Tys Jerzy

Tys Jerzy

Print Friendly
prof. dr hab. Tys Jerzy
Nr pokoju: B107
E-mail: j.tys@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 162

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości mechaniczne i biologiczne roślin, które decydują o stratach ilościowych i jakościowych nasion
 • Wpływ warunków zbioru, suszenia i przechowywania na cechy jakościowe nasion rzepaku: fizyczne, biologiczne, mikrobiologiczne i chemiczne
 • Charakterystyka, technologia wytwarzania i wykorzystania biopaliw
 • Jakość olejów roślinnych
 • Biogazownie rolnicze
 • Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biogazu
 • Biotechnologia produkcji alg na cele energetyczne

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1975    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
 • 1983    Dr nauk rolniczych
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Ocena cech mechanicznych rzepaku w aspekcie podatności łuszczyn na pękanie”
 • 1997    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku”
 • 2004    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Klub Oficerów Rezerwy
 • Przewodniczący Społecznej Rady Naukowej ODR-u w Końskowoli

Stypendia i staże:

 • 1998    Upssala, Svalof, Szwecja

Dorobek naukowy:  

 • 136 oryginalnych prac naukowych
 • 16 patentów + 3 zgłoszenia patentowe (w tym 1 patent europejski)
 • 4  wzory przemysłowe
 • 11 podręczników i  monografii
 • 16 instrukcji wdrożeniowych
 • 98 innych publikacji
 • 8 ekspertyz naukowych
 • promotor 5 zakończonych prac doktorskich
 • kierownik w 7 i wykonawca w 5 projektach badawczych

Publikacje pracownika

 1. 2018, Żywność- po pierwsze nie szkodzić (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 25(1): 17-34
 2. 2018, Effect of beet molasses supplementation on growth processes and composition of green algal biomass, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 162
 3. 2018, Chemical stability and sanitary properties of pelletized organo-mineral waste-derived fertilizer, Archives of Environmental Protection, 44(3): 106–113
 4. 2018, Ocena Składu Biochemicznego Komórek Zielenic Tetradesmus Obliquus i Parachlorella Kessleri Wzrastających w Warunkach Suplementacji Melasą, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 20
 5. 2018, Flammulina velutipes treatment of non-sterile tall wheat grass for enhancing biodegradability and methane production, Bioresource Technology, DOI: 10.1016/j.biortech.2018.05.024
 6. 2016, Badanie efektywności dezintegracji ultradźwiękowej komórek mikroglonów z gatunku Parachlorella kessleri, IX Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Warszawa, 27.10.2016, str. 25
 7. 2017, Stymulujący efekt kwasu indolilo-3-octowego na wzrost Parachlorella kessleri, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 26.10.2017, str. 16
 8. 2017, Stimulatory effect of indole-3-acetic acid and continuous illumination on the growth of Parachlorella kessleri, International Agrophysics, 31(4): 483-489
 9. 2017, The influence of cell wall chemical composition on biogas production in the methane fermentation process, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 98
 10. 2017, Combined production of oils and proteins during utilization of beet molasses by Parachlorella kessleri, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 92
 11. 2017, Enrichment of Parachlorella kessleri biomass with bioproducts: oil and protein by utilization of beet molasses, Journal of Applied Phycology, 29 (4): 1735-1743
 12. 2017, Utilization of molasses in microalgal biomass production, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 71
 13. 2016, Selected methods for management of post-fermentation sediment. The use of extrusion processing in digested sludge management (a review), Acta Agrophysica, 23(1): 51-65
 14. 2016, Biologicznie aktywne metabolity pozyskiwane z mikroglonów, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25.05.2016 r., str. 14
 15. 2016, Effect of biological pretreatment of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ on biogas production by anaerobic digestion, Bioresource Technology, 200: 194-200
 16. 2016, Effect of ultrasonic pretreatment on biogas production potential from Agropyron elongatum biomass, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 34-35
 17. 2016, Kontakt ze środkami ochrony roślin – skutki zdrowotne dla jamy ustnej, I Konferencja Naukowa „Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Praktyce”, Lublin, 12.05.2016 r. ,
 18. 2016, Obecny stan badań dotyczący wykorzystania procesu ekstruzji jako sposobu przetwarzania osadu pofermentacyjnego, EKOENERGETYKA - BIOGAZ. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, wyd. 2016, ISBN 978-83-89762-77-1,, 231-236
 19. 2016, Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów wtórnej fermentacji kiszonek przeznaczonych do produkcji biogazu, Problemy Inżynierii Rolniczej, (I–III)(z. 1 (91)): 53-61
 20. 2016, Schorzenia jamy ustnej u osób pracujących w przemyśle rolno-spożywczym, I Konferencja Naukowa „Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Praktyce”, Lublin, 12.05.2016 r. ,
 21. 2016, The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues, BioEnergy Research, 9(2): 624-632
 22. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 23. 2016, Far-red dependent changes in the chemical composition of Spirulina platensis, Engineering in Life Sciences, 16, 777-785
