Hajnos Mieczysław

Hajnos Mieczysław

Print Friendly
prof. dr hab. Hajnos Mieczysław
Nr pokoju: 116
E-mail: m.hajnos@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 150

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:  

 • Zjawiska elektrokinetyczne w materiale glebowym
 • Flokulacja i agregacja materiału glebowego (zastosowanie różnego rodzaju środków strukturotwórczych)
 • Procesy adsorpcji jonów z roztworów oraz par i gazów na materiale glebowym
 • Zwilżalność oraz wyznaczanie składowych swobodnej energii powierzchniowej minerałów i gleb
 • Analiza struktury materiałów rolniczych przez pomiary porowatości.
 • Rekultywacja gleb
 • Powstawanie i charakterystyka gleb antropogenicznych (urbanoziemów)

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1971    Mgr chemii
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 •  1978    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii
  Akademia Rolnicza w Lublinie
  Tytuł pracy: „Właściwości agrofizyczne gleb jako wskaźnik ich przydatności rolniczej”
 • 1999    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb”
 • 2004    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddział PAN w Lublinie
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Stypendia i staże:

 • 1976 – 1977    Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy
 • 1983    Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy
 • 2002    Uniwersytet w Leridzie, Hiszpania

Publikacje pracownika

 1. Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest , Geoderma 2017 DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.09.021
 2. Influence of physico-chemical modification of waxy corn starch on changes in its structure , Food Hydrocolloids 2017 70: 201–210
 3. Effect of long-term fertilizer application in maize crop growing on chemical element leaching in Fluvisol , International Agrophysics 2017 Vol. 31(2): 243 - 249
 4. Physical parameters of Fluvisols on flooded and non-flooded terraces , International Agrophysics 2017 2017 Vol. 31, 73-82
 5. Characterization of pore structure of rice grits extrudates using mercury intrusion porosimetry, nitrogen adsorption and water vapour desorption methods , Journal of Food Engineering 2016 Vol. 190: 147-153
 6. Modification of Lightweight Aggregates’ Microstructure by Used Motor Oil Addition , Materials 2016 9(10), 845, 1-12
 7. Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification: Defect or advantage? , Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 2016 DOI: 10.1002/jbm.b.33646
 8. Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil. , Geoderma 2015 243-244: 124-129
 9. Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials? , Materials Science and Engineering C 2015 2015, 47256-265
 10. Thin-layer chromatography coupled with biological detection to screen natural mixtures for potential drug leads. , Phytochemistry Letters 2015 11: 445-454
 11. Role of coat structure in mechanical properties of yellow and black rape seeds. , Journal of Cereal Science 2015 65: 298-302
 12. Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and microtomography. , European Journal of Soil Science 2015 66(6): 992-1001
 13. Extruded corn gruels containing linden flowers: quantitation of phenolic compounds and selected quality characteristics. , Open Chemistry 2015 13(1): 1209-1217
 14. Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes. , Eurasian Soil Science 2014 2014, 47(7): 699-706
 15. Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes , Eurasian Soil Science 2013 2013, 46(8): 897-907
 16. Wettability of mineral soils , Geoderma 2013 2013, 20663-69
 17. Physicochemical properties of silica gel coated with a thin layer of polyaniline (PANI) and its application in non-suppressed ion chromatography , Talanta 2013 2013, 115451-456
 18. ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ , АГРОХИМИЯ 2013 2013, 1058-66
 19. Zwilżalność gleb mineralnych Polski , 2013 2013
 20. Metody wyznaczania porowatości bio- i geo- materiałów. , 2013 2013
 21. Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders. , Journal of Food Engineering 2012 2012, 108515-522
 22. Estimating effects of compaction on pore size distribution of soil aggregates by mercury porosimeter. , Geoderma 2012 2012, 179-18020-27
 23. Novel water source for endolithic life in the hyperarid core of the Atacama Desert. , Biogeosciences 2012 2012, 92275-2286
 24. Struktura na poczwiennaja adsorbent. Teoria i priłożenie , Izdatjelstwo "PubliszSajSet-Eko" 2012 2012, 1-119
 25. Processy wywietriwanija w serych lesnych poczwach trech razlicznych ekosystem. , 2012 2012, 12-13
 26. Issledowanje tekstury gliniastych minerałow i poczw, modificorowanych polielektrolitami , 2012 2012, 41-42
 27. Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater. , Land Degradation & Development 2011 2011, 22(6): 586-595
 28. Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 457-467
 29. Microscopic saline ponds are oasis for photosynthetic life in the driest place on the Earth: implications for putative Martian biosphere , 2011 2011
 30. Surface properties of soils and their behavior in degradation processes , 2011 2011, 261-265
 31. Organo mineral interaction on heavy metal and arsenic contaminated acid soils , 2011 2011, 939-943
 32. Comparative research of the effectiveness of organo-mineral melioration on heavy metals polluted soil. Changes in soil acidity , 2011 2011, 812-817
 33. Physicochemical and mineralogical diagnostic features of solonetzic process in soils of the Lower Volga region in the late Holocene. , Eurasian Soil Science 2010 2010, 43(10): 1083-1101
 34. Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.) , Acta Agrophysica 2010 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
