystycznych Związków Lotnych Obecnych w Czasie Procesu Fermentacji i Wypieku Chleba Suplementowanego Błonnikiem Jabłkowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 10
 9. 2018, Elektroniczny nos – określenie reakcji czujników rezystancyjnych na stężenie wybranych lotnych związków organicznych (VOCs), XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 5-9.02.2018 r.,
 10. 2018, Nowa trzyparametrowa metoda identyfikacji lotnych związków organicznych (VOCs) z zastosowaniem elektronicznego nosa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r., str. 24
 11. 2018, Zastosowanie elektronicznego nosa do badań jakości nasion rzepaku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r.,
 12. 2018, Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 198: 19-26
 13. 2018, Surface properties of Enterococcus faecalis cells isolated from chicken hearts determine their low ability to form biofilms, Biofouling , 34(2); DOI: 10.1080/08927014.2017.1416105
 14. 2018, FTIR studies of gluten matrix dehydration after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 252: 198-206
 15. 2017, Application of Agrinose with metal-oxide semiconductor sensors and microbiological methods to prediction of rapeseed quality, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 16. 2017, Effects of bread dough supplementation with dietary fibres evaluated by analysing of difference farinograms, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 17. 2017, Effects of bread of bread dought supplementation with dietaryfibres evaluation by analysing of difference ferinograms, C & E Spring Meeting and 7th European Symposium on Enzymes in Grain Processing. Amsterdam 19-21 czerwiec 2017, str. 27
 18. 2017, Accumulation of toxic elements in honey bees following a Nosema ceranae infection, 13th International COLOSS Conference, Athens, Greece 2-3.11.2017,
 19. 2017, Aggregation of gluten proteins in gluten dough after fibre polysacchairides addition studies with application of FT-Raman spectroscopy, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 17
 20. 2017, Agregacja białek glutenowych jako efekt suplementacji ciasta chlebowego wybranymi polisacharydami błonnikowymi, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 13
 21. 2018, Dynamics of gas cell coalescence during baking expansion of leavened dough, Food Research International, 103: 30-39
 22. 2017, Effects of the biomass moisture content and pelleting temperature on the pressure-induced agglomeration process, Biomass and Bioenergy, 107: 376-383
 23. 2017, Algorytm tworzenia elektronicznego odcisku palca substancji lotnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 22
 24. 2017, Białka glutenowe, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 17
 25. 2017, Reakcja czujników rezystencyjnych na poziom stężenia wybranych lotnych związków organicznych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 14
 26. 2017, Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed, International Agrophysics, 31: 317-325
 27. 2017, Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis, Food and Bioprocess Technology, 10(6): 1031–1041
 28. 2017, Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 231: 51-60
 29. 2017, Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC, Food Hydrocolloids, 69: 410-421
 30. 2017, Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality, Measurement, 103: 227-234
 31. 2017, Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy, 74: 86-94, Journal of Cereal Science
 32. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 33. 2016, Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy, Food Biophysics, 11(1): 81-90
 34. 2016, Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(10): 2094-2104
 35. 2016, Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties, Journal of Cereal Science, 69: 306-312
 36. 2016, Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed, Vol. 3(6), 1590
 37. 2016, Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach, Food and Bioprocess Technology, 9(5): 892-903
 38. 2016, Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, str. 20
 39. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
 40. 2016, Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. ,
 41. 2016, Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration, 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering (ICAFE 2016), New York, USA, 06-07.06.2016 r. , Vol 3 (6), 852
 42. 2016, Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed, ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. , Vol. 3(6): 859
 43. 2016, Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 8-8
 44. 2015, The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 65(2): 125-131
 45. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 46. 2015, Effect of the ultrasound-assisted preliminary maceration on the efficiency of the essential oil distillation from selected herbal raw materials., Ultrasonics Sonochemistry, 24: 214-220
 47. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 48. 2015, Wpływ wzbogacania ciasta pszennego błonnikiem pokarmowym na przebieg krzywych ekstensograficznych., Technologiczne kształtowanie jakości żywności., Rozdz.: 203-212
 49. 2015, Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy., 2015
 50. 2015, Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug., 2015, 37-37
 51. 2015, Analiza właściwości fizycznych ziarna zbóż zróżnicowanego pod względem wielkości z zastosowaniem analizatora SKCS., 2015, 64-64
 52. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 53. 2015, Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej., 2015, 21-21
 54. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 55. 2014, Conformational changes in wheat gluten after using Ag-nanoparticles., International Agrophysics, 2014, 28(3): 311-317
 56. 2014, Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins., 2014, P1.10
 57. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 58. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 59. 2013, Influence of silver nanoparticles on food components in wheat, International Agrophysics, 2013, 27(1): 49-55
 60. 2013, Determination of Food Quality by Using Spectroscopic Methods, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 347-367
 61. 2013, Badanie struktury białek glutenowych z wykorzystaniem metod spektroskopowych, 2013, 19-19
 62. 2013, Changes in secondary structure of wheat gluten after using Ag nanoparticles, 2013, 74-74
 63. 2013, Influence of silver nanoparticles on secondary structure of wheat gluten, 2013, 113-113
 64. 2012, Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray images., Journal of Stored Products Research, 2012, 4819-24
 65. 2012, The effect of amphotericin B on the lifespan, body-surface protein concentrations, and DNA methylation levels of honey bees (Apis mellifera), Journal of Apicultural Science, 2012, 56(2): 107-113
 66. 2012, Spektroskopia FT-IR białek glutenowych otrzymanych z ziarna pszenicy zwyczajnej pokrytego nanocząstkami srebra, 2012, 18-18
 67. 2011, Neutral identification of wheat grain damages caused by a grain weevil, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, 56(2): 165-174
 68. 2011, Photoelectrochemical solar cells based on semiconductor nanoparticles, 2011, 61-61
 69. 2010, Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images., International Agrophysics, 2010, 24(1): 63-68
 70. 2010, Applications of semiconductor nanoparticles in power industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2010, X284-293
 71. 2009, Bank of the grain X-ray images., 2009
 72. 2009, Cyfrowa analiza obrazów rentgenowskich ziarna pszenicy jako szybka metoda rozpoznawania porażenia ziarna przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)., 2009
Top
X