Archive

Research

Archive

 1. 2000, Międzynarodwe Centrum Jakości Życia., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 10,
 2. 2000, Polska Specjalność “Agrofizyka”., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 7(116), Rok XI, 2000
 3. 2000, System zapewnienia jakości – cel czy narzędzie?., Firma i rynek, 10, (30), 33-35, 2000
 4. 2000, System zapewnienia jakości., Firma i rynek, 9, 29, 20-21, 2000
 5. 2000, The specifity of agrophysical investigations., Mechanisms of cadm activity. Ecology of the Polish-Ukrainian Border Area, Zeszyty Naukowe PAN Oddział w Lublinie, 2, 76-83, 2000
 6. 2000, Gleby-ich zagrożenia i ochrona., Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 1, 42-49, 2000
 7. 2000, Experimental verification of thermal signature model for mines buried in the sand., Problemy techniki uzbrojenia i radiolokacji, 72, 61-72, 2000
 8. 2000, Wpłw nawilżania ziarna pszenicy na pracę właściwą podczas odkształcania statycznego., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 26-28, 2000
 9. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 10. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 11. 2000, Przyczyny powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych – modele i ich weryfikacja eksperymentalna., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 10, 112-115, 2000
 12. 2000, Interpretacja elektrycznej konduktywności oraz elektrycznej przenikalności gleby w kategoriach jej zasolenia., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 10, 110-112, 2000
 13. 2000, Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych gleb., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 9, 144-146, 2000
 14. 2000, Geneza, cele i formy pracy komisji fizyki stosowanej i techniki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Origin, objectives and forms of activity of the commission of applied physics and technology Polish Academy of Sciences Branch in Lublin., Eksploatacja i Niezawodność, 7, 3-9, 2000
 15. 2000, Komisja fizyki stosowanej i techniki. Sesja naukowa “Fizyka w zastosowaniach”., Eksploatacja i Niezawodność, 4, 44-45, 2000
 16. 2000, Badanie i modelowanie przenoszenia masy i energii w agrofizyce. The investigation and modelling of mass and energy transfer in agrophysics., Eksploatacja i Niezawodność, 4, 6-15, 2000
 17. 2000, Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora., Medical Science Monitor, 6(3), 143, 2000
 18. 2000, Population changes of microbial groups involved in the soil nitrogen cycle in winter wheat cultures., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 19. 2000, Effects of crops cultivated in crop rotation system on biological activity of soil., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 20. 2000, Modifications of bacterial populations in soil dependent on cultivated crops., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 21. 2000, Degradacja gleby i jej skutki w środowisku przyrodniczym., Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu: Melioracje i Inżynieria Środowiska, 2000, CCCXVII, 56, 209-224
 22. 2000, Wartość technologiczna nasion rzepaku uzależniona od technologii zbioru i warunków przechowywania., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2000, XXI, 1, 135-144
 23. 2000, Fizyczne czynniki decydujące o wzroście i plonowaniu roślin warzywnych., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2000, VIII, 1-12
 24. 2000, Usprawnienie metody pomiaru barwy pszenicy twardej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 9, 147-154
 25. 2000, Rozkład obciążeń w modelach silosów zbożowych o ścianie gładkiej i falistej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 8, 235-241
 26. 2000, Zastosowanie techniki wideo do wyznaczania odkształceń i głębokości koleiny w ośrodku glebowym podczas obciążenia., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 119-124
 27. 2000, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 113-117
 28. 2000, Funkcja relaksacji naprężeń materiału roślinnego w różnych warunkach obciążeń mechanicznych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 47-53
 29. 2000, Niektóre cechy fizyczne strąków łubinów determinujące ich pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 301-304
 30. 2000, Zmiana właściwości mechanicznych nasion rzepaku wywołana warunkami oraz czasem przechowywania., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 289-294
 31. 2000, Uszkodzenia nasion roślin uprawnych podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 277-282
 32. 2000, Scinanie okrywy-mechanizm pękania nasion roślin strączkowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 125-132
 33. 2000, Wpływ miejsca uderzenia ziarniaków na wyniki badań udarowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 103-109
 34. 2000, Wpływ parametrów suszenia na właściwości mechaniczne okrywy nasion bobu i bobiku., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2000, 8, 65-74
 35. 2000, Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby – badania modelowe., Acta Agrophysica, 2000, 38, 289-301
 36. 2000, Retencja wodna mad Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 267-280
 37. 2000, Przewodnictwo wodne rędzin Polski ., Acta Agrophysica, 2000, 38, 259-266
 38. 2000, Retencja wodna rędzin Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 247-258
 39. 2000, Wpływ H+ I Al+3 na zawartość składników mineralnych oraz wzrost i rozwój pszenicy jarej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 229-236
 40. 2000, Kumulacja cynku przez rośliny uprawiane na polach zalewanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 221-228
 41. 2000, Wpływ poziomu azotanów na emisję N2O z wybranych gleb w badaniach modelowych., Acta Agrophysica, 2000, 38, 209-219
 42. 2000, Rozpoznanie emisji metanu z naturalnych siedlisk pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego., Acta Agrophysica, 2000, 38, 201-208