 35. HPLC of flavonoids , Chromatographic Science Series "High performance liquid chromatography in phy-tochemical analysis" 2010 Vol. 102, Part II, Chapter 21, 535-561 - Wydawnictwo CRC Press Taylor&Francis Group
 36. Influence of electrolytes on the formation of structure of clay minerals , 2010 2010
 37. Effecte of soil acidification induced by the tea plantation on mineralogical and chemical properties of yellow brown earth (China)r , 2010 2010
 38. Izmienienje swojstw gliniastych minerałow i poczw pro pogłoszczenii organiczeskich wieszczestw razlicznoj prirody. W: „Biosfernyje Funkcji Poczwiennowo Pokrywa” , 2010 2010, 187-189
 39. Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu. , Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, 1-168
 40. Water stability of aggregates in subtropical and tropical soils (Georgia and China) and its relationships with the mineralogy and chemical properties , Eurasian Soil Science 2009 2009, 42, 4, 415-425
 41. Badanie porowatości gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie. , Archeological Museum in Biskupin 2009 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 247-255
 42. Zwilżalność jako czynnik wpływający na stan warstwy powierzchniowej gleby i plonowanie roślin – metody określania zwilżalności gleby. , Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne. 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 697-112
 43. Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium. , Acta Agrophysica 2009 2009, 168, Vol. 13(3), 661-671
 44. Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin. , 2009 2009
 45. Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej. , 2009 2009
 46. Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland. , 2009 2009
 47. Określenie właściwości hydrofizycznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie. , 2009 2009
 48. Soil water content measurements in different spatial and temporal scales. , 2009 2009
 49. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2009 2009
 50. Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi. , 2009 2009
 51. Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS. , 2009 2009
 52. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału , 2009 2009
 53. Study of the Microstructure of Extruded Rapeseed Oil Cake. , Polish Journal of Environmental Studies 2008 2008, Vol. 17, 284-289
 54. Modifications of the Mineralogical Composition and Surfach Properties of Soils as Related to Stepie Climate Dynamice In Historical Time. , Eurasian Soil Science 2008 2008, Vol. 41, No.13, pp. 1424-1432,
 55. Filter properties of seam material from Paged Urban soils. , Hydrology and Earth System Sciences 2008 2008, 12, 691-702
 56. Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity. , 2008 2008
 57. Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi. , 2008 2008
 58. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. , 2008 2008
 59. Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin. , 2008 2008
 60. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2008 2008
 61. Wpływ preparatu keratyno-koro-mocznikowego na porowatość gleby brunatnej. , 2008 2008
 62. Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.). , 2008 2008
 63. Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland. , Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 64. Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS. , 2008 2008
 65. Charakterystyka gleby miejskiej degradowanej metalami ciężkimi. , 2008 2008
 66. Application of low temperature and environmental scanning electron microscopy for the study of NaCl deliquescence. , 2008 2008
 67. Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity. , 2008 2008
 68. Badania porozymetryczne wytłoku rzepakowego(N). , 2008 2008
 69. Selected properties of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium. , 2007 2007
 70. Porosity of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium. , Acta Agrophysica 2007 2007, 152, 10(2), 455-463
 71. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2007 2007
 72. Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby. , 2007 2007
 73. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. , 2007 2007
 74. Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin. , 2007 2007
 75. Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „ , 2007 2007
 76. Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS. , 2007 2007
 77. Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods. , Geoderma 2006 2006, 135, 307-314
 78. Pore-system characteristics of pavement seam materials of urban sites. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2006 2006, 169, 16-24
 79. Numbers of culturable bacteria in soil under mineral or organic cultivation: comparison of Hattoris ‚FOR’ and standard dilution plate methods. , International Agrophysics 2006 2006, 20, 4, 277-288
 80. Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku. , Acta Agrophysica 2006 2006, 142, 8(4), 995-1004
 81. Primienieniie mietodow minierałogii dlja izuczienija jewoljucii poczew i prirodnaj sriedy stiepiej jugo-wastoka Russkoj rawniny w pozdniem gałacienie.n , 2006 2006
 82. Effect of materiale of construction on the biological activity of soil. , 2006 2006
 83. Surface heterogeneity of soils as affected by the simulated degradation , 2006 2006
 84. Influence of humic substances on the stability of soil adsorbents and mobility of cations, included In the soil adsorbent structure. , 2006 2006
 85. Influence of humus substances on the structural-adsorption status of soil adsorbents. , 2006 2006
 86. Mineralogical and surface properties changes of soils in connection with climate dynamic. , International Conference "Clays and Clay minerals", Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r. 2006 Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r.
