Archive

Research

Archive

 1. 2001, Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 478, 235-240
 2. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 12, 1-25
 3. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27
 4. 2001, Pro Memoria- Zbigniew Lorkiewicz Prezes Oddziału PAN w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 85-87
 5. 2001, Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 66-70
 6. 2001, Autoprezentacja., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 5-6
 7. 2001, Narzędzie do potwierdzenia zgodności – Audit (I)., Firma i rynek, 2001, 1-2(31-32), 36-37
 8. 2001, Analiza czynników wpływających na moment orientacji ziarniaka umieszczonego w polu elektrostatycznym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 12, 122-124
 9. 2001, Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny zagrożeń erozyjnych oraz jakości wód w terenie urzeźbionym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 11, 120-122
 10. 2001, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych na zmiany właści-wości mechanicznych ziarna pszenicy., Inżynieria Maszyn, 2001,17,81 86
 11. 2001, Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 75-80
 12. 2001, Określenie wpływu wilgotności ziarna pszenicy na iloraz naporu., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 63-67
 13. 2001, Określenie cech fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy przy zastosowaniu techniki rentgenowskiej i systemu SKCS., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 51-58
 14. 2001, Polesie Lubelskie., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 2001, 4(125), 20-21
 15. 2001, Wsparcie integracji krajów kandydujących z europejską przestrzenią badawczą. Nowa oferta KE., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 4(11), 60-61
 16. 2001, Nowa propozycja udziału w grantach europejskich., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 129130
 17. 2001, Europejskie stypendia indywidualne Marii Curie., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 128-129
 18. 2001, III Sesja naukowa “Fizyka w zastosowaniach”., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 127
 19. 2001, Posiedzenie Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki powołanej przy Oddziale PAN w Lublinie., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 126
 20. 2001, Akredytacja laboratoriów – wymóg nauki i rynku., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 118-125
 21. 2001, Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 94-103
 22. 2001, Małe firmy z Polski już w UE. Możliwości finansowania rozwoju technologicznego małych i średnich przedsiębiorstw ze środków europejskich., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 1(8), 52-54
 23. 2001, Ocena przemieszczenia materiału glebowego w procesie erozji wodnej na glebie lessowej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, 217, 87, 195-200
 24. 2001, Pomiary właściwości fizycznych surowców paszowych wybranymi metodami., Biuletyn Naukowy Przemysłu Paszowego, 2001, XL, 1/4, 85-92
 25. 2001, O związku strumienia ciepła w glebie z elementami meteorologicznymi., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 117-121
 26. 2001, Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 63-66
 27. 2001, Obciążenia w zbiornikach na ziarno wykona-nych z blachy gładkiej i falistej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 271-282
 28. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 29. 2001, Przegląd aktualnych metod wyznaczania standardowych charakterystyk mechanicznych i parametrów technologicznych materiałów ziarnistych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 385, 17, 5-18
 30. 2001, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 372, z.75
 31. 2001, Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 2, 579-585
 32. 2001, Wpływ nawożenia azotowego na jakość składowanej pszenicy. 1, Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 496-50
 33. 2001, Zmodyfikowana metoda jednoczesnych pomiarów naprężeń i przemieszczeń gleby pod kołami pojazdów rolniczych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 490-495
 34. 2001, Wykorzystanie aparatu Jenike’go do oznaczania charakterystyk mechanicznych surowców i mieszanek paszowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 413-418
 35. 2001, Cechy geometryczne nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 339-344
 36. 2001, Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 307-312
 37. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na ograniczenie pękania łuszczyn rzepaku jarego., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 297-302
 38. 2001, Analiza procesu produkcji buraków cukrowych uwzględniająca wymagania normy ISO 9001:2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10 (30), 15-24
 39. 2001, Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 349-353
 40. 2001, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 245-251
 41. 2001, Wpływ ekstruzji na zmiany strukturalne ekstudatów skrobiowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 109-115
 42. 2001, Analiza doświadczalna powstawania warstw ścinania w złożu nasion., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 85-91
 43. 2001, Wpływ przenośnika kłosowego kombajnu zbożowego Bizon na proces zbioru i straty nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 313-319
 44. 2001, Przebieg procesu uszkadzania nasion podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 285-291
 45. 2001, Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 19-25
 46. 2001, Strumień ciepła w glebie wyznaczany wybranymi metodami obliczeniowymi., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia ET Petrographia, 2001, LV/LVI, 24, 195-202
 47. 2001, Naturalna odporność podłoży, biopreparaty i wyciągi z jeżówki purpurowej w zwalczaniu fuzariozy roślin ozdobnych., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 271-278