 24. 2015, Role of coat structure in mechanical properties of yellow and black rape seeds., Journal of Cereal Science, 65: 298-302
 25. 2015, Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method., International Agrophysics, 29(2): 185-191
 26. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 27. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 28. 2015, Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania., Acta Agrophysica Monographiae , 1-92
 29. 2015, Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu., Acta Agrophysica, 22(2): 139-149
 30. 2015, A botanical and pharmacological description of petasites species., Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2015, 28(3): 151-154
 31. 2015, Nawłoć jako mono- i kosubstrat do produkcji biogszu / Goldenrod as mono- and co-substrate for biogas production, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 67-68
 32. 2015, Carotenoids shield algal cells from excess radiation., 2015, 147-147
 33. 2015, Rapeseed oil „Kropla Zdrowia®” – nutraceutical?, 2015, PS-092-s.134
 34. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 35. 2015, The comparison of oils., 2015, PS-090-s.132
 36. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 37. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 38. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 39. 2015, Effect of fungal treatment in enhancing Phalaris Arundinacea L. Biogas production., 2015, 19-19
 40. 2015, Nawożenie roślin uprawnych pofermentu z biogazowni rolniczej., 2015, 241-242
 41. 2015, Nawóz z odpadów., 2015, 88-89
 42. 2015, Wpływ fotoperiodu na wartość ciepła spalania biomasy mikroglonów / The impact of photoperiod on calorific value of microalgal biomass, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 83-84
 43. 2014, Process characteristics,inhibition factors and methane yields of anaerobic digestion process,with particular focus on microalgal biomass fermentation., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 34491-500
 44. 2014, Influence of photoperiods on the growth rate and biomass productivity of green microalgae., Bioprocess and Biosystems Engineering, 2014, 37(4): 735-741
 45. 2014, Comparison of biogas production from wild and cultivated varieties of reed canary grass., Bioresource Technology, 2014, 156303-306
 46. 2014, Physical methods of microalgal biomass pretreatment., International Agrophysics, 2014, 28(3): 341-348
 47. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 48. 2014, Ultrasonic waves as a way of hydrolysis of the substrate for biogas production., 2014, 1-12
 49. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 50. 2014, The possibilities of biogas production the Lubelskie province., 2014, 91-92
 51. 2014, Anaerobic digestion of microalgal biomass., 2014, 81-81
 52. 2014, Fermentacja metanowa biomasy mikroglonów., 2014, 23-23
 53. 2014, Wykorzystanie biomasy mikroglonów jako substrat w procesie fermentacji metanowej., 2014, 29-29
 54. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 55. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 56. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 57. 2014, Investigation into possible use of methane fermentation digested sludge as fertilizer in agriculture. Zastosowanie zeolitów w ochronie środowiska, 2014, 143-143
 58. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 59. 2013, Quality of rapeseed (Brassica napus L.) following application of chemical agents at different stages of plant ripeness, The Philippine Agricultural Scientist, 2013, 96(3): 239-246
 60. 2013, Use of the electro-separation method for improvement of the utility value of winter rapeseeds, International Agrophysics, 2013, 27(4): 419-424
 61. 2013, Characterization of Sida hermaphrodita as a feedstock for anaerobic digestion process, Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(3&4): 1839-1841
 62. 2013, Pomiar uzysku biogazu w skali laboratoryjnej/ Lab scale measurement of biogas yield, Przemysł Chemiczny, 2013, 92(1): 126-130
 63. 2013, Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption, International Agrophysics, 2013, 27(3): 329-334
 64. 2013, Pożyteczny stres glonów, Akademia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 2013, 1(33): 30-31
 65. 2013, Bezcenna „Kropla Zdrowia”, Kwartalnik Urzędu Patentowego, 2013, 1(14): 27-28
 66. 2013, Algae – potential biodiesel feedstock. The influence of environmental conditions on biomass production and lipid content, 2013, 44-45
 67. 2013, Reed canary – comparison of biogas production from wild and cultivated varieties, 2013, 100-100
 68. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 69. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 70. 2013, The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops, 2013, 43-44
 71. 2013, Biological pretreatment of lignocellulosic biomass as an innovative technology for the process of anaerobic digestion, 2013, 37-38
 72. 2013, Microalgae cultivation under various concentrations of carbon dioxide and its influence on growth and biomass characteristics, 2013, 36-37
 73. 2013, The influence of peat on the surface properties of sandy soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms, 2013, 50-50
 74. 2013, Algae – potential biodiesel feedstock. The influence of enviromental conditions on biomass production and lipid content, 2013, 44-45