 87. Distribution of humus substances In the structure of soil adsorbents – theoretical analysis. , 2006 2006
 88. Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 89. Microstucture extrudates produced form oat. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 191-195
 90. Changes in humus of acid soil polluted with heavy metals under physicochemical amelioration. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 383-386
 91. Aggregate stability of acid soil polluted with heavy metals as affected by different ameliorating agents. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 387-391
 92. Influence of addition building rubble on properties of urban soil. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 392
 93. Structural-adsorption state of the soil clay fraction. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 21-41
 94. On the anomalus shape of low-temperature nitrogen adsorption isotherms of , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 42-51
 95. Porosity of the soil adsorbent. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 52-59
 96. Impact of the analytical treatments on the crystalo-chemical characteristics of the mineral part of the soil adsorbent. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 60-72
 97. Humus system stability of soil adsorbent. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 73-88
 98. Differencies in stability of soil organic matter fractions during thermo-oxidizable destruction. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 89-102
 99. Distribution of surface charge on soil colloids. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent" 2005 2005, 103-113
 100. Effect of composting period of peat and manure on physicochemical properties of dystric fluvisol polluted with copper. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals" 2005 2005, 15-31
 101. Impact of different ameliorants on aggregate stability of acid soil polluted with heavy metals. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals" 2005 2005, 32-45
 102. Impact of different ameliorants on humus state in acid soil polluted with heavy metals. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals" 2005 2005, 46-58
 103. Alfalfa growth and heavy metal uptake after addition of lime, peat and ferriferous material to acid soil. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals" 2005 2005, 59-73
 104. Alfalfa yield and copper uptake after treatment of heavy metals polluted soil with lime, coal powder and ferric oxide. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals" 2005 2005, 74-85
 105. Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-93, l. ark. wyd. 6,6
 106. Physicochemical character of soil adsorbent. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-149, l. ark. wyd. 10,6
 107. Physical chemistry of soil surface and pore properties , Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2004 2004, str. całości 1-148, l. ark. wyd. 10,6
 108. Influence of temperature on water properties of urban soil , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 38-41
 109. Porous structures of natural bodies , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 52-56
 110. Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 111. Methods for ameliorating Na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 116-124
 112. Electronic configuration and types of bondings in the crystal-chemical structure of clay minerals , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 125-133
 113. Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy , Instytut Agrofizyki PAN 2004 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 114. Porowatość i zwilżalność organicznych ciał stałych , Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie 2004 2004, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 57-72
 115. Wpływ dodatku materiałów budowlanych i zmian temperatury na retencję wodną i porowatość gleby płowej wytworzonej z lessu , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 15-24
 116. Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy , Roczniki Gleboznawcze 2004 LV, 1, 237-247
 117. Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich , 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 118. Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich , 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 119. Wybrane właściwości wodne utworów murszowych , 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 120. Wybrane właściwości wodne utworów murszowych , 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 121. Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 122. Characterization of seam substrate of paved urban soils. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 123. Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 124. Measurements and interpretation of porous system of natural bodies , International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 125. Methods for ameliorating Na-saline soils and copper poluuted acid soils by using organo-mineral wastes , International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 126. Struktura i zwilżalność organicznych ciał stałych , 2004 2004