 48. 2001, Naturalne ekstrakty i preparaty w ochronie roślin., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 19-36
 49. 2001, Kształtowanie i ochrona terenów lessowych na przykładzie Lubelszczyzny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 476, 503-510
 50. 2001, Ocena wpływu wybranych preparatów na ograniczenie podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2001, 58, 173-179
 51. 2001, Wyznaczanie parametrów mechanicznych łodyg grochu., Acta Agrophysica, 2001, 58, 163-172
 52. 2001, Badania widm fluorescencyjnych miąższu jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 58, 97-104
 53. 2001, Mikroskopowa weryfikacja mechanizmu uszkodzeń liścieni nasion soczewicy i soi., Acta Agrophysica, 2001, 58, 59-70
 54. 2001, Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w ocenie wytrzymałości okrywy nasiennej soi, grochu i soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 58, 51-58
 55. 2001, Metody eksperymentalne badania naprężeń, skurczu oraz wytrzymałosci okrywy nasiennej fasoli., Acta Agrophysica, 2001, 58, 37-50
 56. 2001, Model skurczu okrywy oraz analiza naprężeń podczas suszenia nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 58, 23-36
 57. 2001, Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion w zależności od ich wilgotności., Acta Agrophysica, 2001, 58, 17-21
 58. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 59. 2001, Charakterystyki hydrofizyczne gleb brunatnych i płowych Polski wytworzonych ze skał masywnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 159-168
 60. 2001, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2001, 57, 147-158
 61. 2001, Wpływ pH na zawartość manganu w roślinach pochodzących z siedlisk naturalnych i uprawianych w kulturach wodnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 139-1146
 62. 2001, Koncentracja manganu w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., Acta Agrophysica, 2001, 57, 135-138
 63. 2001, Zawartość form azotu i pH w opadach atmosferycznych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 127-134
 64. 2001, Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., Acta Agrophysica, 2001, 57, 119-126
 65. 2001, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2001, 57, 113-118
 66. 2001, Niejednorodność energetyczna powierzchni mad brunatnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 101-112
 67. 2001, Moisture of porous materials determined by reflectometric method., Acta Agrophysica, 2001, 57, 83-91
 68. 2001, Emisja metanu z udziałem Salix americana uprawianej na polach irygowanych ściekami miejskimi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 77-82
 69. 2001, Zastosowanie algorytmów genetycznych do walidacji modeli numerycznych transportu ciepła w glebie., Acta Agrophysica, 2001, 57, 49-56
 70. 2001, Modelowanie ruchu wody w systemie gleba-roślina w warunkach klimatu śródziemnomorskiego., Acta Agrophysica, 2001, 57, 27-38
 71. 2001, Aktywność katalazowa gleby torfowo- murszowej irygowanej wodami ściekowymi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 5-14
 72. 2001, Porównanie rozkładu granulometrycznego oznaczonego metodą areometryczną i laserową na przykładzie gleb lessowych., Acta Agrophysica, 2001, 56, 95-103
 73. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne czarnych ziem Polski., Acta Agrophysica, 2001, 53, 211-223
 74. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne gleb murszowych i&nbsp, Acta Agrophysica, 2001, 53, 201-209
 75. 2001, Soil moisture and thermal properties state under plant crops., Acta Agrophysica, 2001, 53, 189-200
 76. 2001, Przewodność hydrauliczna ośrodka porowatego w ujęciu statystycznym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 177-187
 77. 2001, Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica, 2001, 53, 171-176
 78. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 79. 2001, Dynamika procesów oksydoredukcyjnych w pożywce i w osadzie z udziałem Azolla caroliniana Willd, Acta Agrophysica, 2001, 53, 159-164
 80. 2001, Higroskopijność utworów murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury., Acta Agrophysica, 2001, 53, 147-158
 81. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 82. 2001, Przebieg procesów sorpcji i desorpcji pary wodnej na utworach murszowych wytworzonych z torfów niskich., Acta Agrophysica, 2001, 53, 117-123
 83. 2001, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleb zasolonych., Acta Agrophysica, 2001, 53, 109-115
 84. 2001, Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 101-107
 85. 2001, Porównanie charakterystyk porów glebowych uzyskanych na podstawie pomiarów izoterm desorpcji pary wodnej oraz porozymetrii rtęciowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 93-100
 86. 2001, Wpływ geometrii próbki na retencję wodną gleby., Acta Agrophysica, 2001, 53, 81-91
 87. 2001, Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych urbanoziemów w wyniku dodania do nich substancji organicznej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 47-55
 88. 2001, Zagadnienie wilgotności krytycznej w pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie., Acta Agrophysica, 2001, 53, 37-45
 89. 2001, Porównanie metody amperometrycznej i woltamperometrycznej do pomiaru potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie torfowo-murszowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 29-36
 90. 2001, Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 17-28
 91. 2001, Woda w środowisku przyrodniczym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 7-15
 92. 2001, Acidity and buffering properties of selected soil types of the Lasy Janowskie Landscape Park., Acta Agrophysica, 2001, 50, 59-70
 93. 2001, Aktualne problemy i kierunki badań gleboznawczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem degradacji, ochrony i rekultywacji gleb., Acta Agrophysica, 2001, 48, 241-252