 75. 2013, Polowa metoda oceny osypywania nasion rzepaku, 2013
 76. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 77. 2012, The process parameters for nontypical seeds during simulated cold deep oil expression., Czech Journal of Food Sciences, 2012, 30(2): 126-134
 78. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 79. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 80. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 81. 2012, Koncepcja stalowego zbiornika do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 89-91
 82. 2012, Microalgae as the source of biomass for energy purposes, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2012, (12/2012 tom 66): 1294-1297
 83. 2012, Calorific value of the biomass of selected algae species., 2012, 7-7
 84. 2012, Charakterystyka oleju rzepakowego „KROPLA ZDROWIA”, 2012, 86-86
 85. 2012, Regulacje prawne niemieckiego i polskiego rynku biopaliw, 2012, 87-88
 86. 2012, Biomasa mikroalg – otrzymywanie i możliwości wykorzystania, 2012
 87. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
 88. 2012, Możliwości pozyskiwania paliw odnawialnych z hodowli glonów, 2012
 89. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 90. 2011, Physicochemical and health properties of fats., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 196(5): 1-143
 91. 2011, Suszenie i Przechowywanie Rzepaku. Teraz rzepak, teraz olej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 2011, (Tom 5): 1-104
 92. 2011, Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, 2011
 93. 2011, Przechowywanie nasion rzepaku – zagrożenia., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10369-374
 94. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 130-131
 95. 2011, Causes of interference methane fermentation, 2011, 110
 96. 2011, Biogas production – requirements concerning batch material, 2011, 130-130
 97. 2011, Effect of storage on the microbiological quality of rapeseed cake and rapeseed, 2011, 22-23
 98. 2011, Effect of plant pesticides on the mechanical properties of rape – results, 2011, 42-43
 99. 2011, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej – innowacje w zakresie OZE, 2011
 100. 2010, Influence of storage conditions on microbial quality of rapeseed cake and middlings., International Agrophysics, 2010, 24(3): 261-265
 101. 2010, Microbiological hazards resulting from application of dairy sewage sludge: effects on occurrence of pathogenic microorganisms in soil., Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A, 2010, Part A, 73: 17, 1194-1201
 102. 2010, Populations of selected microbial and fungal species growing on the surface of rape seeds following treatment with desiccants or plant growth regulators., Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A, 2010, Part A, 73: 17, 1230-1235
 103. 2010, Pozyskiwanie oleju na cele biopaliwowe z nietypowych gatunków nasion roślin oleistych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 104. 2010, Microalgae for biofuels production and environmental applications: A review., African Journal of Biotechnology, 2010, 9(54): 9227-9236
 105. 2010, Zbiór rzepaku ozimego i jarego, Technologia produkcji surowca. Częśc II od diagnozy przezimowania do zbioru (forma ozima) od wyboru odmiany do zbioru (forma jara), Tom III, Rozdział 5
 106. 2010, Dobrze przechowywać rzepak, Agrotechnika, Nr 6, 24-28
 107. 2010, Dojrzały na czas, Zdrowy Plon. Kwartalnik rolniczy Makhteshim-Agan, Nr 5, 6-8
 108. 2010, Czynniki kształtujące wartość technologiczną nasion rzepaku, 2010
 109. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 110. 2010, Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów po-rolniczych i surowców roślinnych, 2010, 1-9
 111. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
 112. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
 113. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 114. 2009, Canola middlings storage effect on the increase of pathogenic fungi. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 115. 2009, Algi – energia jutra (Biomasa, biodiesel) – artykuł przeglądowy., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 627-638
 116. 2009, Alternative sources of energy in the Lubelskie province (a rewiev)., Acta Agrophysica, 2009, 171, Vol. 14(2), 449-461
 117. 2009, Teraz rzepak Teraz olej. Tom II. Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda., Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 2009, 1-120
 118. 2009, Determination of the level of B(a)P content in rape seeds subjected to various post-harvest treatments., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1245-1250
 119. 2009, Rzepak w gospodarce energetycznej., Wieś Jutra, 2009, "Biomasa jako źródło energii", 51-58
 120. 2009, Radzić doradcom., Lubelskie Aktualności Rolnicze, 2009, 10(230), 4
 121. 2009, Sklejanie łuszczyn nie zawsze popłaca., Top Agrar Polska - Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa, 2009, 5, 78-80
 122. 2009, Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2009
 123. 2009, Charakterystyka cech mechanicznych łuszczyn najnowszych odmian rzepaku pod kątem osypywania nasion.,
 124. 2009, Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek., 2009
 125. 2009, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2009