 43. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 193-199
 44. 2000, Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 185-191
 45. 2000, Podatność magnetyczna gleby płowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 175-183
 46. 2000, Wpływ temperatury na parametry kinetyczne Michaelisa-Mentena ureazy glebowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 165-174
 47. 2000, Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin., Acta Agrophysica, 2000, 38, 157-164
 48. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń., Acta Agrophysica, 2000, 38, 149-156
 49. 2000, Właściwości powierzchniowe frakcji kwasów próchnicznych wybranych gleb., Acta Agrophysica, 2000, 38, 139-147
 50. 2000, Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2000, 38, 127-137
 51. 2000, Skład chemiczny wody rzecznej w terenie lessowym., Acta Agrophysica, 2000, 38, 81-93
 52. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a liczebnością drobnoustrojów., Acta Agrophysica, 2000, 38, 47-57
 53. 2000, Zastosowanie różnych modeli do określania liczby bakterii w glebie., Acta Agrophysica, 2000, 38, 37-46
 54. 2000, Próba rozdziału kwasów fenolowych zawartych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym przy użyciu kapilarnej elektroforezy strefowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 29-35
 55. 2000, Walidacja w metrologii agrofizycznej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 15-27
 56. 2000, Wpływ form azotu w podłożu na potencjał redoks i wzrost biomasy azolla filiculoides lam., Acta Agrophysica, 2000, 38, 7-14
 57. 2000, Fizyczne i matematyczne metody badań w agrofizyce, Acta Agrophysica, 2000, 37, 253-275
 58. 2000, Niektóre cechy strąków łubinu wąskolistnego warunkujące ich pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 243-251
 59. 2000, Określenie grubości warstwy sklerenchymy w strąkach różnych gatunków łubinu, Acta Agrophysica, 2000, 37, 237-241
 60. 2000, Wpływ czasu przechowywania na zmianę oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku., Acta Agrophysica, 2000, 37, 225-235
 61. 2000, Metoda oceny podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 217-224
 62. 2000, Test zginania w ocenie mechanicznej odporności przypowierzchniowej warstwy tkanki jabłka., Acta Agrophysica, 2000, 37, 209-215
 63. 2000, Fizyczna ocena wiśni w aspekcie ich przydatności do zbioru mechanicznego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 199-207
 64. 2000, Próba zastosowania testu zginania do oceny podatności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 193-198
 65. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 66. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I. – Uszkodzenia wewnętrzne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 167-176
 67. 2000, Wpływ wybranych sposobów suszenia na pękanie i kruszenie się ziaren pszenicy podczas obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 155-165
 68. 2000, Wpływ wybranych sposobów suszenia nasion pszenicy na ich zdolność kiełkowania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 145-153
 69. 2000, Wpływ stadium dojrzałości ziarna pszenicy i terminu zbioru na właściwości glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 131-144
 70. 2000, Zmiany twardości technologicznej ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Acta Agrophysica, 2000, 37, 119-129
 71. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
 72. 2000, Metoda spektrofotometrycznego opisu barwy skórki owocu jabłoni charakterystycznej dla odmiany., Acta Agrophysica, 2000, 37, 95-104
 73. 2000, Charakterystyka mykologiczna nasion rzepaku w zależności od warunków ich przechowywania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 83-93
 74. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz.II. Badania doświadczalne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 73-81
 75. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz. I. Rozważania teoretyczne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 61-71
 76. 2000, Pomiar kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy metodą trójosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 39-50
 77. 2000, Interpretacja fizyczna oceny barwy w zastosowaniu do klasyfikacji jakościowej jabłek, Acta Agrophysica, 2000, 37, 17-27
 78. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 7-16
 79. 2000, Spatial distribution of topsoil water content along a loess hillslope transect., Acta Agrophysica, 2000, 35, 201-209
 80. 2000, Effect of the soil type on the molecular structure, properties and conditions of occurrence of humous acids., Acta Agrophysica, 2000, 35, 109-115
 81. 2000, Sulphur in soils within the impact zone of the metallurgy-sulphur railroad in the Roztoczański National Park., Acta Agrophysica, 2000, 35, 41-48
 82. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 83. 2000, ODR modifications by the storing conditions of soil samples., Acta Agrophysica, 2000, 35, 15-22
 84. 2000, Repeatability of measurements of the potential oxygen flux density in the soil by the voltamperometric method., Acta Agrophysica, 2000, 35, 5-13
 85. 2000, Zmienność przestrzenna temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym. Spatial distribution of temperature in surface layer of grey-brown Podzolic soil along loess hillslope., Acta Agrophysica, 2000, 34, 189-197
 86. 2000, Porównanie zmierzonych i oszacowanych wartości współczynnika przewodnictwa wodnego gleb murszowych. Comparison of measured and estimated values of unsaturated water conductivity of moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 34, 181-188
 87. 2000, Ocena stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleb mineralnych. Evaluation of applied dielectric mixing models of mineral soils., Acta Agrophysica, 2000, 34, 157-168