 94. 2001, Termodynamika procesów glebowych., Acta Agrophysica, 2001, 48, 133-139
 95. 2001, Wpływ konika polskiego na wybrane właściwości gleb ostoi w Roztoczańskim Parku Narodowym., Acta Agrophysica, 2001, 48, 89-97
 96. 2001, Charakterystyka frakcji fulwokwasów b-humusu wybranych typów gleb., Acta Agrophysica, 2001, 48, 79-87
 97. 2001, Kształtowanie populacji grup drobnoustrojów biorących udział w przemianach azotu w glebie pod wpływem systemu upraw pszenicy ozimej., Acta Agrophysica, 2001, 48, 47-53
 98. 2001, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na twardość technologiczną., Acta Agrophysica, 2001, 46, 227-233
 99. 2001, Niektóre właściwości fizyczne nasion polskich odmian soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 46, 187-196
 100. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 101. 2001, Ocena właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 127-144
 102. 2001, Wpływ temperatury suszenia ziarna pszenicy i jego wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2001, 46, 115-125
 103. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 104. 2001, Deformacja postaciowa nasion roślin strączkowych w warunkach nawilżania i suszenia., Acta Agrophysica, 2001, 46, 31-38
 105. 2001, Znaczenie okrywy w procesie suszenia nasion strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 46, 23-30
 106. 2001, Właściwości mechaniczne owoców maliny., Acta Agrophysica, 2001, 45, 167-175
 107. 2001, Wpływ warunków przechowywania na właściwości mechaniczne jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 45, 155-166
 108. 2001, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a bilansem promieniowania na polu bez roślin i z pokrywą roślinną., Acta Agrophysica, 2001, 45, 117-129
 109. 2001, Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania., Acta Agrophysica, 2001, 45, 69-78
 110. 2001, Właściwości mechaniczne i optyczne gruszek jako parametry oceny ich dojrzałości., Acta Agrophysica, 2001, 45, 61-68
 111. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 112. 2001, Experimental investigations of grain loads on metal silo walls., Bulk Solids Handling, 2001, 21, 5, 522-527
 113. 2001, Effect of plant cover on soil water content and seasonal changes in evapotranspiration., Contributions to Geophysics and Geodesy, 2001, 31/2, 467-476
 114. 2001, Protection problems of anthropogenically transformed loessial soils defined on the basis of classic and Caesium-137 method., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 59-64
 115. 2001, Soil loss and crop yields in eroded loess area under soil conservation practices., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 53-58
 116. 2001, Role of chelating processes in formation of buffer systems under organo-mineral melioration of Cu and Zn polluted acid soils (II)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 167-174
 117. 2001, Mechanisms of chelate formation during organo-mineral melioration of heavy metals polluted acid soils (I)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 43-47
 118. 2001, Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 119. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 120. 2001, Surface area and surface fractal dimensions of the selected alluvial soils., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/2, 39-47
 121. 2001, Effect of coal powder and liming on arsenic uptake by alfalfa from Cu and As polluted acidic soil., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/1, 9-15
 122. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 123. 2001, Determination of the mechanical properties of blackcurrant shoots., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 287-291
 124. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 125. 2001, Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 243-246
 126. 2001, Changes in the surface properties of the young sieve roots after 24h aluminium stress., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 201-206
 127. 2001, Development of studies on the mechanical properties of winter rape stems., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 197-200
 128. 2001, Variability in the mechanical properties of Polish wheat cultivars from various regions., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 191-195
 129. 2001, Selected physical properties and microbial activity of earthworm casts and non-inges- ted soil aggregates., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 181-184
 130. 2001, Assessment of the conditions for the formation of organic-mineral complexes in soils on the basis of surface properties., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 165-172
 131. 2001, Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 161-164
 132. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 133. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 134. 2001, Chromium and its forms in soils in the proximity of the old tannery waste lagoon., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 121-124
 135. 2001, Comparison of loads on smooth- and corrugated-wall model grain bins., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 95-100
 136. 2001, Mechanical properties of wheat grain in relation to internal cracks., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 59-64
 137. 2001, Effect of surface conditions on runoff and soil loss for chernozem soil., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 55-58
 138. 2001, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 51-54
 139. 2001, Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 31-35
 140. 2001, Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 27-30
 141. 2001, Some physical and nutritional quality parameters of storage apple., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 13-18
 142. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
X