 126. 2009, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2009
 127. 2008, Commodity Value of Winter Rape Seeds., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17, 223-226
 128. 2008, Effect of Drying and Storage Parameters on Rapeseed Susceptibility to Oil Loss., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 223-226
 129. 2008, Factors Contributing to the Technological Value of Winter Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 217-222
 130. 2008, Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 302-307
 131. 2008, PAH in Vegetable Fats., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 207-212
 132. 2008, Study of the Microstructure of Extruded Rapeseed Oil Cake., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 284-289
 133. 2008, Influence of application of plant growth regulators and desiccants on a field and quality of Winter oilseed rape., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 67-70
 134. 2008, Significance of extrusion process for quality properties of rapeseed cake., 2008
 135. 2008, Influence of application of chemical agents (growth and ripening regulators) on the yielding of rapeseed., 2008
 136. 2008, Właściwości fizyczne olejów roślinnych przeznaczonych do wykorzystania jako oleje smarne., 2008
 137. 2008, Wartość technologiczna nasion rzepaku., 2008
 138. 2008, Podatność na osypywanie rzepaku hodowli Syngenta., 2008
 139. 2008, Efekty wdrożenia wyników badań agrofizycznych w przemyśle tłuszczowym., 2008
 140. 2008, Wpływ czynników agrotechnicznych (terminu siewu, terminu zbioru) na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2008
 141. 2008, Ocena wytrzymałości mechanicznej łuszczyn rzepaku w aspekcie osypywania nasion ozimych odmian mieszańcowych., 2008
 142. 2008, Badania porozymetryczne wytłoku rzepakowego(N)., 2008
 143. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 144. 2007, Factors Determining the Usefulness of Rapeseed In the Production of Biofuels., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 76-79
 145. 2007, Low Temperatures of Storage Berus Quality Features of Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 299-302
 146. 2007, Uniaxial compression of rapeseed Rusing apparatus with cuboid chaber., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 677-685
 147. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 148. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 149. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 150. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 151. 2007, Analiza wybranych częstotliwości promieniowania bliskiej podczerwieni do określenia cech jakościowych nasion rzepaku., 2007
 152. 2007, Impact of drying temperature on the content of benso(a)pyrens in rapeseeds., 2007
 153. 2007, The influence of selected desicant and plant growth regulator on selected groups of microorganisms on the surface of rapeseeds., 2007, 246
 154. 2007, The influence of the maturity regulators on the number of selected microorganisms groups settling rapeseed’s surface., 2007, 324-326
 155. 2006, Rzepak. Zbiór, suszenie, przechowywanie., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, 1-58
 156. 2006, Factors modifying fatty acid composition in rapeseed (cultivar, harvest time), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 157. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 158. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 159. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 160. 2005, Characteristic of mechanical properties of rapeseed., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 356
 161. 2005, Technologia produkcji rzepaku., Wieś Jutra, "Technologia Produkcji Rzepaku", 2005, Technologia zbioru, 2005, 147-150
 162. 2005, Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 785-794
 163. 2005, Jak przechowywać nasiona rzepaku., Nasz Rzepak, Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, 2005, Nr 8, lipiec 2005, 34-36
 164. 2005, Suszenie a zdrowotna jakość nasion rzepaku., Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej, 2005, Nr 3 /2005, (40), 23
 165. 2005, Problemy przechowywania nasion rzepaku., Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej, 2005, Nr 2 /2005, (39), 16-17
 166. 2004, Rzepak z Pola do Baku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2004, Pąństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 8,5
 167. 2004, Analiza procesu ściskania nasion rzepaku w teście olejowym, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 547-556
 168. 2004, Rzepak – Jakość nasion, 2004
 169. 2004, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania, 2004
 170. 2004, Interpretacja krzywych ściskania w teście olejowym, 2004
 171. 2004, Technologia zbioru rzepaku, 2004
 172. 2004, Warunki zbioru a zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w nasionach, 2004
 173. 2004, Wartość technologiczna porośniętych nasion rzepaku, 2004
 174. 2004, Wpływ typu suszarń na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku, 2004
 175. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
 176. 2004, Ocena jakość nasion rzepaku pochodzących z północnej części Polski, 2004
 177. 2003, Jakość surowca ocenianego na podstawie stopnia uszkodzeń nasion rzepaku., 2003
 178. 2003, Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 99, str. całości 1-162, l. ark. wyd. 11,6.