 127. Wpływ materiałów budowlanych na poziom aktywności dehydrogenaz w modelowych urbanoziemach , 2004 2004
 128. Characteristics of the specific surface area of Vertisols from the Gezira region in Sudan , International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 83-90
 129. Water storage, surface, and structural properties of sandy forest humus horizons. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2003 2003, 166, 625-634
 130. Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe. , Instytut Agrofizyki PAN 2003 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 131. Modification of soil mesopore structure by fulvic acid. , Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science 2003 2003, 2, 3-4, 75-76
 132. Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-muck soils. , Polish Journal of Soil Science 2003 2003, 36, 1, 1-11
 133. The impact of bulding materials and the addition of peat on water retention in model urban soil. , Polish Journal of Soil Science 2003 2003, 36, 2, 1-8
 134. Wpływ odpadów pobudowlanych oraz cyklicznych zmian temperatury na wybrane właściwości gleby. , Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia) 2003 2003, 15, 109-110
 135. Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils. , Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003 2003 88
 136. Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils. , Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003 2003 88
 137. Wpływ dodatku białek serwatkowych i kazeiny kwasowej na właściwości sorpcyjne ekstrudatów skrobiowo-białkowych. , 2003 2003
 138. Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe. , Instytut Agrofizyki PAN 2003 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 139. Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy. , 2003 2003
 140. Porous structure of natural bodies. , Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 2003 14-22
 141. Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku. , 2003 2003
 142. Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku. , 2003 2003
 143. Reaction of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment. 2. Heavy metals and their leaching. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2002 2002, 165, 67-71
 144. Characterization of adsorbents with polar bonded stationary phases by determination of surface free energy components by a thin layer wicking method. , Journal of Planar Chromatography 2002 2002, 15, 214-219
 145. Magnetic and mineralogical properties of different granulometric fractions in the soils of the Lublin Upland Region. , International Agrophysics 2002 2002, 16, 1, 1-6
 146. Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system. , International Agrophysics 2002 2002, 16, 1, 15-21
 147. Effect of solid phase wettability on water transport and retention in peat enriched soil affected by freezing/thawing. , International Agrophysics 2002 2002, 16, 2, 103-109
 148. Characteristics of soil-peat-rubble mixtures by mercury intrusion porosimetry. , International Agrophysics 2002 2002, 16, 3, 177-181
 149. Applicability of Organo-mineral Meliorative Agent for Zinc Polluted Acid Soils. , Soil Science Agrochemistry and Ecology 2002 2002, XXXVII, 1-3, 141-143
 150. Structure formation of clay minerals microagregates in relation to ionic composition and surface free energy. , Soil Science Agrochemistry and Ecology 2002 2002, XXXVII, 1-3, 144-146
 151. Wpływ składu mineralnego frakcji koloidalnej na wybrane właściwości powierzchniowe gleby. Influence of the mineralogical composition of solid phase on surface properties of soils. , Acta Agrophysica 2002 2002, 63, 87-98
 152. Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów. Application of mercury intrusion porosimetry for pore structure characteristic of muck soils. , Acta Agrophysica 2002 2002, 68, 45-50
 153. Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego na zwilżalność gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Influence of keratin-bark-urea compost on wettability of the brown soil fromed from loess. , Acta Agrophysica 2002 2002, 70, 305-315
 154. Wpływ superabsorbentu „Agro Bio Sorbent” na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu. Influence of superabsorbent „Agro Bio Sorbent” on some physical properties of loessial soil material. , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 227-239
 155. Influence of a cyclodextrin on soil wettability. , International Agrophysics 2002 2002, 16, 2, 111-118
 156. Badania struktury ekstrudatów ryżowych przy użyciu porozymetrii rtęciowej. , 2002 2002
 157. Thin-Layer wicking as a method for determination of surface free energy components for characterisation of adsorbents. , 2002 2002
 158. Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego z węglem brunatnym na zwilżalność gleby brunatnej. , 2002 2002
 159. Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów. , 2002 2002
 160. Zmiany barwy jabłek w okresie przechowywania, obrotu handlowego oraz powodowane obiciem. , 2002 2002
 161. Influence of surface coverage by humic acids on wettabilitty of kaolin. , 2002 2002
 162. Methods for ameliorating na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes. , 2002 2002
