Archive

Research

Archive

 1. 2013, Effect of pH and ionic Al3+ and Cu2+ on the concentration of magnesium in Trifolium pratense L, Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 473-480
 2. 2013, Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a re-view), Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 385-397
 3. 2013, Nonparametric regression approach: applications in agricultural science. Zastosowanie regresji nieparametrycznej w naukach rolniczych, Technical Transactions Automatic Control Czasopismo Techniczne Automatyka, 1-AC/2013, 17-27
 4. 2013, Unknown mechanism of plants response to drought: low soil moisture and osmotic stresses induce severe decrease in CEC and increase in acidity of barley roots, Journal of Agricultural Science, 2013, 5(10): 204-213
 5. 2013, ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ, АГРОХИМИЯ, 2013, 1058-66
 6. 2013, Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2013, 922-24
 7. 2013, Nowy bezpieczny dodatek do żywności, Kwartalnik Urzędu Patentowego, 2013, 1(14): 125-126
 8. 2013, Bezcenna “Kropla Zdrowia”, Kwartalnik Urzędu Patentowego, 2013, 1(14): 27-28
 9. 2013, Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej, Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies, 2013, 2((9)): 53-66
 10. 2013, Influence of copper (II) ions on stability of dissolved humic acids – coagulation studies., Acta Agrophysica, 2013, 20(2): 253-267
 11. 2013, Silos z promieniowym obiegiem czynnika susząco-chłodzącego, Powder & Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2013, 4(28): 30-32
 12. 2013, Переваги застосування порційного реактора змінної дії (ІИА) для очищення стічних вод, Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічнх cистем та енергоефективних технології: Сучасні технології у промисловому виробництві, 2013, II207-208
 13. 2013, Pożyteczny stres glonów, Akademia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 2013, 1(33): 30-31
 14. 2013, Sprawność usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków miejskich w laboratoryjnym bioreaktorze typu SBR Proceedings of Ecopole, Proceedings of ECOpole, 2013, 7(1): 357-363
 15. 2013, Comparative analysis of the organic liquid conductivity of soil samples treated with cationic surfactant, Georgikon for Agriculture, 2013, 18(3): 41-56
 16. 2013, New method for measurement of plant roots specific surface, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41088-1094
 17. 2013, Potrzeba rozwoju badań strategicznych w rolnictwie, Panorama PAN, 2013, 6(6): 6-8
 18. 2013, Trace elements in eggshells of the Grey Heron (Ardea cinerea) from the colony in the Roztocze Hills (South East Poland), Zoology and Ecology, 2013, 23(3): 240-244
 19. 2013, Agrophysics – physics in agriculture and environment, Soil Science Annual, 2013, 64(2): 67-80
 20. 2013, Peculiarities of soil moisture and temperature dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 in the Western Polesie territory of Ukraine, Acta Agrophysica, 2013, 20(4): 577-593
 21. 2013, Determination of Energetic and Geometric Properties of Plant Roots Specific Surface from Adsorption/Desorption Ishoterm, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41554-1561
X