 179. 2003, Sources for contamination of rapeseed with benzo(a)pyrene., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 131-135
 180. 2003, Zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku pochodzących z Polski północnej., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2003, 34, 627-636
 181. 2003, Wpływ nawożenia iwarunków przechowywania na zmianę gęstości i porowatości warstwy ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 82, 183-191
 182. 2003, Straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku powodowane terminem zbioru., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 205-211
 183. 2003, Jak zwiększyć opłacalność produkcji rzepaku., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 32-42
 184. 2003, Jak zwiększyć opłacalnośc produkcji rzepaku., Regionalne Forum Producentów Rzepaku, Zamość, 28.03.2003, 2003
 185. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 186. 2003, The effect of nitrogen and sulphur soil application on winter oilseed rape yield., 2003
 187. 2003, Właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego decydujące o ich podatności na pękanie., 2003
 188. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
 189. 2003, Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku., 2003
 190. 2003, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2003
 191. 2002, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and triticale seed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 297-300
 192. 2002, Changes to the composition of colorants caused by the temperature of drying rapessed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 307-312
 193. 2002, Wpływ technologii uprawy i zbioru na jakość nasion rzepaku ozimego. Effect of method of growing and harvesting on seed quality of winter oilseeds rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 85-94
 194. 2002, Wpływ temperatury suszenia na zawartość barwników w nasionach rzepaku ozimego. Drying temperature-induced changes of the seed pigment components of the winter oilseed rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 95-102
 195. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 196. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
 197. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
 198. 2002, Wpływ technologii zbioru i suszenia na zmiany zawartości barwników w nasionach rzepaku., 2002
 199. 2002, Zawartość barwników w oleju tłoczonym z nasion rzepaku poddanych zróżnicowanej temperaturze suszenia., 2002
 200. 2002, Wpływ suszenia na niektóre właściwości mechaniczne nasion rzepaku., 2002
 201. 2002, Wpływ technologii produkcji i zbioru na jakość nasion rzepaku., 2002
 202. 2002, Zmiana cech fizycznych nasion rzepaku w laboratoryjnych warunkach przechowywania. Changes of physical characteristic of rape seeds in laboratory conditions of storage., 2002
 203. 2002, Wpływ warunków składowania na zmiany składu chemicznego nasion rzepaku jarego. Changes of chemical composition of spring., 2002
 204. 2002, Opis fizycznych zjawisk zachodzących w ściskanym złożu nasion rzepaku., 2002
 205. 2002, Jak zwiększyć opłacalność produkcji rzepaku., 2002
 206. 2001, Rzepak-jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 207. 2001, Wpływ nawożenia azotowego na jakość składowanej pszenicy. 1, Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 496-50
 208. 2001, Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 1, 247-257
 209. 2001, Warunki składowania a zmiany zawartości podstawowych składników pokarmowych w nasionach rzepaku., 2001
 210. 2001, Modelowanie ryzyka w rolniczym procesie produkcyjnym., 2001
 211. 2001, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2001
 212. 2001, Rzepak- jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 213. 2001, Rzepak – jakość nasion. Instrukcja wdrożeniowa., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 214. 2001, Rzepak – jakość nasion., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instrukcja wdrożeniowa. 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 215. 2000, Rapeseed storage and their mechanical strength., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 255-257
 216. 2000, Określenie grubości warstwy sklerenchymy w strąkach różnych gatunków łubinu, Acta Agrophysica, 2000, 37, 237-241
 217. 2000, Niektóre cechy strąków łubinu wąskolistnego warunkujące ich pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 243-251
 218. 2000, Zmiana właściwości mechanicznych nasion rzepaku wywołana warunkami oraz czasem przechowywania., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 289-294
 219. 2000, Niektóre cechy fizyczne strąków łubinów determinujące ich pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 301-304