 163. Comparison of fractal dimensions of soils estimated from adsorption isotherms, mercury intrusion, and particle size distribution. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2001 2001, 164, 591-599
 164. Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder. , International Agrophysics 2001 2001, 15, 1, 51-54
 165. Effect of coal powder and liming on arsenic uptake by alfalfa from Cu and As polluted acidic soil. , Polish Journal of Soil Science 2001 2001, XXXIV/1, 9-15
 166. Mechanisms of chelate formation during organo-mineral melioration of heavy metals polluted acid soils (I). , Bulgarian Journal of Agricultural Science 2001 2001, 7, 43-47
 167. Role of chelating processes in formation of buffer systems under organo-mineral melioration of Cu and Zn polluted acid soils (II). , Bulgarian Journal of Agricultural Science 2001 2001, 7, 167-174
 168. Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych urbanoziemów w wyniku dodania do nich substancji organicznej. , Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 47-55
 169. Higroskopijność utworów murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury. , Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 147-158
 170. Wpływ ekstruzji na zmiany strukturalne ekstudatów skrobiowych. , Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 2, 109-115
 171. Właściwości fizykochemiczne i chromatograficzne polarnych chemicznie związanych faz stacjonarnych. Physicochemical and chromatographic properties of polar bonded stationary phases. , 2001 2001
 172. Soil pore surface properties in managed grasslands. , Soil & Tillage Research 2000 2000, 55, 63-70
 173. Surface fractal dimension of thermally treated peat soils from adsorption. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2000 2000, 163, 441-446
 174. Effect of secondary transformation state of peaty-moorsh soils on adsorption isotherm of water vapour. , Acta Agrophysica 2000 2000, 26, 41-49
 175. Nitrogen adsorption study of the surface properties of the secondary transformed pat-moorsh soils. , Acta Agrophysica 2000 2000, 26, 65-73
 176. Contact angle and surface free energy of selected peat-moorsh soils. , Acta Agrophysica 2000 2000, 26, 75-83
 177. Podatność magnetyczna gleby płowej. , Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 175-183
 178. Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych gleb. , Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia) 2000 9, 144-146, 2000
 179. Zawisimost mieżdu mineralnym sostawom i fizyczeskimi swojstwami poczw. , Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001 2000 2001,
 180. Structure formation of clay minerals microaggregates in relation to ionic composition and surface free energy. , National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001 2000 2001, 70
 181. Applicability of organo-mineral meliorative agent for zinc polluted acid soils. , National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001 2000 2001, 69
 182. Influence of cyclic freezing and heating on porosimetric of model urban soils. , Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2000 2001, 101-105
 183. Effect of organic mater addition on soil properties. , Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2000 2001, 97-100
 184. Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 207
 185. Effect of cyclic changes of temperature on structural properties of model urban soils. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 92-93
 186. Effect of peat addition on soil wettability. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 90-91
 187. Kinetic of water vapour sorption on thermally treated peat-moorsh soils. (Kinetyka sorpcji pary wodnej na glebach torfowo-murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury). , 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 160-162
 188. Influence og organic water vapour adsorption on urban soil. (Wpływ dodatku substancji organicznej na adsorpcję pary wodnej na modelowym urbanoziemie). , 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 153-155
 189. Podatność magnetyczna gleby ornej uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie. , 2000 2000
 190. Wpływ wapnowania i pyłu węglowego na wzrost i pobór arsenu przez lucernę. , 2000 2000
 191. Właściwości fizyko-chemiczne i strukturalne ekstrudatów skrobiowych. , 2000 2000
 192. Physicochemical aspect of post-bog soils transformation. , Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000 2000 483, 2000
 193. Agrofizyczne badania środowiska glebowego. , Instytut Agrofizyki PAN 2000 Zbiór publikacji we współpracy Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie. 2000, str. całości 1-160, l.ark.wyd. 11,4
 194. Wpływ zawartości wody w surowcu na zmiany struktury ekstrudatów ryżowych. , 2000 2000
 195. Strength characteristics and dilatancy of food powders. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 106-107
 196. Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 153-154
 197. Relationship between mineralogical composition and physical properties of soils. , Eurasian Soil Science 1999 1999, 32, 5, 548-557
 198. Effect of leaching of DOC on pore characteristic of sandy soil. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 1999 1999, 162, 19-25