 88. 2000, Bilans promieniowania na polu pszenicy, koniczyny i bez roślin w relacji do całkowitego promieniowania słonecznego. Net radiation over fields of wheat, clover and bare soil in relation to solar radiation., Acta Agrophysica, 2000, 34, 89-100
 89. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate, Acta Agrophysica, 2000, 34, 9-17
 90. 2000, Effects of secondary transformation of peaty-moorsh soils on their physical properties., Acta Agrophysica, 2000, 26, 85-93
 91. 2000, Contact angle and surface free energy of selected peat-moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 26, 75-83
 92. 2000, Nitrogen adsorption study of the surface properties of the secondary transformed pat-moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 26, 65-73
 93. 2000, Kinetics of organic matter release at two temperatures from selected peat materials at different state of secondary transformation., Acta Agrophysica, 2000, 26, 59-64
 94. 2000, Variable surface charge of selected peat materials as determined from back titration., Acta Agrophysica, 2000, 26, 51-58
 95. 2000, Effect of secondary transformation state of peaty-moorsh soils on adsorption isotherm of water vapour., Acta Agrophysica, 2000, 26, 41-49
 96. 2000, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000, 216, 243-247
 97. 2000, A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 175-183
 98. 2000, Denitrification rate in soils as affect by their redox conditions., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 163-173
 99. 2000, A sorting line for quality grading of apple., Agricultural Engineering, 2000, 32, 3, 195-202
 100. 2000, A portable device for fruit firmness estimation., Agricultural Engineering, 2000, 32(3), 95-102
 101. 2000, Physical properties of apples after harvest., Agricultural Engineering, 2000, 32, 3, 89-94
 102. 2000, Prediction of apple quality during storage based on physical measurement of fruit firmness., Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2000, 4, 1-2, 1-4
 103. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 104. 2000, Effects of moisture content on friction of wheat grain., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 1, 51-53
 105. 2000, Method of acoustic emission in the studies of cracking processes in plant tissues., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2000, 3, 2, 1-10
 106. 2000, Effect of soil aeration on plant biomass production., Polish Journal of Soil Science, 2000, XXXIII, 2, 3-11
 107. 2000, Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils., Polish Journal of Soil Science, 2000, XXXIII, 1, 1-8
 108. 2000, Influence of aggregate size of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem on evaporation., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 469-475
 109. 2000, Methane oxidation in homogenous soil covers of landfills: a finite – element analysis of the influence of gas diffusion coefficient., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 449-456
 110. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 111. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 112. 2000, Assessment of susceptibility of rape stems to shearing., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 427-430
 113. 2000, Accuracy of soil moisture measurement by TDR technique., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 417-426
 114. 2000, Influence of flooding and different temperatures of the soil on gas-filled porosity of pea, maize and winter wheat roots., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 401-410
 115. 2000, Grain pressure in a model silo as affected by moisture content increase., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 385-392
 116. 2000, Some of aspects of dehydrogenase activity in soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 365-376
 117. 2000, Soil water potential-moisture characteristics of different aggregate fractions of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem unstabilized and stabilized with soil conditioner (Solacrol)., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 355-364
 118. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 119. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 120. 2000, Formation of shear band in a granular material du-ring triaxial compression test., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 273-278
 121. 2000, Some methodological aspcts of determining wet gluten quality by the Glutomatic method (a laboratory note)., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 263-267
 122. 2000, Rapeseed storage and their mechanical strength., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 255-257
 123. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 124. 2000, Influence of water potential on the failure of potato tissue., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 181-186
 125. 2000, Quality parameter of storage apple as a firmness., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 149-157
 126. 2000, Methanotrophic bacteria and the impact of soil physical conditions on their activity., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 135-139
 127. 2000, Effect of application of coal powder and lime on alfalfa growth on copper polluted acidic soil., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 121-126
 128. 2000, Quantum mechanical approach to sphere beds in the container-packing fractions and radial distribution function., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 83-87
 129. 2000, Destruction processes in the cellular medium od a plant-theoretical approach., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 37-42
 130. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 131. 2000, Determining the effect of trampling on soils in hillslopewoodlands., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 9-16
X