 220. 2000, Wartość technologiczna nasion rzepaku uzależniona od technologii zbioru i warunków przechowywania., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2000, XXI, 1, 135-144
 221. 2000, Określenie energii niezbędnej do otwarcia strąków łubinu., 2000
 222. 2000, Rapeseed storage and effects on quality., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 239-240
 223. 2000, Quality of rapeseed as depends on harvest, drying and storage., 2000
 224. 2000, Zmiany jakości ziarna pszenicy wywołane nawożeniem oraz warunkami przechowywania. Change in wheat seed quality caused by fertilization and storage conditions., 2000
 225. 2000, Problemy zachowania wysokiej jakości nasion rzepaku podczas składowania., 2000
 226. 2000, Wpływ niskich temperatur na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., 2000
 227. 2000, Fizyczne właściwości strąków łubinu., 2000
 228. 2000, Warunki przechowywania nasion rzepaku a ich podatność na uszkodzenia w badaniach udarnościowych., 2000
 229. 2000, Cechy jakościowe nasion rzepaku uzależnione od technologii zbioru i warunków przechowywania., 2000
 230. 1999, Presurized methods for the vulnerability of pods splitting., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 391 - 395
 231. 1999, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku., Acta Agrophysica, 1999, 20, 55-57
 232. 1999, Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 2, 487-493
 233. 1999, Niskie temperatury przechowywania a cechy jakościowe nasion rzepaku., 1999
 234. 1999, Influence of the anatomical structure of the narrow-leafed lupin pods on their mechanical properties., Enzymes in the Environment Ecology, Applications, Activity Granada, Spain, 12-15.07.1999, 67, 1999
 235. 1999, Probabilistic model of rapeseed damages., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 100-105, 1999
 236. 1999, Influence of storage conditions of rapeseed on its density., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 91-96, 1999
 237. 1999, Physical properties of lupine pods., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 88-90, 1999
 238. 1999, Wpływ budowy anatomicznej na właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego., 1999
 239. 1998, Wpływ modelowanych warunków przechowywania na wartość technologiczną nasion rzepaku., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 454, 537 -544
 240. 1998, Wartość technologiczna nasion rzepakuprzechowywa-nych w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1998, XIX, 331-336
 241. 1998, Urządzenie do dynamicznych obciążeń nasion., 1998
 242. 1998, Wpływ grubości warstwy włókien sklerenchymy na pękanie strąków łubinu., Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Łubin w Rolnictwie Ekologicznym: Łubin-Białko-Ekologia, Przysiek, 23.09.1998, 85-86, 1998
 243. 1998, Zmiany wartości technologicznej nasion przechowywanych w warunkach symulujacych silosy przemysłowe., 1998
 244. 1998, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and Triticale grain., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 66, 1998
 245. 1998, Some physical properties affecting the lupine pods splitting., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 98, 1998
 246. 1998, Rapeseeds storage and their mechanical strength., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 97, 1998
 247. 1998, Probabilistic methods for estimation of rapeseeds damage to dynamical loads., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 96, 1998
 248. 1998, Influence of storage conditions on behaviour of rapeseeds in bulk. Proceedings,, Testowe, 55-58, 1998
 249. 1997, Powstawanie makro i mikrouszkodzeń w ziarniakach pszenicy w zależności od miejsca uderzenia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1997 204, 277-284
 250. 1997, Maksymalne parametry mechaniczne osiągane przez łuszczyny rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XVIII/1, 139-148, 1997
 251. 1997, Symulowanie warunków przechowywania nasion rzepaku w silosach., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XVIII/2, 451-457, 1997
 252. 1997, Mechanizmy rządzące procesami pękania strąków łubinu., 1997
 253. 1997, Wpływ zanieczyszczeń użytecznych na przebieg i zmianę wartości nasion rzepaku podczas ich przechowywania., 1997
 254. 1997, Analysis of processes accompanying the storage of rape seeds in model pressure, temperature and humidity conditions., 1997
 255. 1997, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and wheat-rye seed., 1997
 256. 1997, Trial of injuries estimation of rape seeds undergone to dynamical loads using probability metods., 1997
 257. 1997, Use of pressurised methods for grading the vulnerability of pods splitting., 1997
 258. 1997, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku., Acta Agrophysica, 1997, 6, 1-73
 259. , Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek.,
Top
X