 199. Reactions of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment.1.Solid phase physicochemical properties. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 1999 1999, 162, 653-659
 200. Adsorption of nitrogen on thermally treated peat soils: the role of energetic and geometric heterogeneity. , Journal of Colloid and Interface Science 1999 1999, 219, 1-10
 201. Application of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates. , International Agrophysics 1999 1999, 13, 4, 445-449
 202. Moisture sorption hysteresis in potato starch extrudates. , International Agrophysics 1999 1999, 13, 4, 451-455
 203. Relation between adsorption of water vapour specific surface area and soil cultivation. , Polish Journal of Soil Science 1999 1999, XXXII, 2, 3-12
 204. Swiaz miezdu mineralogiczeskimi swojstwami i fiziczeskimi swojstwami poczw. , Poczwowiedienie 1999 1999, 5, 604-613
 205. Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych gleb. , Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 44-46
 206. Siły oddziaływań między cząstkami gleb przez interfazę wodną. Interaction forces between soil particales across the water interface. , Acta Agrophysica 1999 1999, 22, 53-58
 207. Wpływ materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby lessowej z terenu miasta Lublina. , Acta Agrophysica 1999 1999, 23, 7-15
 208. Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej. , Acta Agrophysica 1999 1999, 23, 155-165
 209. Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb. , Instytut Agrofizyki PAN 1999 Acta Agrophysica 17, 1999, str. całości 1-112, l.ark.wyd. 8,0
 210. Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej. , 1999 1999
 211. Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder. , 1999 1999
 212. Właściwości fizykochemiczne wybranych składników gleb miejskich. , 1999 1999
 213. Zastosowanie metody TLW/TCW do pomiaru kąta zwilżania i składowych swobodnej energii powierzchniowej gleb. , 1999 1999
 214. Badanie sił działających pomiędzy cząsteczkami gleb poprzez film wodny. , 1999 1999
 215. Magnetic susceptibility of the soil granulometric fractions. , 1999 1999
 216. Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation. , 1999 1999
 217. Iron oxide and clay minerals in buried soils as indicators of palaeoenvironment. , 1999 1999
 218. Influence of humic acid on the structural properties of kaolin – mercury porosimetry studies. , International Agrophysics 1998 1998, 12, 3, 185-192
 219. Influence of cultivation system on porosity of pseudopodzolic soil. , Polish Journal of Soil Science 1998 1998, XXXI/2, 33-41
 220. Effect of colloid-chemical melioration of saline soil. , Bulgarian Journal of Agricultural Science 1998 1998, 4, 153-158
 221. Wpływ mikroreliefu i wapnowania na odczyn i mikrostrukturę gleby leśnej. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1998 1998, 456, 119-128
 222. Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1998 1998, 460, 351-360
 223. Porozymetria rtęciowa na tle innych metod wyznaczania mikrostruktury materiałów glebowych. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1998 1998, 461, 523-537
 224. Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils. , Fractals and Beyond. Complexities in the Science. Ed. Miroslav M. Novak, World Scientific 1998 Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, 1998, str. całości I-XI, 1-372, l.ark.wyd. 26,6, część autora 231-239, l.ark.wyd. 0,6
 225. Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych. , 1998 1998
 226. Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils. , 5 th International-Multidisciplinary Conference, Fractal 98, Complexity and Fractal in the Science, La Valetta, Malta, 25-28.10.1998 1998 Abstracts, 1, 1998
 227. Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity. , 1998 1998
 228. Use of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates. , International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998 1998 84, 1998
 229. Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity. , 1998 1998
 230. Influence of humic acid on water characteristics of kaolin and quartz. , Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde 1997 1997, vol.160, 327-331
 231. Comparison of three techniques to assess surface heterogeneity of solids in soils. , International Agrophysics 1997 1997, vol. 11, 3, 189-198
 232. Comparison of receding contact angles and solid surface free energy components of modified kaolin from thin- layer wicking technique and sessile drop method. , Polish Journal of Soil Science 1997 1997, vol. 30, 1, 45-52
 233. Wpływ mikroreliffu i wapnowania na mikrostrukturę gleby leśnej. , 1997 1997
 234. Water vapour adsorption on the potato and wheat flour ekstrudates. , 1997 1997
 235. Influence of humic acids on the microstructural properties of kaolin_ mercury porosimetry studies. , 1997 1997
 236. On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution. , 1997 1997
 237. Properties of partizle size fractions from loessial soils from Lubin Upland region. , 1997 1997
 238. Skład mineralogiczny frakcji granulometrycznych gleb lessowych z okolic Lublina otrzymanych metodą na „sucho” i „na mokro”. , 1997 1997
 239. Porozymetria rtęciowa na tle innych metod wyznaczania mikrostruktury materiałów rolniczych. , 1997 1997
Top
X